• Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII
  • Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020
Chính trị
Bài học kinh nghiệm qua nghiên cứu Đề tài khoa học về giải quyết tố cáo đối với tổ chức Đảng và đảng viên
Cập nhật: Thứ ba, 16/5/2017 | 9:00:52 Sáng

(HBĐT) - Thời gian qua, việc giải quyết tố cáo (GQTC) đối với tổ chức Đảng và đảng viên của UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh đã tuân thủ nghiêm túc nguyên tắc, thủ tục, quy trình. Kết luận rõ đúng, sai, giúp cho tổ chức, cá nhân bị tố cáo thấy được thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm của mình và có biện pháp sửa chữa, khắc phục. Giúp tổ chức Đảng đánh giá đúng tình hình CB, ĐV để có biện pháp giúp đỡ, bồi dưỡng, rèn luyện và bố trí sử dụng phù hợp với năng lực, trình độ.

Lãnh đạo UBKT Tỉnh uỷ tăng cường trao đổi với cán bộ các phòng nghiệp vụ để nâng cao chất lượng giải quyết tố cáo đối với tổ chức Đảng và đảng viên. ảnh: P.V

Những trường hợp qua GQTC phải xử lý kỷ luật đã kết luận rõ nội dung, mức độ, tính chất, mức độ tác hại, nguyên nhân vi phạm và xử lý theo đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục thi hành kỷ luật trong Đảng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, tình hình tố cáo của công dân, đảng viên đối với tổ chức Đảng và đảng viên ngày càng gia tăng, nội dung tập trung chủ yếu vào trách nhiệm người đứng đầu, cán bộ quản lý, cán bộ có chức vụ, quyền hạn. Tình hình vi phạm trong công tác quản lý trên các lĩnh vực, công tác cán bộ, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tiêu cực khác của một bộ phận CB, ĐV chưa được ngăn chặn, làm ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, quản lý của chính quyền các cấp và là nguyên nhân chính khiến cho các vụ việc tố cáo ngày càng phức tạp.  

Từ yêu cầu thực tiễn đặt ra, UBKT Tỉnh ủy đã đăng ký và được  UBND tỉnh  phê duyệt và giao nghiên cứu Đề tài khoa học: “Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả GQTC đối với tổ chức Đảng và đảng viên của UBKT các cấp ở Đảng bộ tỉnh Hòa Bình”. Trong quá trình nghiên cứu các chuyên đề, điều tra lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, cơ quan UBKT Tỉnh ủy đã hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả và được Hội đồng khoa học tỉnh đánh giá đề tài đạt loại xuất sắc. Qua đó, đã giúp  UBKT Tỉnh ủy kịp thời rút ra một số bài học kinh nghiệm như sau:  

Một là, cấp uỷ các cấp cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vai trò quan trọng, tác dụng thiết thực của việc GQTC. Xác định trách nhiệm của mình trong việc đổi mới công tác tiếp công dân để tiếp nhận thông tin do CB, ĐV và quần chúng phản ánh với Đảng về những vi phạm của tổ chức Đảng và đảng viên. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt, dứt điểm ngay từ cơ sở một cách chính xác, khách quan, đúng người, đúng vi phạm, có hiệu quả, ổn định được tình hình chính trị, xã hội, cơ quan, đơn vị. Bố trí cán bộ thực hiện nhiệm vụ GQTC, coi trọng việc sử dụng cán bộ có nhận thức đúng đắn về ý nghĩa của việc GQTC, có bản lĩnh vững vàng, nắm vững quy trình và các quy định có liên quan của Đảng và Nhà nước; có phong cách làm việc sâu sát, khiêm tốn, tôn trọng quyền tố cáo của công dân và CB, ĐV biết phát huy tính tự giác, nghiêm túc, trách nhiệm của người bị tố cáo thì nhiệm vụ GQTC được thực hiện có nền nếp và chất lượng.  

