(WBDT) - Ngă̒i 14/7, Ban Twiên zảw Tính úy tố chức hô̠i ngi̠ zaw ban kông tác bảw chỉ kwỉ II, di̠nh hưởng kông tác tiên chiê̒n kwỉ III năm 2017. Dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Twa̒n, UVBTV, Tlướng Ban Twiên zảw chú chi̒ hô̠i ngi̠


Dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Twa̒n, UV BTV, Tlướng Ban Twiên zảw Tính úy vát biếw kết lwâ̠n hô̠i nghi̠

Tloong kwỉ II/2017 wa̠t dô̠ng bảw chỉ tlêênh diê̠ ba̒n tính da̒ bảm xát nhiê̠m vu̠ chỉnh tli̠ kuố tính, di̠nh hưởng tiên chiê̒n kuố Ban Twiên zảw Tính úy, xư̠ kwans lỉ nha̒ nước kuố Xớ Thông tin va̒ Chiê̒n thông. Chú dô̠ng xâi zư̠ng kêể wa̠ch thông tin, tiên chiê̒n, ván ánh dâ̒i dú, to̒n ziê̠n kác lỉnh vư̠c dơ̒i khôổng xa̠ hô̠i kuố dất nước, kuố tính vởi nhê̒w hi̒nh thức da za̠ng, vong vủ, dám báw tỉnh chỉnh tli̠, kóp vâ̒n di̠nh hưởng tư tướng, zư lwâ̠n xa̠ hô̠i

Tlêênh kác mă̠t thơ̒i xư̠, chỉnh tli̠, bảw chỉ da̒ tâ̠p tlung tiên chiê̒n, ván ánh nhửng xư̠ kiê̠n nối bâ̠y kuố dất nước, kuố tính, thông tin dâ̒i dú kác chiển thăm va̒ la̒ wiê̠c kuố la̒nh da̠w Dáng, Nha̒ nước ta̠i tính; chương chi̒nh kiếm tla, chí da̠w kuố kác dô̒ng chỉ lảnh da̠w tính wơ̒l wa̠t dô̠ng KT-XH ta̠i tư̒ng diê̠ vương, dơn vi̠. Thư̠c hiê̠n tiên chiê̒n dươ Ngi̠ kwiết kuố Dáng baw kuô̠c khôổng va̒ kác ngă̒i kí niê̠m lởn kuố dất nước, diê̠ vương tloong kwỉ. Chủ tloo̠ng tiên chiê̒n, vâ̠n dô̠ng dô̠i ngu̠ vỏng viên, hô̠i viên, kô̠ng tác viên va̒ nhân zân tích kư̠c hướng ửng kác kuô̠c thi ản dấi me̠nh

Tlêênh lỉnh vư̠c kinh tể - xa̠ hô̠i, bảw chỉ da̒ thông tin tiên chiê̒n dâ̒i dú kông tác lảnh, chí da̠w kuố T.Ư, kuố tính. Tố chức tiên chiê̒n tốt kác vẩn dê̒, xư̠ kiê̠n, wa̠t dô̠ng nối bâ̠t tloong vát chiến KT-XH nhơ xâi zư̠ng NTM, dấi me̠nh xán xwất nông ngiê̠p, kông ngiê̠p va̒ thu hút dâ̒w tư; kông tác vo̒ng chôổng tô̠i va̠m va̒ tê̠ na̠n xa̠ hô̠i; kông tác an xinh xa̠ hô̠i va̒ kác wa̠t dô̠ng dê̒n ơn dáp ngiê̠, XĐ-GN,... Nhửng vẩn dê̒ ản nhân zân kwan tâm nhơ ti̒nh hi̒nh zả ká tlêênh thi̠ tlươ̒ng, kông tác vo̒ng chôổng zi̠ch bê̠nh... ản kác kơ kwan bảw, da̒i tâ̠p tlung ván ánh ki̠p thơ̒i, dâ̠m nét. Tloong kwả chi̒nh tiên chiê̒n da̒ chủ tloo̠ng vát hiê̠n, nêw kương kác nhân tổ mởi, mô hi̒nh hăi, diến hilnh tiên tiển tlêênh mo̠l lỉnh vư̠c dơli khôổng xa̠ hô̠i

