Ba lần đánh thắng quân Nguyên

ông cha ta đã ghi thiên sử vàng

Nay đất nước thật vẻ vang

Ba lần sự kiện vinh quang vô cùng

Mồng hai tháng chín tưng bừng

Cờ, hoa rực rỡ vui mừng tung hô

Trên cao tiếng nói Bác Hồ

Dõng dạc tuyên bố từ giờ Việt Nam

Độc lập, thống nhất giang san

Tuyên ngôn Bác đọc trước toàn dân ta

Bạn bè thế giới gần xa

Ngạc nhiên mới biết nước ta lần đầu

Điện Biên chấn động địa cầu

Lẫy lừng chiến thắng hát câu hòa bình

Đờ - cát hồn vía thất kinh

Thán phục tướng Giáp điều binh rất tài

Pháp thua, Mỹ lại ra oai

Nhảy vào tốc chiến tưởng vài tháng thôi

Ta cho bài học nhớ đời

Đánh cho tan tác tơi bời - chết cay

Vội vàng cuốn gói cút ngay

Mỹ cút về Mỹ theo Tây ra về

Để Ngụy thất bại nặng nề

Tan tành xác pháo ê chề biết bao

Bác bảo đánh cho Ngụy nhào!

Mùa xuân đại thắng tự hào Việt Nam

Đất nước thống nhất hân hoan

Chiến công vang dội khắp toàn năm châu.

 

Mai Đại Xá

 

Các tin khác

Không có hình ảnh