Huyện ủy, UBND huyện Cao Phong

Huyện Cao Phong: Hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

Thứ ba, 12/10/2021 | 9:03:24 Sáng

(HBĐT) - Triển khai thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/HU, ngày 17/4/2018 của BCH Đảng bộ huyện về "nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng bộ huyện”, BTV Huyện ủy Cao Phong đã chỉ đạo các cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp tập trung nâng cao chất lượng công tác KTGS. Qua thực hiện tốt công tác này đã góp phần phòng ngừa, đồng thời xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm.


Lãnh đạo Đảng uỷ xã Dũng Phong (Cao Phong) trao đổi nhiệm vụ công tác với các đồng chí uỷ viên Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng (TCĐ) và người đứng đầu đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác KTGS. UBKT cấp ủy cơ sở chủ động hơn trong việc tham mưu, thực hiện nhiệm vụ KTGS, kỷ luật của Đảng. BTV Huyện ủy luôn quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác KTGS của Đảng bộ cơ bản đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, có phẩm chất đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, am hiểu kiến thức trên nhiều lĩnh vực, nhất là kiến thức kinh tế, kiến thức pháp luật.

3 năm qua (2018 - 2021), cấp ủy huyện và cấp ủy cơ sở đã KTGS chuyên đề đối với 141 lượt TCĐ, 195 đảng viên, cấp ủy viên. Nội dung KTGS về tổ chức thực hiện các chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, các lĩnh vực như: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và cấp ủy các cấp (đối với tổ chức Đảng); về thực hiện quy chế làm việc, chế độ công tác, việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên (đối với đảng viên, cấp ủy viên). BTV Huyện ủy và cấp ủy cơ sở đã thi hành kỷ luật đối với 23 đảng viên (khai trừ 2, cách chức 1, cảnh cáo 4, khiển trách 16), trong đó, BTV Huyện ủy thi hành kỷ luật 5 đảng viên. UBKT Huyện ủy đã xem xét thi hành kỷ luật 11 đảng viên vi phạm với các hình thức: Khiển trách 4, cảnh cáo 1, khai trừ 6. UBKT cấp ủy cơ sở đã tham mưu giúp cấp ủy xem xét, thi hành kỷ luật 7 đảng viên vi phạm. Việc thi hành kỷ luật của cấp ủy các cấp cơ bản đảm bảo theo phương châm, nguyên tắc, thủ tục và thẩm quyền thi hành kỷ luật; hình thức kỷ luật phù hợpvới nội dung, tính chất, mức độ vi phạm.

Các cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt Nghị quyết số 07-NQ/HU của Huyện ủy, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của cả hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu cấp ủy, TCĐ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong công tác KTGS, kỷ luật Đảng. Kết quả thực hiện nhiệm vụ KTGS, kỷ luật trong Đảng đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, TCĐ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Tuy nhiên, việc tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết số 07-NQ/HU của Huyện ủy ở một số cấp ủy, TCĐ còn chậm. Việc xây dựng chương trình KTGS của một số cấp ủy, TCĐ và UBKT chưa trọng tâm, trọng điểm, chưa toàn diện; số lượng các cuộc KTGS chuyên đề đối với TCĐ, đảng viên, cấp ủy viên còn ít; chất lượng một số cuộc KTGS chưa đạt yêu cầu…

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện uỷ cho biết: Trong thời gian tới, huyện tiếp tục nâng cao chất lượng công tác KTGS theo phương châm "kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm, giám sát phải mở rộng”. Tập trung chỉ đạo KTGS trong những lĩnh vực dễ xảy ra tiêu cực, sai phạm; những địa bàn có vấn đề nổi cộm, bức xúc dư luận quan tâm như: quản lý đất đai, xây dựng cơ bản, công tác tổ chức cán bộ, phòng, chống tham nhũng. Thực hiện toàn diện các nhiệm vụ KTGS của cấp ủy và UBKT các cấp theo quy định của Điều lệ Đảng. Thực hiện nghiêm, đúng quy trình xem xét, thi hành kỷ luật Đảng. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa UBKT với các cơ quan, tổ chức có liên trong việc thực hiện nhiệm vụ KTGS, kỷ luật Đảng. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về công tác KTGS, kỷ luật Đảng; kịp thời khen thưởng, động viên những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong thực hiện nhiệm vụ KTGS, thi hành kỷ luật Đảng để phát huy, nhân rộng.


Đinh Thắng