• Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII
  • Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020
Hiến pháp
Những điểm mới về nội dung của Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam (Tiếp theo kỳ trước) 
Cập nhật: Thứ sáu, 9/5/2014 | 10:58:03 Sáng

(HBĐT) - Về Quốc hội (Chương V): Vị trí, chức năng, cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ, quyền hạn của QH cơ bản được giữ như quy định của Hiến pháp năm 1992; đồng thời, có sửa đổi, bổ sung để phù hợp với chức năng của cơ quan thực hiện quyền lập hiến, lập pháp và mối quan hệ giữa các cơ quan thực hiện quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.

 

Cụ thể: sửa đổi, bổ sung Điều 83 của Hiến pháp năm 1992, khẳng định QH là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. QH thực hiện quyền lập hiến, lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước (Điều 69). Quy định rõ, khả thi và phù hợp hơn trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN quyền quyết định mục tiêu, chỉ tiêu, chính sách và nhiệm vụ cơ bản phát triển KT-XH của đất nước (khoản 3, Điều 70) để xác định rõ hơn vai trò, trách nhiệm, quyền quyết định của QH và quyền quản lý, điều hành của Chính phủ.

 

Tiếp tục quy định QH quyết định phân chia các khoản thu và nhiệm vụ chi giữa ngân sách T.Ư và ngân sách địa phương; quyết định dự toán NSNN và phân bổ ngân sách T.Ư, phê chuẩn quyết toán NSNN; bổ sung thẩm quyền QH quyết định mức giới hạn an toàn nợ quốc gia, nợ công, nợ Chính phủ (khoản 4, Điều 70).

 

Bổ sung thẩm quyền của QH trong việc phê chuẩn bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Thẩm phán TAND Tối cao (khoản 7, Điều 70) để phù hợp với yêu cầu đổi mới mô hình TAND, làm rõ hơn vai trò của QH trong mối quan hệ với các cơ quan thực hành quyền tư pháp, đồng thời nâng cao vị thế của thẩm phán theo tinh thần cải cách tư pháp. Bổ sung thẩm quyền của QH trong việc giám sát, quy định tổ chức và hoạt động, quyết định nhân sự đối với Hội đồng Bầu cử quốc gia, kiểm toán Nhà nước và cơ quan khác do QH thành lập (các khoản 2,6,7,9 Điều 70). Tiếp tục quy định việc bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do QH bầu hoặc phê chuẩn (khoản 8, Điều 70). Quy định rõ hơn và hợp lý hơn các loại điều ước quốc tế thuộc thẩm quyền phê chuẩn hoặc bãi bỏ của QH (khoản 14, Điều 70); đó là những điều ước quốc tế liên quan đến chiến tranh, hòa bình, chủ quyền quốc gia, tư cách thành viên của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam tại các tổ chức quốc tế và khu vực quan trọng, điều ước quốc tế về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân và điều ước quốc tế khác trái với luật, nghị quyết của QH.

 

Hiến định thẩm quyền của QH trong việc thành lập UB lâm thời để nghiên cứu, thẩm tra một dự án hoặc điều tra một vấn đề nhất định được quy định tại Luật Hoạt động giám sát của QH và Luật Tổ chức QH (Điều 78). Đồng thời, bổ sung quy định giao QH quyết định việc thành lập, giải thể UB của QH (Điều 76).

 

 

(Còn nữa)

 

                                                                             PBĐ-TL (TH)

 

 

Các tin khác
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIÊU ĐIỂM
Quảng cáo
 

Nhiệt độ: 21 - 35 °C

Nhiệt độ: 21 - 35°C

Nhiệt độ: 23 - 35 °C
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Số lượt truy cập
0106757853
Built by ICT Group