(HBDT) – Ngă̒i 13/6 Bam chí da̭w ziển tâ̭p wiḙ̂n Ki̒ Xơn da̒ tố chức ziḙ̂n tâ̭p chiển dẩw foo̒ng thú xa̭ Mông Hwả năm 2018


Ban tố chức ziḙ̂n tâ̭p tă̭ng ziẩi khen cho kác tâ̭p thế, kả nhân kỏ tha̒nh tích tloong ziḙ̂n tâ̭p chiển dẩw foo̒ng thú xa̭ Mông Hwả năm 2018.

Vởi dê̒ mṷc "Zưới xư̭ lảnh da̭w kuố kấp wí, xư̭ diê̒w ha̒nh kuố chỉnh kwiê̒n, tố chức chiến LLVC lêênh kác tla̭ng thải xă̭n xa̒ng chiển dẩw kaw, chiến diḙ̂ fương baw tla̭ng thải kuốc foo̒ng, tố chức chwẩn bi̭ chiển dẩw, thư̭c ha̒nh chiển dẩw foo̒ng thú báw vḙ̂ diḙ̂ fương”. Kuô̭c ziển tâ̭p da̒ da̭t ản mṷc dích, iêw kâ̒w dê̒ tha. Thôông kwa ziḙ̂n tâ̭p nơng kaw môô̭ch bước wê̒l nhâ̭n thức, chi̒nh dô̭ kwán lỉ, diê̒w ha̒nh kuố kấp wí, chỉnh kwiê̒n va̒ kôông tác tham mưw kuố kác ban, nga̒nh, dwa̒n thế khi̒ kỏ ti̒nh huổng xắi tha, tư̒ng bước nơng kaw khá năng xă̭n xa̒ng chiển dẩw ửng fỏ pơ̭i kác ti̒nh huổng chiển chanh, dám báw cho LLVC kỏ thế xứ chỉ nhanh, hiḙ̂w kwá tloong mo̭i ti̒nh huổng. Dôô̒ng thơ̒ nơng kaw chất lươ̭ng kôông tác tiên chiê̒n, vâ̭n dôô̭ng nhân zân tham za xâi zư̭ng kơ xớ ha̭ thơ̒ng zaw thôông, thwí lơ̭i fṷc vṷ xán xwất, vḙ̂ xinh môi tlươ̒ng...

Tlong kwả chi̒nh tố chức ziḙ̂n tâ̭p, xa̭ Môông Hwả da̒ hwi dôô̭ng nhân zân, lể LLVC la̒ noo̒ng kốt xâi zư̭ng ảng khả kơ dôô̭ng tloong khu vư̭c foo̒ng thú kết hơ̭p pơ̭i xâi zư̭ng dươ̒ng nôông thôn mởi. Kết kwá da̒ hwi dôô̭ng ản 1300 lươ̭t ngă̒i kôông kuố LLVC va̒ nhân zân ku̒ng nhê̒w fương tiḙ̂n mẳi moóc, chang thiết bi̭ la̒ mởi ản 225 mét ảng khả bê tông kỏ chiê̒w rôô̭ng 2,5 mét, dă̒i 15 cm dám báw thew tiêw chấn ảng khả zaw thôông nôông thôn mởi ta̭i xỏm Zṷ, tố chức hwi dôô̭ng LLVC va̒ ha̒ng tlăm lươ̭t nhân zân diḙ̂ fương tha za vḙ̂ xinh, fát kwang khả la̒ng, ngo̭ xỏm, tho gom rác thái, na̭w wét kêênh mương nô̭i dôô̒ng dám báw môi tlương nôông thôn.

P.V

KÁC TIN KHÁC


Chiến biển tích kư̭c tloong kôông tác báw vḙ̂ rư̒ng ớ xa̭ Ngố Lương

(HBDT) – La̒ xa̭ kỏ ziḙ̂n tích rư̒ng lởn thử 2 tloong Khu báw tô̒n thiên nhên (Khu BTTN) Ngo̭c Xơn – Ngố Luông, xa̭ Ngố Luông (Tân La̭c) kỏ ziḙ̂n tích rư̒ng 3.400ha, tí lḙ̂ che fú rư̒ng tư̭ nhiên lêênh dêểnh 90%. Nhâ̭n thức ro̭ vai tlo̒, tâ̒m kwan tloo̭ng tloong wiḙ̂c zư̭ zi̒n, báw vḙ̂ rư̒ng, xa̭ Ngố Luông da̒ thư̭c hiḙ̂n dôô̒ng bô̭ kác zái fáp nhă̒m tăng kươ̒ng báw vḙ̂, ngăn chă̭n ti̒nh tla̭ng chă̭ch, fả rư̒ng tlải fép.

Kôông an wiḙ̂n Tân La̭c dôô̒ng bô̭ zái fáp dẩw chanh kác lo̭i thô̭i fa̭m

(HBDT) – Tlêênh diḙ̂ ba̒n wiḙ̂n Tân La̭c thơ̒i zan vươ̒ rô̒i xắi tha 20 vṷ wê̒l châ̭t tư̭ xa̭ hô̭i pơ̭i 35 dổi tươ̭ng, da̒ zám 3 vṷ, xoong chươ bê̒n vưng. Dă̭c biḙ̂t, thô̭i fa̭m wê̒l ma twỉ 8 vṷ kỏ chiê̒w hưởng za tăng. Môô̭ch xổ vṷ lô̭m ta̒i xán chươ ản diê̒w tla tha, kôông tác kai ngiḙ̂n ta̭i kôô̭ng dôô̒ng, kwán lỉ khâw kai, lâ̭p hô̒ xơ dươ mo̭l ngiḙ̂n baw kơ xớ kai ngiḙ̂n bắt buô̭c ko̒n ha̭n chể... Tlước ti̒nh hi̒nh rỉ, lư̭c lươ̭ng Kôông an wiḙ̂n da̒ thư̭c hiḙ̂n dôô̒ng bô̭ nhê̒w zái fáp dám báw tính hi̒nh an ninh châ̭t tư̭ tlêênh diḙ̂ ba̒n.

Xâi zư̭ng thương hiḙ̂w kả, thôm hô̒ thwí diḙ̂n Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Hwa̒ Bi̒nh zâ̒w tiê̒m năng fát chiến ngê̒ ruôi, khai thác thwí xán dác ngo̭ch, dă̭c biḙt hô̒ thwí diḙ̂n khôông Da̒ diḙ̂ fâ̭n tính rôô̭ng khânh 8.900 ha, foong fủ kác lo̭i kả, tloong rỉ kỏ nhê̒w lo̭i kwỉ hiểm. Wa̒i khái thác tư̭ nhiên, nhửng năm kwa, ngê̒ ruôi kả lôô̒ng fát chiến meḙnh, dổi tươ̭ng euôi da za̭ng. Kác xán fấm thôm, kả ruôi va̒ khai thác tư̭ nhiên chất lươ̭ng dám báw, ản ngươ̒i tiêw zu̒ng Ha̒ Nô̭i va̒ nhê̒w tính tha̒nh tin zu̒ng, kóp fâ̒n zái kwiết wiḙ̂c la̒, fát chiến kinh tể, kái thiḙ̂n dơ̒i khôổng ngươ̒i zân.

Thuối tlé Tân La̭c chung khức xâi zư̭ng Nôông thôn mởi

(HBDT) – Dỏ la̒ chú dê̒ Hô̭i thi vươ̒ ản Hwiḙ̂n Dwa̒n Tân La̭c tố chức tlung twâ̒n khảng 8/2018. Hô̭i thi kỏ xư̭ tham za kuố 5 kṷm xa̭ vu̒ng kaw, kṷm xa̭ zo̭c QL12B (1), kṷm xa̭ zo̭c QL12B (2), kṷm xa̭ vu̒ng Tha̭ch Bi, kṷm vu̒ng xâw va̒ vu̒ng thươ̭ng.

Fê zwiḙ̂t Nhiḙ̂m vṷ kwi hwă̭ch Khu zu li̭ch kuốc za hô̒ Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Thú tưởng Chỉnh fú vươ̒ fê zwiḙ̂t Nhiḙ̂m vṷ kwi hwă̭ch chung xâi zư̭ng Khu zu li̭ch kuốc za hô̒ Hwa̒ Bi̒nh, tính Hwa̒ Bi̒nh dêểnh năm 2035

Ban chí da̭w wê̒l zi xán văn hwả Mo Mươ̒ng tâ̭p chung thư̭c hiḙ̂n nhiḙ̂m vṷ thew kể hwă̭ch dê̒ tha

(HBDT) – Khởm 10/8, Ban chí da̭w (BCD) wê̒l zi xán văn hwả Mo Mươ̒ng Hwa̒ Bi̒nh tố chức ho̭p deẻnh zả kết kwá thư̭c hiḙ̂n nhiḙ̂m vṷ 6 khảng dâ̒w năm, fương hưởng nhiḙ̂m vṷ 6 khảng kuổi năm 2018. Dôô̒ng chỉ Ngwiển Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính, Tlươ̒ng BCD chủ chi̒ hô̭i ngi̭. Tham za hô̭i ngi̭ ko̒n kỏ lảnh da̭w kác xớ, ban, nga̒nh tha̒nh viên BCD, lảnh da̭w kác wiḙ̂n Kim Bôi, Kaw Fong, Tân La̭c, La̭c Xơn.