(HBĐT) - Ngă̒i 24/8, Wí ban MMTQ tính da̒ tố chức hô̱i ngi̱ biếw zương ngươ̒i kỏ wi tỉn, za̒ la̒ng, chức khắc tôn zảw tiêw biếw năm 2017. Zư̱ va̒ chí da̱w hô̱i ngi̱ kỏ dô̒ng chỉ Trâ̒n Dăng Ninh, Vỏ Bỉ thư TT Tính wí, Chú ti̱ch HĐND tính; Dô̒ng chỉ Bu̒i Văn Kứw, Vỏ Chú ti̱ch UBND tính. Dô̒ng chỉ Hwa̒ng Thanh Mi̱ch, UVTV Tính wí, Chú ti̱ch Wí ban MTTQ tính chú chi̒ hô̱i ngi̱. Tham zư̱ hô̱i ngi̱ kỏ lảnh da̱w Kông an tính, ban Zân tô̱c tính, Ban Zân vâ̱n tính wí, kác Hô̱i, do̒n thế tính, lảnh da̱w MTTQ kác wiê̱n, tha̒nh vổ va̒ 50 ngươ̒i kỏ wi tỉn, za̒ la̒ng, chức khắc tôn zảw tiêw biếw tloong kông tác mă̱t tlâ̱n tloong tính


Tỉnh dêểnh ni, to̒n tính kỏ 673 ngươ̒i kỏ wi tỉn, za̒ la̒ng, tlướng bán, chức khắc tiêw biếw. Tloong nhửng năm kwa, dô̱i ngu̱ ngươ̒i kỏ wi tỉn, za̒ la̒ng, chức khắc tôn zảw tloong dô̒ng ba̒w thiếw xổ, dô̒ng ba̒w tôn zảw tloong tính luôn vát wi tlách nhiê̱m di dâ̒w vâ̱n dô̱ng nhân zân hăng hải thi duô law dô̱ng, xán xuất, thư̱c hiê̱n tốt kác vong tla̒w thi duô, kác CVĐ zo Dáng, Nha̒ nước, MTTQ vát dô̱ng


Vát biếw ta̱i hô̱i ngi̱, dô̒ng chỉ Trâ̒n Dăng Ninh, Vỏ Bỉ thư TT Tính wí, Chú ti̱ch HĐND tính gi nhâ̱n. biếw zương va̒ kảm ơn nhửng kổ gẳng kuố nhửng ngươ̒i kỏ wi tỉn, za̒ la̒ng, tlướng bán, chức khắc tôn zảw tloong tính, Dô̒ng chỉ khắng di̱nh, bă̒ng thiểng khêể, tâm wiết kuố mê̒nh nhửng za̒ la̒ng, tlướng bán, ngươ̒i kỏ wi tỉn chỉnh la̒ ngươ̒i kết nổl zân tô̱c, vát wi khức me̱nh zân tô̱c, dươ chú chương, chỉnh xách kuố Dáng, Nha̒ nước dểnh mân ngươ̒i zân. Dô̒ng chỉ Vỏ Bỉ thư TT Tính wí nhẩn me̱nh, tloong thơ̒i zan dêểnh tính ha chiến khai rất nhê̒w dê̒ ản vát chiến kinh tể – xa̱ hô̱i vu̒ng dô̒ng ba̒w zân tô̱c, nhê̒w chương chi̒nh zư̱ ản xinh kể kô̱ng dô̒ng, dô̒ng chỉ mong mỏnh nhửng ngươ̒i kỏ wi tỉn, nhửng za̒ la̒ng, tlướng bán tiếp tu̱c vát wi vai tlo̒ kuố mê̒nh, tiên chiê̒n vâ̱n dô̱ng dớ ngươli zân úng hô̱ kác chương chi̒nh, dê̒ ản ni̒. Dô̒ng chỉ mong mỏnh nhửng ngươ̒i kỏ wi tỉn, za̒ la̒ng doỏng kóp vai tlo̒ kwan tloo̱ng tloong kông tác tiên chiê̒n xâi zư̱ng dơ̒i khổng văn wả ớ KDC, ba̒i tlư̒ tê̱ na̱n xa̱ hô̱i, kác tâ̱p tu̱c la̱c hâ̱w, dă̱c biê̱t la̒ na̱n táw hôn va̒ hôn nhân khânh zo̒ng zôổng. Nhân zi̱p ni̒, dô̒ng chỉ dê̒ ngi̱ kác kấp, kác nga̒nh kwan tâm dêểnh chỉnh xách zân tô̱c, chiến khai kác chương chi̒n dê̒ ản vát chiến kinh tể vu̒ng dô̒ng ba̒w zân tô̱c dớ nơng kaw chất lươ̱ng dơ̒i khôổng cho ba̒ kon

Ta̱i hô̱i ngi̱ biếw zương, dô̒ng chỉ Trâ̒n Dăng Ninh, Vỏ Bỉ thư TT Tính wí; Dô̒ng chỉ Bu̒i Văn Kứw, Vỏ Chú ti̱ch UBND tính. Da̒ tă̱ng 50 khất kwa̒, MTTQ tính tă̱ng bă̒ng khen cho 50 da̱i biếw ngươ̒i kỏ wi tỉn, za̒ la̒ng, chức khắc tôn zảw


                                                                            P.V

KÁC TIN KHÁC


Tha mă̠t Tlung tâm Ha̒nh chỉnh kông tính Wa̒ Bi̒nh

(WBDT) - Khởm 1/8 UBND tính da̒ tố chức Lê̠ tha mă̠t Tlung tâm Ha̒nh chỉnh kông (Tlung tâm) tính Wa̒ Bi̒nh. Dêểnh zư̠ kỏ kác dô̒ng chỉ: Bu̒i Văn Tính, Uý viên BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính úy; Ngwiển Văn Kwang, Vỏ Bỉ thư Tính úy, Chú ti̠ch UBND tính; Dinh Dức Zư̠c, Vỏ Chú ti̠ch HĐND tính; kác dô̒ng chỉ Vỏ Chú ti̠ch UBND tính; lảnh da̠w kác xớ, ban, nga̒nh, tố chức, kác wiê̠n, tha̒nh vổ.

Hội ngi̠ zaw ban kông tác bảw chỉ kwỉ II, di̠nh hưởng kông tác tiên chiê̒n kwỉ III/2017

(WBDT) - Ngă̒i 14/7, Ban Twiên zảw Tính úy tố chức hô̠i ngi̠ zaw ban kông tác bảw chỉ kwỉ II, di̠nh hưởng kông tác tiên chiê̒n kwỉ III năm 2017. Dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Twa̒n, UVBTV, Tlướng Ban Twiên zảw chú chi̒ hô̠i ngi̠

Hô̠i ngi̠ bảw kảw viên kác Tính úy, Tha̒nh úy, Dáng úy tlư̠c thwô̠c Tlung ương khảng 7

(WBDT) - Ngă̒i 12/7/2017 Ban Twiên zảw T.Ư tố chức hô̠i ngi̠ bảw kảw viên tlư̠c tiển kác Tính úy, Tha̒nh úy, Dáng úy tlư̠c thwô̠c Tlung ương khảng 7. Ta̠i diếm kâ̒w tính ha kỏ lảnh da̠w Ban Twiên zảw Tính úy, kác bảw kảw viên T.Ư ta̠i tính va̒ vớ rôô̠ng dêểnh kác bảw kảw viên kấp tính

Zơng hương ta̠i ngiê̠ chang liê̠t xi̠ Kuốc za Chươ̒ng Xơn, ngiê̠ chang Dươ̒ng 9 va̒ tha̒nh kố Kwáng Tli̠

(WBDT) - Ngă̒i 8/7 dwa̒n kông tác kuố Ban chí da̠w Tâi Bắc zo dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Bi̒nh, UV Bô̠ Chỉnh tli̠, Tlướng Ban Kinh tể T.Ư, Tlướng Ban chí da̠w Tâi Bắc la̒ tlướng dwa̒n da̒ dêểnh dă̠ch wo̒ng wa, zơng hương tướng niê̠m kác anh hu̒ng liê̠t xi̠ tai Ngiê̠ chang Kuốc za Chươ̒ng Xơn, Ngiê̠ chang liê̠t xi̠ kuốc za Dươ̒ng 9 va̒ Tha̒nh kố Kwáng Tli̠, tính (Kwáng Tli̠). Tham za lê̠ zơng hương tướng niê̠m wơ̒l khả tính ha kỏ dô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, UV BCH.TƯ Dáng Bí thư Tính úy

Khai chương Bảw Wa̒ Bi̒nh diê̠n tứ va̒ vát dô̠ng kuô̠c thi viết wơ̒l “Khới ngiê̠p va̒ khới ngiê̠p - xáng ta̠w” tlêênh bảw Wa̒ Bi̒nh


(WBDT) - Khwô̠ng 20/6 Bảw Wa̒ Bi̒nh da̒ tố chức lê̠ khai chương Bảw Wa̒ Bi̒nh diê̠n tứ va̒ vát dô̠ng kuô̠c thi viết wơ̒l "Khới ngiê̠p va̒ khới ngiê̠p - xáng ta̠w” tlêênh bảw Wa̒ Bi̒nh. Zư̠ lê̠ khai chương kỏ dô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, UV. BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư tính úy; dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Toàn, UVTV Tính úy, Tlướng Ban Twiên zảw Tính úy; dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Chương, Vỏ Chú ti̠ch UBND tính; Lảnh da̠w Xớ TT&TT; Xớ Ta̒i chỉnh; Tính Dwa̒n Wa̒ Bi̒nh; Hiê̠p hô̠i Zwanh ngiê̠p tính; Hiê̠p hô̠i zwanh ngiê̠p tleé tính; Liên minh HTX ku̒ng dông dáw kản bô̠, voỏng viên Bảw Wa̒ Bi̒nh.

Bỉ thư Tính úy la̒ wiê̠c mân Ban Zân tô̠c


(WBDT) - Khởm 21/6 dô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Úy viên BCH.TƯ Dáng, Bỉ thư Tính úy da̒ kỏ buối la̒ wiê̠c mân Ban Zân tô̠c tính wơ̒l kết kwá thư̠c hiê̠n kác kơ chêể, chỉnh xách hổ chơ̠ zân tô̠c thiếw xổ tlêênh diê̠ ba̒n tính. Dê̒w zư̠ kỏ lảnh da̠w mô̠t xổ xớ, ban, nga̒nh, dwa̒n thế kuố tính.