*Thông qua 27 nghị quyết

(HBĐT) - Ngày 6/12, ngày làm việc thứ 3 và cũng là phiên bế mạc Kỳ họp thứ 7- HĐND tỉnh khóa XVI được mở đầu bằng phần việc thảo luận tại hội trường, tiếp đó là phần chất vấn và trả lời chất vấn và thông qua các nghị quyết. Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự phiên thảo luận tại hội trường, nghe chất vấn và trả lời chất vấn.


 

Các đại biểu thảo luận tại hội trường

 Mở đầu ngày làm việc thứ 3, chủ tọa kỳ họp đã tổng hợp các ý kiến thảo luận tại tổ được thực hiện trong buổi chiều ngày 5/12. Qua thảo luận tại 5 tổ đã có 40 đại biểu nêu ý kiến đề xuất những vấn đề cần quan tâm làm rõ tại kỳ họp. Phiên thảo luận tại hội trường đã có 9 ý kiến tham gia. Các ý kiến tập trung đánh giá, phân tích về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2018; thảo luận mục tiêu, chỉ tiêu và đề xuất các giải pháp phát triển KT-XH năm 2019. Trong đó, có một số ý kiến tham gia cụ thể vào nội dung các dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp, nhất là các nghị quyết về cơ chế, chính sách, có tác động trực tiếp đến an sinh xã hội, đời sống nhân dân và sự phát triển của tỉnh. Các đại biểu cũng tập trung kiến nghị UBND tỉnh cần quan tâm khắc phục tình trạng chậm tiến độ ở một số dự án, nhất là các dự án đường giao thông. UBND tỉnh cần tăng cường hơn nữa việc tiếp xúc đối thoại với nhân dân; sớm có kế hoạch triển khai khu xử lý thu gom rác thải TP Hòa Bình và có giải pháp xử lý việc tồn đọng rác thải ở Công ty Hoàng Long, huyện Lương Sơn. Quan tâm điều chỉnh nâng giá đến bù đất nông nghiệp bị thu hồi; và đặc biệt quan tâm đến việc giải quyết vướng mắc trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thời gian tới, UBND cần đánh giá chính xác đối với các xã đạt nông thôn mới. Có các chính sách hỗ trợ hoạt động cho các HTX; Tăng cường quản lý vấn đề ATVSTP; quản lý thuốc BVTV

Phiên chất vấn, 8 đại biểu HĐND đã nêu 12 câu hỏi chất vấn, tập trung vào các lĩnh vực, vấn đề như:: Cấp GCNQSDĐ dụng đất lâm nghiệp; hỗ trợ đầu tư cho công tác bảo vệ rừng; quản lý các dự án đầu tư trồng rừng, dự án du lịch và dịch vụ; đầu tư công trình giao thông; hỗ trợ khắc phục ảnh hưởng nặng nề của thiên tai trên địa bàn huyện Đà Bắc; hợp đồng thuê khoán một số loại công việc trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh; an toàn lao động trong khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường.

Giám đốc các Sở, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Lao động - Thương binh và Xã hội, Xây dựng, Nội vụ và Công an tỉnh đã trả lời chất vấn. Trong đó một số sở ngành trả lời sau bằng văn bản với những vấn đề cụ thể. Chủ tịch UBND tỉnh đã có báo cáo giải trình thêm những ý kiến còn khác nhau trong trả lời chất vấn của Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh. Thẳng thắn làm rõ trách nhiệm của UBND tỉnh và cá nhân trong việc chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2018, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã hứa: sẽ khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém, tăng cường kỷ luật, kỷ cương nhằm đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành, tạo sự chuyển biến về KT-XH của tỉnh trong thời gian tới.

