Huyện ủy, UBND huyện Cao Phong

Huyện Cao Phong: Tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động bộ máy hành chính

Thứ năm, 28/10/2021 | 10:47:07 Sáng

(HBĐT) - Những tháng đầu năm 2021, huyện Cao Phong tiến hành rà soát, tổ chức ổn định bộ máy các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện nhằm đảm bảo tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu quả hoạt động. Cụ thể, đã quyết định bãi bỏ Phòng Y tế, tổ chức lại Ban Quản lý (BQL) dự án đầu tư xây dựng huyện; đồng thời, quyết tâm thực hiện Đề án số 01/ĐA-UBND về kiện toàn, sắp xếp bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện.

 


Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thị trấn Cao Phong (Cao Phong) hoạt động hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng cải cách hành chính.

Đồng chí Bùi Đăng Khoa, Trưởng phòng Nội vụ huyện cho biết: Việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện nhằm tinh gọn bộ máy, giảm số lượng đầu mối, giảm số lượng cán bộ quản lý gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Vì thế, việc rà soát, kiện toàn bộ máy được tiến hành đồng bộ, toàn diện, bảo đảm tính tổng thể, liên thông, kết hợp hài hòa giữa kế thừa, ổn định với đổi mới, phát triển. Đặc biệt, phương án kiện toàn cơ cấu tổ chức đảm bảo nguyên tắc quan trọng là: Một cơ quan/đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện nhiều việc, một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm chính.  

Quyết định số 2319/QĐ-UBND, ngày 16/8/2021 của UBND huyện có hiệu lực từ ngày 1/9/2021. Theo đó, BQL dự án đầu tư xây dựng huyện được tổ chức lại với tên gọi BQL dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện. Sau khi tổ chức lại, BQL có thêm các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong lĩnh vực triển khai dự án cũng như công tác quản lý, phát triển quỹ đất: Tạo lập, phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất; tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất và thực hiện các dịch vụ khác trong lĩnh vực đất đai theo quy định của pháp luật... Như vậy, việc tổ chức lại bộ máy giúp BQL có thêm những "cánh tay nối dài”, đủ năng lực, đủ thẩm quyền để đảm nhận từ khâu giải phóng mặt bằng đến các khâu tiếp theo trong quy trình thực hiện một dự án đầu tư xây dựng. Đây là sự thay đổi được đánh giá tạo nhiều thuận lợi, giúp BQL chủ động hơn trong quá trình triển khai dự án, từ việc bố trí nhân lực đến việc sắp xếp thời gian, phân công, phân nhiệm để hoàn thành công việc đạt hiệu quả cao, đảm bảo tiến độ dự án.

Đồng chí Nguyễn Văn Kỳ, Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện trao đổi: Sau khi được tổ chức lại, BQL có 21 người, phân thành 4 tổ chuyên môn, đảm nhiệm 2 lĩnh vực trọng tâm là quản lý dự án và quản lý, phát triển quỹ đất. Chúng tôi xác định sau sắp xếp cần khẩn trương vào việc với tinh thần trách nhiệm cao, vì thế, đã ổn định tổ chức, sắp xếp cán bộ, công chức, người lao động vào các vị trí việc làm phù hợp. Chỉ sau một thời gian ngắn, BQL đã hoàn thành việc bàn giao nhiệm vụ, đồng thời triển khai ngay những công việc mới, giao nhiệm vụ rõ người, rõ việc để tất cả cùng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Được biết, những năm qua, huyện Cao Phong đã chú trọng đẩy mạnh cải cách tổ chức bộ máy hành chính theo hướng tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Đây là một trong những nhiệm vụ then chốt, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), hướng tới xây dựng một nền hành chính trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương. Trong nỗ lực thực hiện Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, huyện đã đạt những kết quả đồng bộ trên cả 5 nội dung: Cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, CCHC công và hiện đại hóa nền hành chính Nhà nước. Những kết quả này đặt nền móng vững chắc để huyện tiếp tục hiện thực hóa các mục tiêu tiếp theo, đưa CCHC thực sự trở thành một nội dung đột phá trong sự phát triển của huyện giai đoạn 2020 - 2025.

Thu Trang