(WBDT) - Nhân zi̠p kí niê̠m 72 năm Kách ma̠ng Khảng 8 va̒ Kuốc khảnh 2/9 (2/9/1945 – 2/9/2017), ngă̒i 1/9, dwa̒n da̠i biếw lảnh da̠w tính zo dô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí viên BCH Tlung ương Dáng, Bỉ thư Tính wí zẩn dâ̒w, da̒ da̠ch wo̒ng wa, zơng hương ta̱i tươ̱ng da̒i Bác Hô̒ va̒ Ngiê̱ chang liê̱t xi̱ Chiển zi̱ch Wa̒ Bi̒nh. Tham za dwa̒n zơng hương kỏ dô̒ng chỉ Trâ̒n Dăng Ninh, Vỏ Bỉ thư thươ̒ng chư̠c Tính wí, Chú ti̠ch HĐND tính; dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Kwang, Vỏ Bỉ thư, Chú ti̠ch UBND tính, kác dô̒ng chỉ tloong BTV Tính wí, lảnh da̠ kác xớ, ban, nga̒nh, dwa̒n thêế tính


Dwa̒n da̠i biếw lnh da̠w tính ng hương ti tươ̠ng da̒i Bác Hô̒. 

Ta̠i tươ̠ng da̒i Bác Hô̒, khâw khi dă̠ch wo̒ng wa, zơng hương, kác dai biếw da̒ za̒nh vút mă̠c niê̠m tướng nhở Bác Hô̒ - ngươ̒i cha za̒ kuố zân tô̠c, ngươ̒i da̒ lảnh da̠w nhân zân ha tloong Kách ma̠ng khảng 8, za̒nh dô̠c lâ̠p cho zân tô̠c. Thư̠c hiê̠n zi ngwiê̠n kuố Bác, Dáng bô̠, Chỉnh kwiê̒n va̒ nhân zân kác zân tô̠c tloong tính hưở mân Bác kwiết tâm do̒n kết, dối mởi, xảng ta̠w va̒ vẩn dẩw thư̠c hiê̠n thẳng lơ̠i kác mu̠c tiêw nhiê̠m vu̠ vát chiến KT-XH năm 2017. Ta̠w nê̒n táng vưng, chắc thư̠c hiê̠n thẳng lơ̠i Ngi̠ kwiết Da̠i hô̠i Dáng kác kấp nhiê̠m ki̒ 2015 - 2020 dá dê̒ tha.


Dwa̒n da̠i biếw lnh da̠w tính ng hương tNgiê̱ chang liê̱t xi̱ Chiển zi̱ch Wa̒ Bi̒nh

Tiếp rỉ dwa̒n da̠i biếw lnh da̠w tính da̒ tiển ha̒nh dă̠ch wo̒ng wa ng hương ti Ngiê̱ chang liê̱t xi̱ Chiển zi̱ch Wa̒ Bi̒nh. Ta̠i ni, dwa̒n da̒ za̒nh mô̠ch vút mă̠c niê̠m tướng nhở kác liê̠t xi̠ da̒ hi xinh cho xư̠ ngiê̠p zái vỏng zân tô̠c va̒ thắp hương lêênh kác vâ̒n mô̠ liê̠t xi̠


                                                                 P.V

KÁC TIN KHÁC


Xu̒ng I Muổ la̒ zu li̠ch kôô̠ng dôô̒ng

(WBDT) – Tốt ngiê̠p tlươ̒ng tlung kấp i tể tính, ngươ̒i kác chi̠ mo̠l Mông Xu̒ng I Muổ – xa̠ Pa̒ Ko̒ wơ̒l la̒ i xi̠ xán nhi ta̠i tla̠m i tể xa̠ Hang Kiê (Ma Châw) va̒ lâ̠p ngiê̠p ớ ni. Thẩi mo̠l bán Lác xa̠ Chiê̒ng Châw dươ khéch nước wa̒i lêênh Kang Kiê tăng thew tư̒ng năm, vát hiê̠n ni̒ da̒ nhơ vớ khuông cho chi̠ hưởng vát chiến kinh tể za di̒nh. Năm 2008, hai ông ba̒ chi̠ wăl vổn ngân ha̒ng dâ̒w tư la̒ zu li̠ch vởi moong mỏnh kóp vâ̒n chôổng la̠i dỏl nge̒w, táw hôn va̒ tê̠ na̠n ma twỉ tloong xa̠.

