Ngă̒i 2/3, a̭i xa̭ Kư Iên (Lương Xơn), Tính Dwa̒n da̒ tố chức Lḙ̂ fát dôô̭ng Khảng Thanh niên va̒ hướng ửng Thết tlôông kâl xwân Kí Hơ̭i năm 2019. Zư̭ lḙ̂ fát dôô̭ng kỏ dô̒ng chỉ Châ̒n Dăng Ninh, Fỏ Bỉ thư Thươ̒ng chư̭c Tính wí, Chú ti̭ch HĐND tính, da̭i ziḙ̂n môô̭ch xổ xớ, ngă̒nh, dwa̒n thế tính, lẳnh da̭w hwiḙ̂n Lương Xơn, kác hwiḙ̂n, thă̒nh Dwa̒n, kác dơn vi̭ ta̒i chơ̭ va̒ khânh 700 DVTN da̭i ziḙ̂n kác khổi tlươ̒ng hoo̭c, kôông nhân viên chức, LLVC, DVTN xa̭, thi̭ chẩn.

Năm 2019 la̒ năm "Thanh niên ti̒nh ngwiḙ̂n” vởi chú dê̒ "Năm thanh niên ti̒nh ngwiḙ̂n xảng ta̭w tloong khới ngiḙ̂p, lâ̭p ngiḙ̂p”. Khảng Thanh niên năm 2019 ản Ban Thươ̒ng vṷ Tính Dwa̒n xác di̭nh kâ̒n tố chức khu, rôô̭ng kác hwa̭t dôô̭ng thiết thư̭c, tâ̭p chung cho kơ xớ ro̭ wiḙ̂c, ro̭ mô hi̒nh, gẳn chă̭t vởi kác hwa̭t dôô̭ng thi duô cha̒w mư̒ng kác ngă̒i lḙ̂ lởn kuố dất nước, kuố Dáng, Dwa̒n. Dôô̒ng thơ̒i nêw kaw tinh thâ̒n xung kích, ti̒nh ngwiḙ̂n kuố thuối tlé. Ban Thươ̒ng vṷ Tính Dwa̒n xâi zư̭ng kể hwă̭ch Khảng Thanh niên tâ̭p chung baw kác hwa̭t dôô̭ng: tiên chiê̒n, zởi thiḙ̂w wê̒l chiê̒n thôổng kuố Dwa̒n, tham za xâi zư̭ng NTM, xâi zư̭ng văn minh dô thi̭, tố chức kác hwa̭t dôô̭ng an xinh xa̭ hô̭i, hổ chơ̭ thanh niên khới ngiḙ̂p, tư vẩn hưởng ngiḙ̂p, tố chức kác hwa̭t dôô̭ng lee̒nh meḙnh cho thiểw nhi, dô̭i viên tloong nhửng ngă̒i lḙ̂ lởn kuố dất nước...

 


Dô̒ng chỉ Châ̒n Dăng Ninh, Fỏ Bỉ thư Thươ̒ng chư̭c Tính wí, Chú ti̭ch HĐND tính ku̒ng kác da̭i biếw tham za tlôông kâl ta̭i Lḙ̂ fát dôô̭ng KhảngThanh niên năm 2019.

Ta̭i lḙ̂ Fát dôô̭ng, Ban Thươ̒ng vṷ Tính Dwa̒n da̒ tă̭ng 10.000 kâl xeenh cho Hwiḙ̂n Dwa̒n Lương Xơn, tă̭ng 30 khất kwa̒ cho kác za di̒nh chỉnh xắch, hoo̭c xinh kỏ hwa̒n kắnh khỏ khăn thêênh diḙ̂ ba̒n, mối khất zả tli̭ 500 ngi̒n dôô̒ng. Dwa̒n Thanh niên Kôông an tính nhâ̭n dơ̭ dâ̒w 10 hoo̭c xinh vươ̭t khỏ kuố hwiḙ̂n Lương Xơn vởi mức hổ chơ̭ 200 ngi̒n dôô̒ng/ủn/ khảng.

 


Kác bác xi̭, i xi̭ Kâw la̭c bô̭ Thâ̒i thuốc tlé tính khảm, tư vẩn khức khwé, kấp thuôc smiḙ̂n fỉ cho dổi tươ̭ng chỉnh xắch tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Lương Xơn.


Kác dwa̒n viên thanh niên lư̭c lươ̭ng Kôông an la̒ chửng minh thư cho nhân zân tlêênh diḙ̂ ba̒n xa̭

 

Ngăi khâw lḙ̂ fát dôô̭ng da̒ ziḙ̂n tha kác hwa̭t dôô̭ng hướng ửng xôi nối nhơ: tlôông 1.220 kâl tlói, kew, kâl ăn tlải kác lo̭i cho kác za di̒nh khỏ khăn kuố xa̭, gẳn biến kôông chi̒nh thanh niên kấp tính cho 2 kôông chi̒nh la̒ xân khẩw nối ta̭i xỏm Gươ̒ va̒ xân chơi thiểw nhi ta̭i xỏm Ko̒ Tláng, xa̭ Kư Iên, xâi zư̭ng kon dươ̒ng hwa, tư vẩn, hưởng ngiḙ̂p cho hoo̭c xinh, DVTN. La̒ mởi chửng minh thư cho nhân zan, xâi zư̭ng mô hi̒nh fân lo̭i thu gom rác thái, khảm, kấp thuốc miḙ̂n fỉ cho 150 dổi tươ̭ng chỉnh xắch tlêênh diḙ̂ ba̒n.

