• Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII
  • Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020
Thuế với cuộc sống
HỎI – ĐÁP VỀ THUẾ
Cập nhật: Thứ hai, 26/7/2010 | 2:27:59 Chiều
 
Hỏi: Công ty chúng tôi kinh doanh kinh doanh các mặt hàng điện máy, vật liệu xây dựng và xây dựng các công trình giao thông. Được biết Chính phủ mới ban hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP quy định về hoá đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ. Theo đó, từ ngày 01/01/2011 các đối tượng nào phải sự dụng hoá đơn tự in, hoá đơn điện tử và đối tượng nào vẫn sử dụng hoá đơn do cơ quan thuế cấp bán. Đề nghị Cục thuế cho Công ty chúng tôi được biết cụ thể hơn?

 

Trả lời: Ngày 14/5/2010, Chính phủ ban hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Trên đây là một số nội dung mới về các hình thức hoá đơn thay thế cho Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ quy định về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn, cụ thể được quy định cụ thể bao gồm: Hoá đơn tự in; Hoá đơn điện tử; Hoá đơn đặt in.

 

I. Hoá đơn tự in và hóa đơn điện tử: Tổ chức, cá nhân kinh doanh đáp ứng đủ các điều kiện quy định sau đây được tự in hóa đơn hoặc khởi tạo hóa đơn điện tử để sử dụng trong việc bán hàng hóa, dịch vụ.

 

* Đối với hoá đơn tự in:

 

1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao; doanh nghiệp có mức vốn điều lệ theo quy định của Bộ Tài chính; các đơn vị sự nghiệp công lập có sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật được tự in hóa đơn kể từ khi có mã số thuế.

 

2. Tổ chức, cá nhân kinh doanh trừ các trường hợp quy định tại khoản 1 nêu trên được tự in hóa đơn để sử dụng cho việc bán hàng hóa, dịch vụ nếu có đủ các điều kiện sau:

 

a) Đã được cấp mã số thuế;

 

b) Có doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ;

 

c) Không bị xử phạt về các hành vi vi phạm pháp luật về thuế theo mức do Bộ Tài chính quy định trong 365 (ba trăm sáu mươi lăm) ngày liên tục tính đến ngày thông báo phát hành hóa đơn tự in;

 

d) Có hệ thống thiết bị đảm bảo cho việc in và lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ;Theo quy định tại Nghị định thì Tổ chức, cá nhân kinh doanh có thể đồng thời cùng lúc sử dụng nhiều hình thức hóa đơn khác nhau. Nhà nước khuyến khích hình thức hóa đơn điện tử.

 

đ) Là đơn vị kế toán theo quy định của Luật Kế toán và có phần mềm bán hàng hóa, dịch vụ gắn liền với phần mềm kế toán, đảm bảo việc in và lập hóa đơn chỉ được thực hiện khi nghiệp vụ kế toán phát sinh.

 

*Đối với hoá đơn điện tử:

 

1. Hóa đơn điện tử được khởi tạo, lập, xử lý trên hệ thống máy tính của tổ chức, cá nhân kinh doanh đã được cấp mã số thuế khi bán hàng hóa, dịch vụ và được lưu trữ trên máy tính của các Bên theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

 

2. Hóa đơn điện tử được sử dụng theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

 

II. Đặt in hoá đơn

 

1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh có mã số thuế nhưng không đủ điều kiện quy định được tự in hóa đơn hoặc khởi tạo hóa đơn điện tử thì phải đặt in hóa đơn để phục vụ cho hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ của bản thân tổ chức, cá nhân.

 

2. Cơ quan thuế đặt in hoá đơn để cấp, bán cho các trường hợp sau:

 

- Hóa đơn do các Cục Thuế đặt in chỉ được bán cho tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh, hộ gia đình và cá nhân kinh doanh có cơ sở tại địa phương.

 

- Hóa đơn do các Cục Thuế đặt in được cấp cho các tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ gia đình và cá nhân không kinh doanh nhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ cần có hóa đơn để giao cho khách hàng.

 

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2011 và thay thế Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ quy định về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn.

 

Như vậy, kể từ ngày 01/01/2011 cơ quan thuế không cấp, bán hoá đơn cho các doanh nghiệp mà chỉ cấp bán hoá đơn cho các đối tượng không kinh doanh, hộ kinh doanh cá thể và cá nhân kinh doanh.

 

Địa chỉ tra cứu và tải tài liệu trên website: www.gdt.gov.vn /Nghị định số 51/2010/NĐ-CP./.

 

 Cục Thuế Hoà Bình

 

Các tin khác
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
Quảng cáo
 

Nhiệt độ: 21 - 35 °C

Nhiệt độ: 21 - 35°C

Nhiệt độ: 23 - 35 °C
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Số lượt truy cập
0106870894
Built by ICT Group