(HBDT) – Ngă̒i 13/6 Bam chí da̭w ziển tâ̭p wiḙ̂n Ki̒ Xơn da̒ tố chức ziḙ̂n tâ̭p chiển dẩw foo̒ng thú xa̭ Mông Hwả năm 2018


Ban tố chức ziḙ̂n tâ̭p tă̭ng ziẩi khen cho kác tâ̭p thế, kả nhân kỏ tha̒nh tích tloong ziḙ̂n tâ̭p chiển dẩw foo̒ng thú xa̭ Mông Hwả năm 2018.

Vởi dê̒ mṷc "Zưới xư̭ lảnh da̭w kuố kấp wí, xư̭ diê̒w ha̒nh kuố chỉnh kwiê̒n, tố chức chiến LLVC lêênh kác tla̭ng thải xă̭n xa̒ng chiển dẩw kaw, chiến diḙ̂ fương baw tla̭ng thải kuốc foo̒ng, tố chức chwẩn bi̭ chiển dẩw, thư̭c ha̒nh chiển dẩw foo̒ng thú báw vḙ̂ diḙ̂ fương”. Kuô̭c ziển tâ̭p da̒ da̭t ản mṷc dích, iêw kâ̒w dê̒ tha. Thôông kwa ziḙ̂n tâ̭p nơng kaw môô̭ch bước wê̒l nhâ̭n thức, chi̒nh dô̭ kwán lỉ, diê̒w ha̒nh kuố kấp wí, chỉnh kwiê̒n va̒ kôông tác tham mưw kuố kác ban, nga̒nh, dwa̒n thế khi̒ kỏ ti̒nh huổng xắi tha, tư̒ng bước nơng kaw khá năng xă̭n xa̒ng chiển dẩw ửng fỏ pơ̭i kác ti̒nh huổng chiển chanh, dám báw cho LLVC kỏ thế xứ chỉ nhanh, hiḙ̂w kwá tloong mo̭i ti̒nh huổng. Dôô̒ng thơ̒ nơng kaw chất lươ̭ng kôông tác tiên chiê̒n, vâ̭n dôô̭ng nhân zân tham za xâi zư̭ng kơ xớ ha̭ thơ̒ng zaw thôông, thwí lơ̭i fṷc vṷ xán xwất, vḙ̂ xinh môi tlươ̒ng...

Tlong kwả chi̒nh tố chức ziḙ̂n tâ̭p, xa̭ Môông Hwả da̒ hwi dôô̭ng nhân zân, lể LLVC la̒ noo̒ng kốt xâi zư̭ng ảng khả kơ dôô̭ng tloong khu vư̭c foo̒ng thú kết hơ̭p pơ̭i xâi zư̭ng dươ̒ng nôông thôn mởi. Kết kwá da̒ hwi dôô̭ng ản 1300 lươ̭t ngă̒i kôông kuố LLVC va̒ nhân zân ku̒ng nhê̒w fương tiḙ̂n mẳi moóc, chang thiết bi̭ la̒ mởi ản 225 mét ảng khả bê tông kỏ chiê̒w rôô̭ng 2,5 mét, dă̒i 15 cm dám báw thew tiêw chấn ảng khả zaw thôông nôông thôn mởi ta̭i xỏm Zṷ, tố chức hwi dôô̭ng LLVC va̒ ha̒ng tlăm lươ̭t nhân zân diḙ̂ fương tha za vḙ̂ xinh, fát kwang khả la̒ng, ngo̭ xỏm, tho gom rác thái, na̭w wét kêênh mương nô̭i dôô̒ng dám báw môi tlương nôông thôn.

P.V

KÁC TIN KHÁC


Fổi hơ̭p 3 lư̭c lươ̭ng foo̒ng chẳl, chươ chẳl rư̒ng ớ tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Kác năm kwa kôông átc fổi hơ̭p zươ̭ 3 lư̭c lươ̭ng dớ chiến khai kác fương ản báw vḙ̂ rư̒ng, foo̒ng chẳl, chươ chẳl (FCCCR) tlêênh diḙ̂ fa̒n thă̒nh fổ Ho̒a Bi̒nh da̒ fát hwi hiḙ̂w kwá. Nhâ̭n thức kuố kấp wí, chỉnh kwiê̒n va̒ kác chú rư̒ng thư̭c hiḙ̂n kác kwi di̭nh kuố fáp lwâ̭t wê̒l kwán lỉ, báw vḙ̂ rư̒ng tư̒ng bước ản nơng lêênh.

Fṷ nư̭ xa̭ Chiê̒ng Châw năng dôô̭ng fát chiến kinh tể

(HBDT ) – Dớ zúp fṷ nư̭ thwát nge̒w, nơng kaw chất lươ̭ng kuô̭c khôổng, thơ̒i zan kwa, Hô̭i LHFN xa̭ Chiê̒ng Châw (Mai Châw) da̒ dấi meḙnh kác foong tla̒w fṷ nư̭ năng dôô̭ng xảng ta̭w xâi zư̭ng za di̒nh ha̭nh fúc, zúp kha̒ fát chiến kinh tể, zám nge̒w bê̒n vưng, tham za báw vḙ̂ môi tlươ̒ng... Dă̭c biḙ̂t, Hô̭i dấi meḙnh thư̭c hiḙ̂n chương chi̒nh fổi hơ̭p vởi Ngân ha̒ng chỉnh xắch xa̭ hô̭i hwiḙ̂n, kiḙ̂n twa̒n kác tố tiết kiḙ̂m, wăl vổn, tỉn chấp wí thác zúp 139 hô̭i viên wăl vổn xổ thiê̒n 2,8 tí dôô̒ng th kwa 6 tố tiết kiḙ̂m va̒ wăl vổn dớ zúp hô̭i viên fát chiến kinh tể za di̒nh.

Tăng kươ̒ng hổ chơ̭ zwanh ngiḙ̂p xa̭ hô̭i vi̒ fát chiến nôông thôn xảng ta̭w va̒ bê̒n vưng

(HBDT) – Zwanh ngiḙ̂p xa̭ hô̭i (ZNXH) ta̭i diḙ̂ fương la̒ moo̭ch nhỏm dă̭c biḙ̂t kuố kác tố chức xa̭ hô̭i (zưởi hi̒nh thức tố chức fi lơ̭i nhwâ̭n, zwanh ngiḙ̂p, hô̭ za di̒nh, hơ̭p tác xa̭, nhỏm xán xwất hwă̭c zwanh ngiḙ̂p tư nhân) fṷc vṷ nhu kâ̒w chươ ản dáp ửng, ta̭w wiḙ̂c la̒ va̒ thu nhâ̭p bê̒n vưng cho nhửng ngươ̒i rḙ̂ bi̭ tốn thương, ngươ̒i zân tôô̭c thiếw xổ, ngươ̒i nge̒w, fṷ nư̭... Ta̭i tính ha, Zư̭ ản Hổ chư̭ ZNXH va̒ xư̭ fát chiến nôông thôn, xảng ta̭w va̒ bê̒n vưng (Zư̭ ản SERD) zo Tlung tâm CSIP fổi hơ̭p ku̒ng Hô̭i Nôông zân tính chiến khai thư̭c hiḙ̂n ớ 3hwiḙ̂n kỏ tí lḙ̂ hô̭ nge̒w kaw la̒ Tân La̭c, Iên Thwí, La̭c Xơn. Zư̭ ản da̒, dang kỏ nhửng doỏng kóp tích kư̭c cho xư̭ fát chiến KT-XH kuố tính.

Xôi dôô̭ng thế thaw zân tôô̭c dâ̒w xwân

(HBDT) – Baw zi̭p dâ̒w xwân, ta̭i nhê̒w diḙ̂ fương tloong tính tố chức kác hwa̭t dôô̭ng văn ngḙ̂, thế thaw, tlo̒ chơi zân zan nhơ; bẳnh nả, kẻw ko, dấi kâ̭i, ko̭t ko̒n, ko̭t paw, tu lu.... Kác hwa̭t dôô̭ng ni̒ da̒ tlớ thee̒nh xânchơi hấp zâ̭n zoong dêểnh khôông khỉ bui tươi, fẩn khới cho nhân zân, kóp fâ̒n zư̭ zi̒n, báw tô̒n, fát chiến kác môn thế thaw zân tôô̭c.

Fát hwi thể meḙnh kinh tể rư̒ng va̒ hưởng dêểnh fát chiến xán xwất lâm ngiḙ̂p thew chuô̭i zả tli̭ tlêênh diḙ̂ ba̒n tính

(HBDT) – Khởm 21/2, dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí viên BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí da̒ thăm va̒ thi̒m hiếw ti̒nh hi̒nh xán xwất, kinh zwanh (XX-KZ) ta̭i Kôông ti Xơn Thwí (Zân Hwa̒ - Ki̒ Xơn). Dê̒w di kỏ dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Khảnh, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính, lẳnh da̭w Xớ NN&PTNT, Kôông Thương, Kṷc Thể tính, Chi Kṷc Hái kwan Hwa̒ Bi̒nh va̒ Hwiḙ̂n wí Ki̒ Xơn.

Tưng bư̒ng ngă̒i hô̭i zaw kwân tlêênh dất Mươ̒ng Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Khởm ngă̒i 20/2, 11 hwiḙ̂n, tha̒nh fổ kuố tính Hwa̒ Bi̒nh da̒ dôô̒ng lwa̭t tố chứclḙ̂ tiḙ̂n dươ 1.500 ngươ̒i kon ưw tủ kuố kwê hương dất Mươ̒ng lêênh dươ̒ng la̒ nhiḙ̂m vṷ báw vḙ̂ Tố kuốc