(WBDT) - Khwô̠ng 20/6 Bảw Wa̒ Bi̒nh da̒ tố chức lê̠ khai chương Bảw Wa̒ Bi̒nh diê̠n tứ va̒ vát dô̠ng kuô̠c thi viết wơ̒l "Khới ngiê̠p va̒ khới ngiê̠p - xáng ta̠w” tlêênh bảw Wa̒ Bi̒nh. Zư̠ lê̠ khai chương kỏ dô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, UV. BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư tính úy; dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Toàn, UVTV Tính úy, Tlướng Ban Twiên zảw Tính úy; dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Chương, Vỏ Chú ti̠ch UBND tính; Lảnh da̠w Xớ TT&TT; Xớ Ta̒i chỉnh; Tính Dwa̒n Wa̒ Bi̒nh; Hiê̠p hô̠i Zwanh ngiê̠p tính; Hiê̠p hô̠i zwanh ngiê̠p tleé tính; Liên minh HTX ku̒ng dông dáw kản bô̠, voỏng viên Bảw Wa̒ Bi̒nh.


Bảw Wa̒ Bi̒nh diê̠n tứ chỉnh thức ản tha̒nh lâ̠p khảng 12 năm 2006, ản hôốc la̒ chang thông tin diê̠n tứ Bảw Wa̒ Bi̒nh. Bớ khi̒ tha̒nh lâ̠p, vởi dô̠i ngu̠ kản bô̠, voỏng viên iêw ngê̒ va̒ tâm hwiết kaw, Bảw Wa̒ Bi̒nh diê̠n tứ da̒ thư̠c hiê̠n wiê̠c kâ̠p nhâ̠t leenh, chỉnh xác kác vẩn dê̒ thơ̒i xư̠, kác lỉnh vư̠c chỉnh tli̠, kinh tể, văn wả - xa̠ hô̠i, kuốc pho̒ng - an ninh tloong tính, tloong nước va̒ thêể zởi. Hiê̠n Bảw Wa̒ Bi̒nh diê̠n tứ zwi chi̒ 20 chwiên mu̠c, mổi chwiên mu̠c bi̒nh kwân dăng tái bớ 10 - 20 tin tin, ba̒i, ánh. Chương chi̒nh chwiê̒n hi̒nh diê̠n tứ ản thư̠c hiê̠n 2 chương chi̒nh/ twâ̒n, mổi twâ̒n tlung bi̒nh thư̠c hiê̠n 5 -6 tác vấm vỏng xư̠ chwiê̒n hi̒nh


Dô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, UV. BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư tính úy ku̒ng lảnh da̠o UBND tính; Ban Twiên zảw Tính úy; Xớ TT&TT, Bảw Wa̒ Bi̒nh bẩm nút khai chương Bảo Wa̒ Bi̒nh diê̠n tứ.

Bảw Wa̒ Bi̒nh diê̠n tứ da̒ ửng zu̠ng nhê̒w kông ngê̠ la̒ bảw hiê̠n da̠i, tloong dỏ da̒ áp zu̠ng hi̒nh thức la̒ bảw da vương tiê̠n, tích hơ̠p nhê̒w tỉnh năng chiê xé, bi̒nh lwâ̠n tlêênh mô̠ch tác vấm. Khảng 4 - 2017 Bảw Wa̒ Bi̒nh diê̠n tứ chỉnh thức ản Bô̠ TT&TT kấp vép xwất bán Bảw diê̠n tứ ta̠i Zẩi vép xổ 166/GP - BTTTT ngă̒i 20 khảng 4 năm 2017. Ni ản koi la̒ bước dô̠t vả tloong xư̠ vát chiến kuố Bảw Wa̒ Bi̒nh diê̠n tứ, ta̠w diê̒w kiê̠n cho Bảw chú dô̠ng hơn tloong xán xwất, vớ rô̠ng kác chwiên mu̠c va̒ dăng tái kác tác vấm bảw chỉ mởi.

