(HBĐT) - Ngày 24/4, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng đối với phát triển KT-XH của tỉnh. Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.


Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kết luận hội nghị.

Hội nghị đã thảo luận các tờ trình gồm: Tờ trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/1/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý Nhà nước (QLNN) đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Tờ trình của Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 về Kế hoạch và Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Tờ trình của Ban Chỉ đạo Đề án 61 của tỉnh về dự thảo Báo cáo và Kết luận về sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TU, ngày 21/4/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Đề án "Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020” và một số nội dung quan trọng khác.

Tiếp thu các ý kiến của các đại biểu, phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Các tờ trình, báo cáo, kế hoạch phải được xây dựng khoa học, đánh giá toàn diện, đề ra các giải pháp cụ thể, có lộ trình giải quyết các nhóm vấn đề, bảo đảm yêu cầu về chất lượng cũng như tiến độ. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến hoàn thiện kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/1/2019 của Ban Bí thư trong tháng 4/2019. Kế hoạch khẳng định sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, phân công rõ trách nhiệm đến các cấp, ngành, chi bộ; làm rõ cơ chế phối hợp, lộ trình cụ thể để tổ chức thực hiện. 

Đối với các tờ trình kế hoạch, đề cương báo cáo Văn kiện Đại hội Đảng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo: Các văn kiện, đặc biệt là báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII cần bảo đảm ngắn gọn, súc tích, khoa học, phản ánh được kết quả đạt được, nguyên nhân, hạn chế, yếu kém và bài học kinh nghiệm, đề ra các mục tiêu, giải pháp trọng tâm, thể hiện được tư duy, tầm nhìn cho cả nhiệm kỳ, phương hướng, mục tiêu cơ bản thể hiện quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ và nhân dân trong những năm tới. Báo cáo phải tranh thủ được trí tuệ của nhân sỹ, trí thức, các nhà khoa học, lấy ý kiện rộng rãi trong nhân dân, được xây dựng đồng bộ, thống nhất với quy hoạch, kế hoạch phát triển KT-XH trong giai đoạn tới.

Về Báo cáo và Kết luận về sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cần bảo đảm tính toàn diện,  tính khái quát, lại vừa cụ thể, khẳng định vai trò của tổ chức Hội Nông dân, giai cấp nông dân thực hiện các chủ trương của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn, đánh giá kết quả, những vấn đề đặt ra trong cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, khai thác tiềm năng, lợi thế, xây dựng sản phẩm nông nghiệp đặc thù như: cây có múi, cá sông Đà, phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với xây dựng nông thôn mới, cải thiện bền vững cuộc sống nông dân... Dự thảo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TU phải hoàn thành trước ngày 15/5.


                                                                                                               L.C

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục