*Thông qua 27 nghị quyết

(HBĐT) - Ngày 6/12, ngày làm việc thứ 3 và cũng là phiên bế mạc Kỳ họp thứ 7- HĐND tỉnh khóa XVI được mở đầu bằng phần việc thảo luận tại hội trường, tiếp đó là phần chất vấn và trả lời chất vấn và thông qua các nghị quyết. Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự phiên thảo luận tại hội trường, nghe chất vấn và trả lời chất vấn.


 

Các đại biểu thảo luận tại hội trường

 Mở đầu ngày làm việc thứ 3, chủ tọa kỳ họp đã tổng hợp các ý kiến thảo luận tại tổ được thực hiện trong buổi chiều ngày 5/12. Qua thảo luận tại 5 tổ đã có 40 đại biểu nêu ý kiến đề xuất những vấn đề cần quan tâm làm rõ tại kỳ họp. Phiên thảo luận tại hội trường đã có 9 ý kiến tham gia. Các ý kiến tập trung đánh giá, phân tích về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2018; thảo luận mục tiêu, chỉ tiêu và đề xuất các giải pháp phát triển KT-XH năm 2019. Trong đó, có một số ý kiến tham gia cụ thể vào nội dung các dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp, nhất là các nghị quyết về cơ chế, chính sách, có tác động trực tiếp đến an sinh xã hội, đời sống nhân dân và sự phát triển của tỉnh. Các đại biểu cũng tập trung kiến nghị UBND tỉnh cần quan tâm khắc phục tình trạng chậm tiến độ ở một số dự án, nhất là các dự án đường giao thông. UBND tỉnh cần tăng cường hơn nữa việc tiếp xúc đối thoại với nhân dân; sớm có kế hoạch triển khai khu xử lý thu gom rác thải TP Hòa Bình và có giải pháp xử lý việc tồn đọng rác thải ở Công ty Hoàng Long, huyện Lương Sơn. Quan tâm điều chỉnh nâng giá đến bù đất nông nghiệp bị thu hồi; và đặc biệt quan tâm đến việc giải quyết vướng mắc trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thời gian tới, UBND cần đánh giá chính xác đối với các xã đạt nông thôn mới. Có các chính sách hỗ trợ hoạt động cho các HTX; Tăng cường quản lý vấn đề ATVSTP; quản lý thuốc BVTV

Phiên chất vấn, 8 đại biểu HĐND đã nêu 12 câu hỏi chất vấn, tập trung vào các lĩnh vực, vấn đề như:: Cấp GCNQSDĐ dụng đất lâm nghiệp; hỗ trợ đầu tư cho công tác bảo vệ rừng; quản lý các dự án đầu tư trồng rừng, dự án du lịch và dịch vụ; đầu tư công trình giao thông; hỗ trợ khắc phục ảnh hưởng nặng nề của thiên tai trên địa bàn huyện Đà Bắc; hợp đồng thuê khoán một số loại công việc trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh; an toàn lao động trong khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường.

Giám đốc các Sở, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Lao động - Thương binh và Xã hội, Xây dựng, Nội vụ và Công an tỉnh đã trả lời chất vấn. Trong đó một số sở ngành trả lời sau bằng văn bản với những vấn đề cụ thể. Chủ tịch UBND tỉnh đã có báo cáo giải trình thêm những ý kiến còn khác nhau trong trả lời chất vấn của Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh. Thẳng thắn làm rõ trách nhiệm của UBND tỉnh và cá nhân trong việc chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2018, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã hứa: sẽ khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém, tăng cường kỷ luật, kỷ cương nhằm đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành, tạo sự chuyển biến về KT-XH của tỉnh trong thời gian tới.