Kư̠w chiển binh xa̠ Xăm Khwe̒ kương mâ̠w vát chiến kinh tể

(WBDT) – Vát wi tinh thâ̒n "Bô̠ dô̠i Ku̠ Hô̒” tloong thơ̒i bi̒nh, hô̠i viên Kư̠w chiển binh (KCB) xa̠ Xăm Khwe̒ (Mai Châw) luôn kương mâ̠w xảng ta̠w vát chiến KT – XH. Thew thôổng kê dểnh khảng 6/2017, thu nhâ̠p bi̒nh kwân kuố kản bô̠, hô̠i viên KCB da̠t 18 tliê̠w dô̒ng.

Thướng thức kả khôông Da̒

(WBDT) – Zo nguô̒n rác khôông chươ bị ô nhiê̠m, kác lo̠i kả khinh khôổng chơ̒ khôông dê̒w kwỉ. Dê̒w la̒ kác lo̠i kả thôông thươ̒ng nhơ kả mương, we̒l, tlô̒i, tlẳm, rô vi... mê khôổng chơ̒ rác khôông Da̒ dê̒w kỏ vi̠ hấp zâ̠n rất la̠...

Tươ̠ng da̒i Bác Hô̒ - Diếm nhẩn kiển chúc tlêênh kôông chi̒nh thwí diê̠n Wa̒ Bi̒nh

WBDT) - Tươ̠ng da̒i Bác Hô̒ la̒ diếm nhẩn kiển chúc tloong khi̒ di tham kwan ó thế dá kwa khi̒ dêểnh mân Nha̒ mẳi thwí diê̠n Wa̒ Bi̒nh. Tươ̠ng da̒i Bác Hô̒ kủng la̒ diếm nhẩn kiển chúc tloong to̒n bô̠ không zan rôô̠ng lởn kuố kôông chi̒nh thwí diê̠n Wa̒ Bi̒nh va̒ i la̒ khổi tác vấm nghê̠ thwâ̠t hwa̒n chính, hwa̒nh chảng.

Lư̱c lươ̱ng vu̱ chang tính – wiê̱c thư̱c ta̱w loo̒ng tin

(WBDT) – Kơn rác lu̱t me̱nh da̒ di kwa nhê̒w ngă̒i, mu̱ tôi chươ kwiê̒nh ản vé mă̱t ngơ ngác wáng lo tlêênh khuôn mă̱t lẩm bu̒n kuố enh Lương Văn Kwanh ở bán Hiê̒ng, xa̱ Dô̒ng Ruô̱ng (Da̒ Bắc) tloong ngă̒i chă̱l za̒w lu̱t. Khuôn mă̱t rỉ da̒ tlớ la̱i dơ̱ lo zươ̱ cha̱i cha̱c kướ nha̒ khi̒ ản CB, CS LLVT ku̒ng chung lo zúp dơ̱ vươpt kwa zan khỏ…

Xa̱ Chỉ Da̱w ản muô̒ hô̱t tlói

(WBDT) – Thew ảng khả tính 436, bớ Tân La̱c, mu̱ tôi xuôi wơ̒l kwê hương hô̱t tlói – Xa̱ Chỉ Da̱w (La̱c Xơn). Thew dô̒ng chỉ Kwách Thanh Twẩn, Vỏ Chú ti̱ch UBND xa̱, tlói chỉn ản ba̒ kon tâ̱p chung thu wa̱ch tloong khwáng 20 – 25 ngă̒i