(HBĐT) - Tiếp tục khẳng định và thể hiện rõ hơn tư tưởng phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, coi đại đoàn kết toàn dân tộc là động lực, nguồn sức mạnh to lớn để xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, kiên trì thực hiện chính sách bình đẳng phát triển toàn diện các dân tộc thiểu số trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam, tại điều 5, Hiến pháp 1992 đã được sửa đổi bổ sung và được thiết kế thành 4 khoản:

 

Điều 5 (sửa đổi, bổ sung điều 5)

1. Nước Cộng hoà XHCN Việt Nam là quốc gia thống nhất của các dân tộc cùng sinh sống trên đất nước Việt Nam.

2. Các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ nhau cùng phát triển, nghiêm cấm mọi hành vi kỳ thị, chia rẽ dân tộc.

3. Ngôn ngữ quốc gia là tiếng Việt. Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết, giữ gìn bản sắc dân tộc và phát huy những phong tục, tập quán, truyền thống và văn hoá tốt đẹp của mình.

4. Nhà nước thực hiện chính sách phát triển toàn diện và tạo điều kiện để tất cả các dân tộc thiểu số phát huy nội lực, hoà nhập vào sự phát triển chung của đất nước.

Bản Dự thảo sửa đổi điều 5, Hiến pháp 1992 thể hiện như vậy không chỉ tiếp tục khẳng định quan điểm nhất quán Nhà nước thực hiện chính sách bình đẳng, đoàn kết tôn trọng và không phân biệt giữa các dân tộc mà còn làm rõ thêm mọi người dân Việt Nam không phân biệt thành phần dân tộc đều phải có nghĩa vụ thực hiện chính sách bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ nhau cùng phát triển. Các dân tộc thiểu số phải nêu cao tinh thần tự lực, tự cường cùng với chính sách hỗ trợ của Nhà nước để vươn lên hoà nhập sự phát triển chung của cả nước. Tuy nhiên, để khắc phục tình trạng thực tế hiện nay là đời sống chính trị kinh tế, văn hoá - xã hội của đồng bào các dân tộc thiểu số, nhất là đồng bào thiểu số miền núi, vùng sâu, xa còn gặp nhiều khó khăn, sự hưởng thụ thành quả đất nước phát triển do cách mạng đem lại giữa đồng bào thiểu số với đồng bào đa số, giữa miền núi, hải đảo, vùng sâu, xa với đồng bằng miền xuôi còn nhiều chênh lệch, một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất ở, đất sản xuất, không gian sinh tồn bị thu hẹp nên đời sống khó khăn hơn xưa, nhiều giá trị văn hoá truyền thống, bản sắc văn hoá dân tộc thiểu số ngày càng mai một... Theo tôi, bản Hiến pháp lần này cần tiếp tục nghiên cứu bổ sung một số vấn đề:

 

Một là cần làm rõ hơn cơ hội, điều kiện để đồng bào các dân tộc thiểu số thực hiện quyền bình đẳng của mình trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Ví dụ như quyền được bình đẳng trong học tập, chữa bệnh ở cơ sở có chất lượng cao, quyền sử dụng tiếng nói, chữ viết dân tộc mình trong học tập, lao động, công tác và trong các quan hệ chính trị, xã hội và pháp luật, quyền được bảo vệ các giá trị văn hoá truyền thống...

 

Hai là, cần bổ sung quy định trách nhiệm của Nhà nước trong việc xóa bỏ các rào cản (về kinh tế, văn hoá, xã hội) để đồng bào các dân tộc thiểu số được tiếp cận với chính sách phát triển của Nhà nước vươn lên hoà nhập sự phát triển chung của đất nước.

 

Ba là, cần rà soát, bổ sung một số chính sách đặc thù đối với dân tộc thiểu số ở một số điều quy định về chế độ kinh tế, văn hoá, GD-ĐT, an sinh xã hội... Đây là căn cứ quan trọng trong việc xây dựng pháp luật và các chính sách phát triển đối với các dân tộc thiểu số Việt Nam sau này.

 

 

                                                      Nguyễn Tiến Sinh

                                          (Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh )

 

Các tin khác


Bà Bùi Thị Bình với những chia sẻ hữu ích cho phụ nữ tham gia bầu cử

(HBĐT) - Bà Bùi Thị Bình, nguyên là Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, nữ lãnh đạo uy tín, thành công ở nhiều cương vị công tác trong và ngoài tỉnh - nguyên là Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội (từ năm 2002 - 2012) - nữ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) có nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm về vấn đề dân tộc, miền núi, đặc biệt là vấn đề về phụ nữ dân tộc... Hiện nay, bà đã nghỉ hưu và sinh sống tại Hà Nội nhưng bà vẫn luôn theo dõi thông tin, thời sự của tỉnh, tham gia CLB nữ lãnh đạo tỉnh và đặc biệt từ kinh nghiệm thực tế phong phú, bà đã có những ý kiến tâm huyết giúp cán bộ, hội viên phụ nữ trong tỉnh có kinh nghiệm, bài học quý trong bầu cử và các hoạt động công tác Hội.

Hỏi - đáp về bầu cử

(HBĐT) - Hỏi: Địa phương có thể thành lập thêm tổ chức trung gian ở xã, phường, thị trấn và các huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh để giúp Ban bầu cử tập hợp kết quả bầu cử được không?

Hỏi - đáp về bầu cử

(HBĐT) - Hỏi: Hội nghị hiệp thương lần thứ ba ở tỉnh, thành phố cho người ứng cử ĐBQH được tổ chức khi nào? Thành phần, nội dung và cách thức tiến hành?

Hỏi - đáp về bầu cử

(HBĐT) - Hỏi: Thời hạn tạm ngừng việc xem xét khiếu nại, tố cáo, kiến nghị đối với người ứng cử được quy định như thế nào?

Hỏi - đáp về bầu cử

(HBĐT) - Hỏi: Các tổ chức phụ trách bầu cử làm việc theo chế độ nào? Có được vận động bầu cử cho người ứng cử không?

Hội thi "Tìm hiểu Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

(HBĐT) - Hội LHPN huyện Yên Thủy vừa phối hợp với Hội LHPN và MTTQ xã Đoàn Kết (huyện Yên Thủy) tổ chức Hội thi "Tìm hiểu Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân” các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.