Denh kwenh ziển biển vức ta̠p wơ̒l xư̠ kổ i khwa ta̠i Bê̠nh viê̠n da khwa tính ngă̒i 29/5/2017, kông tác tiên chiê̒n da̒ ki̠p thơ̒i, dủng di̠nh hưởng, kóp vâ̒n ốn di̠nh zư lwâ̠n xa̠ hô̠i va̒ ti̒nh hi̒nh ANTT. Wa̒i tha, kác kơ kwan bảw chỉ ku̒ng me̠nh za̠n dươ tin, ba̒i ván ánh nhửng ma̠t ha̠n chể, vẩn dê̒ bất kâ̠p tloong xa̠ hô̠i

Bên ke̠nh rỉ, wa̠t dô̠ng bảw chỉ tloong tính ko̒n mô̠ch xổ tô̒n ta̠i, ha̠n chể nhơ chươ kỏ dư̒ tin, ba̒i diê̒w tla, vỏng xư̠, vê bi̒nh va̒ kác ba̒i viết chwiên khu, vỏng xư̠c dă̠c xắc mang tỉnh vát hiê̠n, vê vản; kác chwiên chang, chwiên mu̠c wơ̒l thư̠c hiê̠n Chí thi̠ 05 chươ ản thươ̒ng xiên

Wơ̒l di̠nh hưởng kông tác tiên chiê̒n Kwỉ III/2017, dô̒ng chỉ Tlướng ban Twiên zảw nhẩn me̠nh: kác kơ kwan bảw chỉ kâ̒n tăng kươ̒ng thông tin, tiên chiê̒n, ván ánh wiê̠c thư̠c hiê̠n Ngi̠ kwiết Da̠i hô̠i XII kuố Dáng. Ngi̠ kwiết Da̠i hô̠i Dáng bô̠ tính lâ̒n thử XVI va̒ kết kwá thư̠c hiê̠n nhiê̠m vu̠ vát chiến KT-XH, QP-AN 6 khảng dâ̒w năm 2017; wiê̠c tố chức ho̠c tâ̠p , kwản chiê̠t, chiến khai thư̠c hiê̠n NQ.TƯ 5 (khwả XII). Tiếp tu̠c tiên chiê̒n wiê̠c thư̠c hiê̠n Chí thị 05 kuố Bô̠ Chỉnh tli̠ gẳn kơ̒ng thư̠c hiê̠n NQT.Ư 4 (khwả XII) va̒ vát hiê̠n, xâi zư̠ng, nhân rô̠ng kác mô hi̒nh, diến hi̒nh tiên tiển; kết kwá 3 năm thư̠c hiê̠n Chí thi̠ 29 kuố Tính úy wơ̒l tăng kươ̒ng ki lwâ̠t, kí kương ha̒nh chỉnh, dấi me̠nh wiê̠c thư̠c hiê̠n nếp khôổng văn minh, văn wả kông xớ. Tiên chiê̒n wơ̒l kác ngă̒i kí niê̠m kuố dất nước, diê̠ vương. Tích kư̠c ván ánh wiê̠c thư̠c hiê̠n CCHC, nơng kaw chất lươ̠ng kông vu̠, nhửng vẩn dê̒ tlải chiê̒w tloong xa̠ hô̠i. Thông tin dâ̒i dú, da chiê̒w wơ̒l kông tác tiến xinh năm ho̠c mởi. Chủ tloo̠ng tiên chiê̒n wơ̒l văn wả va̒ kon ngươ̒i Wa̒ Bi̒nh. Vâ̠n dô̠ng vỏng viên, hô̠i viên,CTV va̒ nhân zân tham za kác kuô̠c thi viết thew chú dê̒ da̒ di̠nh hưởng. Thew ro̠i, ván ánh chi tiết wiê̠c muô va̒ do̠c bảw, ta̠p chỉ wơ̒l Dáng ớ kác chi bô̠ tloong tính

Ku̒ng ta̠i hô̠i nghi̠, da̠i ziê̠n lảnh da̠w Xớ GD&ĐT tính da̒ thông tinh nhanh wơ̒l kết kwá ki̒ thi THPT Kuốc za năm 2017 va̒ kông tác chấn bi̠ kuố nga̒nh cho năm ho̠c 2017 - 2018


KÁC TIN KHÁC


Bí thư Tính wí Bu̒i Văn Tính thăm va̒ la̒ wiê̠c ta̠i Tlung tâm ho̠c tâ̠p kôô̠ng dôô̒ng xa̠ Xwất Hwả

