(HBĐT) - Chiều 29/3, Hội đồng lý luận Trung ương (HĐLLT.Ư) do đồng chí Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch HĐLLT.Ư đã làm việc về tình hình thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (CNXH) tại tỉnh ta. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh;  lãnh đạo cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; các ban, ngành liên quan.    


Đồng chí Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Từ năm 1991 đến nay, Đảng bộ tỉnh đã cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước phù hợp với điều kiện thực tế và đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; xây dựng hệ thống chính trị, QP- AN. Tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt khá. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Đến năm 2018, tỷ trọng các ngành công nghiệp- xây dựng, dịch vụ, nông nghiệp lần lượt là: 50,21%; 28,55%; 21,24%. GRDP bình quân đầu người 50,07 triệu đồng, bằng 83% GDP bình quân đầu người cả nước. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 18%/năm; kim ngạch xuất, nhập khẩu tăng bình quân 29,47%. Tỷ lệ hộ nghèo còn 14,9%. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 96,3%. Có 63% xã đạt chuẩn NTM, chiếm 32,98% tổng số xã, đứng thứ nhất trong 6 tỉnh Tây Bắc… Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm, thực hiện tốt công tác sắp xếp, xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tỉnh đã kiến nghị với HĐLL T.Ư kiến nghị với Ban Bí thư sớm sửa đổi, ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy MTTQ, các đoàn thể CT-XH cấp tỉnh; có chính sách, chế độ riêng cho Ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy các cấp để khuyến khích cán bộ làm công tác Đảng. Nghiên cứu có hướng dẫn cụ thể đối với một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình sáp nhập các đơn vị, đặc biệt là sáp nhập 2 xã, trong đó có 1 xã đạt chuẩn NTM. Tăng cường phân cấp, phân quyền thực chất và mạnh hơn, nhất là trong quản lý Nhà nước về quy hoạch, kế hoạch đầu tư phát triển, ngân sách Nhà nước…

Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Đăng Ninh đã phát biểu cung cấp thêm thông tin lên quan đến kết quả đạt được trong phát triển KT-XH, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Tỉnh đang đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, nêu lên những khó khăn, bất cập trong cơ chế, chính sách trong quá trình thu hút đầu tư, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể, cơ chế phấn cấp, phân quyền cho địa phương, huy động nguồn lực đầu tự hạ tầng, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch HĐLLT.Ư đánh giá cao sự nghiêm túc, sáng tạo của tỉnh trong công tác chỉ đạo thực hiện các biện pháp phát triển KT-XH, nhất là công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Thông qua buổi làm việc với tỉnh và khảo sát thực tế tại một số địa phương, đoàn đã được cung cấp nhiều thông tin quý không chỉ là vấn đề riêng của tỉnh mà cũng là tình hình chung của cả nước. HĐLLT.Ư sẽ tiếp thu, tổng hợp, làm cơ sở để phục vụ tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; trọng tâm là 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011; phục vụ tham mưu, định hướng, hoạch định các chính sách, chuẩn bị các Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng. 


                                                                                         L.C

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục