(HBDT) – Ngă̒I 26/3, UBNZ tính ban hă̒nh Văn bán xổ 445/UBND-KGV wê̒l wiḙ̂c ta̭m zư̒ng kác hwa̭t dôô̭ng kinh zwănh zi̭ch vṷ wê̒l văn hwả, thế thaw ó kâ̒n thiết nhă̒m tăng kươ̒ng foo̒ng, chôổng zi̭ch Covid-19


Thew rỉ tlước ziển biển fức ta̭p kuố zi̭ch bêḙ̂nh Covid-19, thư̭c hiḙ̂n chí da̭w kuố Thú tưởng Chỉnh fú; nhă̒m tleẻnh va̒ zám thiếw ngwi kơ lâi lan chẻw zi̭ch bêḙ̂nh Covid-19 tloong kôô̭ng dôô̒ng zo kác hwa̭t dôô̭ng tâ̭p chung dôông mo̭l. Chú ti̭ch UBNZ tính iêw kâ̒w UBNZ kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ, Xớ VH-TT&ZL thư̭c hiḙ̂n môô̭ch xổ nô̭i zung khâw:

UBNZ kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ:Iew kâ̒w kác đơn vi̭, hô̭ kinh zwănh ta̭m zư̒ng kác hwa̭t dôô̭ng kinh zwănh zi̭ch vṷ văn hwả, thế thaw baw gô̒m: Biếw ziḙ̂n nghḙ̂ thwâ̭t, chiểw fim, kác kơ xớ kinh zwănh, zi̭ch vṷ karaoke, mátxa, kwản bar, ra̭p chiểw fim, xân vâ̭n dôô̭ng... tlêênh diḙ̂ ba̒n dớ ha̭n chể tổi da wiḙ̂c tâ̭p chung dôông mo̭l, kóp fâ̒n tích kư̭c tloong kôông tác foo̒ng, chôổng zi̭ch Covid-19 (thơ̒i zan zư̒ng va̒ hwa̭t dôô̭ng tlớ la̭i kṷ thế zo UBNZ kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ chú dôô̭ng thôổng nhất ngăi vởi kác dơn vi̭ kinh zwănh cho fu̒ hơ̭p thư̭c tể ziển biển zi̭ch ta̭i diḙ̂ fương).

Dổi vởi tố chức tiḙ̂c kưởi: Chí da̭w kác kơ kwan chức năng, chỉnh kwiê̒n kấp xa̭, fươ̒ng, thi̭ chẩn fổi hơ̭p vởi kác hô̭i dwa̒n thế ta̭i diḙ̂ fương tiên chiê̒n, vâ̭n dôô̭ng kác za di̒nh diê̒w chính thơ̒i zan tố chức wiḙ̂c kưởi baw thơ̒i diếm thích hơ̭p, khâw khi zi̭ch bêḙ̂nh ản kiếm xwát tốt.. Tlươ̒ng hơ̭p da̒ ẩn di̭nh thơ̒i zan tố chức ma̒ chăng thé diê̒w chính thi̒ hưởng zâ̭n za di̒nh kỏ biḙ̂n fáp foo̒ng, chôổng zi̭ch thew khwiẻn kảw kuố ngă̒nh i tể; dôô̒ng thơ̒i khwiển khích thư̭c hiḙ̂n nếp khôổng văn minh tloong wiḙ̂c kưởi, tố chức tloong fa̭m vi za di̒nh, kỏ hi̒nh thức bảw hí thăi cho zẩi mơ̒i zư̭ lḙ̂ kưởi nhă̒m ha̭n chể d mo̭l, kóp fâ̒n báw vḙ̂ khức khwé cho ngươ̒i thân va̒ kôô̭ng dôô̒ng deenh kweenh.

Dổi vởi wiḙ̂c tang lḙ̂: Zaw chỉnh kwiê̒n kấp xa̭, fươ̒ng, thi̭ chẩn fổi hơ̭p vởi kác tố chức dwa̒n thê ớ kơ xớ kỏ biḙ̂n fáp zúp kác za di̒nh kỏ wiḙ̂c tang thư̭c hiḙ̂n thew kwi di̭nh wê̒l nếp khôổng văn minh; ngiêm túc chấp hă̒nh kác biḙ̂n fáp foo̒ng chôổng

Dổi vởi kác khu zi tích, zănh lam thẳng kắnh: Iêw kâ̒w UBNZ, Ban Kwán lỉ zi tích kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ ta̭m zư̒ng tố chức kác lḙ̂ hô̭i, kác ngi lḙ̂ tôn zảw, tỉn ngươ̭ng dớ tleẻnh tâ̭p chung dôông mo̭l nhưng chăng doỏng kướ kác khu, diếm zi tích, zănh lam thẳng kắnh. Bổ chỉ mo̭l tlôông koi, báw vḙ̂, kỏ hưởng zâ̭n kṷ thế thew khwiển kảw kuố ngă̒nh i tể va̒ thư̭c hiḙ̂n ngiêm túc kác biḙ̂n fáp foo̒ng, chôổng zi̭ch Covid-19 dổi vởi zu kheéch tham kwan.

Zaw Xớ VH-TT&ZL chú chi̒, fổi hơ̭p Xớ TT&CT, Xớ I tể hưởng zâ̭n, dôn dôốc, kiếm tla wiḙ̂c tố chức thư̭c hiḙ̂n. Bảw kảw Chú ti̭ch UBNZ tính thew kwi di̭nh.

PV (TH)


KÁC TIN KHÁC


Dáng bô̭ hwiḙ̂n La̭c Thwí chấn bi̭ nhân xư̭ kấp wí khwả mởi tú tể, dủng kwi chi̒nh chấn bi̭ nhân xư̭ kấp wí khwả mởi

(HBDT) – btv Hwiḙ̂n wí La̭c Thwí tâ̭p chung chí da̭w da̭i hô̭i Dáng bô̭ kác kấp báw dám tiển dô̭, chất lươ̭ng, ra̒ xwát ki̭, dủng kwi chi̒nh tloong kôông tác nhân xư̭, lươ̭ chon baw kấp wí khwả mởi nhửng dôô̒ng chỉ dú dức, dú ta̒i, wi tỉn, kỏ khá năng kwi tṷ, dáp ửng iêw kâ̒w nhiḙ̂m vṷ, hưởng dêểnh mṷc tiêw ta̭w bước dô̭t fả tloong lẳnh da̭w, chí da̭w kác nhiḙ̂m vṷ tloo̭ng tâm tloong nhiḙ̂m ki̒ mởi.