Kỳ họp này, các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 27 nghị quyết gồm: (1) Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021; (2) Nghị quyết về việc thực hiện nhiệm vụ giữa hai kỳ họp (thứ 6 và thứ 7) HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021; (3) Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm B và dự án trọng điểm nhóm C sử dụng nguồn vốn đầu tư công; (4) Nghị quyết về tăng cường công tác quản lý thực hiện Chương trình MTQG về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh; (5) Nghị quyết về Kế hoạch phát KT-XH năm 2019; (6) Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2019; (7) Nghị quyết Quyết định dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2019; (8) Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2017; (9) Nghị quyết sửa đổi tỷ lệ phần trăm điều tiết nguồn thu sử dụng đất tại Nghị quyết số 27/2016/NQ-HĐND ngày 05/12/2016 của HĐND tỉnh quy định tỷ lệ phần trăm (%) điều tiết nguồn thu giữa các cấp thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017-2020; (10) Nghị quyết Sửa đổi khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 80/2017/NQ- HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ, phương án phân bổ nguồn vốn ngân sách nhà nước để thực hiện các nội dung của Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoanh 2016-2020 tỉnh; (11) Nghị quyết về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển KT-XH vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2019 trên địa bàn tỉnh; (12) Nghị quyết Sửa đổi khoản 2 mục II, Đề án xây dựng NTM tỉnh giai đoạn 2012-2020, định hướng đến năm 2030 kèm theo Nghị quyết số 55/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012 của HĐND tỉnh; (13) Nghị quyết Quy định chế độ hỗ trợ đối với người cai nghiện tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh; (14) Nghị quyết về một số nội dung và mức chi đặc thù thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh; (15) Nghị quyết Quy định mức chi cụ thể cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; (16) Nghị quyết về việc nhập, đặt tên, đổi tên thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; (17) Nghị quyết về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước năm 2019; (18) Nghị quyết về việc giao chỉ tiêu biên chế công chức, số lượng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các hội; cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã tỉnh năm 2019; (19) Nghị quyết về việc giao chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định số 69/2000/NĐ-CP của Chính phủ năm 2019; (20) Nghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết số 49/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012 của HĐND tỉnh về việc quy định mức vận động đóng góp Quỹ Quốc phòng - An ninh trên địa bàn tỉnh; (21) Nghị quyết thông qua Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016-2020 tỉnh; (22) Nghị quyết về việc sửa đổi một số nội dung tại Điều 4 Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách T.Ư và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 tỉnh kèm theo Nghị quyết số 45/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017; (23) Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc UB MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban tư vấn thuộc UB MTTQ Việt Nam cấp huyện; (24) Nghị quyết Quy định mức chi hỗ trợ đối với UB MTTQ cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh" trên địa bàn tỉnh; (25) Nghị quyết về việc miễn nhiệm Uỷ viên UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021; (26) Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người được lấy phiếu tín nhiệm. (27) Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử Uỷ viên UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.


 

Đại biểu nêu câu hỏi chất vấn tại kỳ họp


Biểu quyết thông qua các nghị quyết.

 

 Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bi thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nêu rõ: Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, HĐND tỉnh khóa XVI đã hoàn thành chương trình làm việc với nhiều nội dung quan trọng, thảo luận và biểu quyết thông qua 27 nghị quyết. Đây là cơ sở pháp lý hết sức quan trọng để cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chủ trương của Tỉnh ủy. Ngay sau kỳ họp này, đề nghị UBND tỉnh, các cơ quan liên quan kịp thời tổ chức triển khai thực hiện. UBND các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết đến với các tầng lớp nhân dân các dân tộc trong tỉnh để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống. HĐND tỉnh kêu gọi toàn thể nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, năng động, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, chủ động, sáng tạo, quyết tâm chính trị cao, huy động mọi nguồn lực để đưa tỉnh Hòa Bình phát triển nhanh, bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm giai đoạn 2016-2020.

(Toàn văn bài phát biểu đăng ở mục Chính trị)

Thúy Hằng

Các tin khác


Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng: Mùa Xuân - Ước vọng và niềm tin

Cách đây 89 năm, ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu một bước ngoặt to lớn trong lịch sử cách mạng Việt Nam, một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thắp hương, tưởng nhớ các đồng chí Tổng Bí thư: Lê Duẩn, Trường Chinh

Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc và kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, sáng 2-2, tức 28 tháng Chạp năm Mậu Tuất, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đến thắp hương, tưởng nhớ Tổng Bí thư Lê Duẩn tại nhà riêng; bày tỏ sự trân trọng và tri ân công lao to lớn của Tổng Bí thư Lê Duẩn đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, của Đảng.

Phát huy truyền thống đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, năng động, sáng tạo xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng phồn vinh, phát triển

Bùi Văn Tỉnh Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh Ủy

(HBĐT) - Năm 2018 là năm bản lề, có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và là năm khởi đầu cho việc chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Vận dụng sáng tạo sự chỉ đạo của Trung ương, phát huy truyền thống đoàn kết, các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh đã chủ động, sáng tạo, đổi mới tư duy, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Cùng với sự nỗ lực, đồng hành của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh ta đã đạt kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Có 19/21 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề ra.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tại tượng đài Bác Hồ và Nghĩa trang liệt sĩ Chiến dịch Hòa Bình

(HBĐT) - Nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, sáng ngày 31/1 (tức 26 Tết), đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh do đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đã đến dâng hương tại tượng đài Bác Hồ và Nghĩa trang liệt sỹ Chiến dịch Hòa Bình. Tham gia đoàn dâng hương có các đồng chí: Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, thành phố Hòa Bình, phường Phương Lâm và Công ty Thủy điện Hòa Bình.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ thăm và tặng quà các hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn huyện Cao Phong

(HBĐT) - Nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, sáng 30/01, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng Đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà các hộ gia đình nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Hòa Bình.