(WBDT) - Khwô̠ng 20/6 Bảw Wa̒ Bi̒nh da̒ tố chức lê̠ khai chương Bảw Wa̒ Bi̒nh diê̠n tứ va̒ vát dô̠ng kuô̠c thi viết wơ̒l "Khới ngiê̠p va̒ khới ngiê̠p - xáng ta̠w” tlêênh bảw Wa̒ Bi̒nh. Zư̠ lê̠ khai chương kỏ dô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, UV. BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư tính úy; dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Toàn, UVTV Tính úy, Tlướng Ban Twiên zảw Tính úy; dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Chương, Vỏ Chú ti̠ch UBND tính; Lảnh da̠w Xớ TT&TT; Xớ Ta̒i chỉnh; Tính Dwa̒n Wa̒ Bi̒nh; Hiê̠p hô̠i Zwanh ngiê̠p tính; Hiê̠p hô̠i zwanh ngiê̠p tleé tính; Liên minh HTX ku̒ng dông dáw kản bô̠, voỏng viên Bảw Wa̒ Bi̒nh.


Bảw Wa̒ Bi̒nh diê̠n tứ chỉnh thức ản tha̒nh lâ̠p khảng 12 năm 2006, ản hôốc la̒ chang thông tin diê̠n tứ Bảw Wa̒ Bi̒nh. Bớ khi̒ tha̒nh lâ̠p, vởi dô̠i ngu̠ kản bô̠, voỏng viên iêw ngê̒ va̒ tâm hwiết kaw, Bảw Wa̒ Bi̒nh diê̠n tứ da̒ thư̠c hiê̠n wiê̠c kâ̠p nhâ̠t leenh, chỉnh xác kác vẩn dê̒ thơ̒i xư̠, kác lỉnh vư̠c chỉnh tli̠, kinh tể, văn wả - xa̠ hô̠i, kuốc pho̒ng - an ninh tloong tính, tloong nước va̒ thêể zởi. Hiê̠n Bảw Wa̒ Bi̒nh diê̠n tứ zwi chi̒ 20 chwiên mu̠c, mổi chwiên mu̠c bi̒nh kwân dăng tái bớ 10 - 20 tin tin, ba̒i, ánh. Chương chi̒nh chwiê̒n hi̒nh diê̠n tứ ản thư̠c hiê̠n 2 chương chi̒nh/ twâ̒n, mổi twâ̒n tlung bi̒nh thư̠c hiê̠n 5 -6 tác vấm vỏng xư̠ chwiê̒n hi̒nh


Dô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, UV. BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư tính úy ku̒ng lảnh da̠o UBND tính; Ban Twiên zảw Tính úy; Xớ TT&TT, Bảw Wa̒ Bi̒nh bẩm nút khai chương Bảo Wa̒ Bi̒nh diê̠n tứ.

Bảw Wa̒ Bi̒nh diê̠n tứ da̒ ửng zu̠ng nhê̒w kông ngê̠ la̒ bảw hiê̠n da̠i, tloong dỏ da̒ áp zu̠ng hi̒nh thức la̒ bảw da vương tiê̠n, tích hơ̠p nhê̒w tỉnh năng chiê xé, bi̒nh lwâ̠n tlêênh mô̠ch tác vấm. Khảng 4 - 2017 Bảw Wa̒ Bi̒nh diê̠n tứ chỉnh thức ản Bô̠ TT&TT kấp vép xwất bán Bảw diê̠n tứ ta̠i Zẩi vép xổ 166/GP - BTTTT ngă̒i 20 khảng 4 năm 2017. Ni ản koi la̒ bước dô̠t vả tloong xư̠ vát chiến kuố Bảw Wa̒ Bi̒nh diê̠n tứ, ta̠w diê̒w kiê̠n cho Bảw chú dô̠ng hơn tloong xán xwất, vớ rô̠ng kác chwiên mu̠c va̒ dăng tái kác tác vấm bảw chỉ mởi.

Bảw Wa̒ Bi̒nh diê̠n tứ viên bán mởi gô̒m chang chú va̒ 5 chwiên chang la̒ chang Thiểng Anh; Thiêng Mươ̒ng; Chwiê̒n hi̒nh diê̠n tứ, viên bán Mobile va̒ viên bán bảw in. Tloong dỏ chang Thiểng Mươ̒ng ản koi la̒ chang thiểng zân tô̠c (chư viết) dâ̒w tiên tloong kác bảw diê̠n tứ to̒n kuốc. Chang thiểng Anh ản koi la̒ chang thông tin dổi ngwa̠i nhă̒m kwáng bả hi̒nh ánh văn wả, kon ngươ̒i Wa̒ Bi̒nh dêểnh kơ̒ng ba̠n bee̒ kuốc tể. Vởi wiê̠c tha dơ̒i viên bán mởi vởi 5 chwiên chang da̒ deẻnh rẩw bước tiển mởi wơ̒i kông tác chwiên môn, ngiê̠p vu̠, kóp vâ̒n baw xư̠ ngiê̠p vát chiến tính nha̒.

