(HBĐT) - Ngă̒i 24/8, Wí ban MMTQ tính da̒ tố chức hô̱i ngi̱ biếw zương ngươ̒i kỏ wi tỉn, za̒ la̒ng, chức khắc tôn zảw tiêw biếw năm 2017. Zư̱ va̒ chí da̱w hô̱i ngi̱ kỏ dô̒ng chỉ Trâ̒n Dăng Ninh, Vỏ Bỉ thư TT Tính wí, Chú ti̱ch HĐND tính; Dô̒ng chỉ Bu̒i Văn Kứw, Vỏ Chú ti̱ch UBND tính. Dô̒ng chỉ Hwa̒ng Thanh Mi̱ch, UVTV Tính wí, Chú ti̱ch Wí ban MTTQ tính chú chi̒ hô̱i ngi̱. Tham zư̱ hô̱i ngi̱ kỏ lảnh da̱w Kông an tính, ban Zân tô̱c tính, Ban Zân vâ̱n tính wí, kác Hô̱i, do̒n thế tính, lảnh da̱w MTTQ kác wiê̱n, tha̒nh vổ va̒ 50 ngươ̒i kỏ wi tỉn, za̒ la̒ng, chức khắc tôn zảw tiêw biếw tloong kông tác mă̱t tlâ̱n tloong tính


Tỉnh dêểnh ni, to̒n tính kỏ 673 ngươ̒i kỏ wi tỉn, za̒ la̒ng, tlướng bán, chức khắc tiêw biếw. Tloong nhửng năm kwa, dô̱i ngu̱ ngươ̒i kỏ wi tỉn, za̒ la̒ng, chức khắc tôn zảw tloong dô̒ng ba̒w thiếw xổ, dô̒ng ba̒w tôn zảw tloong tính luôn vát wi tlách nhiê̱m di dâ̒w vâ̱n dô̱ng nhân zân hăng hải thi duô law dô̱ng, xán xuất, thư̱c hiê̱n tốt kác vong tla̒w thi duô, kác CVĐ zo Dáng, Nha̒ nước, MTTQ vát dô̱ng


Vát biếw ta̱i hô̱i ngi̱, dô̒ng chỉ Trâ̒n Dăng Ninh, Vỏ Bỉ thư TT Tính wí, Chú ti̱ch HĐND tính gi nhâ̱n. biếw zương va̒ kảm ơn nhửng kổ gẳng kuố nhửng ngươ̒i kỏ wi tỉn, za̒ la̒ng, tlướng bán, chức khắc tôn zảw tloong tính, Dô̒ng chỉ khắng di̱nh, bă̒ng thiểng khêể, tâm wiết kuố mê̒nh nhửng za̒ la̒ng, tlướng bán, ngươ̒i kỏ wi tỉn chỉnh la̒ ngươ̒i kết nổl zân tô̱c, vát wi khức me̱nh zân tô̱c, dươ chú chương, chỉnh xách kuố Dáng, Nha̒ nước dểnh mân ngươ̒i zân. Dô̒ng chỉ Vỏ Bỉ thư TT Tính wí nhẩn me̱nh, tloong thơ̒i zan dêểnh tính ha chiến khai rất nhê̒w dê̒ ản vát chiến kinh tể – xa̱ hô̱i vu̒ng dô̒ng ba̒w zân tô̱c, nhê̒w chương chi̒nh zư̱ ản xinh kể kô̱ng dô̒ng, dô̒ng chỉ mong mỏnh nhửng ngươ̒i kỏ wi tỉn, nhửng za̒ la̒ng, tlướng bán tiếp tu̱c vát wi vai tlo̒ kuố mê̒nh, tiên chiê̒n vâ̱n dô̱ng dớ ngươli zân úng hô̱ kác chương chi̒nh, dê̒ ản ni̒. Dô̒ng chỉ mong mỏnh nhửng ngươ̒i kỏ wi tỉn, za̒ la̒ng doỏng kóp vai tlo̒ kwan tloo̱ng tloong kông tác tiên chiê̒n xâi zư̱ng dơ̒i khổng văn wả ớ KDC, ba̒i tlư̒ tê̱ na̱n xa̱ hô̱i, kác tâ̱p tu̱c la̱c hâ̱w, dă̱c biê̱t la̒ na̱n táw hôn va̒ hôn nhân khânh zo̒ng zôổng. Nhân zi̱p ni̒, dô̒ng chỉ dê̒ ngi̱ kác kấp, kác nga̒nh kwan tâm dêểnh chỉnh xách zân tô̱c, chiến khai kác chương chi̒n dê̒ ản vát chiến kinh tể vu̒ng dô̒ng ba̒w zân tô̱c dớ nơng kaw chất lươ̱ng dơ̒i khôổng cho ba̒ kon

