(WBDT) - Ngă̒i 8/7 dwa̒n kông tác kuố Ban chí da̠w Tâi Bắc zo dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Bi̒nh, UV Bô̠ Chỉnh tli̠, Tlướng Ban Kinh tể T.Ư, Tlướng Ban chí da̠w Tâi Bắc la̒ tlướng dwa̒n da̒ dêểnh dă̠ch wo̒ng wa, zơng hương tướng niê̠m kác anh hu̒ng liê̠t xi̠ tai Ngiê̠ chang Kuốc za Chươ̒ng Xơn, Ngiê̠ chang liê̠t xi̠ kuốc za Dươ̒ng 9 va̒ Tha̒nh kố Kwáng Tli̠, tính (Kwáng Tli̠). Tham za lê̠ zơng hương tướng niê̠m wơ̒l khả tính ha kỏ dô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, UV BCH.TƯ Dáng Bí thư Tính úy


Dwa̒n kông tác kuốBan chí da̠wiBắc ng hương tưng niê̠m ti tươ̠ng đi chnh kuố Ngiê̠ chang liê̠t s Kuốcza Chwơ̒ng Xơn.

Ngiê̠ chang liê̠t xi̠ Kuốc za Chươ̒ng Xơn ớ tlêênh khu dô̒i Bển Tắt ke̠nh Kuốc lô̠ 15, thwô̠c diê̠ vâ̠n xa̠ Vỉnh Trươ̒ng, wiê̠n Zaw Linh. Ngiê̠ chang ản khới kông xâi zư̠ng baw ngă̒i 24/10/1975 va̒ hwa̒n tha̒nh baw ngă̒i 10/4/1977. Ngiê̠ chang la̒ dươ̠c kwi tu̠ 10.333 vâ̒n mô̠ liê̠t xi̠; kỏ tôống ziê̠n tích 14 ha. Ngiê̠ chang liê̠t xi̠ Chươ̒ng Xơn la̒ dươpc an ngí dơ̒i dơ̒i kuố kác chiển xi̠ da̒ hi xinh tlêênh twiển dươlng mo̒nh Hô̒ Chỉ Minh tloong thơ̒i ki̒ chôổng Mi̠ kửw nước.


Kác đồng ch thnh viên Ban chí da̠o Tâi Bắc ng hương tưng niê̠m kác anh hng liê̠t xi̠ ti Ngiê̠ chang liê̠t xi̠ Kuốc zia Chươ̒ng Xơn.


Dwa̒n kông tác kuốBan chí da̠wiBắc ng hương tưng niê̠m ti khu vực vâ̒n mô̠ liê̠t xi̠ tính Wa̒ Bnh

Nghiê̠ chang liê̠t xi̠ Dươ̒ng 9 ản nơng kấp, xâi zư̠ng bớ ngiê̠ chang liê̠t xi̠ Dông Ha̒. Ngiê̠ chang kỏ tống ziê̠n tích 13 ha, kwi tu̠ khânh 9.500 mô̠ liê̠t xi̠. Tloong dỏ kỏ 3.227 mô̠ liê̠t xi̠ ản xác di̠nh dâ̒i dú thên, kwê kwản, ản mai tảng thew tư̒ng tính, tha̒nh, kỏ 785 mô̠ xác di̠nh chươ dâ̒i dú, ko̒n la̠i chươ ro̠ thên thwối. Ngiê̠ chang chiê the̒nh 14 khu vư̠c liên hwa̒n thew tư̒ng diê̠ vương.

The̒nh kố Kwáng Tli̠ la̒ nơi ziê̠n tha tlâ̠n chiển ác liê̠t 81 ngă̒i dêm (bớ ngă̒i 27/6 - 16/9/1972). Ta̠i ni tâ̒w bawl Mi̠ da̒ oanh kích 1.650 bâ̠n, tâ̒w bawl ngwi̠ oanh kích 594 bâ̠n; tlút thwổng Tha̒nh kố Kwáng Tli̠ 328.000 tẩn bom, tương dương khức kông vả kuố 7 tlải bom ngwiên tứ. Bên ha ziê̠t 2 xư dwa̒n kơ dô̠ng chiển lươ̠c, tiêw ziê̠t 26.000 thên, vả wí 394 xee kwân xư̠, bảnh ru̠ng 205 tâ̒w băl

Kác diê̠ zanh li̠ch xứ tâm linh ni̒ da̒ in dôổ rẩw xư̠ ta̒n vả khốc liê̠t bới chiển chanh, xơ̠ hi xinh xương mẩw vô kế kuố lớp lớp thể hê̠ cha, enh di tlước. Da̠ch wo̒ng wa, zơng hương tướng niê̠m ta̠i 2 ngiê̠ chang Kuốc za va̒ Tha̒nh kố Kwáng Tli̠, dwa̒n kông tác kuố Ban chí da̠w Tâi Bắc bă̒i tó loo̒ng tướng nhở xâw xắc, niê̒m mắt ơn va̒ xư̠ tôn vinh kuố twa̒n Dáng, twa̒n zân, twa̒n kwân ha dổi mân kác anh hu̒nh liê̠t xi̠.

Khâw khi zơng hương ta̠i tươpng da̒i chỉnh kuố Ngiê̠ chang liê̠t xi̠ Kuốc za Chươ̒ng Xơn, dwa̒n da̒ dêểnh zơng hương ta̠i khu vư̠c vâ̒n mô̠ liê̠t xi̠ tính Wa̒ Bi̒nh va̒ kác tính Tâi Băc.

* Ku̒ng ngă̒i, Dwa̒n kông tác kuố Ban chí da̠w chăm xoc ngươli kỏ kông, xâi zư̠ng va̒ diê̒w ha̒nh kwi̠ "Dê̒n ơn dáp ngiê̠” tính zo dô̒ng chỉ Bu̒i Văn Kứw, Vỏ Chú ti̠h UBND tính, Tlướng Ban chí da̠w la̒ tlướng dwa̒n da̒ dêểnh dă̠ch wo̒ng wa, dơng hương tướng niê̠n ta̠i Ngiê̠ chang liê̠t xi̠ Kuốc za Dươ̒ng 9. Tha za dwa̒n kỏ dô̒ng chỉ Hwa̒ng Văn Tử, Vỏ Chú ti̠h HĐND tính; lảnh da̠w kác xớ, ban, nga̒nh kuố tính.

Nhửng năm kwa, kông tác "Dê̒n ơn dáp ngiê̠”, dă̠c biê̠t la̒ chăm xóc vâ̒n mô̠ kác liê̠t xi̠ lwôn ản Tính úy, HĐND, UBND, nhân zân kác zân tô̠c tlêênh diê̠ ba̒n tính kwan tâm. Hiê̠n năi, ta̠i Ngiê̠ chang liê̠t xi̠ Kuốc za Chươ̒ng Xơn kỏ 85 vâ̒n mô̠ liê̠t xi̠ kuố tính Wa̒ Bi̒nh, ta̠i Ngiê̠ chang liê̠t xi̠ Kuốc za Dươ̒ng 9 kỏ 295 vâ̒n mô̠ kuố kác liê̠t xi̠ tính Ha̒ Xơn Bi̒nh. Tất ká kác vâ̒n mô̠ ni̒ dê̒w ản xâi zư̠ng, chính chang kiên kổ, de̠p dee̠.


Dwa̒n kông tác kuốBan chí da̠w chăm xóc ngươ̒i kỏ kông, xâi zư̠ng v diê̒w hnh kwi̠ "Dê̒n ơn p nghiê̠kuố tính ng hương tưng niê̠m kác anh hng liê̠t xi̠ ti Ngiê̠ chang Kuốcza Dươ̒ng 9.


Dwa̒nkông tác kuốBan chí da̠w chăm xóc ngươ̒i kỏ kông, xâi zư̠ng v diê̒w hnh kwi̠ "Dê̒n ơn p nghiê̠kuố tính ng hương tưng niê̠m kác anh hng liê̠t xi̠ ti khu vư̠c vâ̒n mô̠ liê̠t xi̠ H Xơn Bnh ti Ngiê̠ chang Kuốc za Dươ̒ng 9.

Vươ̒ kwa ta̠i Ngiê̠ chang liê̠t xi̠ Kuốc za Chươ̒ng Xơn, khu vư̠c dươpc zơng hương kác liê̠t xi̠ tính Wa̒ Bi̒nh mởi ản dâ̒w tư, nơng kấp, xướ chươ̠, ta̠w kánh kwan khang chang. Nhửng wiê̠c la̒ kỏ ỉ ngiê̠ ni̒ da̠ bă̒i tó lo̒ng mắt ơn, xư̠ tôn kỉnh kuố nhân zân kác zân tô̠c tính Wa̒ Bi̒nh dổi mân kông law, hi xinh to lởn kuố kác anh hu̒ng liê̠t xi̠

 


                                                                                                 D.L

KÁC TIN KHÁC

Không có hình ảnh

Hô̭i Kư̭w chirn binh tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh: Tha mă̭t mô hi̒nh Hô̭i KCB tư̭ kwán “Twiển fổ văn minh” va̒ “Khu zân kư chăng rác”

(HBDT) – Ngă̒i 15/6 ta̭i fươ̒ng Tân Hwa̒, Hô̭i Kưw chiển binh (KCB) tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh da̒ tố chức Lḙ̂ tha mă̭t mô hi̒nh Hô̭i KCB tư̭ kwán “Twiển fổ văn minh” va̒ “Khu zân kư chăng rác” cha̒w mư̒ng Da̭i hô̭i thi duô kương KCB kương mâ̭w lâ̒n thử VI, nhiḙ̂m ki̒ 2019 - 2024

Ki̒ Xơn: Tố chức ziḙ̂n tâ̭p chiển dẩw foo̒ng thú xa̭ Mông Hwả năm 2018

(HBDT) – Ngă̒i 13/6 Bam chí da̭w ziển tâ̭p wiḙ̂n Ki̒ Xơn da̒ tố chức ziḙ̂n tâ̭p chiển dẩw foo̒ng thú xa̭ Mông Hwả năm 2018

Nướ nhiḙ̂m ki̒ dươ Ngi̭ kwiết kuố Dang paw kuô̭c khôổng

(HBDT) – Thư̭c hiḙ̂n Ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i Dáng bô̭ xa̭ lâ̒n thử XXVII, nhiḙ̂m ki̒ 2015 – 2020, kác năm kwa Dáng bô̭ xa̭ Fúc Twi (La̭c Xơn) da̒ tâ̭p chung lảnh da̭w kản bô̭, nhân zâ thư̭c hiḙ̂n hiḙ̂w kwá kác chí tiêw, Ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i Dáng bô̭ xa̒ dê̒ tha.

BCD vâ̭n dôô̭ng hiển mẩw ti̒nh ngwiḙ̂n tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh: Tôn vinh ngươ̒i hiển mẩw tiêw biếw năm 2018

(HBDT) – Ngă̒i 12/6, Ban chí da̭w(BCD) vâ̭n dôô̭ng hiển mẩw ti̒nh ngwiḙ̂n tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh tố chức lḙ̂ tôn vinh ngươ̒i hiển mẩw va̒ ngă̒i hô̭i hiển mẩw ti̒nh ngwiḙ̂n năm 2018. Dêểnh zư̭ kỏ lảnh da̭w Hô̭i Chư thâ̭p dó tính, Tha̒nh wí, UBND tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh.

Lḙ̂ mít tinh hướng ửng Khảng ha̒nh dôô̭ng vi̒ môi tlươ̒ng va̒ Ngă̒i môi tlươ̒ng thể zởi

(HBDT) – Khởm ngă̒i 5/6, ta̭i Xân vâ̭ dôô̭ng wiḙ̂n La̭c Xơn, UBND tính tố chức Lḙ̂ mít tinh hướng ửng Khảng ha̒nh dôô̭ng vi̒ môi tlươ̒ng va̒ Ngă̒i môi tlươ̒ng thể zởi. Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Khảnh UV BTV Tính wí, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính chú chi̒ buối lḙ̂. Dêểnh zư̭ kỏ lảnh da̭w kác xớ, nga̒nh, dwa̒n thế tính; kác wiḙ̂n, tha̒nh fổ; Hiḙ̂p hô̭i zwanh ngiḙ̂p tính; Hiḙ̂p hô̭i khai thác khṷ tính ku̒ng hơn 500 kản bô̭, kôông chức, viên chức, hoo̭c xinh, xinh viên va̒ dôông nhê̒w nhân zân tl diḙ̂ ba̒n wiḙ̂n La̭c Xơn.

“Tư̭ tôi mối twâ̒n hoo̭c mô̭ch lơ̒i Bác Hô̒ ră̭i”

(HBDT) - Ẩn tươ̭ng kuố mṷ tôi wơlt Da̭i tả Bu̒i Văn Hu̒ng, Fỏ Bỉ thư Thươ̒ng chư̭c Dáng wí Kwân xư̭ tính, Chỉnh wí Bô̭ CHQS tính ó fái la̒ mô̭ch ngươ̒i kỏ tác foong kwân nhân mẩw mư̭c, ma̒ la̒ "chất lỉnh” luôn xâw xát, dă̭ch tỉnh hiḙ̂w kwá tloong kôôg wiḙ̂c lêênh tlêênh hết.