(HBĐT) - Qua nghiên cứu dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, chúng tôi cơ bản nhất trí với các nội dung của dự thảo báo cáo, đặc biệt là nội dung các đột phá chiến lược và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025. Phần này đã đưa ra định hướng hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư, cải cách hành chính, phát triển các thành phần kinh tế, doanh nghiệp (DN)…

Dự thảo báo cáo đánh giá nghiêm túc, thực chất kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh

(HBĐT) - Sau khi nghiên cứu dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, tôi nhận thấy chủ đề báo cáo mang tính khái quát, ngắn gọn, súc tích, văn phong rõ ràng, mạch lạc, dễ hiểu; các biểu mẫu, chú thích, phụ lục, số liệu được phản ánh đầy đủ, toàn diện. 

Góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII
Tiếp tục tăng cường công tác quốc phòng, an ninh để tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội

Qua nghiên cứu, tôi đồng thuận, nhất trí cao với nội dung dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo tôi, dự thảo được xây dựng công phu, chất lượng, đánh giá chi tiết, toàn diện về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trong đó, tôi tâm đắc với phần đánh giá "Công tác QP-AN, tư pháp có nhiều chuyển biến tích cực, tạo môi trường thuận lợi phục vụ hiệu quả phát triển KT-XH” (trang 18 - 19, thuộc phần thứ nhất - Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020). Cụ thể, tại phần đánh giá liên quan đến kết quả thực hiện nhiệm vụ của lực lượng Công an, tôi nhận thấy những nội dung quan trọng, cốt lõi nhất trong 5 năm qua đã được đề cập đầy đủ với sự khái quát cao, thể hiện cách nhìn nhận sâu sắc, thông tuệ. Về cơ bản, tôi nhất trí với các đánh giá và đề nghị sửa một số chi tiết, nội dung sau khi sửa lại như sau: "Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia vào nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự. Đặc biệt, thực hiện Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới, lực lượng Công an đã phát huy vai trò nòng cốt, tích cực tham mưu, chú trọng triển khai nhiệm vụ, từ đó góp phần quan trọng hoàn thành nhiệm vụ chính trị đối ngoại của tỉnh, giữ ổn định tình hình an ninh và trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển chung”.

Góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII
Báo cáo chuẩn bị công phu, khoa học, chặt chẽ, thể hiện được quá trình phát triển của tỉnh 

(HBĐT) - Tôi hoàn toàn nhất trí với nội dung, bố cục, chủ đề như dự thảo, báo cáo có sự chuẩn bị công phu, dung lượng hợp lý, khoa học, chặt chẽ, phản ánh toàn diện, có sự kế thừa, thống nhất, thể hiện được quá trình phát triển của tỉnh, phản ánh đúng tình hình khách quan, vị thế của tỉnh trong hội nhập kinh tế quốc tế. 

Về nhiệm vụ, giải pháp phát triển nguồn nhân lực

(HBĐT) - Trước tiên, tôi nhất trí cao với các nội dung trong dự thảo văn kiện và ý kiến đóng góp từ các đại hội cơ sở trong Đảng bộ tỉnh. Tôi xin được làm rõ và bổ sung vào nội dung phát triển nguồn nhân lực (NNL) như sau:             

Thống nhất cao với mục tiêu “Phấn đấu đến năm 2025, kinh tế tỉnh Hòa Bình đạt mức trung bình của cả nước”

(HBĐT) - Sau khi nghiên cứu dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tôi nhận thấy dự thảo báo cáo được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng; nội dung có tính khái quát cao, bố cục hợp lý; văn phong rõ ràng, chặt chẽ; các biểu mẫu, chú thích, phụ lục, số liệu… đảm bảo đầy đủ, tôi không có ý kiến bổ sung hay sửa đổi.