Ta̱i hô̱i ngi̱ biếw zương, dô̒ng chỉ Trâ̒n Dăng Ninh, Vỏ Bỉ thư TT Tính wí; Dô̒ng chỉ Bu̒i Văn Kứw, Vỏ Chú ti̱ch UBND tính. Da̒ tă̱ng 50 khất kwa̒, MTTQ tính tă̱ng bă̒ng khen cho 50 da̱i biếw ngươ̒i kỏ wi tỉn, za̒ la̒ng, chức khắc tôn zảw


                                                                            P.V

KÁC TIN KHÁC


Xu̒ng I Muổ la̒ zu li̠ch kôô̠ng dôô̒ng

(WBDT) – Tốt ngiê̠p tlươ̒ng tlung kấp i tể tính, ngươ̒i kác chi̠ mo̠l Mông Xu̒ng I Muổ – xa̠ Pa̒ Ko̒ wơ̒l la̒ i xi̠ xán nhi ta̠i tla̠m i tể xa̠ Hang Kiê (Ma Châw) va̒ lâ̠p ngiê̠p ớ ni. Thẩi mo̠l bán Lác xa̠ Chiê̒ng Châw dươ khéch nước wa̒i lêênh Kang Kiê tăng thew tư̒ng năm, vát hiê̠n ni̒ da̒ nhơ vớ khuông cho chi̠ hưởng vát chiến kinh tể za di̒nh. Năm 2008, hai ông ba̒ chi̠ wăl vổn ngân ha̒ng dâ̒w tư la̒ zu li̠ch vởi moong mỏnh kóp vâ̒n chôổng la̠i dỏl nge̒w, táw hôn va̒ tê̠ na̠n ma twỉ tloong xa̠.

Kư̠w chiển binh xa̠ Xăm Khwe̒ kương mâ̠w vát chiến kinh tể

(WBDT) – Vát wi tinh thâ̒n "Bô̠ dô̠i Ku̠ Hô̒” tloong thơ̒i bi̒nh, hô̠i viên Kư̠w chiển binh (KCB) xa̠ Xăm Khwe̒ (Mai Châw) luôn kương mâ̠w xảng ta̠w vát chiến KT – XH. Thew thôổng kê dểnh khảng 6/2017, thu nhâ̠p bi̒nh kwân kuố kản bô̠, hô̠i viên KCB da̠t 18 tliê̠w dô̒ng.

Thướng thức kả khôông Da̒

(WBDT) – Zo nguô̒n rác khôông chươ bị ô nhiê̠m, kác lo̠i kả khinh khôổng chơ̒ khôông dê̒w kwỉ. Dê̒w la̒ kác lo̠i kả thôông thươ̒ng nhơ kả mương, we̒l, tlô̒i, tlẳm, rô vi... mê khôổng chơ̒ rác khôông Da̒ dê̒w kỏ vi̠ hấp zâ̠n rất la̠...

Tươ̠ng da̒i Bác Hô̒ - Diếm nhẩn kiển chúc tlêênh kôông chi̒nh thwí diê̠n Wa̒ Bi̒nh

WBDT) - Tươ̠ng da̒i Bác Hô̒ la̒ diếm nhẩn kiển chúc tloong khi̒ di tham kwan ó thế dá kwa khi̒ dêểnh mân Nha̒ mẳi thwí diê̠n Wa̒ Bi̒nh. Tươ̠ng da̒i Bác Hô̒ kủng la̒ diếm nhẩn kiển chúc tloong to̒n bô̠ không zan rôô̠ng lởn kuố kôông chi̒nh thwí diê̠n Wa̒ Bi̒nh va̒ i la̒ khổi tác vấm nghê̠ thwâ̠t hwa̒n chính, hwa̒nh chảng.

Lư̱c lươ̱ng vu̱ chang tính – wiê̱c thư̱c ta̱w loo̒ng tin

(WBDT) – Kơn rác lu̱t me̱nh da̒ di kwa nhê̒w ngă̒i, mu̱ tôi chươ kwiê̒nh ản vé mă̱t ngơ ngác wáng lo tlêênh khuôn mă̱t lẩm bu̒n kuố enh Lương Văn Kwanh ở bán Hiê̒ng, xa̱ Dô̒ng Ruô̱ng (Da̒ Bắc) tloong ngă̒i chă̱l za̒w lu̱t. Khuôn mă̱t rỉ da̒ tlớ la̱i dơ̱ lo zươ̱ cha̱i cha̱c kướ nha̒ khi̒ ản CB, CS LLVT ku̒ng chung lo zúp dơ̱ vươpt kwa zan khỏ…

Xa̱ Chỉ Da̱w ản muô̒ hô̱t tlói

(WBDT) – Thew ảng khả tính 436, bớ Tân La̱c, mu̱ tôi xuôi wơ̒l kwê hương hô̱t tlói – Xa̱ Chỉ Da̱w (La̱c Xơn). Thew dô̒ng chỉ Kwách Thanh Twẩn, Vỏ Chú ti̱ch UBND xa̱, tlói chỉn ản ba̒ kon tâ̱p chung thu wa̱ch tloong khwáng 20 – 25 ngă̒i