(WBDT) - Khởm 1/8 UBND tính da̒ tố chức Lê̠ tha mă̠t Tlung tâm Ha̒nh chỉnh kông (Tlung tâm) tính Wa̒ Bi̒nh. Dêểnh zư̠ kỏ kác dô̒ng chỉ: Bu̒i Văn Tính, Uý viên BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính úy; Ngwiển Văn Kwang, Vỏ Bỉ thư Tính úy, Chú ti̠ch UBND tính; Dinh Dức Zư̠c, Vỏ Chú ti̠ch HĐND tính; kác dô̒ng chỉ Vỏ Chú ti̠ch UBND tính; lảnh da̠w kác xớ, ban, nga̒nh, tố chức, kác wiê̠n, tha̒nh vổ.


Lảng da̠w Xớ Nô̠i vu̠ da̒ kông bổ kwiết di̠nh tha̒nh lâ̠p Tlung tâm Ha̒nh chỉnh kông tính; Kwiết di̠nh bố nhiê̠m Zảm dôốc Tlung tâm ha̒nh chỉnh kông tính. Tlung tâm kỏ diê̠ chí ta̠i xổ 485, dươ̒ng Trâ̒n Hưng Da̠w, vươ̒ng Vương Lâm, tha̒nh vổ Wa̒ Bi̒nh, chỉnh thức di baw wa̠t dô̠ng bớ 1/8. Dô̒ng chỉ Va̠m Anh Kwỉ, Vỏ Chảnh Văn vo̒ng UBND tính ản bố nhiê̠m la̒ Zảm dôốc Tlung tâm.


Dô̒ng ch Ngwiển Văn Kwang, Chú tch UBND tính tlaw Kwiết di̠nh b nhiê̠m kản bô̠ cho Ban lnh da̠w Tlung tâm.

Tlung tâm bổ chỉ 21 kwâ̒i zaw zi̠ch kuố kác xớ nga̒nh, kơ kwan. Wơ̒l nhân xư̠, tlung tâm kỏ 8 ngươ̒i, ó kêế zảm dôốc Tlung tâm wa̠t dô̠ng kiêm nhiê̠m va̒ kác nhân viên law dô̠ng hơ̠p dô̒ng. Wa̒i tha kỏ 18 kông chức kỏ kinh ngiê̠m, dú năng lư̠c, chi̒nh dô̠, dáp ửng iêw kâ̒w thuô̠c kác xớ, ban nga̒nh va̒ kác kơ kwan TƯ doỏng tlêênh diê̠ ba̒n la̒ wiê̠c ta̠i tlung tâm.


Ngăi khâw lê̠ tha mă̠t tlung tâm chnh thức di baw wa̠t dô̠ng.

Vát biếw ta̠i buối tha mă̠t, dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Kwang, Chú ti̠ch UBND tính cho ră̒ng: Wiê̠c tha̒nh lâ̠p Tlung tâm ha̒nh chỉnh kông (TTHCC) tính la̒ zái váp hiê̠w kwá dớ dấi me̠nh CCHC, nơng kaw hiê̠w lư̠c, hiê̠w kwá zái kwiết kác TTHC kuố kác kơ kwan nha̒ nước, tăng kươ̒ng tỉnh liên thôông tloong zái kwiết TTHC báw dám kác thú tu̠c ản zái kwiết nhanh, kông khai, minh ba̠ch, ó kỏ khâw tlung zan, rút bẳn thơ̒i zan zái kwiết xo mân kwi di̠nh, zám chi vỉ thư̠c hiê̠n TCHC. Dô̒ng chỉ Chú ti̠ch UBND tính dê̒ nghi̠, Tlung tâm thư̠c hiê̠n tốt chức năng, nhiê̠m vu̠ ản zaw, dối mởi vương thức la̒ wiê̠c kuố kác kơ kwan ha̒nh chỉnh nha̒ nước, nơng kaw tỉnh chwiên ngiê̠p kuố dô̠i ngu̠ kản bô̠, kông chức, ta̠w lâ̠p môi tlươ̒ng la̒ wiê̠c thôổng nhất, thwâ̠n tiê̠n, văn minh, hiê̠n da̠i, kông khai, minh ba̠ch, zái kwiết lenh, hiê̠w kwá kác TTHC cho tố chức, kả nhân, kóp vâ̒n kái thiê̠n chất lươ̠ng kông vu̠, xâi zư̠ng chỉnh kwiê̒n dô̒ng ha̒nh, vu̠c vu̠ hưởng tởi xư̠ ha̒i loo̒ng kuố zwanh ngiê̠p va̒ ngươ̒i zân, kái thiê̠n môi tlươ̒ng kinh zwanh, thúc dấi vát chiến KT-XH


                                                                                          
                                                                                                   P.V

KÁC TIN KHÁC


Kă̭p mă̭t zwanh ngiḙ̂p, hơ̭p tác xa̭ xwân Mâ̭w Tất năm 2018

(WBDT) – Khuô̭ng 7/3, UBND tính da̒ tố chức hô̭i ngi̭ kă̭p mă̭t zwanh ngiḙ̂p, HTX năm 2018. Dêểnh zư̭ kỏ kác dôô̒ng chỉ: Bu̒i Văn Tính, Wí viên BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí; Châ̒n Dăng Ninh, Fỏ bỉ thư Thươ̒ng chư̭c Tính wí, Chú ti̭ch HĐND tính; Ngwiển Văn Kwang, Fỏ Bỉ thư tính wí, Chú ti̭ch UBND tính; kác dôô̒ng chỉ tloong BTV Tính wí, Thươ̒ng chư̭c UBND, HĐND, kác xớ, nga̒nh, kác wiḙ̂n, tha̒nh fổ, dông nhê̒w zwanh ngiḙ̂p, zwanh nhân tlêênh diḙ̂ ba̒n.

