(WBDT) - Ngă̒i 8/7 dwa̒n kông tác kuố Ban chí da̠w Tâi Bắc zo dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Bi̒nh, UV Bô̠ Chỉnh tli̠, Tlướng Ban Kinh tể T.Ư, Tlướng Ban chí da̠w Tâi Bắc la̒ tlướng dwa̒n da̒ dêểnh dă̠ch wo̒ng wa, zơng hương tướng niê̠m kác anh hu̒ng liê̠t xi̠ tai Ngiê̠ chang Kuốc za Chươ̒ng Xơn, Ngiê̠ chang liê̠t xi̠ kuốc za Dươ̒ng 9 va̒ Tha̒nh kố Kwáng Tli̠, tính (Kwáng Tli̠). Tham za lê̠ zơng hương tướng niê̠m wơ̒l khả tính ha kỏ dô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, UV BCH.TƯ Dáng Bí thư Tính úy


Dwa̒n kông tác kuốBan chí da̠wiBắc ng hương tưng niê̠m ti tươ̠ng đi chnh kuố Ngiê̠ chang liê̠t s Kuốcza Chwơ̒ng Xơn.

Ngiê̠ chang liê̠t xi̠ Kuốc za Chươ̒ng Xơn ớ tlêênh khu dô̒i Bển Tắt ke̠nh Kuốc lô̠ 15, thwô̠c diê̠ vâ̠n xa̠ Vỉnh Trươ̒ng, wiê̠n Zaw Linh. Ngiê̠ chang ản khới kông xâi zư̠ng baw ngă̒i 24/10/1975 va̒ hwa̒n tha̒nh baw ngă̒i 10/4/1977. Ngiê̠ chang la̒ dươ̠c kwi tu̠ 10.333 vâ̒n mô̠ liê̠t xi̠; kỏ tôống ziê̠n tích 14 ha. Ngiê̠ chang liê̠t xi̠ Chươ̒ng Xơn la̒ dươpc an ngí dơ̒i dơ̒i kuố kác chiển xi̠ da̒ hi xinh tlêênh twiển dươlng mo̒nh Hô̒ Chỉ Minh tloong thơ̒i ki̒ chôổng Mi̠ kửw nước.


Kác đồng ch thnh viên Ban chí da̠o Tâi Bắc ng hương tưng niê̠m kác anh hng liê̠t xi̠ ti Ngiê̠ chang liê̠t xi̠ Kuốc zia Chươ̒ng Xơn.


Dwa̒n kông tác kuốBan chí da̠wiBắc ng hương tưng niê̠m ti khu vực vâ̒n mô̠ liê̠t xi̠ tính Wa̒ Bnh

Nghiê̠ chang liê̠t xi̠ Dươ̒ng 9 ản nơng kấp, xâi zư̠ng bớ ngiê̠ chang liê̠t xi̠ Dông Ha̒. Ngiê̠ chang kỏ tống ziê̠n tích 13 ha, kwi tu̠ khânh 9.500 mô̠ liê̠t xi̠. Tloong dỏ kỏ 3.227 mô̠ liê̠t xi̠ ản xác di̠nh dâ̒i dú thên, kwê kwản, ản mai tảng thew tư̒ng tính, tha̒nh, kỏ 785 mô̠ xác di̠nh chươ dâ̒i dú, ko̒n la̠i chươ ro̠ thên thwối. Ngiê̠ chang chiê the̒nh 14 khu vư̠c liên hwa̒n thew tư̒ng diê̠ vương.

The̒nh kố Kwáng Tli̠ la̒ nơi ziê̠n tha tlâ̠n chiển ác liê̠t 81 ngă̒i dêm (bớ ngă̒i 27/6 - 16/9/1972). Ta̠i ni tâ̒w bawl Mi̠ da̒ oanh kích 1.650 bâ̠n, tâ̒w bawl ngwi̠ oanh kích 594 bâ̠n; tlút thwổng Tha̒nh kố Kwáng Tli̠ 328.000 tẩn bom, tương dương khức kông vả kuố 7 tlải bom ngwiên tứ. Bên ha ziê̠t 2 xư dwa̒n kơ dô̠ng chiển lươ̠c, tiêw ziê̠t 26.000 thên, vả wí 394 xee kwân xư̠, bảnh ru̠ng 205 tâ̒w băl

Kác diê̠ zanh li̠ch xứ tâm linh ni̒ da̒ in dôổ rẩw xư̠ ta̒n vả khốc liê̠t bới chiển chanh, xơ̠ hi xinh xương mẩw vô kế kuố lớp lớp thể hê̠ cha, enh di tlước. Da̠ch wo̒ng wa, zơng hương tướng niê̠m ta̠i 2 ngiê̠ chang Kuốc za va̒ Tha̒nh kố Kwáng Tli̠, dwa̒n kông tác kuố Ban chí da̠w Tâi Bắc bă̒i tó loo̒ng tướng nhở xâw xắc, niê̒m mắt ơn va̒ xư̠ tôn vinh kuố twa̒n Dáng, twa̒n zân, twa̒n kwân ha dổi mân kác anh hu̒nh liê̠t xi̠.

Khâw khi zơng hương ta̠i tươpng da̒i chỉnh kuố Ngiê̠ chang liê̠t xi̠ Kuốc za Chươ̒ng Xơn, dwa̒n da̒ dêểnh zơng hương ta̠i khu vư̠c vâ̒n mô̠ liê̠t xi̠ tính Wa̒ Bi̒nh va̒ kác tính Tâi Băc.

* Ku̒ng ngă̒i, Dwa̒n kông tác kuố Ban chí da̠w chăm xoc ngươli kỏ kông, xâi zư̠ng va̒ diê̒w ha̒nh kwi̠ "Dê̒n ơn dáp ngiê̠” tính zo dô̒ng chỉ Bu̒i Văn Kứw, Vỏ Chú ti̠h UBND tính, Tlướng Ban chí da̠w la̒ tlướng dwa̒n da̒ dêểnh dă̠ch wo̒ng wa, dơng hương tướng niê̠n ta̠i Ngiê̠ chang liê̠t xi̠ Kuốc za Dươ̒ng 9. Tha za dwa̒n kỏ dô̒ng chỉ Hwa̒ng Văn Tử, Vỏ Chú ti̠h HĐND tính; lảnh da̠w kác xớ, ban, nga̒nh kuố tính.

Nhửng năm kwa, kông tác "Dê̒n ơn dáp ngiê̠”, dă̠c biê̠t la̒ chăm xóc vâ̒n mô̠ kác liê̠t xi̠ lwôn ản Tính úy, HĐND, UBND, nhân zân kác zân tô̠c tlêênh diê̠ ba̒n tính kwan tâm. Hiê̠n năi, ta̠i Ngiê̠ chang liê̠t xi̠ Kuốc za Chươ̒ng Xơn kỏ 85 vâ̒n mô̠ liê̠t xi̠ kuố tính Wa̒ Bi̒nh, ta̠i Ngiê̠ chang liê̠t xi̠ Kuốc za Dươ̒ng 9 kỏ 295 vâ̒n mô̠ kuố kác liê̠t xi̠ tính Ha̒ Xơn Bi̒nh. Tất ká kác vâ̒n mô̠ ni̒ dê̒w ản xâi zư̠ng, chính chang kiên kổ, de̠p dee̠.


Dwa̒n kông tác kuốBan chí da̠w chăm xóc ngươ̒i kỏ kông, xâi zư̠ng v diê̒w hnh kwi̠ "Dê̒n ơn p nghiê̠kuố tính ng hương tưng niê̠m kác anh hng liê̠t xi̠ ti Ngiê̠ chang Kuốcza Dươ̒ng 9.


Dwa̒nkông tác kuốBan chí da̠w chăm xóc ngươ̒i kỏ kông, xâi zư̠ng v diê̒w hnh kwi̠ "Dê̒n ơn p nghiê̠kuố tính ng hương tưng niê̠m kác anh hng liê̠t xi̠ ti khu vư̠c vâ̒n mô̠ liê̠t xi̠ H Xơn Bnh ti Ngiê̠ chang Kuốc za Dươ̒ng 9.

Vươ̒ kwa ta̠i Ngiê̠ chang liê̠t xi̠ Kuốc za Chươ̒ng Xơn, khu vư̠c dươpc zơng hương kác liê̠t xi̠ tính Wa̒ Bi̒nh mởi ản dâ̒w tư, nơng kấp, xướ chươ̠, ta̠w kánh kwan khang chang. Nhửng wiê̠c la̒ kỏ ỉ ngiê̠ ni̒ da̠ bă̒i tó lo̒ng mắt ơn, xư̠ tôn kỉnh kuố nhân zân kác zân tô̠c tính Wa̒ Bi̒nh dổi mân kông law, hi xinh to lởn kuố kác anh hu̒ng liê̠t xi̠

 


                                                                                                 D.L

KÁC TIN KHÁC


Kí niê̱m 70 năm ngă̒i tha̒nh lâ̱p LLVT va̒ dỏn nhâ̱n Wân chương Báw vê Tố kuốc ha̱ng nhi̒

