(HBDT) - Pân khởm 21/6, dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Khẳnh, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch WBNZ tính kôô̒ng lă̭nh da̭w môô̭ch xổ xớ, ngă̒nh tiếp dwa̒n kôông tác kuố Da̭i xử kwản Ireland ta̭i Viḙ̂t Nam, zo pa̒ Anne Rabbitte, Kuốc bṷ khănh, Bô̭ dét kon, bi̒nh dắng, mo̭l khwiết tâ̭t, thănh niên kôô̒ng Bô̭ I tể Ireland la̒ tlướng dwa̒n têểnh cha̒w xa̭ zaw. Tham za dwa̒n kôông tác kỏ ôông John McCullagh, Da̭i xử kwản Ireland ta̭i Viḙ̂t Nam; ôông Noel Byme, kổ bẩn dă̭c biḙ̂t kuố Kuốc bṷ khănh…


Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Khẳnh, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch WBNZ tính tiếp pa̒ Anne Rabbitte, Kuốc bṷ khănh, Bô̭ dét kon, bi̒nh dắng, mo̭l khwiết tâ̭t, thănh niên kôô̒ng Bô̭ I tể Ireland la̒ tlướng dwa̒n têểnh cha̒w xa̭ zaw. 

Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Khẳnh, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch WBNZ tính cha̒w mơ̒ng dwa̒n kôông tác tểểnh thăm, la̒ wiḙ̂c ta̭i tính. Dôô̒ng chỉ cho hăi: ta̒n năm kwa, thew chú tlương kuố Chỉnh fú kôô̒ng xư̭ hô̭ tlơ̭ kuố Chỉnh fú Ireland, tính Hwa̒ Bi̒nh ta̒ ản tiếp nhâ̭n pơ̭i chiến khai hiḙ̂w kwá kác zư̭ ản zo Chỉnh fú Ireland ta̒i tlơ̭ dâ̒w tư la̒ taa̭ng khả zaw thôông kôô̒ng môô̭ch xổ li̭nh bư̭c khác, pớ di̭ zúp wiḙ̂c ti la̭i, bâ̭n chwiến ha̒ng hwả, fát chiến xán xwất kuố ngươ̒i zân khả thwâ̭n lơ̭i…kóp fâ̒n thúc tấi fát chiến KT-XH, tơ̒ng pước zám nge̒w pê̒n bư̭ng, dám báw an xinh xa̭ hô̭i tlêênh diḙ̂ ba̒n. 

Thew di̭, dổi vởi nguô̒n biḙ̂n tlơ̭ kuố Chính fú Ireland ản T.Ư fân bố cho tính tloong 4 năm ta̒i khwả pớ 2017-2020 la̒ 79,3 tí dôô̒ng; hô̭ tlơ̭ dâ̒w tư 71 kôông tli̒nh, tloong di̭, 66 kôông tli̒nh zaw thôông, 4 kôông tli̒nh thwí lơ̭i pơ̭i 1 kôông tli̒nh tlươ̒ng hoo̭c tlêênh diḙ̂ ba̒n 6 hwiḙ̂n: Kim Bôi, Da̒ Bắc, La̭c Xơn, Iên Thwí, Tân La̭c, Mai Châw. Tính ta̒ zaw cho kác xa̭ ản thṷ hướng nguô̒n bổn pơ̭i Ban Zân tôô̭c la̒ chú dâ̒w tư. Wiḙ̂c zaw bổn, fân kấp cho xa̭, WBNZ tính thư̭c hiḙ̂n thew dủng kwi di̭nh hưởng zâ̭n kuố Wí ban Zân tôô̭c pơ̭i thwá thwâ̭n ta̒i tlơ̭ khươ̭ hal Chỉnh fú ta̒ kỉ kết. Pớ kác zư̭ ản dâ̒w tư, ta̒ kỏ tlêênh 10 ngi̒n hô̭ zân ản hướng lơ̭i tlư̭c tiếp, nhơ̒ di̭, zúp cho pa̒ kon thwâ̭n tiḙ̂n hơn tloong ti la̭i, zaw thương haa̒ng hwả. 

Ta̭i puối la̒ wiḙ̂c, pa̒ Anne Rabbitte kám ơn xư̭ tỏn tiếp nôô̒ng hâ̭w kuố tính pơ̭i chúc mơ̒ng ta̒n thă̒nh kwá Hwa̒ Bi̒nh da̭t ản tloong chiến khai kác chương tli̒nh, zư̭ ản zám nge̒w ta̒n năm kwa, nhất la̒ tloong bổi kắnh chi̭w ắnh hướng kuố zi̭ch Covid-19. Pa̒ Anne Rabbitte cho hăi: chwiển thăm la̒ wiḙ̂c kuố dwa̒n moong hảw thắt chă̭t thêm ti̒nh kám tiếp tṷc hơ̭p tác thư̭c hiḙ̂n mṷc tiêw xwả tỏl zám nge̒w, hô̭ tlơ̭ buu̒ng zân tôô̭c thiếw xổ kuố tính fát chiến. Dôô̒ng thơ̒i moong hảw tiếp tṷc kỏ mổi kwan hḙ̂ thôốch dḙp pơ̭i tính Hwa̒ Bi̒nh tí thư̭c hiḙ̂n hiḙ̂w kwá chương tli̒nh. 

Ta̭i puối la̒ wiḙ̂c, dôô̒ng chỉ Chú ti̭ch WBNZ tính chân tloo̭ng kám ơn xư̭ hô̭ tlơ̭ kuố Chỉnh fú Ireland pơ̭i chúc dwa̒n kôông tác kuố Da̭i xử kwản Ireland ta̭i Viḙ̂t Nam kỏ chwiển thăm, la̒ wiḙ̂c ta̭i Hwa̒ Bi̒nh da̭t kết kwá thôốch dḙp. Moong hảw thơ̒i zan têểnh, Chỉnh fú Ireland tiếp tṷc kwan tâm hô̭ tlơ̭ fát chiến kác buu̒ng dă̭c biḙ̂t khỏ khăn kuố tính; zúp kái thiḙ̂n kơ xớ bâ̭t chất cho kác xa̭ buu̒ng khu, buu̒ng xa, buu̒ng kaw tí kóp fâ̒n kái thiḙ̂n xinh kể, thu nhâ̭p cho ngươ̒i zân, fát chiến KT-XH… 

Tloong khuôn khố chwiển kôông tác, dwa̒n ti thăm, thư̭c diḙ̂ môô̭ch xổ diḙ̂ diếm ớ hwiḙ̂n Da̒ Bắc.

KÁC TIN KHÁC