(HBĐT) - Ngày 2/10, tại hội trường Tỉnh ủy đã diễn ra Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 9, khóa XVI. Các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.Đại biểu dự hội nghị thảo luận tại tổ.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVBCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Những vấn đề hội nghị thảo luận và quyết định có ý nghĩa rất lớn và quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và hoạch định chiến lược phát triển KT-XH của tỉnh. Đề nghị BCH Đảng bộ tỉnh phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ nghiên cứu, thảo luận đóng góp ý kiến vào các dự thảo để hoàn thiện các báo cáo, đề án, dự thảo các kết luận của Tỉnh ủy để xem xét, quyết định.

Trong khuôn khổ kỳ họp, đại biểu dự hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 9 đã nghe, nghiên cứu, chia tổ thảo luận và thảo luận tại hội trường các nội dung: Về công tác lãnh đạo thực hiện 9 tháng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 3 tháng cuối năm 2017, hội nghị thống nhất đánh giá: Trong 9 tháng qua, các cấp ủy Đảng đã tập trung lãnh đạo thực hiện Chương trình hành động thực hiện NQ Đại hội XII của Đảng, NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; NQ T.Ư 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức CT-XH và hoạt động đối ngoại được chú trọng và có nhiều đổi mới. Chỉ đạo tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2017-2020 theo đúng kế hoạch đề ra. Kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì ổn định, tăng trưởng kinh tế ước đạt 10,13%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; CCHC, cải thiện môi trường kinh doanh bước đầu có chuyển biến. Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường được quan tâm, đời sống nhân dân được cải thiện, an sinh xã hội được bảo đảm, QP-AN tiếp tục được giữ vững. Cùng với thảo luận, phân tích một số hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, hội nghị đồng tình với các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 3 tháng cuối năm 2017. Trong đó, vấn đề được quan tâm là giải pháp sắp xếp tổ chức bộ máy theo Kết luận số 64-KL/TW của BCH T.Ư Đảng khóa XI "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ T.Ư đến cơ sở”; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể; quản lý đất đai; nâng cao chất lượng công vụ; cải cách TTHC; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để thúc đẩy phát triển KT-XH…


Đại biểu dự hội nghị bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBKT Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Về Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện các Nghị quyết Hội nghị T.Ư 5 (khóa XII) về "Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN”; "Phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của kinh tế thị trường định hướng XHCN”; "Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”, hội nghị thống nhất nhận định: xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN là một nhiệm vụ chiến lược, là khâu đột phá quan trọng, tạo động lực để thúc đẩy phát triển KT-XH nhanh và bền vững. Hoàn thiện thể chế kinh tế phải đi đôi với đổi mới, hoàn thiện bộ máy tổ chức, cán bộ của toàn hệ thống chính trị. Xác định rõ và thực hiện đúng vị trí, vai trò, chức năng và mối quan hệ giữa cơ quan QLNN, thị trường và xã hội phù hợp với kinh tế thị trường, bảo đảm định hướng XHCN, giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng. Chương trình hành động có ý nghĩa quan trọng để lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục hạn chế và hướng tới mục tiêu thống nhất về ý chí và hành động của toàn Đảng bộ, các cấp, các ngành và nhân dân trong việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, phát triển kinh tế tư nhân và cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Qua đó, góp phần huy động và phân bổ, sử dụng có hiệu quả nhất mọi nguồn lực, nhất là nguồn lực từ kinh tế tư nhân để thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh, bền vững, bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững QP-AN.

Nghe, thảo luận vào Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện NQ số 11-NQ/TU, ngày 21/8/2007 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIV về phát triển du lịch tỉnh Hòa Bình đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 và sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 63-KL/TU, ngày 6/11/2012 của BCH Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hiện NQ số 11-NQ/TU, Hội nghị thống nhất cao với định hướng: đẩy mạnh phát triển du lịch có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng chiều sâu, chất lượng và hiệu quả. Xây dựng thương hiệu du lịch để nâng cao khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững gắn với bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc, giữ gìn cảnh quan, bảo vệ môi trường, bảo đảm QP-AN và TTAT xã hội. Đồng thời, đề nghị cần phân tích rõ hơn hạn chế trong công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến đầu tư và đào tạo nguồn nhân lực về du lịch… Cùng với các nội dung trên, hội nghị đã tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo kết quả công tác của Thường trực Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy và Báo cáo kết quả công tác của UBKT Tỉnh ủy giữa hai kỳ Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh từ ngày 06/7 đến 2/10/2017.


 

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu bế mạc hội nghị.

 Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Tổ chức thực hiện có kết quả chương trình hành động và kết luận của Tỉnh ủy tại Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 9 sẽ góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi NQ Đại hội XII của Đảng và NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; thúc đẩy phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN của tỉnh. Đề nghị mỗi đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ, trên cương vị công tác của mình, phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm cá nhân, cùng với cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thật tốt NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và các NQ, Kết luận của Tỉnh ủy. Đồng thời, lưu ý các cấp, các ngành, các địa phương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, gồm: rà soát toàn bộ mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2017, đánh giá kết quả đạt được để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ đã đề ra. Tổ chức đánh giá, phân loại chất lượng TCCS Đảng, đảng viên năm 2017. Xây dựng kế hoạch luân chuyển, đào tạo cán bộ và kế hoạch kiểm điểm giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Thực hiện nghiêm túc NQ T.Ư 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư. Thực hiện đồng bộ các giải pháp thu hút đầu tư. Rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đơn vị hành chính cấp xã gắn với phát triển đô thị, sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố. Trong quý 4/2017, hoàn thành xây dựng phương án thí điểm thi tuyển lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đánh giá lại hoạt động Trung tâm hành chính công, thực hiện tiếp nhận, xử lý và trả kết quả tại Trung tâm hành chính. Tăng cường các giải pháp thu NSNN, nhất là từ nguồn sử dụng đất. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Tranh thủ sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Ban, Bộ, Ngành T.Ư, sự liên kết, phối hợp của các tỉnh bạn và TP Hồ Chí Minh.

Trong quá trình thực hiện NQ T.Ư 5 (khóa XII), các cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị cần tiếp tục thống nhất về kinh tế thị trường định hướng XHCN, doanh nghiệp Nhà nước và kinh tế tư nhân để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp đã đề ra.

Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đưa du lịch của tỉnh đến năm 2020 trở thành ngành kinh tế quan trọng, có kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật đồng bộ, có sản phẩm phong phú, đa dạng, chất lượng, thân thiện với môi trường, đậm nét bản sắc văn hóa dân tộc, có thương hiệu và sức cạnh tranh cao. Tập trung phát triển các loại hình du lịch nghỉ dưỡng, văn hóa, sinh thái và du lịch cộng đồng chất lượng cao. Xây dựng điểm du lịch Mai Châu đạt các tiêu chí là Điểm du lịch Quốc gia vào năm 2020; Khu du lịch Hồ Hòa Bình đạt các tiêu chí của Khu du lịch Quốc gia vào năm 2025.

Cùng các nội dung trên, Hội nghị đã bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBKT Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 đối với đồng chí Phạm Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Lạc Thủy, tỷ lệ phiếu đạt 92,31%.

Đức Phượng


Các tin khác


Công điện khẩn của Chủ tịch UBND tỉnh về chủ động ứng phó với mưa, lũ quét và sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia: Từ ngày 15 đến hết ngày 17/7, ở các tỉnh từ Thanh Hoá đến Quảng Tri có mưa vừa, mưa to, riêng các tỉnh Hoà Bình, Sơn La, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh sẽ có mưa rất to. Cảnh báo khả năng xảy ra hiệ tượng lũ quét và sạt lở đất trên địa bàn tỉnh Hoà Bình rất lớn.

Diễn tập vận hành cơ chế điều hành xả lũ khẩn cấp hồ Hòa Bình

(HBĐT) - Chiều tối ngày 14/7, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức diễn tập vận hành cơ chế điều hành xả lũ khẩn cấp hồ Hòa Bình và ứng phó đảm bảo an toàn hạ du năm 2018. Cuộc diễn tập được kết nối trực tuyến tại các điểm cầu các tỉnh: Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, và nhà máy thủy điện Hoà Bình. Tại điểm cầu Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai có đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Trưởng Ban, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT chỉ huy.

Chủ động triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý và thu ngân sách Nhà nước

(HBĐT) - Sáng 13/7, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy tiến hành kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI tại Cục Thuế tỉnh. Tham dự có đồng chí Hoàng Văn Tứ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng tỉnh, Công an tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy.

Dựa vào tiềm năng để tăng cường phối hợp, hợp tác với BQL Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

HBĐT) - Sáng ngày 11/7, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Tham gia đoàn công tác có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Phạm Đại Dương, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu và quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng

(HBĐT) - Sáng 11/7, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy kiểm tra kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI tại Sở Xây dựng. Tham gia đoàn có lãnh đạo Ban Nội chính, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh.

Các tổ chức Đảng tập trung quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết T.Ư khóa XII

(HBĐT) - Sáng 10/7, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy đã dự và chỉ đạo hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Tham dự có đại diện Ban Tổ chức T.Ư, lãnh đạo Ban Tổ chức các Huyện, Thành ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, đại diện Đảng ủy Công an tỉnh và Đảng ủy Quân sự tỉnh.