(HBĐT) - Năm 2016, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, năm toàn đảng, toàn quân và toàn dân trong tỉnh nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng 130 năm thành lập tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh, với sự quyết liệt, sáng tạo và thiết thực trong công tác lãnh, chỉ đạo, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh ta đã giành được nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng; tạo tiền đề tốt để tiếp tục hoàn thành các mục tiêu đặt ra cho năm 2017 – năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết XV của Đảng bộ tỉnh.

Các tin khác