(HBĐT) - * Từ tháng 8/1988 - 1/1989 Do yêu cầu lãnh đạo nhiệm vụ quân sự địa phương và thực hiện chức năng làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp, ngày 5/8/1988, Tỉnh ủy Hà Sơn Bình ra Nghị quyết số 103 chỉ định Đảng ủy Quân sự tỉnh gồm 12 đồng chí.
Ảnh: Lời ca tiếng hát tiễn anh lên đường nhập ngũ(ảnh: PV)

- Bí thư: Đồng chí Nguyễn Đình Sở - Bí thư Tỉnh ủy.

- Phó Bí thư: Đồng chí Lưu Văn Đúng - Phó Chỉ huy trưởng về Chính trị - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh.

Nhiệm vụ: Kiện toàn các tổ chức Đảng các cấp; tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV, Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị. Kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với an ninh. Thường xuyên nâng cao cảnh giác sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với các lực lượng kiên quyết đánh bại chiến tranh phá hoại nhiều mặt của địch, giữ vững ổn định tình hình địa bàn.

* Từ tháng 1/1989 - 9/1991

Trong 2 ngày 19 đến 20/5/1989, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh Hà Sơn Bình lần thứ V đã bầu ra BCH Đảng ủy gồm 14 đồng chí.

- Bí thư: Đồng chí Nguyễn Đình Sở - Bí thư Tỉnh ủy.

- Phó Bí thư: Đồng chí Lưu Văn Đúng - Phó Chỉ huy trưởng về Chính trị - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh.

- Nhiệm vụ: Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn Đảng bộ, nâng cao năng lực hoạt động của cơ quan quân sự các cấp và làm tham mưu cho cấp ủy triển khai xây dựng tỉnh thành khu vực phòng thủ vững chắc. Nâng cao năng lực của LLVT địa phương, cùng toàn dân đánh thắng chiến tranh phá hoại nhiều mặt của địch, chuẩn bị thế trận sẵn sàng chống chiến tranh quy mô lớn. Đẩy mạnh sản xuất làm kinh tế đạt hiệu quả cao, thực hiện cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp quốc phòng. Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

7. Đảng bộ Quân sự tỉnh Hòa Bình (Lâm thời)

Theo Quyết định số 19a-QĐ/TU ngày 22/10/1991 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình.

- Bí thư: Đồng chí Nguyễn Nhiêu Cốc - Bí thư Tỉnh ủy .

- Phó Bí thư: Đồng chí Nguyễn Kiều Bào - Phó Chỉ huy trưởng về Chính trị - Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh.

Nhiệm vụ: Phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc, tinh thần chủ động khắc phục khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, củng cố lực lượng, ổn định nơi ăn ở, làm việc bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ không gián đoạn.

8. Đảng bộ Quân sự tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 1992 - 1995

Thực hiện quy định của Điều lệ Đảng và sự chỉ đạo của Tỉnh ủy Hòa Bình, tháng 6/1992 Đảng bộ Quân sự tỉnh tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 1992 - 1995, bầu BCH Đảng bộ gồm 12 đồng chí và 2 đồng chí (đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh) tham gia Đảng ủy Quân sự tỉnh theo quy định của Điều lệ Đảng.

- Bí thư: Đồng chí Nguyễn Nhiêu Cốc - Bí thư Tỉnh ủy.

- Phó Bí thư: Đồng chí Nguyễn Kiều Bào - Phó Chỉ huy trưởng về Chính trị - Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh; đồng chí Bùi Thanh Điếm - Chỉ huy trưởng; đồng chí Bùi Thế Lực - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh (từ tháng 1/1996); đồng chí Nguyễn Hồng Chiến - Phó Chỉ huy trưởng Chính trị - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh (từ tháng 11/1994).

Nhiệm vụ: Nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm xây dựng Đảng bộ thực sự TS-VM về chính trị, tư tưởng và tổ chức; xây dựng và nâng cao chất lượng tổng hợp của các LLVT; phát huy sức mạnh quân và dân trong tỉnh, tiếp tục xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc; kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế, quốc phòng với an ninh, kiên quyết cùng với toàn dân đánh bại mọi âm mưu, thủ đoạn chiến tranh phá hoại nhiều mặt của kẻ thù...