Vát biếw ta̠i lê̠ tha mă̠t, dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Chương, Vỏ Chú ti̠ch UBND tính da̒ chúc mư̒ng Bảw Wa̒ Bi̒nh diê̠n tứ chỉnh thức ản nơng kấp va̒ tha mă̠t viên bán mởi. Khắng di̠nh wiê̠c nơng kấp bớ chang thông tin diê̠n tứ lêênh Bảw Wa̒ Bi̒nh diê̠n tứ vởi 5 viên bán mởi thêế hiê̠n xư̠ kwan tâm, chách nhiê̠m kuố kấp úy Dáng, chỉnh kwiê̒n tính Wa̒ Bi̒nh, khắng di̠nh ni la̒ mô̠ch kêênh thông tin kwan tloo̠ng dớ dươ kác chú chương, chỉnh xách kuố Dáng, Nha̒ nước dêểnh mâ̠n nhân zân. Dớ vát wi nhửng lơ̠i thêể kuố lo̠i hi̒nh bảw ma̠ng, dô̒ng chỉ Vỏ Chú ti̠ch UBND tính dê̒ ngi̠ Bảw Wa̒ Bi̒nh diê̠n tứ tiếp tu̠c nơng kấp chang thiết bi̠ va̒ xâi zư̠ng twa̒ xwa̠n diê̠n tứ hiê̠n da̠i, dám báw dươ thông tin mô̠ch kách chỉnh thôổng, ki̠p thơ̒i dêểnh ba̠n do̠c tloong va̒ wa̒i tính. Xâi zư̠ng dô̠i ngu̠ kản bô̠, vỏng viên tinh thôông ngiê̠p vu̠, da̠w dức ngê̒ ngiê̠p, tâm hwiết kơ̒ng ngê̒ dớ ngă̒i ka̠ng kỏ nhê̒w hơn nươ̠ nhửng tác vấm bảw chỉ ản ba̠n do̠c va̒ zư lwâ̠n kwan tâm. Dă̠c biê̠t dô̒ng chỉ nhẩn me̠nh Bảw Wa̒ Bi̒nh diê̠n tứ tăng kươ̒ng kác tỉnh năng dớ kỏ thế tương tác mân ba̠n do̠c mô̠ch kách hiê̠w kwá hơn. Xâi zư̠ng Bảw Wa̒ Bi̒nh thư̠c xư̠ la̒ ngo̠n kơ̒ tiên chiê̒n tlêênh mă̠t tlâ̠n tư tướng văn wả, la̒ ziển da̒n kuố nhân zân kác zân tô̠c tính Wa̒ Bi̒nh.

Nhân zi̠n khai chương Bảw Wa̒ Bi̒nh diê̠n tứ, dô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, UV. BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư tính úy da̒ tă̠ng lẳng wa chúc mư̒ng Ban Biên tâ̠p Bảw Wa̒ Bi̒nh diê̠n tứ . Da̠i ziê̠n kác kơ kwan, ban, nga̒nh ku̒ng da̒ tă̠ng wa chúc mư̒ng Bảw Wa̒ Bi̒nh


Nhân zi̠n khai chương Bảw Wa̒ Bi̒nh diê̠n tứ, dô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, UV. BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư tính úy da̒ tă̠ng lẳng wa chúc mư̒ng Ban Biên tâ̠p va̒ kản bô̠ vỏng viên Bảw Wa̒ Bi̒nh

                            ĐP

KÁC TIN KHÁC


Kă̭p mă̭t zwanh ngiḙ̂p, hơ̭p tác xa̭ xwân Mâ̭w Tất năm 2018

(WBDT) – Khuô̭ng 7/3, UBND tính da̒ tố chức hô̭i ngi̭ kă̭p mă̭t zwanh ngiḙ̂p, HTX năm 2018. Dêểnh zư̭ kỏ kác dôô̒ng chỉ: Bu̒i Văn Tính, Wí viên BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí; Châ̒n Dăng Ninh, Fỏ bỉ thư Thươ̒ng chư̭c Tính wí, Chú ti̭ch HĐND tính; Ngwiển Văn Kwang, Fỏ Bỉ thư tính wí, Chú ti̭ch UBND tính; kác dôô̒ng chỉ tloong BTV Tính wí, Thươ̒ng chư̭c UBND, HĐND, kác xớ, nga̒nh, kác wiḙ̂n, tha̒nh fổ, dông nhê̒w zwanh ngiḙ̂p, zwanh nhân tlêênh diḙ̂ ba̒n.