 

Hái Iển


KÁC TIN KHÁC


Dáng bô̭ xa̭ Twân Da̭w (La̭c Xơn): Chiến biển khâw zái thế chi bô̭ kơ kwan xa̭

(HBĐT) - Thư̭c hiḙ̂n Kôông văn xổ 432, ngă̒i 7/9/2018 kuố BTV Tính wí wê̒l wiḙ̂c zái thế chi bô̭ kác kơ kwan xa̭, fươ̒ng, thi̭ chẩn. Thươ̒ng chư̭c Dáng wí xa̭ Twân Da̭w (La̭c Xơn) da̒ ba̒n ba̭c va̒ di dêểnh thôổng nhất: Khâw zái thế, wiḙ̂c fân kôông dáng viên wê̒l xinh hwa̭t ta̭i kác chi bô̭ nôông thôn fái dám báw la̒ tốt 2 nhiḙ̂m vṷ, dỏ la̒ thế hiḙ̂n tinh thâ̒n lẳng nge kuố Dáng – kản bô̭, dáng viên fái thư̭c xư̭ khânh zân, xát zân hơn, zúp kấp wí khắc fṷc nhửng tô̒n ta̭i, ha̭n chể tloong lẳnh da̭w, diê̒w hă̒nh, tlước mă̭t tâ̭p chung nơng kaw chất lươ̭ng xinh hwa̭t chi bô̭

Chiến khai Kể hwă̭ch Hô̭i thi Thi̒m hiếw wê̒l chú kwiê̒n va̒ fát chiến bê̒n vưng biến, dáw Viḙ̂t Nam

(HBĐT) - Ngă̒i 3/6, Ban Tố chức diḙ̂ fương Hô̭i thi Thi̒m hiếw wê̒l chú kwiê̒n va̒ fát chiến bê̒n vưng biến, dáw Viḙ̂t Nam năm 2019 khu vư̭c fiể Bắc tố chức ho̭p ba̒n, chiến khai Kể hwă̭ch fổi hơ̭p va̒ chấn bi̭ cho Hô̭i thi khu vư̭c miê̒n nủi fiể Bắc va̒ kác tính lân kâ̭n ta̭i tính Hwa̒ Bi̒nh. Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính, Tlướng BTC chú chi̒ hô̭i ngi̭.

Bô̭ tlướng Bô̭ NN&PTNT Ngwiḙ̂n Xwân Kươ̒ng va̒ lẳnh da̭w tính Thải Bi̒nh thăm, la̒ wiḙ̂c ta̭i tính ha.

(HBDT) – Ngă̒i 26/5, do̒n kôông tác kuố Bô̭ NN&PTNT va̒ tính Thải Bi̒nh da̒ dêểnh thăm, la̒ wiḙ̂c vởi lẳnh da̭w tính Hwa̒ Bi̒nh. Tham za dwa̒n kôông tác kỏ dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Xwân Kươ̒ng, WVBCH T.Ư Dáng, Bô̭ tlướng Bô̭ NN&PTNT; Ngwiḙ̂n Hô̒ng Ziên, Bỉ thư Tính wí Thải Bi̒nh; Ngô Dông Hái, WV zư̭ khwiết BCH T.Ư Dáng, Fỏ Bỉ thư Tính wí Thải Bi̒nh; Fu̒ng Dức Tiển, Thử tlướng Bô̭ NN&PTNT...

Ban Thươ̒ng vṷ Tính wí tháw lwâ̭n va̒ cho ỉ kiển nhê̒w nô̭i zung kwan tloo̭ng dổi vởi fát chiến KT-XH kuố tính

(HBDT) – Ngă̒i 23/5 dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí viên Ban Chấp ha̒nh Tlung ương Dáng, Bỉ thư Tính wí chú chi̒ Hô̭i ngi̭ kuố Ban Thươ̒ng vṷ Tính wí tháw lwâ̭n nhê̒w nô̭i zung kwan tlo̭ng dổi vởi fát chiến KT-XH kuố tính

Tâ̭p chung chiến khai kể hwă̭ch xắp xếp kác dơn vi̭ hă̒nh chỉnh kấp hwiḙ̂n, kấp xa̭ tlêênh diḙ̂ ba̒n tính.

(HBDT) – Ngă̒i 21/5, UBND tính da̒ tó chức hô̭i ngi̭ chiến khai kác chú chương, kác kwi di̭nh kuố Dáng va̒ Nha̒ nước, kể hwă̭ch kuố tính wê̒l xắp xếp kác dơn vi̭ hă̒nh chỉnh kấp hwiḙ̂n, kấp xa̭ tlêênh diḙ̂ ba̒n tính. Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Kwang, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch UBND tính chú chi̒ hô̭i ngi̭. Zư̭ hô̭i ngi̭ ko̒n kỏ dôô̒ng chỉ Bu̒i văn Tính, Wí viên BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí; kác Fỏ Chú ti̭ch HĐND, UBND tính; lẳnh da̭w kác xớ, ban, ngă̒nh va̒ kác diḙ̂ fương tloong tính.