9. Đảng bộ Quân sự tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 1996 - 2000

Tháng 3/1996 Đảng bộ Quân sự tỉnh tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 1996 - 2000, bầu BCH Đảng bộ gồm 11 đồng chí và 2 đồng chí (đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh) tham gia Đảng ủy Quân sự tỉnh theo quy định của Ban Bí thư Trung ương.

- Bí thư: Đồng chí Hoàng Văn Hon (1) - Bí thư Tỉnh ủy.

- Phó Bí thư: đồng chí Nguyễn Hồng Chiến - Phó Chỉ huy trưởng Chính trị - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh; đồng chí Bùi Thế Lực - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Nhiệm vụ: Tập trung xây dựng Đảng bộ vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân, của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy chính quyền địa phương, tiếp tục tăng cường tiềm lực quốc phòng, xây dựng vững chắc nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, nâng cao chất lượng các LLVT lên một bước mới, phát hiện, đánh bại các âm mưu hành động "Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ độc lập, an ninh, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ nhân dân, bảo vệ Đảng và chế độ XHCN, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn, góp phần phát triển KT-XH ở địa phương.

10. Đảng bộ Quân sự tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2001 - 2005

Từ ngày 5- 10/10/2000, Đảng bộ Quân sự tỉnh tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2001 - 2005, bầu BCH Đảng bộ gồm 11 đồng chí và 2 đồng chí (đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh) tham gia Đảng ủy Quân sự tỉnh theo quy định của Ban Bí thư T.U.

- Bí thư: Đồng chí Hoàng Văn Hon - Bí thư Tỉnh ủy.

- Phó Bí thư: Đồng chí Nguyễn Hồng Chiến - Phó Chỉ huy trưởng Chính trị - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh (10/2000 - 3/2005); đồng chí Lê Hùng Mạnh - Phó Chỉ huy trưởng Chính trị (4/2005), Chính ủy Bộ CHQS tỉnh (5/2006) - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh (từ tháng 5/2005); đồng chí Bùi Thế Lực - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh (10/2000 - 6/2001); đồng chí Bùi Đình Phái - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh (7/2001 - 6/2013).

Nhiệm vụ: Tiếp tục thực hiện cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng, tập trung xây dựng Đảng bộ TSVM về mọi mặt, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân, của cả hệ thống chính trị, tự lực, tự cường, phát huy tiềm lực của địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, kết hợp quốc phòng với an ninh, QP-AN với kinh tế, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT địa phương lên một bước mới .....

11. Đảng bộ Quân sự tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2005 - 2010

Tháng 9/2005 Đảng bộ Quân sự tỉnh tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2005 - 2010, bầu BCH Đảng bộ gồm 13 đồng chí và 2 đồng chí (đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh) tham gia Đảng ủy Quân sự tỉnh theo quy định của Bộ Chính trị.

- Bí thư: Đồng chí Hoàng Văn Hon - Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Trần Lưu Hải - Bí thư Tỉnh ủy (1/2006 - 11/2007); đồng chí Hoàng Việt Cường (2) - Bí thư Tỉnh ủy.

- Phó Bí thư: Đồng chí Lê Hùng Mạnh - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh (9/2005 - 5/2007); đồng chí Vũ Văn Hiển - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh (6/2007 - 9/2009); đồng chí Nguyễn Thế Dân - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh (9/2009 - 7/2012); đồng chí Bùi Đình Phái - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Nhiệm vụ: Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Từng bước củng cố xây dựng tiềm lực quốc phòng toàn dân vững mạnh; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế, quốc phòng với an ninh trong khu vực phòng thủ đi vào chiều sâu vững chắc. Nâng cao chất lượng tổng hợp của LLVT tỉnh lên một bước mới, nhất là chất lượng chính trị, thực sự là lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của Đảng bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh ....

12. Đảng bộ Quân sự tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2010 - 2015

Trong 2 ngày 1-2/7/2010, Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh Hòa Bình được tiến hành, Đại hội bầu 15 đồng chí, trong đó 2 đồng chí (đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh) tham gia Đảng ủy Quân sự tỉnh theo quy định của Bộ Chính trị.

