(HBĐT) - Ngày 26/3, các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị BTV Tỉnh ủy cho kiến một số vấn đề quan trọng của tỉnh. Dự hội nghị có các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; đại diện các Ban xây dựng Đảng T.Ư; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Tỉnh kết luận hội nghị. 

Về công tác lãnh đạo của BTV Tỉnh ủy trong quý I, hội nghị thống nhất đánh giá: BTV Tỉnh ủy đã bám sát chương trình trọng tâm năm 2018 của Tỉnh ủy, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành toàn diện, hiệu quả các lĩnh vực KT-XH, nội chính, đối ngoại, xây dựng hệ thống chính trị. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2017 đối với tập thể, cá nhân các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy đảm bảo nghiêm túc, chặt chẽ. Tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh học tập chuyên đề năm 2018 về thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung chăm lo tết cho nhân dân. Ban hành và triển khai Kế hoạch thực hiện NQ T.Ư 6, khóa XII. Lãnh đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình KTGS của cấp ủy và UBKT các cấp. Tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Triển khai các nội dung "Năm dân vận Chính quyền 2018”. Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT-XH. AN-QP, TTATXH ổn định và giữ vững…Cùng với một số hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, hội nghị đã thống nhất cao với 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm quý II/2018.

Nghe và cho ý kiến vào Tờ trình dự thảo Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, của BCH T.Ư về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, hội nghị đã tập trung đánh giá kết quả, thực trạng, những hạn chế, nguyên nhân. Đồng thời, thống nhất sự cần thiết ban hành Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh nhằm nâng cao sức khỏe cả về thể chất và tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống của người Việt Nam. Xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế. Phát triển nền y học khoa học, dân tộc và đại chúng. Đảm bảo mọi người dân đều được quản lý, chăm sóc sức khỏe. Xây dựng đội ngũ cán bộ y tế có năng lực chuyên môn vững vàng, nâng cao y đức, tiếp cận trình độ quốc tế. Nâng cao năng lực cạnh tranh trong chuỗi sản xuất, cung ứng dược phẩm, dịch vụ y tế.

Đối với dự thảo Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của BCH T.Ư Đảng khóa XII "Về công tác dân số trong tình hình mới”, hội nghị cho rằng từ kết quả, hạn chế, tồn tại và nguyên nhân trong công tác DS-KHHGĐ, việc ban hành Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh là rất cần thiết để chuyển trọng tâm chính sách dân số từ KHHGĐ sang dân số và phát triển. Giải quyết toàn diện, đồng bộ các vấn đề về quy mô dân số, cơ cấu dân số, phân bố, chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ tác động qua lại với phát triển KT-XH của tỉnh. Duy trì vững chắc mức sinh thay thế, đưa tỉ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên; tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hóa dân số; phân bố dân số hợp lý; nâng cao chất lượng dân số góp phần phát triển KT-XH của tỉnh nhanh và bền vững.

Thảo luận và cho ý kiến vào Tờ trình dự thảo Báo cáo và Kết luận của BTV Tỉnh ủy về sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU của BVT Tỉnh ủy về tạo nguồn thu và tăng cường quản lý thu NSNN trên địa bàn tỉnh, hội nghị đánh giá, 3 năm qua, thu NSNN đã đạt được những kết quả tích cực, các cấp ủy, chính quyền địa phương và cả hệ thống chính trị đã tích cực, chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết số 18-NQ/TU đề ra. Đồng thời, chỉ rõ một số hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và thống nhất trong thời gian tới tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TU của BTV Tỉnh ủy và Chỉ thị số 04 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý thu NSNN trên địa bàn tỉnh.

Nghe và cho ý kiến vào Tờ trình của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và dự thảo Kết luận của BCH Đảng bộ tỉnh về rà soát quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH của tỉnh đến năm 2020, hội nghị cho rằng Tờ trình và dự thảo Kết luận đã đánh giá cơ bản đẩy đủ, cụ thể kết quả 5 năm thực hiện Quy hoạch như công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện, kết quả thực hiện, chỉ ra những thuận lợi, khó khăn, yếu kém, nguyên nhân và đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. Đồng thời, đề nghị cơ quan soạn thảo tổng hợp các ý kiến góp ý để hoàn thiện trình BCH Đảng bộ thảo luận, thông qua trong kỳ họp tới.

