(HBĐT) - Về Quốc hội (Chương V): Vị trí, chức năng, cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ, quyền hạn của QH cơ bản được giữ như quy định của Hiến pháp năm 1992; đồng thời, có sửa đổi, bổ sung để phù hợp với chức năng của cơ quan thực hiện quyền lập hiến, lập pháp và mối quan hệ giữa các cơ quan thực hiện quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.

 

Cụ thể: sửa đổi, bổ sung Điều 83 của Hiến pháp năm 1992, khẳng định QH là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. QH thực hiện quyền lập hiến, lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước (Điều 69). Quy định rõ, khả thi và phù hợp hơn trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN quyền quyết định mục tiêu, chỉ tiêu, chính sách và nhiệm vụ cơ bản phát triển KT-XH của đất nước (khoản 3, Điều 70) để xác định rõ hơn vai trò, trách nhiệm, quyền quyết định của QH và quyền quản lý, điều hành của Chính phủ.

 

Tiếp tục quy định QH quyết định phân chia các khoản thu và nhiệm vụ chi giữa ngân sách T.Ư và ngân sách địa phương; quyết định dự toán NSNN và phân bổ ngân sách T.Ư, phê chuẩn quyết toán NSNN; bổ sung thẩm quyền QH quyết định mức giới hạn an toàn nợ quốc gia, nợ công, nợ Chính phủ (khoản 4, Điều 70).

 

Bổ sung thẩm quyền của QH trong việc phê chuẩn bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Thẩm phán TAND Tối cao (khoản 7, Điều 70) để phù hợp với yêu cầu đổi mới mô hình TAND, làm rõ hơn vai trò của QH trong mối quan hệ với các cơ quan thực hành quyền tư pháp, đồng thời nâng cao vị thế của thẩm phán theo tinh thần cải cách tư pháp. Bổ sung thẩm quyền của QH trong việc giám sát, quy định tổ chức và hoạt động, quyết định nhân sự đối với Hội đồng Bầu cử quốc gia, kiểm toán Nhà nước và cơ quan khác do QH thành lập (các khoản 2,6,7,9 Điều 70). Tiếp tục quy định việc bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do QH bầu hoặc phê chuẩn (khoản 8, Điều 70). Quy định rõ hơn và hợp lý hơn các loại điều ước quốc tế thuộc thẩm quyền phê chuẩn hoặc bãi bỏ của QH (khoản 14, Điều 70); đó là những điều ước quốc tế liên quan đến chiến tranh, hòa bình, chủ quyền quốc gia, tư cách thành viên của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam tại các tổ chức quốc tế và khu vực quan trọng, điều ước quốc tế về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân và điều ước quốc tế khác trái với luật, nghị quyết của QH.

 

Hiến định thẩm quyền của QH trong việc thành lập UB lâm thời để nghiên cứu, thẩm tra một dự án hoặc điều tra một vấn đề nhất định được quy định tại Luật Hoạt động giám sát của QH và Luật Tổ chức QH (Điều 78). Đồng thời, bổ sung quy định giao QH quyết định việc thành lập, giải thể UB của QH (Điều 76).

 

 

(Còn nữa)

 

                                                                             PBĐ-TL (TH)

 

 

Các tin khác

Bà Bùi Thị Bình thường xuyên cập nhật thông tin thời sự trên báo chí.
Không có hình ảnh
Không có hình ảnh
Không có hình ảnh

Hỏi - đáp về bầu cử

(HBĐT) - Hỏi: Các tổ chức phụ trách bầu cử làm việc theo chế độ nào? Có được vận động bầu cử cho người ứng cử không?

Hội thi "Tìm hiểu Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

(HBĐT) - Hội LHPN huyện Yên Thủy vừa phối hợp với Hội LHPN và MTTQ xã Đoàn Kết (huyện Yên Thủy) tổ chức Hội thi "Tìm hiểu Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân” các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Hỏi - đáp về bầu cử

(HBĐT) - Hỏi: Những người tạm vắng khỏi nơi cư trú kể từ ngày niêm yết danh sách cử tri đến ngày bỏ phiếu thì ghi tên vào danh sách ở đâu để thực hiện quyền bầu cử?

 Nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi công dân trong công tác bầu cử

(HBĐT) - Với đặc thù là một xã đông dân cư, địa bàn rộng, đa dân tộc và trình độ dân trí không đồng đều, Tú Sơn ( Kim Bôi) được xem là một trong những địa bàn tương đối nhạy cảm về các vấn đề an ninh trật tự. Xác định công tác bầu cử là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn hiện nay, cấp ủy Đảng, chính quyền xã Tú Sơn đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức nhân dân để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 diễn ra thành công, thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân.

Hỏi - đáp về bầu cử

(HBĐT) - Hỏi: Hội nghị cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND được tiến hành như thế nào?