- Bí thư: Đồng chí Hoàng Việt Cường - Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Bùi Văn Tỉnh - Bí thư Tỉnh ủy (từ tháng 1/2013).

- Phó Bí thư: Đồng chí Nguyễn Thế Dân - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh (7/2012 - 5/2014); đồng chí Bùi Văn Hùng - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh (từ tháng 6/2014); đồng chí Bùi Đình Phái - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; đồng chí Bùi Trọng Quỳnh - Chỉ huy trưởng (7/2013 - 6/2015).

Nhiệm vụ: Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của Đảng bộ và chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Thường xuyên chăm lo xây dựng các tổ chức vững mạnh, hoạt động có hiệu quả; tập trung xây dựng và nâng cao bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân viên, chiến sĩ. Nêu cao cảnh giác cách mạng, sẵn sàng chiến đấu , tăng cường kỷ luật, giữ vững kỷ cương; lãnh đạo đơn vị hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, phòng chống âm mưu "Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch .....

13. Đảng bộ Quân sự tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 diễn ra từ ngày 27-28/7/2015, Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ gồm 16 đồng chí, trong đó 2 đồng chí (đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh) tham gia Đảng ủy Quân sự tỉnh theo quy định của Bộ Chính trị.

- Bí thư: Đồng chí Bùi Văn Tỉnh - Bí thư Tỉnh ủy.

- Phó Bí thư: Đồng chí Bùi Văn Hùng - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh; đồng chí Hà Tất Đạt - Chỉ huy trưởng.

Nhiệm vụ: Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, tích cực xây dựng các tiềm lực khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; thực hiện có hiệu quả quan điểm kết hợp kinh tế với QP-AN, QP-AN với kinh tế; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng LLVT tỉnh có chất lượng chính trị, sức chiến đấu cao; đấu tranh phòng chống có hiệu quả âm mưu, thủ đoạn "Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; xử lý tốt các tình huống không để bị động bất ngờ, giữ vững ổn định trên địa bàn toàn tỉnh; tích cực tham gia thực hiện các mục tiêu KT-XH, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

*********

Câu 6: Từ khi tái lập tỉnh (1991) đến nay, LLVT tỉnh Hoà Bình đã được Đảng, Nhà nước và Quân đội tặng thưởng những phần thưởng cao quý gì ?

Gợi ý trả lời:

- Danh hiệu: Tỉnh Hòa Bình và 10 huyện; 61 xã, phường, thị trấn; 3 đơn vị Công an được tặng thưởng danh hiệu anh hùng LLVT nhân dân.

- Huân chương: 1 Huân chương Chiến công hạng Nhất; 1 Huân chương Quân công hạng Ba; 1 Huân chương Quân công hạng Nhì; 2 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì; 6 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba (1 Bộ CHQS tỉnh và 5 đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh).

- Cờ thi đua tặng Bộ CHQS tỉnh: 3 Cờ thi đua Chính phủ; 1 Cờ thi đua Bộ Quốc phòng; 10 Cờ thi đua Bộ Tư lệnh Quân khu 3; 3 Cờ thi đua UBND tỉnh.

- Bằng khen tặng Bộ CHQS tỉnh: 2 Bằng khen Chính phủ; 7 Bằng khen Bộ Quốc phòng.

Ngoài ra còn nhiều Bằng khen của các bộ, ngành, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh và Bộ Tư lệnh Quân khu 3.

 

(1) Đồng chí Hoàng Văn Hon, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh (6/1996 - 12/2005).

(2) Đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh (11/2007 - 12/2012).


Các tin khác


Thủ tục cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

(HBĐT) - Ông Đoàn Văn Hải (Lạc Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết để được cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp cần làm thủ tục gì?

Hồ sơ đề nghị công nhận nghề truyền thống

(HBĐT) - Bà Bùi Thị Hương (Lạc Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết hồ sơ để công nhận nghề truyền thống cần những giấy tờ gì?

Hành vi bị nghiêm cấm trong ghi âm, ghi hình

(HBĐT) - Ông Bùi Đức Lộc (Cao Phong) hỏi: Đề nghị cho biết trong việc hiện ghi âm, ghi hình bị cấm thực hiện những hành vi nào?