(HBĐT) - Ngă̒i 24/8, Wí ban MMTQ tính da̒ tố chức hô̱i ngi̱ biếw zương ngươ̒i kỏ wi tỉn, za̒ la̒ng, chức khắc tôn zảw tiêw biếw năm 2017. Zư̱ va̒ chí da̱w hô̱i ngi̱ kỏ dô̒ng chỉ Trâ̒n Dăng Ninh, Vỏ Bỉ thư TT Tính wí, Chú ti̱ch HĐND tính; Dô̒ng chỉ Bu̒i Văn Kứw, Vỏ Chú ti̱ch UBND tính. Dô̒ng chỉ Hwa̒ng Thanh Mi̱ch, UVTV Tính wí, Chú ti̱ch Wí ban MTTQ tính chú chi̒ hô̱i ngi̱. Tham zư̱ hô̱i ngi̱ kỏ lảnh da̱w Kông an tính, ban Zân tô̱c tính, Ban Zân vâ̱n tính wí, kác Hô̱i, do̒n thế tính, lảnh da̱w MTTQ kác wiê̱n, tha̒nh vổ va̒ 50 ngươ̒i kỏ wi tỉn, za̒ la̒ng, chức khắc tôn zảw tiêw biếw tloong kông tác mă̱t tlâ̱n tloong tính


Tỉnh dêểnh ni, to̒n tính kỏ 673 ngươ̒i kỏ wi tỉn, za̒ la̒ng, tlướng bán, chức khắc tiêw biếw. Tloong nhửng năm kwa, dô̱i ngu̱ ngươ̒i kỏ wi tỉn, za̒ la̒ng, chức khắc tôn zảw tloong dô̒ng ba̒w thiếw xổ, dô̒ng ba̒w tôn zảw tloong tính luôn vát wi tlách nhiê̱m di dâ̒w vâ̱n dô̱ng nhân zân hăng hải thi duô law dô̱ng, xán xuất, thư̱c hiê̱n tốt kác vong tla̒w thi duô, kác CVĐ zo Dáng, Nha̒ nước, MTTQ vát dô̱ng


Vát biếw ta̱i hô̱i ngi̱, dô̒ng chỉ Trâ̒n Dăng Ninh, Vỏ Bỉ thư TT Tính wí, Chú ti̱ch HĐND tính gi nhâ̱n. biếw zương va̒ kảm ơn nhửng kổ gẳng kuố nhửng ngươ̒i kỏ wi tỉn, za̒ la̒ng, tlướng bán, chức khắc tôn zảw tloong tính, Dô̒ng chỉ khắng di̱nh, bă̒ng thiểng khêể, tâm wiết kuố mê̒nh nhửng za̒ la̒ng, tlướng bán, ngươ̒i kỏ wi tỉn chỉnh la̒ ngươ̒i kết nổl zân tô̱c, vát wi khức me̱nh zân tô̱c, dươ chú chương, chỉnh xách kuố Dáng, Nha̒ nước dểnh mân ngươ̒i zân. Dô̒ng chỉ Vỏ Bỉ thư TT Tính wí nhẩn me̱nh, tloong thơ̒i zan dêểnh tính ha chiến khai rất nhê̒w dê̒ ản vát chiến kinh tể – xa̱ hô̱i vu̒ng dô̒ng ba̒w zân tô̱c, nhê̒w chương chi̒nh zư̱ ản xinh kể kô̱ng dô̒ng, dô̒ng chỉ mong mỏnh nhửng ngươ̒i kỏ wi tỉn, nhửng za̒ la̒ng, tlướng bán tiếp tu̱c vát wi vai tlo̒ kuố mê̒nh, tiên chiê̒n vâ̱n dô̱ng dớ ngươli zân úng hô̱ kác chương chi̒nh, dê̒ ản ni̒. Dô̒ng chỉ mong mỏnh nhửng ngươ̒i kỏ wi tỉn, za̒ la̒ng doỏng kóp vai tlo̒ kwan tloo̱ng tloong kông tác tiên chiê̒n xâi zư̱ng dơ̒i khổng văn wả ớ KDC, ba̒i tlư̒ tê̱ na̱n xa̱ hô̱i, kác tâ̱p tu̱c la̱c hâ̱w, dă̱c biê̱t la̒ na̱n táw hôn va̒ hôn nhân khânh zo̒ng zôổng. Nhân zi̱p ni̒, dô̒ng chỉ dê̒ ngi̱ kác kấp, kác nga̒nh kwan tâm dêểnh chỉnh xách zân tô̱c, chiến khai kác chương chi̒n dê̒ ản vát chiến kinh tể vu̒ng dô̒ng ba̒w zân tô̱c dớ nơng kaw chất lươ̱ng dơ̒i khôổng cho ba̒ kon

Ta̱i hô̱i ngi̱ biếw zương, dô̒ng chỉ Trâ̒n Dăng Ninh, Vỏ Bỉ thư TT Tính wí; Dô̒ng chỉ Bu̒i Văn Kứw, Vỏ Chú ti̱ch UBND tính. Da̒ tă̱ng 50 khất kwa̒, MTTQ tính tă̱ng bă̒ng khen cho 50 da̱i biếw ngươ̒i kỏ wi tỉn, za̒ la̒ng, chức khắc tôn zảw


                                                                            P.V

KÁC TIN KHÁC


Fát dôô̭ng kwiên kóp úng hô̭ bô̭ dô̭i va̒ nhân zân tlêênh kwâ̒n dáw Trươ̒ng Sa va̒ nha̒ za̒n DK1

(WBDT) – Ngă̒i 20/3, Wí ban MTTQ tính da̒ tố chức fát dô̭ng dơ̭t kwiên kóp úng hô̭ hô̭ bô̭ dô̭i va̒ nhân zân tlêênh kwâ̒n dáw Trươ̒ng Sa va̒ nha̒ za̒n DK1 năm 2018. Dôông chỉ Châ̒n Dăng Ninh, Fỏ Bỉ thư TT Tính wí, Chú ti̭ch HĐND tính, lảnh da̭w kác xớ, ban nga̒nh tính dêểnh zư̭ lḙ̂ fát dôô̭ng.

