(HBĐT) -Thực hiện Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Đảng bộ Công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo các chi, Đảng bộ trong toàn lực lượng tổ chức cho đảng viên và CB, CS nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

 

Qua nghiên cứu, thảo luận, đảng viên và CB, CS Công an tỉnh đều nhất trí cao với  nội dung trong các dự thảo văn kiện. Đặc biệt, nội dung chương X “Tăng cường QP-AN, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới đã định hướng về mục tiêu, nhiệm vụ QP-AN trong giai đoạn mới là rất cơ bản và toàn diện, bao gồm cả việc xác định phạm vi, đối tượng bảo vệ và xác định mức độ, tính chất bảo vệ của QP-AN. Đó là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN. Dự thảo văn kiện cũng một lần nữa nhấn mạnh công tác giữ vững an ninh quốc gia, ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị và toàn dân; xác định rõ vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước; quan hệ gắn bó giữa mục tiêu bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc với giữ vững ổn định chính trị và môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại với QP-AN; nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm và triệt tiêu các nhân tố gây bất ổn định, nhất là các nhân tố bên trong có thể dẫn đến những đột biến, bất lợi.

 

Về xây dựng LLVT nhân dân, Dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XII của Đảng tiếp tục khẳng định lực lượng QĐND, CAND là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ QP-AN; khẳng định xây dựng QĐND, CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; tăng cường nguồn lực, tạo cơ sở vật chất- kỹ thuật hiện đại cho lực lượng QĐND và CAND đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

 

Tuy nhiên, quá trình thảo luận tham gia vào dự thảo các văn kiện, nhiều ý kiến trong CB, CS Công an tỉnh đề nghị dự thảo cần bổ sung một số nội dung trong phần đánh giá tình hình; mục tiêu, nhiệm vụ và phương hướng của công tác QP-AN, cụ thể là:

 

Thứ nhất, phần đánh giá tình hình và kết quả đạt được: Trong giai đoạn 2010-2015, cùng với những kết quả đạt được trong đấu tranh làm thất bại âm mưu diễn biến hòa bình, hoạt động phá hoại, gây rối, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm thì công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tai nạn, tệ nạn xã hội cũng được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm lãnh đạo và đã đạt kết quả tích cực, TNGT nhiều năm giảm cả 3 tiêu chí, các tệ nạn xã hội như nghiện ma túy, mại dâm, cờ bạc được kiềm chế sự gia tăng, song trong các dự thảo văn kiện chưa đề cập đến kết quả này, do đó cần nghiên cứu, bổ sung thêm.

 

Thứ hai, trong bối cảnh tình hình hiện nay, các thế lực thù địch gia tăng các hoạt động chống phá, nhiều lĩnh vực an ninh phi truyền thống tiềm ẩn nguy cơ đe dọa đến sự tồn vong của chế độ. Vì vậy, mục tiêu, nhiệm vụ công tác QP-AN cần bổ sung nội dung Chủ động ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và sẵn sàng ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống mang tính toàn cầu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

 

Ba là,về phương hướng công tác QP-AN, dự thảo văn kiện cần bổ sung nội dung định hướng xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách xã hội có quan hệ đến nhiệm vụ QP-AN; chú trọng phòng, chống việc hướng lái chính sách, pháp luật nhằm hạn chế chức năng, vai trò, thẩm quyền của LLVT nhân dân, xây dựng xã hội dân sự theo kiểu phương Tây. Tăng cường vai trò của các cơ quan có chức năng nghiên cứu, phân tích, dự báo tình hình và làm tham mưu đề xuất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ QP-AN.

 

Những quan điểm, định hướng về công tác QP-AN trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng là hoàn toàn đúng đắn và phù hợp với giai đoạn 5 năm tới đã tạo niềm tin tưởng, sự phấn khởi trong CB, CS LLVT nói chung và CB, CS Công an tỉnh nói riêng, tiếp tục là động lực để mỗi CB, CS trong lực lượng công an phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững ANTT, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ trong mọi tình huống, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương. 

 

 

 

 

 

                                                   Đại tá Nguyễn Văn Trung

                                   (UVTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh)

 

 

 

Các tin khác

Không có hình ảnh
Không có hình ảnh
Không có hình ảnh
Không có hình ảnh

Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong tình hình mới

(HBĐT) - Công tác chính trị tư tưởng của Đảng luôn được xác định là một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động cách mạng của Đảng, là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng, bồi đắp nền tảng chính trị của chế độ, tuyên truyền, giáo dục, động viên và tổ chức nhân dân thực hiện các nhiệm vụ cách mạng, là cơ sở để khẳng định và nâng cao vai trò tiên phong của Đảng về chính trị, lý luận, trí tuệ, văn hoá và đạo đức, thể hiện vai trò đi trước, mở đường trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Khẳng định rõ hơn vai trò của thanh niên, trí thức trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

(HBĐT) - Năm 2015 là năm diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Với chức năng, nhiệm vụ của mình nhằm phát huy trí tuệ, tâm huyết, tình cảm và niềm tin của thế hệ trẻ đối với Đảng, BTV Tỉnh đoàn đã tập trung chỉ đạo các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng, tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp, trong đó, tổ chức cho ĐV-TN thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng các cấp và Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Tiếp tục xây dựng tiềm lực QP-AN, sẵn sàng đối phó và ngăn chặn có hiệu quả âm mưu, hoạt động chống phá của kẻ thù

(HBĐT) - Trong những năm qua, tình hình thế giới và khu vực có những diễn biến phức tạp, khó lường, nhất là tình hình biển Đông. Nhất quán với chủ trương, đường lối Đảng và nhân dân ta luôn kiên định với mục tiêu hòa bình, giữ vững độc lập chủ quyền, nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Cần tiếp tục hoàn thiện chính sách phát triển KT -XH trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(HBĐT) - Việt Nam là quốc gia đa dân tộc với 54 thành phần dân tộc, đã cùng đoàn kết chung sức trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong sự nghiệp đổi mới và phát triển, Đảng ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật nhằm phát triển các dân tộc thiểu số, ra sức xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc.

DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XI TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG

Thực hiện Chỉ đạo của Bộ Chính trị, ngày 15-9, Toàn văn các Dự thảo văn kiện chuẩn bị trình Đại hội XII của Đảng được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân đóng góp ý kiến. Các dự thảo văn kiện gồm: Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XI tại Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Ðảng; Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020.