(WBDT) - Ngă̒i 14/7, Ban Twiên zảw Tính úy tố chức hô̠i ngi̠ zaw ban kông tác bảw chỉ kwỉ II, di̠nh hưởng kông tác tiên chiê̒n kwỉ III năm 2017. Dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Twa̒n, UVBTV, Tlướng Ban Twiên zảw chú chi̒ hô̠i ngi̠


Dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Twa̒n, UV BTV, Tlướng Ban Twiên zảw Tính úy vát biếw kết lwâ̠n hô̠i nghi̠

Tloong kwỉ II/2017 wa̠t dô̠ng bảw chỉ tlêênh diê̠ ba̒n tính da̒ bảm xát nhiê̠m vu̠ chỉnh tli̠ kuố tính, di̠nh hưởng tiên chiê̒n kuố Ban Twiên zảw Tính úy, xư̠ kwans lỉ nha̒ nước kuố Xớ Thông tin va̒ Chiê̒n thông. Chú dô̠ng xâi zư̠ng kêể wa̠ch thông tin, tiên chiê̒n, ván ánh dâ̒i dú, to̒n ziê̠n kác lỉnh vư̠c dơ̒i khôổng xa̠ hô̠i kuố dất nước, kuố tính vởi nhê̒w hi̒nh thức da za̠ng, vong vủ, dám báw tỉnh chỉnh tli̠, kóp vâ̒n di̠nh hưởng tư tướng, zư lwâ̠n xa̠ hô̠i

Tlêênh kác mă̠t thơ̒i xư̠, chỉnh tli̠, bảw chỉ da̒ tâ̠p tlung tiên chiê̒n, ván ánh nhửng xư̠ kiê̠n nối bâ̠y kuố dất nước, kuố tính, thông tin dâ̒i dú kác chiển thăm va̒ la̒ wiê̠c kuố la̒nh da̠w Dáng, Nha̒ nước ta̠i tính; chương chi̒nh kiếm tla, chí da̠w kuố kác dô̒ng chỉ lảnh da̠w tính wơ̒l wa̠t dô̠ng KT-XH ta̠i tư̒ng diê̠ vương, dơn vi̠. Thư̠c hiê̠n tiên chiê̒n dươ Ngi̠ kwiết kuố Dáng baw kuô̠c khôổng va̒ kác ngă̒i kí niê̠m lởn kuố dất nước, diê̠ vương tloong kwỉ. Chủ tloo̠ng tiên chiê̒n, vâ̠n dô̠ng dô̠i ngu̠ vỏng viên, hô̠i viên, kô̠ng tác viên va̒ nhân zân tích kư̠c hướng ửng kác kuô̠c thi ản dấi me̠nh

Tlêênh lỉnh vư̠c kinh tể - xa̠ hô̠i, bảw chỉ da̒ thông tin tiên chiê̒n dâ̒i dú kông tác lảnh, chí da̠w kuố T.Ư, kuố tính. Tố chức tiên chiê̒n tốt kác vẩn dê̒, xư̠ kiê̠n, wa̠t dô̠ng nối bâ̠t tloong vát chiến KT-XH nhơ xâi zư̠ng NTM, dấi me̠nh xán xwất nông ngiê̠p, kông ngiê̠p va̒ thu hút dâ̒w tư; kông tác vo̒ng chôổng tô̠i va̠m va̒ tê̠ na̠n xa̠ hô̠i; kông tác an xinh xa̠ hô̠i va̒ kác wa̠t dô̠ng dê̒n ơn dáp ngiê̠, XĐ-GN,... Nhửng vẩn dê̒ ản nhân zân kwan tâm nhơ ti̒nh hi̒nh zả ká tlêênh thi̠ tlươ̒ng, kông tác vo̒ng chôổng zi̠ch bê̠nh... ản kác kơ kwan bảw, da̒i tâ̠p tlung ván ánh ki̠p thơ̒i, dâ̠m nét. Tloong kwả chi̒nh tiên chiê̒n da̒ chủ tloo̠ng vát hiê̠n, nêw kương kác nhân tổ mởi, mô hi̒nh hăi, diến hilnh tiên tiển tlêênh mo̠l lỉnh vư̠c dơli khôổng xa̠ hô̠i

Denh kwenh ziển biển vức ta̠p wơ̒l xư̠ kổ i khwa ta̠i Bê̠nh viê̠n da khwa tính ngă̒i 29/5/2017, kông tác tiên chiê̒n da̒ ki̠p thơ̒i, dủng di̠nh hưởng, kóp vâ̒n ốn di̠nh zư lwâ̠n xa̠ hô̠i va̒ ti̒nh hi̒nh ANTT. Wa̒i tha, kác kơ kwan bảw chỉ ku̒ng me̠nh za̠n dươ tin, ba̒i ván ánh nhửng ma̠t ha̠n chể, vẩn dê̒ bất kâ̠p tloong xa̠ hô̠i

Bên ke̠nh rỉ, wa̠t dô̠ng bảw chỉ tloong tính ko̒n mô̠ch xổ tô̒n ta̠i, ha̠n chể nhơ chươ kỏ dư̒ tin, ba̒i diê̒w tla, vỏng xư̠, vê bi̒nh va̒ kác ba̒i viết chwiên khu, vỏng xư̠c dă̠c xắc mang tỉnh vát hiê̠n, vê vản; kác chwiên chang, chwiên mu̠c wơ̒l thư̠c hiê̠n Chí thi̠ 05 chươ ản thươ̒ng xiên

Wơ̒l di̠nh hưởng kông tác tiên chiê̒n Kwỉ III/2017, dô̒ng chỉ Tlướng ban Twiên zảw nhẩn me̠nh: kác kơ kwan bảw chỉ kâ̒n tăng kươ̒ng thông tin, tiên chiê̒n, ván ánh wiê̠c thư̠c hiê̠n Ngi̠ kwiết Da̠i hô̠i XII kuố Dáng. Ngi̠ kwiết Da̠i hô̠i Dáng bô̠ tính lâ̒n thử XVI va̒ kết kwá thư̠c hiê̠n nhiê̠m vu̠ vát chiến KT-XH, QP-AN 6 khảng dâ̒w năm 2017; wiê̠c tố chức ho̠c tâ̠p , kwản chiê̠t, chiến khai thư̠c hiê̠n NQ.TƯ 5 (khwả XII). Tiếp tu̠c tiên chiê̒n wiê̠c thư̠c hiê̠n Chí thị 05 kuố Bô̠ Chỉnh tli̠ gẳn kơ̒ng thư̠c hiê̠n NQT.Ư 4 (khwả XII) va̒ vát hiê̠n, xâi zư̠ng, nhân rô̠ng kác mô hi̒nh, diến hi̒nh tiên tiển; kết kwá 3 năm thư̠c hiê̠n Chí thi̠ 29 kuố Tính úy wơ̒l tăng kươ̒ng ki lwâ̠t, kí kương ha̒nh chỉnh, dấi me̠nh wiê̠c thư̠c hiê̠n nếp khôổng văn minh, văn wả kông xớ. Tiên chiê̒n wơ̒l kác ngă̒i kí niê̠m kuố dất nước, diê̠ vương. Tích kư̠c ván ánh wiê̠c thư̠c hiê̠n CCHC, nơng kaw chất lươ̠ng kông vu̠, nhửng vẩn dê̒ tlải chiê̒w tloong xa̠ hô̠i. Thông tin dâ̒i dú, da chiê̒w wơ̒l kông tác tiến xinh năm ho̠c mởi. Chủ tloo̠ng tiên chiê̒n wơ̒l văn wả va̒ kon ngươ̒i Wa̒ Bi̒nh. Vâ̠n dô̠ng vỏng viên, hô̠i viên,CTV va̒ nhân zân tham za kác kuô̠c thi viết thew chú dê̒ da̒ di̠nh hưởng. Thew ro̠i, ván ánh chi tiết wiê̠c muô va̒ do̠c bảw, ta̠p chỉ wơ̒l Dáng ớ kác chi bô̠ tloong tính

Ku̒ng ta̠i hô̠i nghi̠, da̠i ziê̠n lảnh da̠w Xớ GD&ĐT tính da̒ thông tinh nhanh wơ̒l kết kwá ki̒ thi THPT Kuốc za năm 2017 va̒ kông tác chấn bi̠ kuố nga̒nh cho năm ho̠c 2017 - 2018


KÁC TIN KHÁC


Kí niê̱m 70 năm ngă̒i tha̒nh lâ̱p LLVT va̒ dỏn nhâ̱n Wân chương Báw vê Tố kuốc ha̱ng nhi̒

(WBDT) – Ngă̒i 16/8 ta̱i hô̱i tlươ̒ng Bô̱ CHQS tính, UBND tính da̒ long tloo̱ng tố chức Lê̱ kí niê̱m 70 năm ngă̒i chiê̒n thôổng LLVT tính (16/8/1947 – 16/8/2017) va̒ dỏn nhâ̱n Wân chương Báw vê Tố kuốc ha̱ng nhi̒