1.450 thanh niên tính ha lêênh dươ̒ng nhâ̭p ngṷ năm 2018

(WBDT) – Ngă̒i 5/3, 11/11 wiḙ̂n, tha̒nh fổ kuố tính da̒ dôô̒ng lwa̭t tố chức lḙ̂ tiển dươ 1.450 ngươ̒i kon ưw tủ kuố kwê hương lêênh dươ̒ng thư̭c hiḙ̂n Nghiḙ̂ vṷ kwân xư̭, Báw vḙ̂ Tố kuốc.

Hô̭i xwân Văn wả – Thế thaw wiḙ̂n Ki̒ Xơn xwân Mâ̭w Tất

(WBDT) – Khởm ngă̒i 27/2, ta̭i Nha̒ văn wả Tlung tâm wiḙ̂n Ki̒ Xơn, UBND wiḙ̂n da̒ tố chức khai ma̭c Hô̭i xwân Văn wả – Thế thaw wiḙ̂n Ki̒ Xơn xwân Mâ̭w Tất. Tham zư̭ ngă̒i hô̭i kỏ 10 do̒n, hơn 300 ziḙ̂n viên, ngḙ̂ nhân, vâ̭n dôô̭ng viên, rất dôông nhân zân tl diḙ̂ ba̒n tloong wiḙ̂n

Fát dôô̭ng “Thết tlôông kâl dơ̒i dơ̒i nhở ơn Bác Hô̒” xwân Mâ̭w Tất 2018

(WBDT) – Khởm ngă̒i 21/2, Tha̒nh fổ Wa̒ Bi̒nh tố chức Lḙ̂ fát dôô̭ng va̒ tha kwân "Thết tlôông kâl dơ̒i dơ̒i nhở ơn Bác Hô̒”. Tham zư̭ kỏ kác dô̒ng chỉ: Bu̒i Văn Tính, Wí viên BCHTƯ Dáng, Bỉ thư Tính wí; Dinh Văn Zư̭c, Fỏ Chú ti̭ch HĐND tính; lảnh da̭w kác xớ, nga̒nh, Tha̒nh wí, UBND tha̒nh fổ Wa̒ Bi̒nh, rất dôông kản bô̭, chiển xi̭ lư̭c lươ̭ng vṷ tlang, hoo̭c xinh tlêênh diḙ̂ ba̒n.

Chú ti̭ch nước Châ̒n Da̭i Kwang tham zư̭ ngă̒i hô̭i “Xắc xwân tlêênh mo̭i miê̒n Tố kuốc”

(WBDT) – Ngă̒i 24/2, dô̒ng chỉ Châ̒n Da̭i Kwang, Wí viên Bô̭ chỉnh tli̭, Chú ti̭ch nước Kôô̭ng wa̒ XHCN Viḙ̂t Nam de̒ dêểnh zư̭ ngă̒i hô̭i "Xắc xwân tlêênh mo̭i miê̒n Tố kuốc” ta̭i La̒ng Văn wả – Zu li̭ch kác zân tôô̭c Viḙ̂t Nam ớ xa̭ Dô̒ng Mô, thi̭ xa̭ Xơn Tâi (Ha̒ Nô̭i). Tham za do̒n kôông tác kỏ kác dô̒ng chỉ: Ngwiển Ngo̭c Thiḙ̂n, UV BCH T.Ư Dáng, Bô̭ tlướng Bô̭ VH-TT&DL; Hâ̒w A Lê̒nh, UV BCH T.Ư Dáng, Fỏ chú ti̭ch – Tôống thư kỉ UB T.Ư MMTQ Viḙ̂t Nam... Zư̭ ngă̒i hô̭i, tính ha kỏ kác dô̒ng chỉ: Bu̒i Văn Tính, UV BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí; Ngwiển Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính.

Lḙ̂ hô̭i Khai muô̒ Mươ̒ng Tha̒ng xwân Mâ̭w Tất 2018

(WBDT) – Ngă̒i 21/2 (tức môô̒ng 6 Thết) ta̭i xân vâ̭n dôô̭ng xa̭ Zủng Fong, UBND wiḙ̂n Kaw Fong tố chức lḙ̂ Lḙ̂ hô̭i Khai muô̒ Mươ̒ng Tha̒ng xwân Mâ̭w Tất 2018. Ni la̒ năm dâ̒w tiên Lḙ̂ hô̭i ản tố chức ớ kwi mô kấp wiḙ̂n, tlêênh kơ xớ nơng kấp Lḙ̂ hô̭i Thuổng dôô̒ng kuố zân tôô̭c Mươ̒ng xa̭ Zủng Fong