Huyện ủy, UBND huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả

Thứ tư, 3/8/2022 | 10:53:06 Sáng

(HBĐT) - Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị T.Ư 6 (khóa XII) về "Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, huyện Lạc Thủy đã thành lập Ban Chỉ đạo và ban hành các kế hoạch thực hiện quản lý biên chế thống nhất trong hệ thống chính trị huyện.


Cán bộ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện Lạc Thuỷ tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của công dân, doanh nghiệp đến giao dịch. 

Theo đó, huyện thực hiện tốt việc kiện toàn, sắp xếp lại bộ máy biên chế các phòng, ban, đơn vị theo hướng tinh gọn, hiệu quả gắn với vị trí việc làm, đã kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy một số đơn vị sự nghiệp trực thuộc đảm bảo gọn nhẹ, phù hợp với tình hình thực tế. Đến nay, UBND huyện có 12 cơ quan chuyên môn, giảm 1 đơn vị (phòng y tế), 6 đơn vị sự nghiệp trực thuộc huyện quản lý. Lĩnh vực giáo dục có 1 trung tâm và 33 trường học. Đối với khối xã, có 10 đơn vị hành chính (2 thị trấn, 8 xã).
Hàng năm, UBND huyện có văn bản hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch biên chế công chức quản lý hành chính, tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP. Tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CB, CC, VC). Đến nay, biên chế hành chính 79 người; biên chế sự nghiệp văn hóa và sự nghiệp khác 47 nguời; biên chế viên chức sự nghiệp giáo dục 1.247 người và 152 CB, CC cấp xã.

Việc bổ nhiệm CB, CC, VC lãnh đạo, quản lý; CB, CC đã được cấp có thẩm quyền quy hoạch vào chức vụ lãnh đạo mới được xem xét bổ nhiệm; người được bổ nhiệm phải đảm bảo đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định như phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, chuyên môn nghiệp vụ, có tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, sáng tạo… Thực hiện việc bổ nhiệm đúng quy trình, thủ tục và phân cấp quản lý. Số lượng cấp phó tại các phòng, ban chuyên môn và các đơn vị sự nghiệp bảo đảm đúng quy định.

Đồng chí Phạm Văn Đức, Phó Bí thư TT Huyện ủy cho biết: Việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW góp phần củng cố, kiện toàn tổ chức theo hướng tinh gọn hơn, đảm bảo thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ, kết hợp hài hòa giữa kế thừa, ổn định với đổi mới, phát triển. Việc bố trí, sắp xếp CB, CC, VC của các cơ quan, đơn vị cơ bản phù hợp trình độ chuyên môn nhằm phát huy được năng lực, sở trường, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Hiện, huyện tập trung cho công tác tuyên truyền, quán triệt, giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động trong Đảng, sự đồng thuận cao của xã hội. Quá trình thực hiện, huyện chú trọng công tác dân chủ, công khai, minh bạch; quan tâm bố trí đủ nguồn lực và có cơ chế, chính sách phù hợp đối với CB, CC, VC chịu tác động trực tiếp trong quá trình sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy.

Trong thời gian tới, huyện tiếp tục bám sát kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Tỉnh ủy, UBND tỉnh để triển khai thực hiện phù hợp. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị về chủ trương đổi mới sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW. Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chế độ, chính sách đối với những CB, CC, VC, người lao động trong cơ quan, đơn vị thuộc diện phải sắp xếp, cơ cấu lại và tinh giản biên chế theo mục tiêu đề ra. Tăng cường kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo các đơn vị, địa phương nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm trong quá trình triển khai thực hiện. Tăng cường nắm bắt, xử lý kịp thời tư tưởng, diễn biến tâm tư của đảng viên, CB, CC, VC; tổ chức sơ, tổng kết để rút kinh nghiệm, phát hiện mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả.

Đinh Thắng