Đối với Tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về Quy hoạch phát triển báo chí, xuất bản tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2025, hội nghị cho rằng: Từ trước tới nay, tỉnh chưa từng xây dựng Quy hoạch phát triển báo chí, xuất bản cho các giai đoạn, nội dung Quy hoạch thường được lồng ghép trong các quy hoạch khác như quy hoạch ngành văn hóa, quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH và các đơn vị trong ngành tự xây dựng cho mình kế hoạch phát triển ngắn hạn. Theo đó đã dẫn đến thiếu thống nhất trong phát triển ngành, không có chiến lược cụ thể cho từng phân ngành, không tạo được những bước phát triển mang tính đột phá cho các giai đoạn sau. Vì vậy, việc xây dựng và thực hiện Quy hoạch báo chí, xuất bản của tỉnh là cần thiết để cụ thể hóa các nội dung quy hoạch Quốc gia, đẩy mạnh hơn nữa chất lượng thông tin, phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh.

Về Tờ trình dự thảo Báo cáo và Kết luận của BTV Tỉnh ủy về sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU của BTV Tỉnh ủy đối với công tác cán bộ nữ tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2015-2020 và những năm tiếp theo, hội nghị thống nhất đánh giá: 3 năm qua, các cấp, các ngành đã triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 17-NQ/TU và đạt được những kết quả nhất định, tạo điều kiện cho phụ nữ tiến bộ, phát triển toàn diện và có điều kiện tham gia công tác xã hội. Công tác cán bộ nữ được chú trọng, có lộ trình, kế hoạch, bố trí, sắp xếp, đề bạt, giới thiệu cán bộ nữ ứng cử tham gia cấp ủy, đại biểu HĐND các cấp và bổ nhiệm vào các chức danh lãnh đạo, quản lý từ tỉnh đến cơ sở. Đồng thời, nêu rõ hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và thống nhất cao với 9 nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết trong thời gian tới.

 Cùng các nội dung trên, hội nghị đã thảo luận và thông qua Tờ trình Đề án nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu và định hướng dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2025; cho ý kiến về công tác cán bộ cùng một số nội dung quan trọng khác.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Tỉnh nhấn mạnh: Các cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến góp ý để bổ sung, chỉnh sửa hoàn chỉnh các dự thảo báo cáo, dự thảo Nghị quyết, dự thảo Đề án, dự thảo Chương trình công tác trước khi ban hành và trình BCH Đảng bộ tỉnh. 

Trong quý II, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số cạnh tranh, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh để thúc đẩy phát triển KT-XH. Tiếp tục thực hiện tốt NQ T.Ư 6, khóa XII, nhất là các Nghị quyết số 18, số 19, để sắp xếp lại tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở. Tổ chức thực hiện các Chỉ thị, nghị quyết, quyết định của T.Ư gắn với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ trong năm 2018 của tỉnh đã đề ra. Tổ chức tốt Đại hội TDTT tỉnh và các sự kiện để quảng bá hình ảnh của tỉnh. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để xây dựng đội ngũ cán bộ nguồn và có cơ chế để thu hút nhân tài. Chú trọng đảm bảo AN-QP, giữ gìn TTATXH, làm tốt công tác đối ngoại. Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW "Về công tác dân số trong tình hình mới”. Quantâm các nhiệm vụ giải pháp để nâng cao chất lượng dân số, có tiêu chí cụ thể về quy mô dân số của tỉnh đến năm 2025; đến năm 2020, tuổi thọ bình quân của tỉnh bằng tuổi thọ bình quân cả nước. Về Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW phải bám sát Chương trình hành động của Chính phủ để cụ thể hóa vào tình hình của tỉnh và chú trọng quan tâm bảo vệ chăm sóc, sức khoẻ người cao tuổi.

Có giải pháp để tạo nguồn thu mới cho ngân sách của tỉnh, nhất là đẩy mạnh thu hút đầu tư để tăng nguồn thu và tạo ra nhiều việc làm mới. Chuẩn bị tốt hội nghị xúc tiến đầu tư về nông nghiệp để tổ chức lại sản xuất nông nghiệp. Tiến hành rà soát, thanh tra để tăng nguồn thu từ đất đai. Quản lý chặt chẽ các hộ kinh doanh và có lộ trình xử lý các doanh nghiệp nợ thuế. Xây dựng bộ máy ngành thuế tinh gọn, hiệu quả. Kiến nghị Bộ Tài chính về cơ chế, chính sách thu trên địa bàn tỉnh, quan tâm thu ngân sách trong cấp quyền khai thác khoáng sản.

