(WBDT) – Ngă̒i 13/4, Do̒n da̭i biếw kấp kaw Wí ban T.Ư Mă̭t tlâ̭n La̒o xâi zư̭ng dất nước zo dôô̒ng chỉ Xăi-xốm-fon Fôm-vi-hán, Wí viên Bô̭ Chỉnh tli̭, Chú ti̭ch Wí ban T.Ư Mă̭t tlâ̭n La̒o xâi zư̭ng dất nước la̒ Tlươ̒ng do̒n da̒ dêểnh thăm va̒ la̒ wiḙ̂c ta̭i tính ha. Dỏn tiếp va̒ la̒ wiḙ̂c mân Do̒n kỏ dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, UVBCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí; Ngwiển Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính; Hwa̒ng Văn Tử, Fỏ Chú ti̭ch HĐND tính; lảnh dawk Wí ban MTTQ Viḙ̂t Nam tính.


Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, UV BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí tă̭ng kwa̒ cho dôô̒ng chỉ Xăi-xốm-fon Fôm-vi-hán UV Bô̭ Chỉnh tli̭, Chú ti̭ch Wí ban T.Ư Mă̭t tlâ̭n La̒o xâi zư̭ng dất nước.

Ta̭i buối la̒ wiḙ̂c dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, UVBCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí nôô̒ng nhiḙ̂t cha̒w dỏn zo dôô̒ng chỉ Xăi-xốm-fon Fôm-vi-hán, Wí viên Bô̭ Chỉnh tli̭, Chú ti̭ch Wí ban T.Ư Mă̭t tlâ̭n La̒o xâi zư̭ng dất nước la̭i thăm va̒ la̒ wiḙ̂c ta̭i tính ha. Dôô̒ng chỉ Bỉ thư Tính wí nhẩn mḙnh, tloong thơ̒i zan kwa, hal nước Viḙ̂t – La̒o da̒ xát kẻnh bên kha̒, hơ̭p tác va̒ ku̒ng fát chiến. Khu zi tích Biê li̭ch xứ la̒ dươ̭c ziḙ̂ tha Da̭i hô̭i chu̒ bi̭, Da̭i hô̭i II Dảng Nhân La̒o ta̭i Bô̭ chí wi Kwân xư̭ tính Hwa̒ Bi̒nh la̒ minh chửng wơ̒l mổi kwan hḙ̂ bê̒n chă̭t, dă̭c biḙ̂t zươ̭ 2 cách ma̭ng Viḙ̂t Nam va̒ kách ma̭ng La̒o, hal zân tô̭c Viḙ̂t Nam – La̒o. Dáng bô̭, Chỉnh kwiê̒n, nhân zân kác zân tô̭c tính Hwa̒ Bi̒nh xḙ la̒ hết khức mê̒nh, hơ̭p tác, fát chiến, kóp fâ̒n zư̭ zi̒n, vun dắp ti̒nh do̒n kết, hửw ngi̭, gẳn bỏ thwí chung zươ̭ hal Dáng, hal Nha̒ nước.

 

Thăi mă̭t Do̒n da̭i biếw kấp kaw Wí ban T.Ư Mă̭t tlâ̭n La̒o xâi zư̭ng dất nước, dôô̒ng chỉ Xăi-xốm-fon Fôm-vi-hán, Wí viên Bô̭ Chỉnh tli̭, Chú ti̭ch Wí ban T.Ư Mă̭t tlâ̭n La̒o xâi zư̭ng dất nước kảm ơn xư̭ dỏn tiếp tloo̭ng thi̭, thẳm ti̒nh ủn enh ma̒ Dáng bô̭, nhân zân tính Hwa̒ Bi̒nh za̒nh cho Do̒n. Dôô̒ng chỉ bă̒i tó moong mỏnh ti̒nh do̒n kết hửw ngi̭ dă̭c biḙ̂t va̒ hơ̭p tác to̒n ziḙ̂n zươ̭ tính Hwa̒ Bi̒nh vởi nước La̒o nỏi riêng, Viḙ̂t Nam – La̒o nỏi chung xḙ mải mải xenh thươi, dơ̒i dơ̒i bê̒n vưng, lảnh da̭w tính Hwa̒ Bi̒nh tăng kươ̒ng xư̭ hơ̭p tác wơ̒l kinh tể, nhất la̒ lỉnh vư̭c tlôô̒ng cho̭t, chăn ruôi, zúp dơ̭ da̒w ta̭w kản bô̭, fát chiến zu li̭ch, văn wả, thế thaw, thươ̒ng xwiên tlaw dối thôông tin wơ̒l zi tích li̭ch xứ zươ̭ tính vởi kác diḙ̂ fương kuố La̒o, hal nha̒ nước. Dôô̒ng chỉ Chú ti̭ch Wí ban T.Ư Mă̭t tlâ̭n La̒o xâi zư̭ng dất nước chúc kác dôô̒ng chỉ lảnh da̭w tính, nhân zân kác zân tô̭c tính Hwa̒ Bi̒nh zô̒i za̒w khức khwé, ha̭nh fúc, tiếp tṷc thu nhê̒w tha̒nh tư̭w tloong xư̭ ngiḙ̂p xâi zư̭ng va̒ báw vḙ̂ Tố kuốc.