(WBDT) – Ngă̒i 16/8 ta̱i hô̱i tlươ̒ng Bô̱ CHQS tính, UBND tính da̒ long tloo̱ng tố chức Lê̱ kí niê̱m 70 năm ngă̒i chiê̒n thôổng LLVT tính (16/8/1947 – 16/8/2017) va̒ dỏn nhâ̱n Wân chương Báw vê Tố kuốc ha̱ng nhi̒

Tha mă̠t Tlung tâm Ha̒nh chỉnh kông tính Wa̒ Bi̒nh

(WBDT) - Khởm 1/8 UBND tính da̒ tố chức Lê̠ tha mă̠t Tlung tâm Ha̒nh chỉnh kông (Tlung tâm) tính Wa̒ Bi̒nh. Dêểnh zư̠ kỏ kác dô̒ng chỉ: Bu̒i Văn Tính, Uý viên BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính úy; Ngwiển Văn Kwang, Vỏ Bỉ thư Tính úy, Chú ti̠ch UBND tính; Dinh Dức Zư̠c, Vỏ Chú ti̠ch HĐND tính; kác dô̒ng chỉ Vỏ Chú ti̠ch UBND tính; lảnh da̠w kác xớ, ban, nga̒nh, tố chức, kác wiê̠n, tha̒nh vổ.

Hội ngi̠ zaw ban kông tác bảw chỉ kwỉ II, di̠nh hưởng kông tác tiên chiê̒n kwỉ III/2017

(WBDT) - Ngă̒i 14/7, Ban Twiên zảw Tính úy tố chức hô̠i ngi̠ zaw ban kông tác bảw chỉ kwỉ II, di̠nh hưởng kông tác tiên chiê̒n kwỉ III năm 2017. Dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Twa̒n, UVBTV, Tlướng Ban Twiên zảw chú chi̒ hô̠i ngi̠

Hô̠i ngi̠ bảw kảw viên kác Tính úy, Tha̒nh úy, Dáng úy tlư̠c thwô̠c Tlung ương khảng 7

(WBDT) - Ngă̒i 12/7/2017 Ban Twiên zảw T.Ư tố chức hô̠i ngi̠ bảw kảw viên tlư̠c tiển kác Tính úy, Tha̒nh úy, Dáng úy tlư̠c thwô̠c Tlung ương khảng 7. Ta̠i diếm kâ̒w tính ha kỏ lảnh da̠w Ban Twiên zảw Tính úy, kác bảw kảw viên T.Ư ta̠i tính va̒ vớ rôô̠ng dêểnh kác bảw kảw viên kấp tính

Khai chương Bảw Wa̒ Bi̒nh diê̠n tứ va̒ vát dô̠ng kuô̠c thi viết wơ̒l “Khới ngiê̠p va̒ khới ngiê̠p - xáng ta̠w” tlêênh bảw Wa̒ Bi̒nh


(WBDT) - Khwô̠ng 20/6 Bảw Wa̒ Bi̒nh da̒ tố chức lê̠ khai chương Bảw Wa̒ Bi̒nh diê̠n tứ va̒ vát dô̠ng kuô̠c thi viết wơ̒l "Khới ngiê̠p va̒ khới ngiê̠p - xáng ta̠w” tlêênh bảw Wa̒ Bi̒nh. Zư̠ lê̠ khai chương kỏ dô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, UV. BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư tính úy; dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Toàn, UVTV Tính úy, Tlướng Ban Twiên zảw Tính úy; dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Chương, Vỏ Chú ti̠ch UBND tính; Lảnh da̠w Xớ TT&TT; Xớ Ta̒i chỉnh; Tính Dwa̒n Wa̒ Bi̒nh; Hiê̠p hô̠i Zwanh ngiê̠p tính; Hiê̠p hô̠i zwanh ngiê̠p tleé tính; Liên minh HTX ku̒ng dông dáw kản bô̠, voỏng viên Bảw Wa̒ Bi̒nh.

Bỉ thư Tính úy la̒ wiê̠c mân Ban Zân tô̠c


(WBDT) - Khởm 21/6 dô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Úy viên BCH.TƯ Dáng, Bỉ thư Tính úy da̒ kỏ buối la̒ wiê̠c mân Ban Zân tô̠c tính wơ̒l kết kwá thư̠c hiê̠n kác kơ chêể, chỉnh xách hổ chơ̠ zân tô̠c thiếw xổ tlêênh diê̠ ba̒n tính. Dê̒w zư̠ kỏ lảnh da̠w mô̠t xổ xớ, ban, nga̒nh, dwa̒n thế kuố tính.