Bảw Wa̒ Bi̒nh diê̠n tứ viên bán mởi gô̒m chang chú va̒ 5 chwiên chang la̒ chang Thiểng Anh; Thiêng Mươ̒ng; Chwiê̒n hi̒nh diê̠n tứ, viên bán Mobile va̒ viên bán bảw in. Tloong dỏ chang Thiểng Mươ̒ng ản koi la̒ chang thiểng zân tô̠c (chư viết) dâ̒w tiên tloong kác bảw diê̠n tứ to̒n kuốc. Chang thiểng Anh ản koi la̒ chang thông tin dổi ngwa̠i nhă̒m kwáng bả hi̒nh ánh văn wả, kon ngươ̒i Wa̒ Bi̒nh dêểnh kơ̒ng ba̠n bee̒ kuốc tể. Vởi wiê̠c tha dơ̒i viên bán mởi vởi 5 chwiên chang da̒ deẻnh rẩw bước tiển mởi wơ̒i kông tác chwiên môn, ngiê̠p vu̠, kóp vâ̒n baw xư̠ ngiê̠p vát chiến tính nha̒.

Vát biếw ta̠i lê̠ tha mă̠t, dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Chương, Vỏ Chú ti̠ch UBND tính da̒ chúc mư̒ng Bảw Wa̒ Bi̒nh diê̠n tứ chỉnh thức ản nơng kấp va̒ tha mă̠t viên bán mởi. Khắng di̠nh wiê̠c nơng kấp bớ chang thông tin diê̠n tứ lêênh Bảw Wa̒ Bi̒nh diê̠n tứ vởi 5 viên bán mởi thêế hiê̠n xư̠ kwan tâm, chách nhiê̠m kuố kấp úy Dáng, chỉnh kwiê̒n tính Wa̒ Bi̒nh, khắng di̠nh ni la̒ mô̠ch kêênh thông tin kwan tloo̠ng dớ dươ kác chú chương, chỉnh xách kuố Dáng, Nha̒ nước dêểnh mâ̠n nhân zân. Dớ vát wi nhửng lơ̠i thêể kuố lo̠i hi̒nh bảw ma̠ng, dô̒ng chỉ Vỏ Chú ti̠ch UBND tính dê̒ ngi̠ Bảw Wa̒ Bi̒nh diê̠n tứ tiếp tu̠c nơng kấp chang thiết bi̠ va̒ xâi zư̠ng twa̒ xwa̠n diê̠n tứ hiê̠n da̠i, dám báw dươ thông tin mô̠ch kách chỉnh thôổng, ki̠p thơ̒i dêểnh ba̠n do̠c tloong va̒ wa̒i tính. Xâi zư̠ng dô̠i ngu̠ kản bô̠, vỏng viên tinh thôông ngiê̠p vu̠, da̠w dức ngê̒ ngiê̠p, tâm hwiết kơ̒ng ngê̒ dớ ngă̒i ka̠ng kỏ nhê̒w hơn nươ̠ nhửng tác vấm bảw chỉ ản ba̠n do̠c va̒ zư lwâ̠n kwan tâm. Dă̠c biê̠t dô̒ng chỉ nhẩn me̠nh Bảw Wa̒ Bi̒nh diê̠n tứ tăng kươ̒ng kác tỉnh năng dớ kỏ thế tương tác mân ba̠n do̠c mô̠ch kách hiê̠w kwá hơn. Xâi zư̠ng Bảw Wa̒ Bi̒nh thư̠c xư̠ la̒ ngo̠n kơ̒ tiên chiê̒n tlêênh mă̠t tlâ̠n tư tướng văn wả, la̒ ziển da̒n kuố nhân zân kác zân tô̠c tính Wa̒ Bi̒nh.

Nhân zi̠n khai chương Bảw Wa̒ Bi̒nh diê̠n tứ, dô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, UV. BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư tính úy da̒ tă̠ng lẳng wa chúc mư̒ng Ban Biên tâ̠p Bảw Wa̒ Bi̒nh diê̠n tứ . Da̠i ziê̠n kác kơ kwan, ban, nga̒nh ku̒ng da̒ tă̠ng wa chúc mư̒ng Bảw Wa̒ Bi̒nh


Nhân zi̠n khai chương Bảw Wa̒ Bi̒nh diê̠n tứ, dô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, UV. BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư tính úy da̒ tă̠ng lẳng wa chúc mư̒ng Ban Biên tâ̠p va̒ kản bô̠ vỏng viên Bảw Wa̒ Bi̒nh

                            ĐP

KÁC TIN KHÁC

Không có hình ảnh

Hô̭i Kư̭w chirn binh tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh: Tha mă̭t mô hi̒nh Hô̭i KCB tư̭ kwán “Twiển fổ văn minh” va̒ “Khu zân kư chăng rác”