Kỳ họp này, các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 27 nghị quyết gồm: (1) Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021; (2) Nghị quyết về việc thực hiện nhiệm vụ giữa hai kỳ họp (thứ 6 và thứ 7) HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021; (3) Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm B và dự án trọng điểm nhóm C sử dụng nguồn vốn đầu tư công; (4) Nghị quyết về tăng cường công tác quản lý thực hiện Chương trình MTQG về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh; (5) Nghị quyết về Kế hoạch phát KT-XH năm 2019; (6) Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2019; (7) Nghị quyết Quyết định dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2019; (8) Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2017; (9) Nghị quyết sửa đổi tỷ lệ phần trăm điều tiết nguồn thu sử dụng đất tại Nghị quyết số 27/2016/NQ-HĐND ngày 05/12/2016 của HĐND tỉnh quy định tỷ lệ phần trăm (%) điều tiết nguồn thu giữa các cấp thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017-2020; (10) Nghị quyết Sửa đổi khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 80/2017/NQ- HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ, phương án phân bổ nguồn vốn ngân sách nhà nước để thực hiện các nội dung của Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoanh 2016-2020 tỉnh; (11) Nghị quyết về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển KT-XH vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2019 trên địa bàn tỉnh; (12) Nghị quyết Sửa đổi khoản 2 mục II, Đề án xây dựng NTM tỉnh giai đoạn 2012-2020, định hướng đến năm 2030 kèm theo Nghị quyết số 55/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012 của HĐND tỉnh; (13) Nghị quyết Quy định chế độ hỗ trợ đối với người cai nghiện tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh; (14) Nghị quyết về một số nội dung và mức chi đặc thù thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh; (15) Nghị quyết Quy định mức chi cụ thể cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; (16) Nghị quyết về việc nhập, đặt tên, đổi tên thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; (17) Nghị quyết về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước năm 2019; (18) Nghị quyết về việc giao chỉ tiêu biên chế công chức, số lượng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các hội; cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã tỉnh năm 2019; (19) Nghị quyết về việc giao chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định số 69/2000/NĐ-CP của Chính phủ năm 2019; (20) Nghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết số 49/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012 của HĐND tỉnh về việc quy định mức vận động đóng góp Quỹ Quốc phòng - An ninh trên địa bàn tỉnh; (21) Nghị quyết thông qua Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016-2020 tỉnh; (22) Nghị quyết về việc sửa đổi một số nội dung tại Điều 4 Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách T.Ư và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 tỉnh kèm theo Nghị quyết số 45/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017; (23) Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc UB MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban tư vấn thuộc UB MTTQ Việt Nam cấp huyện; (24) Nghị quyết Quy định mức chi hỗ trợ đối với UB MTTQ cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh" trên địa bàn tỉnh; (25) Nghị quyết về việc miễn nhiệm Uỷ viên UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021; (26) Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người được lấy phiếu tín nhiệm. (27) Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử Uỷ viên UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.


 

Đại biểu nêu câu hỏi chất vấn tại kỳ họp


Biểu quyết thông qua các nghị quyết.

 

 Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bi thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nêu rõ: Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, HĐND tỉnh khóa XVI đã hoàn thành chương trình làm việc với nhiều nội dung quan trọng, thảo luận và biểu quyết thông qua 27 nghị quyết. Đây là cơ sở pháp lý hết sức quan trọng để cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chủ trương của Tỉnh ủy. Ngay sau kỳ họp này, đề nghị UBND tỉnh, các cơ quan liên quan kịp thời tổ chức triển khai thực hiện. UBND các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết đến với các tầng lớp nhân dân các dân tộc trong tỉnh để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống. HĐND tỉnh kêu gọi toàn thể nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, năng động, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, chủ động, sáng tạo, quyết tâm chính trị cao, huy động mọi nguồn lực để đưa tỉnh Hòa Bình phát triển nhanh, bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm giai đoạn 2016-2020.

(Toàn văn bài phát biểu đăng ở mục Chính trị)

Thúy Hằng

Các tin khác


Sáng nay (14/8) khai mạc Kỳ họp thứ 10 (Kỳ họp bất thường), HĐND tỉnh khóa XVI

(HBĐT) - Sáng nay (14/8), tại Hội trường Tỉnh ủy diễn ra khai mạc Kỳ họp thứ 10 (Kỳ họp bất thường), HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 . Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, ĐBQH tỉnh, đại diện Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh dự phiên khai mạc Kỳ họp.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Ngô Văn Tuấn làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Hòa Bình

(HBĐT) - Chiều 13/8, tại hội trường Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hòa Bình về kết quả thực hiện nhiệm vụ 7 tháng, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2019; kết quả thực hiện kết luận của các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy tại các buổi làm việc với BTV Tỉnh Đoàn. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo một số ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

Sinh hoạt chuyên đề 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019)

(HBĐT) - Ngày 12/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019). Tới dự có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức liên quan. Hội nghị được tổ chức trực tuyến kết nối với đầu cầu của các huyện, thành phố trong tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Tỉnh: Ngành Công Thương cần năng động, quyết liệt hành động tạo ra bước đột phá để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

(HBĐT) - Ngày 9/8, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ đã có buổi làm việc với Sở Công Thương về tình hình thực hiện nhiệm vụ 7 tháng; các giải pháp tập trung thực hiện những tháng cuối năm 2019. Cùng tham gia buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Đồng chí Phó Bí thư TT Tỉnh ủy Trần Đăng Ninh tiếp, làm việc với đoàn cựu học sinh trường Đào tạo cán bộ dân tộc miền Nam

(HBĐT) - Chiều 8/8, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tiếp, làm việc với đoàn cựu học sinh trường Đào tạo cán bộ dân tộc miền Nam do đồng chí Ksor Phước, Nguyên Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội làm trưởng đoàn.

Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến vào các nội dung Kỳ họp thứ 10 (bất thường)

(HBĐT) - Sáng 8/8, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức hội nghị  đánh giá rút kinh nghiệm tổ chức Kỳ họp thứ 9 và cho ý kiến vào các nội dung trình tại Kỳ họp thứ 10 (bất thường) HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục