(HBDT) – Ngă̒i 13/6 Bam chí da̭w ziển tâ̭p wiḙ̂n Ki̒ Xơn da̒ tố chức ziḙ̂n tâ̭p chiển dẩw foo̒ng thú xa̭ Mông Hwả năm 2018


Ban tố chức ziḙ̂n tâ̭p tă̭ng ziẩi khen cho kác tâ̭p thế, kả nhân kỏ tha̒nh tích tloong ziḙ̂n tâ̭p chiển dẩw foo̒ng thú xa̭ Mông Hwả năm 2018.

Vởi dê̒ mṷc "Zưới xư̭ lảnh da̭w kuố kấp wí, xư̭ diê̒w ha̒nh kuố chỉnh kwiê̒n, tố chức chiến LLVC lêênh kác tla̭ng thải xă̭n xa̒ng chiển dẩw kaw, chiến diḙ̂ fương baw tla̭ng thải kuốc foo̒ng, tố chức chwẩn bi̭ chiển dẩw, thư̭c ha̒nh chiển dẩw foo̒ng thú báw vḙ̂ diḙ̂ fương”. Kuô̭c ziển tâ̭p da̒ da̭t ản mṷc dích, iêw kâ̒w dê̒ tha. Thôông kwa ziḙ̂n tâ̭p nơng kaw môô̭ch bước wê̒l nhâ̭n thức, chi̒nh dô̭ kwán lỉ, diê̒w ha̒nh kuố kấp wí, chỉnh kwiê̒n va̒ kôông tác tham mưw kuố kác ban, nga̒nh, dwa̒n thế khi̒ kỏ ti̒nh huổng xắi tha, tư̒ng bước nơng kaw khá năng xă̭n xa̒ng chiển dẩw ửng fỏ pơ̭i kác ti̒nh huổng chiển chanh, dám báw cho LLVC kỏ thế xứ chỉ nhanh, hiḙ̂w kwá tloong mo̭i ti̒nh huổng. Dôô̒ng thơ̒ nơng kaw chất lươ̭ng kôông tác tiên chiê̒n, vâ̭n dôô̭ng nhân zân tham za xâi zư̭ng kơ xớ ha̭ thơ̒ng zaw thôông, thwí lơ̭i fṷc vṷ xán xwất, vḙ̂ xinh môi tlươ̒ng...

Tlong kwả chi̒nh tố chức ziḙ̂n tâ̭p, xa̭ Môông Hwả da̒ hwi dôô̭ng nhân zân, lể LLVC la̒ noo̒ng kốt xâi zư̭ng ảng khả kơ dôô̭ng tloong khu vư̭c foo̒ng thú kết hơ̭p pơ̭i xâi zư̭ng dươ̒ng nôông thôn mởi. Kết kwá da̒ hwi dôô̭ng ản 1300 lươ̭t ngă̒i kôông kuố LLVC va̒ nhân zân ku̒ng nhê̒w fương tiḙ̂n mẳi moóc, chang thiết bi̭ la̒ mởi ản 225 mét ảng khả bê tông kỏ chiê̒w rôô̭ng 2,5 mét, dă̒i 15 cm dám báw thew tiêw chấn ảng khả zaw thôông nôông thôn mởi ta̭i xỏm Zṷ, tố chức hwi dôô̭ng LLVC va̒ ha̒ng tlăm lươ̭t nhân zân diḙ̂ fương tha za vḙ̂ xinh, fát kwang khả la̒ng, ngo̭ xỏm, tho gom rác thái, na̭w wét kêênh mương nô̭i dôô̒ng dám báw môi tlương nôông thôn.

P.V

KÁC TIN KHÁC

Không có hình ảnh

Hô̭i Kư̭w chirn binh tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh: Tha mă̭t mô hi̒nh Hô̭i KCB tư̭ kwán “Twiển fổ văn minh” va̒ “Khu zân kư chăng rác”

(HBDT) – Ngă̒i 15/6 ta̭i fươ̒ng Tân Hwa̒, Hô̭i Kưw chiển binh (KCB) tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh da̒ tố chức Lḙ̂ tha mă̭t mô hi̒nh Hô̭i KCB tư̭ kwán “Twiển fổ văn minh” va̒ “Khu zân kư chăng rác” cha̒w mư̒ng Da̭i hô̭i thi duô kương KCB kương mâ̭w lâ̒n thử VI, nhiḙ̂m ki̒ 2019 - 2024

Nướ nhiḙ̂m ki̒ dươ Ngi̭ kwiết kuố Dang paw kuô̭c khôổng

(HBDT) – Thư̭c hiḙ̂n Ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i Dáng bô̭ xa̭ lâ̒n thử XXVII, nhiḙ̂m ki̒ 2015 – 2020, kác năm kwa Dáng bô̭ xa̭ Fúc Twi (La̭c Xơn) da̒ tâ̭p chung lảnh da̭w kản bô̭, nhân zâ thư̭c hiḙ̂n hiḙ̂w kwá kác chí tiêw, Ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i Dáng bô̭ xa̒ dê̒ tha.

BCD vâ̭n dôô̭ng hiển mẩw ti̒nh ngwiḙ̂n tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh: Tôn vinh ngươ̒i hiển mẩw tiêw biếw năm 2018

(HBDT) – Ngă̒i 12/6, Ban chí da̭w(BCD) vâ̭n dôô̭ng hiển mẩw ti̒nh ngwiḙ̂n tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh tố chức lḙ̂ tôn vinh ngươ̒i hiển mẩw va̒ ngă̒i hô̭i hiển mẩw ti̒nh ngwiḙ̂n năm 2018. Dêểnh zư̭ kỏ lảnh da̭w Hô̭i Chư thâ̭p dó tính, Tha̒nh wí, UBND tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh.

Lḙ̂ mít tinh hướng ửng Khảng ha̒nh dôô̭ng vi̒ môi tlươ̒ng va̒ Ngă̒i môi tlươ̒ng thể zởi

(HBDT) – Khởm ngă̒i 5/6, ta̭i Xân vâ̭ dôô̭ng wiḙ̂n La̭c Xơn, UBND tính tố chức Lḙ̂ mít tinh hướng ửng Khảng ha̒nh dôô̭ng vi̒ môi tlươ̒ng va̒ Ngă̒i môi tlươ̒ng thể zởi. Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Khảnh UV BTV Tính wí, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính chú chi̒ buối lḙ̂. Dêểnh zư̭ kỏ lảnh da̭w kác xớ, nga̒nh, dwa̒n thế tính; kác wiḙ̂n, tha̒nh fổ; Hiḙ̂p hô̭i zwanh ngiḙ̂p tính; Hiḙ̂p hô̭i khai thác khṷ tính ku̒ng hơn 500 kản bô̭, kôông chức, viên chức, hoo̭c xinh, xinh viên va̒ dôông nhê̒w nhân zân tl diḙ̂ ba̒n wiḙ̂n La̭c Xơn.

“Tư̭ tôi mối twâ̒n hoo̭c mô̭ch lơ̒i Bác Hô̒ ră̭i”

(HBDT) - Ẩn tươ̭ng kuố mṷ tôi wơlt Da̭i tả Bu̒i Văn Hu̒ng, Fỏ Bỉ thư Thươ̒ng chư̭c Dáng wí Kwân xư̭ tính, Chỉnh wí Bô̭ CHQS tính ó fái la̒ mô̭ch ngươ̒i kỏ tác foong kwân nhân mẩw mư̭c, ma̒ la̒ "chất lỉnh” luôn xâw xát, dă̭ch tỉnh hiḙ̂w kwá tloong kôôg wiḙ̂c lêênh tlêênh hết.

Chiến khai bô̭ kó va̒ ta̒i liḙ̂w hoo̭c chư Mươ̒ng

(HBDT) – Ngă̒i 30/5, Ban Twiên zảw Tính wí fổi hơ̭p ku̒ng Xớ VH-TT&DL tố chức Hô̭i ngi̭ tâ̭p hwẩn chiến khai xứ zṷng bô̭ kó va̒ ta̒i liḙ̂w hoo̭c chư Mươ̒ng. Zư̭ hô̭i ngi̭ kỏ lảnh da̭w mô̭ch xổ xớ, ban, nga̒nh, lảnh da̭w UBND, Ban Twiên zảw, Foo̒ng VH-TT kác wiḙ̂n, tha̒nh fổ va̒ kác kơ kwan bảw chỉ tlêênh diḙ̂ ba̒n tính.