(HBDT) – Ngă̒i 15/6 ta̭i fươ̒ng Tân Hwa̒, Hô̭i Kưw chiển binh (KCB) tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh da̒ tố chức Lḙ̂ tha mă̭t mô hi̒nh Hô̭i KCB tư̭ kwán “Twiển fổ văn minh” va̒ “Khu zân kư chăng rác” cha̒w mư̒ng Da̭i hô̭i thi duô kương KCB kương mâ̭w lâ̒n thử VI, nhiḙ̂m ki̒ 2019 - 2024

Ki̒ Xơn: Tố chức ziḙ̂n tâ̭p chiển dẩw foo̒ng thú xa̭ Mông Hwả năm 2018

(HBDT) – Ngă̒i 13/6 Bam chí da̭w ziển tâ̭p wiḙ̂n Ki̒ Xơn da̒ tố chức ziḙ̂n tâ̭p chiển dẩw foo̒ng thú xa̭ Mông Hwả năm 2018

Nướ nhiḙ̂m ki̒ dươ Ngi̭ kwiết kuố Dang paw kuô̭c khôổng

(HBDT) – Thư̭c hiḙ̂n Ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i Dáng bô̭ xa̭ lâ̒n thử XXVII, nhiḙ̂m ki̒ 2015 – 2020, kác năm kwa Dáng bô̭ xa̭ Fúc Twi (La̭c Xơn) da̒ tâ̭p chung lảnh da̭w kản bô̭, nhân zâ thư̭c hiḙ̂n hiḙ̂w kwá kác chí tiêw, Ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i Dáng bô̭ xa̒ dê̒ tha.

BCD vâ̭n dôô̭ng hiển mẩw ti̒nh ngwiḙ̂n tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh: Tôn vinh ngươ̒i hiển mẩw tiêw biếw năm 2018

(HBDT) – Ngă̒i 12/6, Ban chí da̭w(BCD) vâ̭n dôô̭ng hiển mẩw ti̒nh ngwiḙ̂n tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh tố chức lḙ̂ tôn vinh ngươ̒i hiển mẩw va̒ ngă̒i hô̭i hiển mẩw ti̒nh ngwiḙ̂n năm 2018. Dêểnh zư̭ kỏ lảnh da̭w Hô̭i Chư thâ̭p dó tính, Tha̒nh wí, UBND tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh.

Lḙ̂ mít tinh hướng ửng Khảng ha̒nh dôô̭ng vi̒ môi tlươ̒ng va̒ Ngă̒i môi tlươ̒ng thể zởi

(HBDT) – Khởm ngă̒i 5/6, ta̭i Xân vâ̭ dôô̭ng wiḙ̂n La̭c Xơn, UBND tính tố chức Lḙ̂ mít tinh hướng ửng Khảng ha̒nh dôô̭ng vi̒ môi tlươ̒ng va̒ Ngă̒i môi tlươ̒ng thể zởi. Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Khảnh UV BTV Tính wí, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính chú chi̒ buối lḙ̂. Dêểnh zư̭ kỏ lảnh da̭w kác xớ, nga̒nh, dwa̒n thế tính; kác wiḙ̂n, tha̒nh fổ; Hiḙ̂p hô̭i zwanh ngiḙ̂p tính; Hiḙ̂p hô̭i khai thác khṷ tính ku̒ng hơn 500 kản bô̭, kôông chức, viên chức, hoo̭c xinh, xinh viên va̒ dôông nhê̒w nhân zân tl diḙ̂ ba̒n wiḙ̂n La̭c Xơn.

“Tư̭ tôi mối twâ̒n hoo̭c mô̭ch lơ̒i Bác Hô̒ ră̭i”

(HBDT) - Ẩn tươ̭ng kuố mṷ tôi wơlt Da̭i tả Bu̒i Văn Hu̒ng, Fỏ Bỉ thư Thươ̒ng chư̭c Dáng wí Kwân xư̭ tính, Chỉnh wí Bô̭ CHQS tính ó fái la̒ mô̭ch ngươ̒i kỏ tác foong kwân nhân mẩw mư̭c, ma̒ la̒ "chất lỉnh” luôn xâw xát, dă̭ch tỉnh hiḙ̂w kwá tloong kôôg wiḙ̂c lêênh tlêênh hết.