Tha mă̠t Tlung tâm Ha̒nh chỉnh kông tính Wa̒ Bi̒nh

(WBDT) - Khởm 1/8 UBND tính da̒ tố chức Lê̠ tha mă̠t Tlung tâm Ha̒nh chỉnh kông (Tlung tâm) tính Wa̒ Bi̒nh. Dêểnh zư̠ kỏ kác dô̒ng chỉ: Bu̒i Văn Tính, Uý viên BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính úy; Ngwiển Văn Kwang, Vỏ Bỉ thư Tính úy, Chú ti̠ch UBND tính; Dinh Dức Zư̠c, Vỏ Chú ti̠ch HĐND tính; kác dô̒ng chỉ Vỏ Chú ti̠ch UBND tính; lảnh da̠w kác xớ, ban, nga̒nh, tố chức, kác wiê̠n, tha̒nh vổ.

Hô̠i ngi̠ bảw kảw viên kác Tính úy, Tha̒nh úy, Dáng úy tlư̠c thwô̠c Tlung ương khảng 7

(WBDT) - Ngă̒i 12/7/2017 Ban Twiên zảw T.Ư tố chức hô̠i ngi̠ bảw kảw viên tlư̠c tiển kác Tính úy, Tha̒nh úy, Dáng úy tlư̠c thwô̠c Tlung ương khảng 7. Ta̠i diếm kâ̒w tính ha kỏ lảnh da̠w Ban Twiên zảw Tính úy, kác bảw kảw viên T.Ư ta̠i tính va̒ vớ rôô̠ng dêểnh kác bảw kảw viên kấp tính

Zơng hương ta̠i ngiê̠ chang liê̠t xi̠ Kuốc za Chươ̒ng Xơn, ngiê̠ chang Dươ̒ng 9 va̒ tha̒nh kố Kwáng Tli̠

(WBDT) - Ngă̒i 8/7 dwa̒n kông tác kuố Ban chí da̠w Tâi Bắc zo dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Bi̒nh, UV Bô̠ Chỉnh tli̠, Tlướng Ban Kinh tể T.Ư, Tlướng Ban chí da̠w Tâi Bắc la̒ tlướng dwa̒n da̒ dêểnh dă̠ch wo̒ng wa, zơng hương tướng niê̠m kác anh hu̒ng liê̠t xi̠ tai Ngiê̠ chang Kuốc za Chươ̒ng Xơn, Ngiê̠ chang liê̠t xi̠ kuốc za Dươ̒ng 9 va̒ Tha̒nh kố Kwáng Tli̠, tính (Kwáng Tli̠). Tham za lê̠ zơng hương tướng niê̠m wơ̒l khả tính ha kỏ dô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, UV BCH.TƯ Dáng Bí thư Tính úy

Khai chương Bảw Wa̒ Bi̒nh diê̠n tứ va̒ vát dô̠ng kuô̠c thi viết wơ̒l “Khới ngiê̠p va̒ khới ngiê̠p - xáng ta̠w” tlêênh bảw Wa̒ Bi̒nh


(WBDT) - Khwô̠ng 20/6 Bảw Wa̒ Bi̒nh da̒ tố chức lê̠ khai chương Bảw Wa̒ Bi̒nh diê̠n tứ va̒ vát dô̠ng kuô̠c thi viết wơ̒l "Khới ngiê̠p va̒ khới ngiê̠p - xáng ta̠w” tlêênh bảw Wa̒ Bi̒nh. Zư̠ lê̠ khai chương kỏ dô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, UV. BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư tính úy; dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Toàn, UVTV Tính úy, Tlướng Ban Twiên zảw Tính úy; dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Chương, Vỏ Chú ti̠ch UBND tính; Lảnh da̠w Xớ TT&TT; Xớ Ta̒i chỉnh; Tính Dwa̒n Wa̒ Bi̒nh; Hiê̠p hô̠i Zwanh ngiê̠p tính; Hiê̠p hô̠i zwanh ngiê̠p tleé tính; Liên minh HTX ku̒ng dông dáw kản bô̠, voỏng viên Bảw Wa̒ Bi̒nh.

Bỉ thư Tính úy la̒ wiê̠c mân Ban Zân tô̠c


(WBDT) - Khởm 21/6 dô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Úy viên BCH.TƯ Dáng, Bỉ thư Tính úy da̒ kỏ buối la̒ wiê̠c mân Ban Zân tô̠c tính wơ̒l kết kwá thư̠c hiê̠n kác kơ chêể, chỉnh xách hổ chơ̠ zân tô̠c thiếw xổ tlêênh diê̠ ba̒n tính. Dê̒w zư̠ kỏ lảnh da̠w mô̠t xổ xớ, ban, nga̒nh, dwa̒n thế kuố tính.