Đóng góp một số nội dung liên quan đến công tác xây dựng Đảng và hoạt động của báo chí trong nhiệm kỳ 2015 - 2020

(HBĐT) - Trước hết, tôi nhất trí với nội dung dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Những vấn đề quan tâm trong công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020 - 2025

(HBĐT) - Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đánh giá nghiêm túc, thực chất kết quả đạt được; những tồn tại, yếu kém trong công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó, công tác KTGS và thi hành kỷ luật của Đảng được Đảng bộ tỉnh thực hiện nghiêm túc, giám sát được mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; chất lượng các cuộc KTGS được nâng lên, góp phần xây dựng nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của Đảng bộ.

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân vận của Đảng

(HBĐT) - Chúng tôi cho rằng, báo cáo chính trị trình Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh được xây dựng và chuẩn bị công phu, phản ánh đúng thực tế, kết quả, cũng như định hướng xuyên suốt cho công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc trong tỉnh, công tác dân vận của Đảng trong nhiệm kỳ tới.

Đảng bộ huyện Lạc Sơn tham gia ý kiến về một số nội dung, lĩnh vực dự thảo báo cáo chính trị

(HBĐT) - Phát huy vai trò của một Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh, thời gian qua, Đảng bộ huyện Lạc Sơn đã đôn đốc các đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực nghiên cứu để có ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cải thiện thực chất môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân phát triển


(HBĐT) - Dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đặt mục tiêu phấn đấu rất cách mạng, đó là: "Phấn đấu giai đoạn 2021 - 2025 có thêm 2.500 doanh nghiệp, HTX thành lập mới, có khoảng 5.000 doanh nghiệp, HTX hoạt động kinh doanh hiệu quả, tăng gấp đôi so với năm 2020”. Chúng tôi cơ bản nhất trí với những định hướng, mục tiêu, giải pháp được đưa ra trong dự thảo báo cáo, đó là tập trung hoàn thiện thể chế, trọng tâm là cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh để thu hút đầu tư, phát triển các thành phần kinh tế…

Xác định giải pháp cụ thể thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương


(HBĐT) - Sau khi nghiên cứu dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, tôi nhận thấy dự thảo đã đánh giá toàn diện, khách quan về kết quả thực hiện các chỉ tiêu trên tất cả các lĩnh vực.

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XVII được chuẩn bị kỹ, công phu, kết cấu hợp lý, nội dung sát thực tế

(HBĐT) - Qua nghiên cứu Dự thảo Báo cáo chính trị do BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI chuẩn bị để trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tôi cơ bản nhất trí với nội dung, bố cục, chủ đề của Dự thảo. Báo cáo có sự chuẩn bị công phu, dung lượng hợp lý, khoa học, chất lượng cao.

Đề nghị sửa đổi nội dung phần “Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới”

(HBĐT) - Theo tôi, dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được xây dựng công phu, có số liệu minh họa thuyết phục cho từng phần, đảm bảo về bố cục và nội dung. Tôi hoàn toàn nhất trí với phần thứ hai "Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025”. Trong đó, thống nhất cao với 4 quan điểm phát triển, mục tiêu tổng quát và định hướng "phấn đấu đến năm 2025, kinh tế tỉnh Hòa Bình đạt mức trung bình của cả nước”.

Quan tâm xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh - một nhiệm vụ then chốt của nhiệm kỳ 2020 - 2025

(HBĐT) - Theo chủ đề của Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thì thành tố thứ nhất "Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ” là một mục tiêu và nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.

Dự thảo báo cáo chính trị đã xác định các chỉ tiêu có tính phấn đấu cao

(HBĐT) - Qua nghiên cứu tôi nhận thấy, dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đánh giá khách quan, toàn diện, sát thực thành quả phát triển KT-XH nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trong đó, tôi đặc biệt ấn tượng với kết quả giảm tỷ lệ hộ nghèo, từ mức 24,38% năm 2015 còn 8,56% năm 2020. Như vậy, với mức giảm bình quân 3,16%/năm, tỷ lệ hộ nghèo hiện nay của tỉnh đang thấp nhất so với các tỉnh khu vực miền núi Tây Bắc. Đây là kết quả đáng tự hào, thể hiện rõ quyết tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân trong nhiệm kỳ qua.

