Huyện ủy, UBND huyện Cao Phong

Huyện Cao Phong xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Thứ tư, 15/6/2022 | 9:22:11 Sáng

(HBĐT) - "Từ việc thực hiện nghiêm túc Nghị quyết (NQ) số 04-NQ/TW của BCH T.Ư Đảng (khoá XII) đã tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên (CB, ĐV), năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng (TCĐ), ĐV được tăng cường, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra" - đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ Cao Phong cho biết.  Lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện uỷ Cao Phong rà soát đánh giá chất lượng tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ huyện.

Bám sát chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên, Đảng bộ xã Tây Phong xây dựng, triển khai chương trình hành động, kế hoạch cụ thể thực hiện NQ T.Ư  4 (khoá XII), đã lãnh đạo triển khai toàn diện công tác xây dựng Đảng. Tỷ lệ CB, ĐV tham gia học tập đạt 90%. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể, CB, ĐV đều đăng ký và thực hiện NQ T.Ư gắn với nhiệm vụ chính trị của cá nhân, tập thể; lấy việc thực hiện làm căn cứ để đánh giá, xếp loại CB, ĐV, công chức, viên chức (CC, VC)… Đồng chí Bùi Văn Ngợi, Bí thư Đảng uỷ xã Tây Phong biết: Từ việc triển khai thực hiện nghiêm túc NQ T.Ư 4 đã tạo chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng. Công tác phê bình, tự phê bình, kiểm tra, giám sát; trách nhiệm nêu gương của CB, ĐV, nhất là người đứng đầu được phát huy, thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân; thực hiện tốt cải cách hành chính; đổi mới phong cách, tác phong gần dân, sát dân, lắng nghe và giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của Nhân dân. Đảng bộ xã đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, đang xây dựng NTM kiểu mẫu, thu nhập bình quân đầu người đạt 47 triệu đồng/năm, nhiều năm liên tục TCĐ được xếp loại trong sạch, vững mạnh.

Đảng bộ huyện Cao Phong có 27 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó có 16 đảng bộ và 11 chi bộ cơ sở, 182 chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở với trên 3.700 đảng viên. BTV Huyện uỷ đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện NQ T.Ư 4, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí Thường trực, BTV và các cơ quan tham mưu giúp việc kiểm tra, đôn đốc thực hiện. Công tác đánh giá, xếp loại TCĐ, CB, ĐV được đặc biệt quan tâm. Việc kiểm điểm, đánh giá xếp loại TCĐ, ĐV và tập thể cá nhân lãnh đạo, quản lý các cấp luôn gắn với kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân theo NQ T.Ư 4. BTV Huyện uỷ đã gợi ý kiểm điểm, sau kiểm điểm tập thể chi uỷ, chi bộ đã kiểm điểm làm rõ trách nhiệm trong việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ và thực hiện nhiệm vụ quản lý tài chính của đơn vị; tập trung khắc phục, sửa chữa khuyết điểm. Kết quả nhận diện và đấu tranh, ngăn chặn với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", có 19 đồng chí, trong đó 6 đồng chí biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, 13 đồng chí biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống. Công tác xử lý kỷ luật CB, ĐV, TCĐ vi phạm được quan tâm và đúng quy định, góp phần bảo đảm tính nghiêm minh của kỷ luật Đảng.

Thông qua việc thực hiện NQ T.Ư 4 (khoá XII), các mặt công tác xây dựng Đảng có những kết quả nổi bật. Công tác đánh giá CB, ĐV, nhất là người đứng đầu được thực hiện trên cơ sở hiệu quả công tác và tín nhiệm của Nhân dân làm thước đo chủ yếu, khắc phục việc đánh giá hình thức, đơn giản. Hầu hết CB, ĐV được phân công nhiệm vụ và phấn đấu hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao. Tinh thần trách nhiệm, tác phong, lề lối làm việc của CB, ĐV, CC, VC có chuyển biến rõ nét, chú trọng khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm, hạn chế. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ bảo đảm đúng quy trình, quy định. Các chức danh từ cấp uỷ huyện đến cơ sở cơ bản bảo đảm số lượng, cơ cấu, độ tuổi, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ; thực hiện phương châm mở và động, từng bước khắc phục tính cục bộ, khép kín từng ngành, địa phương. Chất lượng cấp uỷ cơ sở cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên, có nhiều đổi mới, giai đoạn 2016 - 2020, Đảng bộ huyện không có tổ chức cơ sở Đảng xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ.

Đồng chí Phó Bí thư TT Huyện uỷ Nguyễn Quang Hưng cho biết: Thông qua việc thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 04-NQ/TW của BCH T.Ư Đảng (khoá XII), nhận thức của cấp uỷ, CB, ĐV và Nhân dân ngày càng đầy đủ, toàn diện và sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Ý thức tu dưỡng, rèn luyện, chấp hành đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là đạo đức công vụ của CB, ĐV được nâng lên. Vai trò của TCĐ, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống từng bước được phát huy. Công tác xây dựng Đảng chuyển biến rõ nét, đặc biệt là thực hiện tự phê bình và phê bình gắn với kế hoạch khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCĐ, ĐV được tăng cường, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra.


Lê Chung