Thanh Xơn


KÁC TIN KHÁC


Chiến biển tích kư̭c tloong kôông tác báw vḙ̂ rư̒ng ớ xa̭ Ngố Lương

(HBDT) – La̒ xa̭ kỏ ziḙ̂n tích rư̒ng lởn thử 2 tloong Khu báw tô̒n thiên nhên (Khu BTTN) Ngo̭c Xơn – Ngố Luông, xa̭ Ngố Luông (Tân La̭c) kỏ ziḙ̂n tích rư̒ng 3.400ha, tí lḙ̂ che fú rư̒ng tư̭ nhiên lêênh dêểnh 90%. Nhâ̭n thức ro̭ vai tlo̒, tâ̒m kwan tloo̭ng tloong wiḙ̂c zư̭ zi̒n, báw vḙ̂ rư̒ng, xa̭ Ngố Luông da̒ thư̭c hiḙ̂n dôô̒ng bô̭ kác zái fáp nhă̒m tăng kươ̒ng báw vḙ̂, ngăn chă̭n ti̒nh tla̭ng chă̭ch, fả rư̒ng tlải fép.

Kôông an wiḙ̂n Tân La̭c dôô̒ng bô̭ zái fáp dẩw chanh kác lo̭i thô̭i fa̭m

(HBDT) – Tlêênh diḙ̂ ba̒n wiḙ̂n Tân La̭c thơ̒i zan vươ̒ rô̒i xắi tha 20 vṷ wê̒l châ̭t tư̭ xa̭ hô̭i pơ̭i 35 dổi tươ̭ng, da̒ zám 3 vṷ, xoong chươ bê̒n vưng. Dă̭c biḙ̂t, thô̭i fa̭m wê̒l ma twỉ 8 vṷ kỏ chiê̒w hưởng za tăng. Môô̭ch xổ vṷ lô̭m ta̒i xán chươ ản diê̒w tla tha, kôông tác kai ngiḙ̂n ta̭i kôô̭ng dôô̒ng, kwán lỉ khâw kai, lâ̭p hô̒ xơ dươ mo̭l ngiḙ̂n baw kơ xớ kai ngiḙ̂n bắt buô̭c ko̒n ha̭n chể... Tlước ti̒nh hi̒nh rỉ, lư̭c lươ̭ng Kôông an wiḙ̂n da̒ thư̭c hiḙ̂n dôô̒ng bô̭ nhê̒w zái fáp dám báw tính hi̒nh an ninh châ̭t tư̭ tlêênh diḙ̂ ba̒n.

Xâi zư̭ng thương hiḙ̂w kả, thôm hô̒ thwí diḙ̂n Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Hwa̒ Bi̒nh zâ̒w tiê̒m năng fát chiến ngê̒ ruôi, khai thác thwí xán dác ngo̭ch, dă̭c biḙt hô̒ thwí diḙ̂n khôông Da̒ diḙ̂ fâ̭n tính rôô̭ng khânh 8.900 ha, foong fủ kác lo̭i kả, tloong rỉ kỏ nhê̒w lo̭i kwỉ hiểm. Wa̒i khái thác tư̭ nhiên, nhửng năm kwa, ngê̒ ruôi kả lôô̒ng fát chiến meḙnh, dổi tươ̭ng euôi da za̭ng. Kác xán fấm thôm, kả ruôi va̒ khai thác tư̭ nhiên chất lươ̭ng dám báw, ản ngươ̒i tiêw zu̒ng Ha̒ Nô̭i va̒ nhê̒w tính tha̒nh tin zu̒ng, kóp fâ̒n zái kwiết wiḙ̂c la̒, fát chiến kinh tể, kái thiḙ̂n dơ̒i khôổng ngươ̒i zân.

Thuối tlé Tân La̭c chung khức xâi zư̭ng Nôông thôn mởi

(HBDT) – Dỏ la̒ chú dê̒ Hô̭i thi vươ̒ ản Hwiḙ̂n Dwa̒n Tân La̭c tố chức tlung twâ̒n khảng 8/2018. Hô̭i thi kỏ xư̭ tham za kuố 5 kṷm xa̭ vu̒ng kaw, kṷm xa̭ zo̭c QL12B (1), kṷm xa̭ zo̭c QL12B (2), kṷm xa̭ vu̒ng Tha̭ch Bi, kṷm vu̒ng xâw va̒ vu̒ng thươ̭ng.

Fê zwiḙ̂t Nhiḙ̂m vṷ kwi hwă̭ch Khu zu li̭ch kuốc za hô̒ Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Thú tưởng Chỉnh fú vươ̒ fê zwiḙ̂t Nhiḙ̂m vṷ kwi hwă̭ch chung xâi zư̭ng Khu zu li̭ch kuốc za hô̒ Hwa̒ Bi̒nh, tính Hwa̒ Bi̒nh dêểnh năm 2035

Ban chí da̭w wê̒l zi xán văn hwả Mo Mươ̒ng tâ̭p chung thư̭c hiḙ̂n nhiḙ̂m vṷ thew kể hwă̭ch dê̒ tha

(HBDT) – Khởm 10/8, Ban chí da̭w (BCD) wê̒l zi xán văn hwả Mo Mươ̒ng Hwa̒ Bi̒nh tố chức ho̭p deẻnh zả kết kwá thư̭c hiḙ̂n nhiḙ̂m vṷ 6 khảng dâ̒w năm, fương hưởng nhiḙ̂m vṷ 6 khảng kuổi năm 2018. Dôô̒ng chỉ Ngwiển Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính, Tlươ̒ng BCD chủ chi̒ hô̭i ngi̭. Tham za hô̭i ngi̭ ko̒n kỏ lảnh da̭w kác xớ, ban, nga̒nh tha̒nh viên BCD, lảnh da̭w kác wiḙ̂n Kim Bôi, Kaw Fong, Tân La̭c, La̭c Xơn.