BTV Tỉnh uỷ ban hành Thông báo kết luận về kết quả thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH của tỉnh đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đồng thời, rà soát để có giải pháp quyết liệt mạnh mẽ hơn để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Chuẩn bị tốt việc xây dựng Quy hoạch phát triển KT-XH 2021-2025, tầm nhìn 2030 để chuẩn bị tốt cho Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh. BTV Tỉnh uỷ sẽ ra kết luận về quy hoạch phát triển báo chí, xuất bản tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Trong đó, Báo văn nghể chuyển thành Tạp chí; rà soát lại các bản tin, tạp chí khác có hiệu quả thực sự mới cho phép hoạt động. Quan tâm hiện đại hóa báo chí và công tác xuất bản; nâng cao thời lượng Báo Hòa Bình, số hóa truyền hình gắn với thực hiện NQ T.Ư 6 khóa XII. BTV Tỉnh uỷ ban hành kết luận về công tác cán bộ nữ trên tình thần đảm bảo cơ cấu, số lượng và rà soát lại đội ngũ cán bộ nữ để có phương án cán bộ nữ. BTV Tỉnh ủy phê duyệt để ban hành Đề án nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu và định hướng dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2025, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tham mưu ban hành văn bản để chỉ đạo thực hiện Đề án.

 

 

                                                                                   Đức Phượng


Các tin khác


Nghe báo cáo tình hình KT-XH và lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu

(HBĐT) - Sáng ngày 4/12, tại hội trường Tỉnh ủy, HĐND tỉnh khóa XVI đã khai mạc kỳ họp thứ 7. Dự phiên khai mạc phía T.Ư có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, UV BCH T.Ư Đảng, UV Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện Quốc hội; đại diện các Vụ, Viện thuộc Ban Tổ chức T.Ư Đảng, Ủy ban Kiểm tra T.Ư; Ban Nội chính T.Ư. Tỉnh ta có đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên là Bí thư Tỉnh ủy qua các thời kỳ; đồng chí Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và đại diện các sở, ngành của tỉnh.

Hôm nay 4/12 khai mạc kỳ họp thứ 7- HĐND tỉnh Khóa XVI

(HBĐT) - Sáng nay (4/12), tại Hội trường Tỉnh ủy, HĐND tỉnh khóa XVI đã khai mạc Kỳ họp thứ 7. Kỳ họp diễn ra trong 3 ngày (từ 4 – 6/12). Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đại diện Ban Thường trực UB MTTQ tỉnh, ĐBQH tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành dự phiên khai mạc kỳ họp.

Cụ thể, sáng tạo các giải pháp, phấn đấu đạt mức cao nhất mục tiêu năm 2019 và cả nhiệm kỳ đã đề ra

(HBĐT) - Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, chiều 30/11, Hội nghị lần thứ 14, BCH Đảng bộ tỉnh đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Chủ trì phiên bế mạc có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Tham dự có các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, các Ban xây dựng Đảng Trung ương.

Quyết định một số vấn đề quan trọng về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và nhiệm vụ phát triển KT-XH

(HBĐT) -Chiều ngày 29/11, taị hội trường Tỉnh ủy đã diễn ra phiên khai mạc Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 14, thảo luận, cho ý kiến và quyết định một số nội dung quan trọng về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh. Các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí: đại diện các Ban xây dựng Đảng T.Ư; Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI; Ủy viên UBKT Tỉnh ủy khóa XVI; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh.

Các dự thảo quyết định phải cụ thể và phù hợp với thực tế

(HBĐT) - Sáng 29/11, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Quang chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 11 của UBND tỉnh cho ý kiến nhiều nội dụng quan trong trong phát triển KT-XH của tỉnh.

Tặng Bằng khen cho 40 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Diễn tập KVPT tỉnh năm 2018

(HBĐT) - Ngày 28/11, Ban Tổ chức diễn tập tỉnh đã tổ chức bế mạc Diễn tập KVPT tỉnh năm 2018. Dự lễ bế mạc có Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Tư Lệnh Quân khu 3, Trưởng Ban Chỉ đạo Diễn tập Quân khu; đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Quang Cường, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng, phó trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 3; đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức diễn tập KVPT tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo đại diện Bộ tư lệnh Cảnh sát Cơ động (Bộ Công an); các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, đạo diễn, phái viên diễn tập KVPT Quân khu 3 và của tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.