Huyện ủy, UBND huyện Lạc Thủy

Xã Khoan Dụ đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Thứ tư, 10/8/2022 | 7:06:46 Sáng

(HBĐT) - Với đặc thù của một xã có trên 90% người dân theo đạo Thiên chúa, thời gian qua, Đảng bộ xã Khoan Dụ (Lạc Thuỷ) đã nỗ lực, tích cực triển khai thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội (NQĐH) Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, trọng tâm là phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống, góp phần giảm nghèo bền vững cho Nhân dân.


Ban Thường vụ Đảng uỷ xã Khoan Dụ (Lạc Thuỷ) trao đổi nắm tình hình cơ sở.

Đảng bộ xã có 10 chi bộ trực thuộc với 235 đảng viên. Để từng bước đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, ngay sau đại hội, BTV Đảng uỷ xã nhanh chóng xây dựng chương trình hành động, kế hoạch nhằm thực hiện các nội dung nghị quyết đã được thông qua. Quan điểm chỉ đạo chung là bám sát các mục tiêu KT-XH NQĐH Đảng các cấp, trực tiếp là NQĐH Đảng bộ xã đã đề ra. Ngay sau đại hội Đảng bộ xã thành công, với mục tiêu và quyết tâm đã đề ra, Đảng bộ xã đã tranh thủ sự đầu tư, hỗ trợ của các cấp, đồng thời huy động Nhân dân hiến đất, đóng góp kinh phí, công sức nâng chất các tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM). Đến cuối năm 2021, xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 8%.

Công tác tuyên truyền nghị quyết được Đảng bộ xã đặc biệt chú trọng. BTV Đảng uỷ xã đã chỉ đạo các chi bộ quán triệt kết quả đại hội, nghị quyết và chương trình hành động thực hiện NQĐH Đảng bộ xã đến tất cả cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Đảng ủy xã luôn coi trọng tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng và cấp uỷ cấp trên cũng như các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên. Quan tâm duy trì, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng. Trong sinh hoạt phát huy tập trung, dân chủ, đưa nội dung phê bình và tự phê bình trở thành nền nếp. Mỗi đảng viên không chỉ tự giác, gương mẫu thực hiện nghị quyết và các phong trào, cuộc vận động ở cơ sở mà còn đóng vai trò là một tuyên truyền viên tích cực vận động Nhân dân cùng thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH của xã.

Đồng chí Bùi Thanh Tòng, Bí thư Đảng uỷ xã cho biết: Nhằm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ sở, Đảng uỷ xã tập trung lãnh đạo, thể chế hóa các chỉ thị, nghị quyết của cấp uỷ cấp trên thành kế hoạch, chương trình hành động phù hợp với thực tế để lãnh đạo phát triển KT-XH, giữ vững QP-AN, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Đảng uỷ xã luôn quan tâm chỉ đạo hệ thống dân vận đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia xây dựng NTM và các hoạt động của cơ sở. Đặc biệt, cấp uỷ, chính quyền xã luôn coi trọng tuyên truyền và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân. Thời gian tới, Đảng uỷ xã tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành toàn diện, hiệu quả các lĩnh vực phát triển KT-XH, AN-QP, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tạo động lực phát triển KT-XH.


Đinh Thắng