Góp ý vào Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII
Phấn khởi trước diện mạo đổi mới của quê hương

(HBĐT) - Trải qua 16 kỳ đại hội, Đảng bộ tỉnh không ngừng lớn mạnh, ngày càng khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện các nhiệm vụ phát triển KT-XH.

Tâm huyết, trách nhiệm đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

(HBĐT) - Việc lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 do BTV Tỉnh ủy tổ chức đang được triển khai theo đúng kế hoạch, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thu hút sự quan tâm, tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân sỹ, trí thức, nhà khoa học và các tầng lớp Nhân dân. Tất cả đều hướng tới mục tiêu xây dựng báo cáo chính trị bảo đảm chất lượng, yêu cầu, đánh giá, phân tích toàn diện những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém; đồng thời đề ra những mục tiêu, giải pháp cách mạng, đột phá, bảo đảm tính khả thi cao, tạo sức bật mới phát triển KT-XH của tỉnh trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

(HBĐT) - Thực hiện Kế hoạch số 292-KH/TU, ngày 2/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý, tham gia vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Báo Hòa Bình trân trọng đăng toàn văn Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cùng với đó, Báo Hòa Bình cũng mở chuyên mục để mọi tầng lớp người dân tham gia đóng góp vào dự thảo văn kiện quan trọng này. 
Ý kiến đóng góp của độc giả xin gửi về địa chỉ toasoan@baohoabinh.com.vn

Huyện Cao Phong:
Đề cao trách nhiệm xây dựng báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện

(HBĐT)-Cùng với tập trung chỉ đạo đại hội Đảng bộ các cấp bảo đảm tiến độ, chất lượng, Huyện ủy Cao Phong chú trọng đến chất lượng xây dựng các văn kiện, đặc biệt là báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đảng bộ thị trấn Mãn Đức:
Tập trung chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ các cấp

(HBĐT) - Thị trấn Mãn Đức (Tân Lạc) được thành lập trên cơ sở sáp nhập thị trấn Mường Khến và 2 xã Quy Hậu, Mãn Đức. Đảng bộ thị trấn hiện có 35 chi bộ trực thuộc, trong đó có 27 chi bộ khu dân cư. Cùng với việc nhanh chóng ổn định bộ máy tổ chức, cấp ủy thị trấn tập trung chỉ đạo đại hội Đảng cấp dưới cơ sở. Đến ngày 30/3, 100% chi bộ trực thuộc Đảng ủy thị trấn đã hoàn thành tổ chức đại hội theo đúng kế hoạch, bảo đảm quy trình, quy định.

Nhìn từ đại hội điểm chi, Đảng bộ cơ sở: Dân chủ, chặt chẽ trong công tác nhân sự

(HBĐT) - Theo thống kê, đến hết tháng 3, 100% Đảng bộ huyện, thành phố đã tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở. Qua các đại hội, nhiều vấn đề đã được đúc rút để các địa phương tổ chức thành công đại hội trên diện rộng.

Đảng ủy Quân sự tỉnh: Nghiêm túc chỉ đạo tổ chức đại hội Đảng các cấp

(HBĐT) - Bám sát định hướng của cấp ủy cấp trên, BTV Đảng ủy Quân sự tỉnh đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về chuẩn bị, tổ chức đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đáp ứng yêu cầu đề ra.

Huyện Lạc Sơn: Kinh nghiệm từ tổ chức thành công đại hội chi bộ điểm

(HBĐT) - Đảng bộ huyện Lạc Sơn hiện có 21 chi bộ, 29 Đảng bộ trực thuộc. Được lựa chọn tổ chức đại hội điểm cho loại hình chi bộ cơ sở, Chi bộ trường THPT Lạc Sơn đã tổ chức thành công đại hội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Sau đại hội điểm, BTV Huyện ủy Lạc Sơn đã tổ chức họp bàn rút kinh nghiệm. Đồng chí Bí thư Huyện ủy Bùi Văn Hành khẳng định: Với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, trách nhiệm, đại hội chi bộ điểm đã thành công tốt đẹp, đặt tiền đề cho các chi, Đảng bộ cơ sở tiếp tục tổ chức tốt đại hội trong thời gian tới.