1.450 thanh niên tính ha lêênh dươ̒ng nhâ̭p ngṷ năm 2018

(WBDT) – Ngă̒i 5/3, 11/11 wiḙ̂n, tha̒nh fổ kuố tính da̒ dôô̒ng lwa̭t tố chức lḙ̂ tiển dươ 1.450 ngươ̒i kon ưw tủ kuố kwê hương lêênh dươ̒ng thư̭c hiḙ̂n Nghiḙ̂ vṷ kwân xư̭, Báw vḙ̂ Tố kuốc.

Hô̭i xwân Văn wả – Thế thaw wiḙ̂n Ki̒ Xơn xwân Mâ̭w Tất

(WBDT) – Khởm ngă̒i 27/2, ta̭i Nha̒ văn wả Tlung tâm wiḙ̂n Ki̒ Xơn, UBND wiḙ̂n da̒ tố chức khai ma̭c Hô̭i xwân Văn wả – Thế thaw wiḙ̂n Ki̒ Xơn xwân Mâ̭w Tất. Tham zư̭ ngă̒i hô̭i kỏ 10 do̒n, hơn 300 ziḙ̂n viên, ngḙ̂ nhân, vâ̭n dôô̭ng viên, rất dôông nhân zân tl diḙ̂ ba̒n tloong wiḙ̂n

Fát dôô̭ng “Thết tlôông kâl dơ̒i dơ̒i nhở ơn Bác Hô̒” xwân Mâ̭w Tất 2018

(WBDT) – Khởm ngă̒i 21/2, Tha̒nh fổ Wa̒ Bi̒nh tố chức Lḙ̂ fát dôô̭ng va̒ tha kwân "Thết tlôông kâl dơ̒i dơ̒i nhở ơn Bác Hô̒”. Tham zư̭ kỏ kác dô̒ng chỉ: Bu̒i Văn Tính, Wí viên BCHTƯ Dáng, Bỉ thư Tính wí; Dinh Văn Zư̭c, Fỏ Chú ti̭ch HĐND tính; lảnh da̭w kác xớ, nga̒nh, Tha̒nh wí, UBND tha̒nh fổ Wa̒ Bi̒nh, rất dôông kản bô̭, chiển xi̭ lư̭c lươ̭ng vṷ tlang, hoo̭c xinh tlêênh diḙ̂ ba̒n.

Chú ti̭ch nước Châ̒n Da̭i Kwang tham zư̭ ngă̒i hô̭i “Xắc xwân tlêênh mo̭i miê̒n Tố kuốc”

(WBDT) – Ngă̒i 24/2, dô̒ng chỉ Châ̒n Da̭i Kwang, Wí viên Bô̭ chỉnh tli̭, Chú ti̭ch nước Kôô̭ng wa̒ XHCN Viḙ̂t Nam de̒ dêểnh zư̭ ngă̒i hô̭i "Xắc xwân tlêênh mo̭i miê̒n Tố kuốc” ta̭i La̒ng Văn wả – Zu li̭ch kác zân tôô̭c Viḙ̂t Nam ớ xa̭ Dô̒ng Mô, thi̭ xa̭ Xơn Tâi (Ha̒ Nô̭i). Tham za do̒n kôông tác kỏ kác dô̒ng chỉ: Ngwiển Ngo̭c Thiḙ̂n, UV BCH T.Ư Dáng, Bô̭ tlướng Bô̭ VH-TT&DL; Hâ̒w A Lê̒nh, UV BCH T.Ư Dáng, Fỏ chú ti̭ch – Tôống thư kỉ UB T.Ư MMTQ Viḙ̂t Nam... Zư̭ ngă̒i hô̭i, tính ha kỏ kác dô̒ng chỉ: Bu̒i Văn Tính, UV BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí; Ngwiển Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính.

Lḙ̂ hô̭i Khai muô̒ Mươ̒ng Tha̒ng xwân Mâ̭w Tất 2018

(WBDT) – Ngă̒i 21/2 (tức môô̒ng 6 Thết) ta̭i xân vâ̭n dôô̭ng xa̭ Zủng Fong, UBND wiḙ̂n Kaw Fong tố chức lḙ̂ Lḙ̂ hô̭i Khai muô̒ Mươ̒ng Tha̒ng xwân Mâ̭w Tất 2018. Ni la̒ năm dâ̒w tiên Lḙ̂ hô̭i ản tố chức ớ kwi mô kấp wiḙ̂n, tlêênh kơ xớ nơng kấp Lḙ̂ hô̭i Thuổng dôô̒ng kuố zân tôô̭c Mươ̒ng xa̭ Zủng Fong