(HBDT) – Ngă̒i 13/6 Bam chí da̭w ziển tâ̭p wiḙ̂n Ki̒ Xơn da̒ tố chức ziḙ̂n tâ̭p chiển dẩw foo̒ng thú xa̭ Mông Hwả năm 2018


Ban tố chức ziḙ̂n tâ̭p tă̭ng ziẩi khen cho kác tâ̭p thế, kả nhân kỏ tha̒nh tích tloong ziḙ̂n tâ̭p chiển dẩw foo̒ng thú xa̭ Mông Hwả năm 2018.

Vởi dê̒ mṷc "Zưới xư̭ lảnh da̭w kuố kấp wí, xư̭ diê̒w ha̒nh kuố chỉnh kwiê̒n, tố chức chiến LLVC lêênh kác tla̭ng thải xă̭n xa̒ng chiển dẩw kaw, chiến diḙ̂ fương baw tla̭ng thải kuốc foo̒ng, tố chức chwẩn bi̭ chiển dẩw, thư̭c ha̒nh chiển dẩw foo̒ng thú báw vḙ̂ diḙ̂ fương”. Kuô̭c ziển tâ̭p da̒ da̭t ản mṷc dích, iêw kâ̒w dê̒ tha. Thôông kwa ziḙ̂n tâ̭p nơng kaw môô̭ch bước wê̒l nhâ̭n thức, chi̒nh dô̭ kwán lỉ, diê̒w ha̒nh kuố kấp wí, chỉnh kwiê̒n va̒ kôông tác tham mưw kuố kác ban, nga̒nh, dwa̒n thế khi̒ kỏ ti̒nh huổng xắi tha, tư̒ng bước nơng kaw khá năng xă̭n xa̒ng chiển dẩw ửng fỏ pơ̭i kác ti̒nh huổng chiển chanh, dám báw cho LLVC kỏ thế xứ chỉ nhanh, hiḙ̂w kwá tloong mo̭i ti̒nh huổng. Dôô̒ng thơ̒ nơng kaw chất lươ̭ng kôông tác tiên chiê̒n, vâ̭n dôô̭ng nhân zân tham za xâi zư̭ng kơ xớ ha̭ thơ̒ng zaw thôông, thwí lơ̭i fṷc vṷ xán xwất, vḙ̂ xinh môi tlươ̒ng...

Tlong kwả chi̒nh tố chức ziḙ̂n tâ̭p, xa̭ Môông Hwả da̒ hwi dôô̭ng nhân zân, lể LLVC la̒ noo̒ng kốt xâi zư̭ng ảng khả kơ dôô̭ng tloong khu vư̭c foo̒ng thú kết hơ̭p pơ̭i xâi zư̭ng dươ̒ng nôông thôn mởi. Kết kwá da̒ hwi dôô̭ng ản 1300 lươ̭t ngă̒i kôông kuố LLVC va̒ nhân zân ku̒ng nhê̒w fương tiḙ̂n mẳi moóc, chang thiết bi̭ la̒ mởi ản 225 mét ảng khả bê tông kỏ chiê̒w rôô̭ng 2,5 mét, dă̒i 15 cm dám báw thew tiêw chấn ảng khả zaw thôông nôông thôn mởi ta̭i xỏm Zṷ, tố chức hwi dôô̭ng LLVC va̒ ha̒ng tlăm lươ̭t nhân zân diḙ̂ fương tha za vḙ̂ xinh, fát kwang khả la̒ng, ngo̭ xỏm, tho gom rác thái, na̭w wét kêênh mương nô̭i dôô̒ng dám báw môi tlương nôông thôn.

P.V

KÁC TIN KHÁC


Ngươ̒i “thức zẩl” zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng ớ xa̭ Hang Kiê

Ba̒i 2 – Biển xwi ngi̭ thee̒nh hiḙ̂n thư̭c 
(HBDT) – Nhửng ỉ tướng "khác mo̭l” wê̒l fát chiến zu li̭ch ớ Hang Kiê râ̒n tlớ thee̒nh hi̭en thư̭c. Da̒ deẻnh rẩw thên mêê̒nh lêênh bán dô̒ zu li̭ch, Hang Kiê ản nhê̒w zu kheéch tloong va̒ wa̒i nước mắt dêểnh. Eenh Nha̒, chi̭ Muổ da̒ thee̒nh kôông bước dâ̒w tlêênh kon dươ̒ng khới ngiḙ̂p, ko̒n ta̭w diếm tlaảng khới ngiḙ̂p cho kác hô̭ khác tloong bán la̒ thew pơ̭i mṷc dích la̒ zâ̒w chỉnh dảng tlêênh kwê hương.

Hwiḙ̂n La̭c Thwí – Nhửng diếm nhẩn nướ nhiḙ̂m ki̒

(HBDT) - Pớ xứ do̒n kết, thôổng nhất kaw tloong to̒n Dáng bô̭, pơ̭i tư zwi va̒ khát voo̭ng dối mởi, khâw nướ nhiḙ̂m ki̒ thư̭c hiḙ̂n Ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i Dáng bô̭ hwiḙ̂n lâ̒n thử XXIV (nhiḙ̂m ki̒ 2015 - 2020), La̭c Thwí tư̒ng bước khai thác hiḙ̂w kwá tiê̒m năng, thể meḙnh riêng kỏ, da̒ da̭t ản nhửng kết kwá tloong kôông tác xâi zư̭ng Dáng, chỉnh kwiê̒n va̒ kác tố chức dwa̒n thế. Hwiḙ̂n thư̭c hiḙ̂n mṷc tiêw fát chiến kinh tể thew hưởng thương ma̭i, zi̭ch vṷ, kôông ngiḙ̂p thew kwi hwă̭ch, fát chiến nôông ngiḙ̂p kỏ lơ̭i thể, nơng kaw thu nhâ̭p ngươ̒i zân, ta̭w nê̒n táng kwan tloo̭ng xâi zư̭ng La̭c Thwí thee̒nh vu̒ng dôô̭ng lư̭c kinh tể va̒ hwiḙ̂n nôông thôn mởi tloong tương lai khânh.

Hwiḙ̂n Mai Châw dấi nhanh lô̭ chi̒nh báw hiếm i tể to̒n zân

(HBDT) – Nhửng năm kwa, Báw hiếm xa̭ hô̭i (BHXH) hwiḙ̂n Mai Châw da̒ fổi hơ̭p pơ̭i kác nga̒nh, dwa̒n thế, kác xa̭, thi̭ chẩn dấi meḙnh kôông tác tiên chiê̒n, vâ̭n dôô̭ng kác kơ kwan, dơn vi̭ xứ zṷgn law dôô̭ng, ngươ̒i law dôô̭ng, kác thơ̒ng lớp nhân zân, dă̭c biḙ̂t la̒ hô̭ kâ̭n nge̒w tlêênh diḙ̂ ba̒n tham za báw hiếm i tể (BHIT), dô̒ng thơ̒i xâi zư̭ng ma̭ng lưởi, da̭i lỉ baảnh BHIT ta̭i kác xa̭, thi̭ chẩn. Vi̒ thiể, xổ ngươ̒i tham za BHIT tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n ha̒ng năm dê̒w tăng

Thươ̒ng chư̭c Hô̭i dôô̒ng nhân zân tính dỏn tiếp, hô̭i da̒m pơ̭i Dwa̒n da̭i biếw Hô̭i dôô̒ng nhân zân tính Tuv, nước Kôô̭ng hwa̒ Nhân zân Mông Kố.

(HBDT) – Khởm ngă̒i 5/10, i Dwa̒n da̭i biếw Hô̭i dôô̒ng nhân zân (HDNZ) tính Tuv, nước Kôô̭ng hwa̒ Nhân zân Mông Kố zo nga̒i TS. Enkhbat, Chú ti̭ch HDNZ tính Tuv la̒ tlướng dwa̒n da̒ bắt dâ̒w chiển thăm va̒ la̒ wiḙ̂c ta̭i ti̒nh ha.

Xa̭ Nam Thươ̭ng fát hwi zân chú, ta̭w dôô̒ng thwâ̭n tloong nhân zân

(HBDT) – Xa̭ Nam Thươ̭ng (Kim Bôi) kỏ 433 ha dất kănh tác. Bớ năm 2016 dêểnh la̭ ni̒, xa̭ zô̒n diê̒n, dối thươd da̭t 70% ớ kác xỏm: Ba̭i Xe, Nam Ha̭, Nước Ruô̭ng, Bi̒nh Tân, chú iểw tlôô̒ng bỉl xeenh, zươ chuô̭t, zươ bớ, lă̭c lă̒i. Hô̭ nhê̒w nhất 3 kon na̒, ít nhất 1 na̒. Hal xỏm Nam Thươ̭ng va̒ Bôi Ká dang tloong kwả chính thư̭c hiḙ̂n, zư̭ kiển hwa̒n tha̒nh baw kuổi năm 2018. Kết kwá thiể cho thẩi kấp wí Dáng, chỉnh kwiê̒n xa̭ fát hwi tốt tỉnh zân chú, kôông khai, minh bă̭ch, ta̭w niê̒m tin va̒ xư̭ dôô̒ng thwâ̭n kaw tloong nhân zân

Kỉ kết chương chi̒nh fổi hơ̭p hwa̭t dôô̭ng khwiển ho̭c, khwiển ta̒i, xâi zư̭ng xa̭ hô̭i ho̭c tâ̭p zai dwa̭n 2018 - 2021

(HBDT) – Ngă̒i 17/9, Hô̭i Khwiển ho̭c tính da̒ fổi hơ̭p ku̒ng UBMTTQ tính – Hô̭i Ngươ̒i kaw thuối tính – Hô̭i Liên hiḙ̂p Fṷ nư̭ tính – Tính Dwa̒n tố chức hô̭i ngi̭ kỉ kết chương chi̒nh fổi hơ̭p ha̒nh dôô̭ng khwiển ho̭c, khwiển ta̒i, xâi zư̭ng xa̭ hô̭i ho̭c tâ̭p(XHHT) zai dwani 2018 - 2021