Hai là, UBKT các cấp cần phải nhận thức rõ việc GQTC là nhiệm vụ thường xuyên của UBKT. Vì vậy cần phải thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình ngay từ khi tiếp nhận, nghiên cứu, phân loại đơn tố cáo. Nếu rõ nội dung, đúng thẩm quyền thì phải xây dựng kế hoạch giải quyết không được đùn đẩy. Đơn tố cáo có nội dung phức tạp, liên quan đến trách nhiệm của nhiều người, nhiều cơ quan thì cần có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong công tác thẩm tra, xác minh để kết luận rõ, đủ chứng cứ và xử lý nghiêm các khuyết điểm, vi phạm. Trong quá trình GQTC phải bảo đảm đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, công bằng khách quan, thấu tình, đạt lý. Đối với những vụ việc có tính chất phức tạp cần phải thận trọng nhưng kiên quyết, giữ vững nguyên tắc. Phát huy dân chủ cùng với tăng cường kỷ cương, kỷ luật, ngăn ngừa, khắc phục tình trạng tố cáo vượt cấp, không đúng quy định. Kiên quyết xử lý đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước đối với những CB,ĐV được giao giải quyết hoặc tham gia GQTC nhưng thiếu trách nhiệm, thậm chí còn có hiện tượng nhũng nhiễu, tiêu cực trong việc GQTC. Đồng thời, xử lý nghiêm những người có hành vi lợi dụng quyền dân chủ để kích động, xúi giục, gây rối tình hình nội bộ, xuyên tạc sự thật, gây mất niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.  

Ba là, hoàn thiện các quy định, quy chế, quy trình về GQTC đối với tổ chức Đảng và đảng viên phù hợp với tình hình thực tế và phải pháp quy hoá. Đồng thời, định kỳ sơ kết, tổng kết công tác GQTC đối với tổ chức Đảng và đảng viên để rút kinh nghiệm, đề ra biện pháp thực hiện có hiệu quả trong từng thời gian. Quá trình GQTC phải được các cơ quan có thẩm quyền phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức có liên quan để tổ chức thực hiện một cách khách quan, chặt chẽ ngay từ việc phân tích đơn tố cáo đến việc xem xét, giải quyết nội dung đơn tố cáo. Đồng thời, tiến hành kịp thời, đồng bộ việc xử lý kỷ luật Đảng với kỷ luật về chính quyền đối với CB,CC có vi phạm thì chất lượng, hiệu quả của việc GQTC chắc chắn được nâng cao. 

Bốn là, trong quá trình GQTC cần làm tốt công tác tư tưởng đối với đảng viên bị tố cáo và người tố cáo để tránh những căng thẳng không cần thiết. Khi thông báo kết luận, xử lý các vấn đề có liên quan đến nội dung tố cáo, nếu nội dung thông báo không thuộc bí mật của Đảng và Nhà nước thì nên thông tin một cách đầy đủ, rõ ràng các nội dung đã kết luận, chưa đủ căn cứ kết luận, nguyên nhân, lý do để người tố cáo và các đối tượng có liên quan biết nhằm từng bước thực hiện việc công khai, minh bạch, dân chủ trong GQTC, đây cũng là một biện pháp tốt để hạn chế việc tái tố, tố cáo vượt cấp. Những tố cáo sai cần giải thích để người tố cáo nhận thức cho đúng. Những tố cáo mang dụng ý xấu, vu cáo phải được xem xét, xử lý về kỷ luật Đảng, chính quyền hoặc pháp luật một cách nghiêm minh, kịp thời.

Năm là, thường xuyên tiến hành việc theo dõi, KT,GS để kịp thời đôn đốc uốn nắm việc GQTC đối với tổ chức Đảng và đảng viên. Kịp thời phát hiện “Nơi có vấn đề” để tổ chức kiểm tra, thanh tra, tránh tình trạng dân phản ánh hoặc dư luận quá bức xúc mới tiến hành giải quyết. Phải làm cho kỷ luật của Đảng mang tính hướng dẫn, ngăn ngừa và giáo dục cao, thực hiện tốt tư tưởng, phương châm chỉ đạo: “Kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm; giám sát phải mở rộng” và “chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả”.

 

Sáu là, các cơ quan thông tin đại chúng thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan để tuyên truyền Luật Tố cáo và các quy định của Đảng về GQTC đối với tổ chức Đảng và đảng viên. Phát huy dân chủ trong Đảng, trong xã hội và vai trò của các tổ chức, đoàn thể quần chúng nhân dân. Đặc biệt chú ý việc thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và sinh hoạt Đảng, xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể TC-XH thực sự TSVM.

 

 

                                          Nguyễn Hữu Đạt

                                   (Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy)

 

Các tin khác
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIN VIDEO
TIÊU ĐIỂM
Quảng cáo
 

Nhiệt độ: 21 - 35 °C

Nhiệt độ: 21 - 35°C

Nhiệt độ: 23 - 35 °C
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Số lượt truy cập
0106919241
Built by ICT Group