Huyện ủy, UBND huyện Lạc Sơn

Ủy ban kiểm tra các cấp huyện Lạc Sơn: Bám sát tham mưu cấp ủy thực hiện nhiệm vụ

Thứ hai, 16/10/2023 | 8:14:08 Sáng

(HBĐT) - Thời gian qua, UBKT các cấp huyện Lạc Sơn đã chủ động tham mưu giúp cấp uỷ trong công tác kiểm tra, giám sát (KT,GS) và thi hành kỷ luật của Đảng. Qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, tăng cường kỷ luật, giữ gìn kỷ cương của Đảng; phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.


Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Lạc Sơn triển khai nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát quý IV/2023.

9 tháng qua, cấp uỷ từ huyện đến cơ sở đã quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác KT,GS; kịp thời ban hành các văn bản để lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. UBKT từ huyện đến cơ sở thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp cấp uỷ tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ KT,GS và thực hiện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định, nhiệm vụ cấp uỷ giao; số lượng các cuộc KT,GS tăng so với cùng kỳ; công tác KT,GS có nhiều đổi mới, chú trọng đến chất lượng, hiệu quả giám sát. Kịp thời tham mưu cấp uỷ sửa đổi, bổ sung một số quyết định, quy định về công tác KT,GS để tổ chức thực hiện.

Theo đó, cấp uỷ các cấp huyện Lạc Sơn đã thực hiện kiểm tra 47 tổ chức đảng và 47 đảng viên. Để kịp thời nắm bắt tình hình chấp hành các chỉ thị, nghị quyết, quy định của cấp trên, UBKT các cấp trong huyện đã thực hiện giám sát thường xuyên các chi bộ và đảng viên trong việc quán triệt, triển khai thực hiện quy định của Đảng, cấp ủy cấp trên và quy định của cấp mình. Cấp uỷ các cấp đã thực hiện giám sát chuyên đề đối với 32 tổ chức đảng và 30 đảng viên. Nội dung tập trung vào việc tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn, kết luận của Đảng, công tác phòng, chống tham nhũng và công tác quốc phòng.

Cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho cấp ủy trong công tác KT,GS và thi hành kỷ luật Đảng, UBKT các cấp huyện Lạc Sơn xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm là kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm. Qua đó, cấp uỷ các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1 tổ chức đảng và 6 đảng viên. Nội dung kiểm tra về việc chấp hành quy chế làm việc; thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; quy định về phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Qua kiểm tra phát hiện có vi phạm phải xử lý và đã xử lý kỷ luật 1 tổ chức đảng, 5 đảng viên, 1 đảng viên được kiểm tra có vi phạm nhưng chưa đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật. Việc thi hành kỷ luật được thực hiện đảm bảo đúng nguyên tắc, thủ tục, đúng người, đúng nội dung sai lầm, khuyết điểm nên trong Đảng bộ không có tình trạng khiếu nại về kỷ luật Đảng.

Đồng chí Bùi Văn Vũ, Chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ Lạc Sơn cho biết: Thời gian tới, UBKT Huyện uỷ tiếp tục bám sát chương trình KT,GS năm 2023 của cấp ủy, chương trình kiểm tra theo chỉ đạo của cấp trên để tham mưu giúp cấp uỷ triển khai thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, mang lại hiệu quả tích cực trong công tác KT,GS. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác KT,GS. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về công tác KT,GS để tạo sự đồng tình, ủng hộ của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với công tác KT,GS và thi hành kỷ luật Đảng.


Đinh Thắng