(HBĐT) - Tlung tâm ho̠c tâ̠p kôô̠ng dôô̒ng xa̠ Xwất Hwả ản hi̒nh tha̒nh va̒ di baw wa̠t dôô̠ng bớ khảng 2/2002. Tlung tâm kỏ 5 tố chwiên môn ngiê̠p vu̠, tha̒nh viên la̒ kác tlướng kác ban, nga̒nh do̒n thế kuố xa̠. Tlêênh kơ xớ wa̠t dôô̠ng kuố tlung tâm da̒ xâi zư̠ng ản 16 kâw la̠c bô̠ vát chiến kôô̠ng dôô̒ng kỏ 96 nhỏm tha̒nh viên. Tlung tâm da̒ vổi hơ̠p mân Hô̠i Vu̠ nư̠ xâi zư̠ng ản 25 tú khéch váp lwâ̠t ta̠w diê̒w kiê̠n thwâ̠n lơ̠i cho nhu kâ̒w ho̠c tâ̠p va̒ do̠c khéch kuố nhân zân

Ngă̒i hô̱i da̱i do̒n kết to̒n zân KDC xỏm Bo, xa̱ Kim Bi̒nh, wiê̱n Kim Bôi

(WBDT) – Ngă̒i 2/11 KDC xỏm Bo, xa̱ Kim Bi̒nh, wiê̱n Kim Bôi da̒ tố chức ngă̒i hô̱i da̱i do̒n kết to̒n zân tô̱c va̒ kí niê̱m 87 năm ngă̒i chiê̒n thôổng Mă̱t tlâ̱n zân tô̱c thôổng nhất Viê̱t Nam (18/11/1930 – 18/11/2017). Dô̒ng chỉ Bu̒i Văn Kứw, Vỏ Chú ti̱ch UBND tính da̒ zư̱ va̒ tă̱ng wa chúc mư̒ng ngă̒i hô̱i. Ku̒ng tham zư̱ kỏ lảnh da̱w Hô̱i LHPN tính, lảnh da̱w Wiê̱n wí, HĐND, UBND, MTTQ wiê̱n Kim Bôi, xa̱ Kim Bi̒nh va̒ dông kho̱m ba̒ kon nhân zân tloong xỏm

Nhê̒w wa̱t dôô̱ng ỉ ngiê̱ tloong chương chi̒nh “Thew dôổ chân lảnh tu̱ Viê̱t – La̒o” ta̱i tính ha

(WBDT) – Ngă̒i 2/11, 100 thanh niên, xinh viên ưw tủ Viê̱t Nam – La̒o da̒ dểnh Wa̒ Bi̒nh tiếp tu̱c kác wa̱t dôô̱ng ỉ ngiê̱ tloong ha̒nh chi̒nh "Thew dôổ chân lảnh tu̱”. Tham zư̱ chương chi̒nh kỏ da̱i ziê̱n lảnh da̱w T.Ư Dwa̒n 2 nước, da̱i ziê̱n lảnh da̱w Tính Dwa̒n Wa̒ Bi̒nh.

Hiê̠w kwá mô hi̒nh ră̠i ho̠c tlái ngiê̠m xảng ta̠w

(WBDT) – Năm ho̠c 2016 – 2017, ho̠c xinh tlươ̒ng THPT chwiên Hwa̒ng Văn Thu̠ da̠t ản nhê̒w tha̒nh tích kaw tloong nhê̒w kuô̠c thi, zư̠ ản khwa ho̠c kấp kuốc za ớ nhê̒w lỉnh vư̠c khác kha̒, nhơ: Zư̠ ản khwa ho̠c "Báw kwán kam kaw voong (Wa̒ Bi̒nh) bă̒ng hơ̠p chất tư̠ nhiên (Clay)” – zái ba, "xe lăn cho mo̠i khwiết tâ̠t chân” zái khwiển khích, "Thiết bi̠ tải ta̠w năng lươ̠ng bớ khả rác chắi cho mo̠l zân vu̒ng kaw” – zái khwiển khích... Dớ ản kết kwá rỉ, thâ̒i, tlo̒ tlươ̒ng THPT chwiên Hwa̒ng Văn Thu̠ da̒ áp zu̠ng nhê̒w vương váp ho̠c tâ̠p, tloong ri vái kế dêểnh mô hi̒nh ră̠i ho̠c tlái nghiê̠m xảng ta̠w (TLNXT) kuố nha̒ tlươ̒ng