Huyện ủy, UBND huyện Lạc Sơn

Huyện Lạc Sơn chú trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Thứ ba, 19/12/2023 | 7:07:14 Sáng

Ban Thường vụ (BTV) Huyện uỷ Lạc Sơn đã lãnh đạo quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2023.Thường trực Đảng uỷ xã Yên Phú (Lạc Sơn) trao đổi đánh giá chất lượng cán bộ của xã.

Đảng bộ huyện có 67 tổ chức cơ sở Đảng, 372 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với tổng số 8.493 đảng viên. Cụ thể hóa chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy (BTVHU) đã ban hành các nghị quyết, kế hoạch về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tập trung chỉ đạo các chi, đảng bộ, cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch thực hiện các giải pháp về tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, bảo đảm kỷ cương, chống tư tưởng cơ hội, thực dụng, chủ nghĩa cá nhân, phòng ngừa suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, đẩy lùi tệ nạn tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác.

Năm 2023, BTVHU tổ chức 19 hội nghị thường kỳ và chuyên đề, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tổ chức 7 hội nghị để xem xét, cho chủ trương vào các nội dung theo chương trình công tác và bàn một số nhiệm vụ trọng tâm của huyện; ban hành 1.391 văn bản để lãnh, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác của Đảng bộ huyện, trong đó có nhiều văn bản quan trọng để kịp thời lãnh, chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Huyện làm tốt công tác tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thỉ, kết luận của Trung ương và nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá văn hoá, giới thiệu thu hút đầu tư; định hướng thông tin, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, không để xảy ra "điểm nóng” trên địa bàn. Đảng bộ huyện thực hiện nghiêm túc công tác rà soát, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ, kiện toàn các chức danh chủ chốt. Phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 và nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031; phê duyệt bổ sung quy hoạch BTV và các chức danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 và nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031.

Năm 2023, cấp uỷ từ huyện đến cơ sở kiểm tra 59 tổ chức Đảng (TCĐ), 67 đảng viên (ĐV); giám sát 47 TCĐ, 66 ĐV. Nội dung kiểm tra, giám sát (KTGS) tập trung vào việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, hướng dẫn của Đảng và công tác quốc phòng, việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; các TCĐ, ĐV cơ bản thực hiện tốt các nội dung kiểm tra. Cấp uỷ các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 1 TCĐ, 6 ĐV, qua kiểm tra phát hiện có vi phạm, xử lý kỷ luật 1 TCĐ, 5 ĐV. Ủy ban Kiểm tra các cấp thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nhiệm vụ KTGS theo Điều 32, Điều lệ Đảng, trong đó kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 4 TCĐ, 34 ĐV; qua kiểm tra phát hiện có vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật 25 ĐV; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ KTGS 51 TCĐ cấp dưới; kiểm tra việc TCĐ cấp dưới thực hiện nhiệm vụ thi hành kỷ luật Đảng 10 TCĐ...

Đồng chí Bùi Văn Kía, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Lạc Sơn cho biết: Thông qua việc thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã góp phần quan trọng nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành của cấp uỷ, chính quyền các cấp thực hiện các nhiệm vụ chính trị, trọng tâm của Đảng bộ huyện. Huyện đã cơ bản xây dựng bộ máy lãnh đạo từ huyện đến cơ sở đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Vai trò, trách nhiệm, nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu có nhiều chuyển biến tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác cán bộ, quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng; phát triển du lịch, đô thị, kết cấu hạ tầng, thu hút đầu tư; công tác dồn điền, đổi thửa, phát triển sản phẩm OCOP; bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo. Kinh tế tiếp tục phát triển, đời sống người dân cải thiện, thu nhập bình quân đầu người đạt 60,3 triệu đồng, hộ nghèo giảm hơn 4% so với năm trước.

Lê Chung