Zư̭ tlo̭n nê̒m tin mân Dáng

(WBDT) – Tlung tâ̒n khảng 2/2018, ôông Bu̒i Kim Thanh, Ngwiên Fỏ Chú ti̭ch UBND tính vô cu̒ng xúc dôô̭ng khi Fỏ Bỉ thư Thươ̒ng chư̭c Tính wí, Chú ti̭ch UBND tính Châ̒n Dăng Ninh tlư̭c tiếp dêểnh tâ̭n nha̒ tlaw tă̭ng Wi hiḙ̂w 55 năm thuối Dáng. Ká mô̭ch dơ̒i di thew Dáng, kôổng hiển cho xư̭ ngiḙ̂p kách ma̭ng, dỏn nhâ̭n Wi hiḙ̂w 55 năm thuối Dáng la̒ zi̭p ông ôn la̭i nhửng chă̭ng dươ̒ng dâ̒i zan khỏ, thách thức, nhửng kwiết tâm dớ luôn zư̭ vưng la̒ Dáng viên dú tư kách, hwa̒n tha̒nh tốt nhiḙ̂m vṷ tloong mo̭i hwa̒n kánh, kương vi̭ kôông tác.

Zái boỏng dả thanh niên khổi kơ kwan, zwanh ngiḙ̂p – ha̒nh chỉnh xư̭ ngiḙ̂p tha̒nh fổ Wa̒ Bi̒nh

(WBDT) – Tloong 3 ngă̒i 16-18/3, ta̭i xân boỏng dả kó nhân ta̭w Hwa – Viḙ̂t (xa̭ Xú ngo̒i), BTV Tha̒nh Dwa̒n tố chức zái boỏng dả thanh niên khổi kơ kwan, zwanh ngiḙ̂p – ha̒nh chỉnh xư̭ ngiḙ̂p tha̒nh fổ (TF) Wa̒ Bi̒nh 2018

Dáng bô̭ xa̭ Chung Xơn (Lương Xơn): Nhê̒w kách la̒ mởi, hiḙ̂w kwá thiết tlư̭c tloong hoo̭c tâ̭p va̒ la̒ thew Bác Hô̒

(WBDT) – Khâw hơn 1 năm thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ xổ 05 kuố Bô̭ Chỉnh tli̭ wê̒l dấi meḙnh hoo̭c tâ̭p va̒ la̒ thew tư tướng, da̭w dức, foong kách Hô̒ Chỉ Minh, xa̭ Chung Xơn (Lương Xơn) da̒ kỏ nhê̒w chiến biển tích kư̭c bớ ỉ thức dêểnh ha̒nh dôô̭ng tloong dô̭i ngṷ kản bô̭, dáng viên, kwâ̒n chủng nhân zân. Bớ rỉ chất lươ̭ng, hiḙ̂w kwá kôông wiḙ̂c ngă̒i ka̭ng ản nơng lêênh, kóp fấn hwa̒n tha̒nh nhiḙ̂m vṷ chung kuố diḙ̂ fương.

Khổi thi duô MTTQ va̒ kác tố chức Chỉnh tli̭ - xa̭ hô̭i kỉ kết zaw ước thi duô năm 2018

(WBDT) – Ngă̒i 9/3, Khổi thi duô MTTQ va̒ kác tố chức Chỉnh tli̭ - xa̭ hô̭i tính da̒ tố chức hô̭i ngi̭ kỉ kết zaw ước thi duô năm 2018. Dôô̒ng chit Hwa̒ng Thanh Mi̭ch, UVTV Tính wí, Chú ti̭ch Wí ban MTTQ tính, Tlướng khổi thi duô chú chi̒ hô̭i ngi̭. Zư̭ hô̭i ngi̭ kỏ lảnh da̭w, kản bô̭ fṷ tlách kôông tác thi duô khen thướng kác hô̭i, dwa̒n thế tính.

Do̒n kôông tác nư̭ Da̭i biếw kuốc hô̭i, nư̭ tlướng kác tố chức ngwa̭i zaw, tố chức kuốc tể thăm va̒ la̒ wiḙ̂c ta̭i tính ha.

(WBDT) - Ngă̒i 8/3, do̒n kôông tác nư̭ Da̭i biếw kuốc hô̭i, nư̭ tlướng kác tố chức ngwa̭i zaw, tố chức kuốc tể ta̭i Viḙ̂t Nam zo dôô̒ng chỉ To̒ng Thi̭ Fỏng, Wí viên Bô̭ chỉnh tli̭, Fỏ Chú ti̭ch thươ̒ng chư̭c Kuốc hô̭i la̒ tlươ̒ng do̒n da̒ dêểnh thăm va̒ la̒ wiḙ̂c ta̭i tính ha. Dỏn tiếp do̒n kôông tác, tính ha kỏ kác dôô̒ng chỉ: Bu̒i Văn Tính, UV BCH TƯ Dáng, Bỉ thư Tính wí; Châ̒n Dăng Ninh, Fỏ Bỉ thư TT Tính wí, Chú ti̭ch HĐND TÍNH; Ngwiển Văn Kwang, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch UBND tính; kác Fỏ Chú ti̭ch HĐND tính; Fỏ tlươ̒ng do̒n ĐBQH tính, da̭i ziḙ̂n mô̭ch xổ xớ, nga̒nh va̒ Hô̭i LHPN tính