(HBĐT) - Về Quốc hội (Chương V): Vị trí, chức năng, cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ, quyền hạn của QH cơ bản được giữ như quy định của Hiến pháp năm 1992; đồng thời, có sửa đổi, bổ sung để phù hợp với chức năng của cơ quan thực hiện quyền lập hiến, lập pháp và mối quan hệ giữa các cơ quan thực hiện quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.

 

Cụ thể: sửa đổi, bổ sung Điều 83 của Hiến pháp năm 1992, khẳng định QH là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. QH thực hiện quyền lập hiến, lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước (Điều 69). Quy định rõ, khả thi và phù hợp hơn trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN quyền quyết định mục tiêu, chỉ tiêu, chính sách và nhiệm vụ cơ bản phát triển KT-XH của đất nước (khoản 3, Điều 70) để xác định rõ hơn vai trò, trách nhiệm, quyền quyết định của QH và quyền quản lý, điều hành của Chính phủ.

 

Tiếp tục quy định QH quyết định phân chia các khoản thu và nhiệm vụ chi giữa ngân sách T.Ư và ngân sách địa phương; quyết định dự toán NSNN và phân bổ ngân sách T.Ư, phê chuẩn quyết toán NSNN; bổ sung thẩm quyền QH quyết định mức giới hạn an toàn nợ quốc gia, nợ công, nợ Chính phủ (khoản 4, Điều 70).

 

Bổ sung thẩm quyền của QH trong việc phê chuẩn bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Thẩm phán TAND Tối cao (khoản 7, Điều 70) để phù hợp với yêu cầu đổi mới mô hình TAND, làm rõ hơn vai trò của QH trong mối quan hệ với các cơ quan thực hành quyền tư pháp, đồng thời nâng cao vị thế của thẩm phán theo tinh thần cải cách tư pháp. Bổ sung thẩm quyền của QH trong việc giám sát, quy định tổ chức và hoạt động, quyết định nhân sự đối với Hội đồng Bầu cử quốc gia, kiểm toán Nhà nước và cơ quan khác do QH thành lập (các khoản 2,6,7,9 Điều 70). Tiếp tục quy định việc bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do QH bầu hoặc phê chuẩn (khoản 8, Điều 70). Quy định rõ hơn và hợp lý hơn các loại điều ước quốc tế thuộc thẩm quyền phê chuẩn hoặc bãi bỏ của QH (khoản 14, Điều 70); đó là những điều ước quốc tế liên quan đến chiến tranh, hòa bình, chủ quyền quốc gia, tư cách thành viên của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam tại các tổ chức quốc tế và khu vực quan trọng, điều ước quốc tế về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân và điều ước quốc tế khác trái với luật, nghị quyết của QH.

 

Hiến định thẩm quyền của QH trong việc thành lập UB lâm thời để nghiên cứu, thẩm tra một dự án hoặc điều tra một vấn đề nhất định được quy định tại Luật Hoạt động giám sát của QH và Luật Tổ chức QH (Điều 78). Đồng thời, bổ sung quy định giao QH quyết định việc thành lập, giải thể UB của QH (Điều 76).

 

 

(Còn nữa)

 

                                                                             PBĐ-TL (TH)

 

 

Các tin khác


Thông tin lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

(HBĐT) - Thực hiện việc cung cấp thông tin cho báo chí, ngày 9/4, Văn phòng Tỉnh ủy có công văn gửi Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hòa Bình, Đài PT – TH tỉnh thông tin của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy như sau:

Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính

(HBĐT) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký Quyết định ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

Thực hiện Đề án đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với tái cơ cấu nền kinh tế

(HBĐT) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 37/KH-UBND về thực hiện Đề án đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với tái cơ cấu nền kinh tế phấn đấu đưa kinh tế tỉnh Hòa Bình sớm đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước vào năm 2020.

Xây dựng vùng động lực trở thành vùng phát triển năng động

(HBĐT) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 38/KH-UBND thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy Hòa Bình về phát triển vùng động lực kinh tế (VĐLKT) tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tuyên truyền và tổ chức các sự kiện trên địa bàn tỉnh

(HBĐT) - Để chủ động tổ chức các sự kiện văn hóa, chính trị lớn trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh đảm bảo trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, góp phần thúc đẩy nhiệm vụ phát triển kinh tế, VH-XH của tỉnh, BTV Tỉnh ủy đã triển khai Công văn số 336 - CV/TU về chỉ đạo tuyên truyền và tổ chức các sự kiện năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

Nghiêm túc thực hiện quy định về quản lý, sử dụng xe công

(HBĐT) - Thường trực Tỉnh ủy ban hành văn bản yêu cầu các ban cán sự Đảng, đảng đoàn, cấp ủy các đảng bộ trực thuộc, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện quy định sử dụng xe công theo quy định tại Quyết định số 32/ 2015/QĐ-TTg ngày 4/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; Thông tư số 159/ 2015/TT-BTC, ngày 15/10/ 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.