Huyện ủy, UBND huyện Lạc Sơn

Phòng Nội vụ huyện Lạc Sơn: Tích cực tham mưu công tác cán bộ

Thứ sáu, 29/9/2023 | 9:20:21 Sáng

(HBĐT) - Xác định vai trò, chức năng của đơn vị, từ đầu năm đến nay, Phòng Nội vụ huyện Lạc Sơn tích cực tham mưu UBND huyện trong công tác quản lý nhà nước về tổ chức bộ máy; vị trí việc làm; cải cách hành chính; cán bộ, công chức, viên chức (CB, CC, VC)..., đảm bảo phát huy các mặt công tác chuyên môn của huyện.


Phòng chủ động tham mưu UBND huyện ban hành các báo cáo, công văn, kế hoạch chỉ đạo, điều hành về lĩnh vực nội vụ, như: kết quả thực hiện đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa”; kết quả và dự báo chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ nâng cao chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2022; kết quả rà soát mốc địa giới hành chính huyện Lạc Sơn; kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Trong công tác cán bộ, phòng đã tham mưu UBND huyện tổ chức thi tuyển, thông báo điểm thi và đề nghị Sở Nội vụ công nhận kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp GD&ĐT năm học 2022 - 2023, ban hành quyết định phân công công tác đối với 33 viên chức sự nghiệp GD&ĐT trúng tuyển... Tham mưu đăng ký tinh giản biên chế và ban hành quyết định nghỉ hưu theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, Nghị định số 29/2023/NĐ-CP đối với 10 CB, CC, VC; quyết định nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội cho 9 giáo viên; đồng ý cho 4 công chức, nhân viên hợp đồng theo Nghị định số 68/2020/NĐ-CP nghỉ thôi việc...

Bên cạnh đó, phòng thực hiện rà soát, đăng ký nhu cầu dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức năm 2023. Tham mưu nộp hồ sơ đăng ký bổ sung dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2023; đề nghị đăng ký bổ sung nhu cầu và nộp hồ sơ dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên cao cấp năm 2023; đăng ký tham gia khóa bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính và chuyên viên năm 2023. Quan tâm triển khai cơ sở dữ liệu về CB, CC, VC và đồng bộ về cơ sở dữ liệu quốc gia. Tập huấn phần mềm cơ sở dữ liệu CB, CC, VC; triển khai nhập dữ liệu hồ sơ CB, CC, VC.

Trình Sở Nội vụ thẩm định cơ cấu tuyển dụng, tiếp nhận viên chức sự nghiệp GD&ĐT năm học 2022 - 2023. Phòng cũng đã thực hiện phê duyệt quy hoạch cán bộ quản lý nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại các trường mầm non, TH&THCS… Đồng ý cho viên chức đi liên hệ chuyển công tác 12 người. Tham mưu nâng bậc lương thường xuyên đối với 143 CB, CC, VC; nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với 5 CB, CC, VC; nâng phụ cấp thâm niên đối với 68 nhà giáo; nâng bậc lương trước thời hạn đối với 66 CB, CC, VC.

Theo đồng chí Bùi Nguyệt Minh, Trưởng phòng Nội vụ huyện Lạc Sơn, trong thời gian tới, phòng tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, bố trí, sắp xếp tổ chức bộ máy và cán bộ, trọng tâm là tuyển dụng, bổ nhiệm, điều động... Trên cơ sở biên chế hiện đang sử dụng, nhu cầu biên chế năm 2023, phòng chủ động rà soát, điều chỉnh giao biên chế phù hợp cho các cơ quan, đơn vị theo quy định; tham mưu thực hiện rà soát cán bộ, công chức cấp xã, viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện để tiếp nhận thành công chức cấp huyện; tham mưu bố trí, sử dụng, sắp xếp CB, CC, VC phù hợp với vị trí việc làm. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2023 theo kế hoạch.

Đồng thời, phòng tiếp tục phối hợp Ban Tổ chức Huyện uỷ tham mưu kiện toàn các chức danh lãnh đạo, quản lý còn thiếu thuộc khối nhà nước... Thực hiện tinh giản biên chế đối với các cơ quan trực thuộc UBND huyện và khối đơn vị sự nghiệp giáo dục đảm bảo lộ trình theo kế hoạch. Thực hiện nghiêm túc quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu cán bộ ứng cử… trên cơ sở tiêu chuẩn, điều kiện quy định và kết quả thực hiện công việc được giao. 


Hồng Trung