Sửa đổi lề lối làm việc theo tấm gương đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh, đội ngũ cán bộ, đảng viên BHXH tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong giải quyết công việc  với các tổ chức, cá nhân đến giao dịch công tác.

Sửa đổi lề lối làm việc theo tấm gương đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh, đội ngũ cán bộ, đảng viên BHXH tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong giải quyết công việc với các tổ chức, cá nhân đến giao dịch công tác.

(HBĐT) - Là một Đảng bộ đặc thù, chủ yếu là các cơ quan, đơn vị trọng yếu của tỉnh với 36 Đảng bộ, 34 chi bộ trực thuộc, hơn 3.300 đảng viên. Do vậy, thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được các TCCS Đảng thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh (KCCQ) xác định có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, ngăn ngừa sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên (CBĐV) vừa có tâm, vừa có tầm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

 

Với phương châm chủ động, sáng tạo, thiết thực, phù hợp với đặc điểm tình hình, chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, BTV Đảng uỷ KCCQ tỉnh đã chỉ đạo các chi, Đảng bộ trực thuộc quan tâm xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 03 gắn với lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và với việc thực hiện NQT.Ư 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm và trở thành việc làm thường xuyên của các cấp uỷ Đảng và CBĐV. Đồng thời, với chủ trương mỗi CBĐV phải tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cán bộ có chức vụ càng cao càng phải gương mẫu theo tinh thần của Quy định số 101 của Ban Bí thư T.Ư về trách nhiệm nêu gương của CBĐV, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, BTV Đảng uỷ Khối đã chỉ đạo các chi, Đảng bộ trực thuộc cụ thể hoá thành quy định của đơn vị mình để tổ chức thực hiện. Theo đó, yêu cầu tại các cuộc họp thường kỳ của cấp uỷ, tổ chức Đảng phải có nội dung về phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Bí thư cấp uỷ, người đứng đầu tổ chức Đảng, chính quyền các cấp phải thực sự gương mẫu và dành thời gian để lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao vai trò, trách nhiệm, sức chiến đấu của các TCCS Đảng, tính tiên phong, gương mẫu của CBĐV...

 

Từ sự định hướng trên và bằng trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, những năm qua, nhiều tổ chức Đảng, chính quyền và người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan, đơn vị trong Khối đã có cam kết về sự liêm khiết và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí; quản lý chặt chẽ CBĐV; coi trọng kiểm tra, nhắc nhở, ngăn ngừa và phát hiện CBĐV vi phạm; thực hiện công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan, đơn vị, nhất là trong lĩnh vực dễ xảy ra tiêu cực. Nhờ vậy, việc thực hành tiết kiệm đã trở thành ý thức tự giác trong cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan, đơn vị trong Khối. 100% cơ quan, đơn vị đã xây dựng và ban hành các nội quy, quy chế, quy định nội bộ, nhất là quy chế dân chủ trong hoạt động, quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý tài chính, tài sản trong cơ quan, quy chế sử dụng tài sản công hay quy chế văn hoá công sở...

 

Theo đánh giá của BTV Đảng uỷ Khối, thời gian qua, việc thực hiện trách nhiệm nêu gương đã trở thành ý thức tự giác, việc làm thường xuyên trong phần lớn cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cơ quan, đơn vị. Thể hiện rõ nét qua việc nêu gương trên các mặt về tư tưởng chính trị; lãnh đạo cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm Luật Phòng, chống tham nhũng, kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; chấp hành nghiêm quy định về những điều đảng viên không được làm; thực hiện nếp sống văn minh; sâu sát với thực tế, gần gũi quần chúng, đồng nghiệp; nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình cho cấp dưới noi theo.

 

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đội ngũ CBĐV trong Khối đã tự soi xét, nhìn nhận, đánh giá lại bản thân. Qua đó đã có trách nhiệm, tận tụy, công tâm trong thực hiện công việc được giao, nêu cao ý thức phục vụ nhân dân và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú... Có những cấp uỷ đã chỉ đạo CBĐV tự xây dựng kế hoạch tu dưỡng về đạo đức, lối sống phù hợp với chuẩn mực đạo đức của người cán bộ; gắn việc học tập với tự rèn luyện bản thân, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, LLCT. Lấy hiệu quả công tác và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao làm thước đo phẩm chất của CBĐV và coi đây là một trong những tiêu chí để đánh giá, phân loại đảng viên, công chức hàng năm.

 

Đẩy mạnh việc làm theo Bác, trong Khối đã có những mô hình tốt, cách làm hay mang ý nghĩa thiết thực. Tiêu biểu như Đảng bộ Cục Thuế tỉnh đã gắn xây dựng chuẩn mực đạo đức của CBĐV theo tấm gương đạo đức của Bác với 10 Điều kỷ luật của cán bộ ngành thuế. Đảng uỷ Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng UBND tỉnh thống nhất với lãnh đạo cơ quan lập “Hòm quyên góp tự nguyện ủng hộ người nghèo”. Sở Nội vụ phát động phong trào thi đua “Tham mưu tốt, phục vụ giỏi, xung kích trong CCHC”; Đảng uỷ Viễn thông Hoà Bình phát động phong trào “Thực hiện Chỉ thị số 03 gắn với xây dựng văn hoá doanh nghiệp”; Đảng uỷ Báo Hoà Bình chỉ đạo chi Đoàn thanh niên xây dựng “Quỹ nhân ái”, qua đó, nhận đỡ đầu học sinh nghèo vượt khó và tổ chức các đợt thăm hỏi, tặng quà trẻ em nghèo, đối tượng neo đơn, đồng bào gặp thiên tai với giá trị hàng chục triệu đồng...

 

Bằng sự chuyển biến từ nhận thức sang hành động trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của các tổ chức Đảng và CBĐV trong Đảng bộ KCCQ tỉnh đã góp phần vào việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị cũng như công tác xây dựng Đảng vững mạnh. Điều này được ghi nhận bằng kết quả, năm 2013, Đảng bộ có 87,1% TCCS Đảng đạt TS-VM, 95,12% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Số TCCS Đảng yếu kém giảm còn 1 đơn vị và chỉ có 7 đảng viên (bằng 0,22%) vi phạm tư cách.

 

 

                                                                          

                                                                            Thu Hiền

 

Các tin khác

Không có hình ảnh
Không có hình ảnh

Huyện Đà Bắc lan tỏa sâu rộng những việc làm theo tấm gương Bác Hồ

(HBĐT) - Đánh giá kết quả 1 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Bí thư Huyện uỷ Đà Bắc Đinh Công Báo cho biết: Xác định việc học tập và thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ TS-VM về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, đoàn thể CT-XH trong huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm "trên trước, dưới sau”, "trong trước, ngoài sau”, "học đi đôi với làm theo”. CB, ĐV, CC, VC, đoàn viên, hội viên, nhất là người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch thực hiện và lấy kết quả thực hiện Chỉ thị số 05 là tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức Đảng hàng năm.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác - ghi nhận từ huyện vùng cao Mai Châu

(HBĐT) - Đánh giá về tác động sau khi triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Bí thư Huyện ủy Mai Châu Nguyễn Đức Thịnh cho biết: Bên cạnh công tác tuyên truyền, cổ vũ và xây dựng gương người tốt - việc tốt, các tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Đảng bộ huyện chỉ đạo các cấp ủy Đảng quan tâm công tác tự phê bình, phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, nói không đi đôi với làm và bệnh thành tích.

Bí thư chi bộ, trưởng nhóm khởi nghiệp nhiệt huyết


(HBĐT) - Khiêm tốn, không muốn nói về mình nhưng những việc anh Bùi Văn Hiển ở xóm Nại, xã Tân Mỹ (Lạc Sơn) làm chứng tỏ sự năng động, nhiệt huyết, khát khao cống hiến của tuổi trẻ.

Cựu chiến binh xã Vĩnh Đồng tích cực phát triển kinh tế

(HBĐT) - Hội có trên 50% gia đình hội viên thuộc diện giàu và khá. Gia đình hội viên thuộc diện hộ nghèo giảm xuống còn 10%. Kết quả này đã thể hiện những nỗ lực của CCB xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) trong phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng.

Huyện Cao Phong có hơn 150 mô hình, điển hình học tập và làm theo Bác Hồ

(HBĐT) - Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, huyện Cao Phong đã quan tâm phát hiện, nhân rộng các mô hình, điển hình. Sau 1 năm thực hiện, huyện đã phát hiện, duy trì, nhân rộng hơn 150 mô hình, điển hình học tập và làm theo Bác Hồ.

Xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(HBĐT) - BTV Tỉnh ủy vừa ban hành Kế hoạch số 84-KH/TU về xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến học tập và làm theo (ĐHTTHT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2017- 2020.