(HBDT) – Tí lḙ̂ hoo̭c xinh dá hoo̭c zám dảng kế, hooc xinh ản hoo̭c 2 buối tlêênh/ ngă̒i, ản re̒n liḙ̂n ki̭ năng khôổng dớ thêm tư̭ tin tloong xinh hwa̭t, zaw tiếp, chất lươ̭ng zảw zṷc tư̒ng bước ản nơng lêênh... Dỏ la̒ nhửng kết kwá gi nhâ̭n wê̒l mô hi̒nh tlươ̒ng zân tôô̭c bản chủ (ZTBC) vu̒ng dă̭c biḙ̂t khỏ khăn da̒, dang ản tính kwan tâm xâi zư̭ng.


Kơ xớ vâ̭t chất tlươ̒ng FT zân tôô̭c bán chủ TH&THCS Đô̭c Lâ̭p (Ki̒ Xơn) ản xâi zư̭ng khang chang, dáp ửng tốt iêw kâ̒w ră̭i va̒ hoo̭c.

Dâ̒n tôi dêểnh thăm tlương FT ZTBC TH&THCS Đô̭c Lâ̭p (Ki̒ Xơn) khi̒ thâ̒i, tlo̒ nha̒ tlươ̒ng dang tâ̭p chung cho wiḙ̂c hwa̒n thă̒nh chương chi̒nh năm hoo̭c, chấn bi̭ ki̒ thi hoo̭c ki̒ II. Dươ dâ̒n tôi di thăm kơ xớ vâ̭t chất khang chang kuố nha̒ tlươ̒ng, kô zảw Bu̒i Thi̭ Thanh Thwí, Hiḙ̂w tlướng nha̒ tlươ̒ng cho mắt: Tlươ̒ng nă̒m ớ xa̭ thuô̭c vu̒ng dă̭c biḙ̂t khỏ khăn kuố hwiḙ̂n Ki̒ Xơn, tí lḙ̂ hô̭ nge̒w kuố xa̭ chiểm tlêênh 53%. Tlươ̒ng kỏ 11 lớp, 212 hoo̭c xinh. Hoo̭c xinh la̒ ngươ̒i zân tôô̭c thiếw xổ chiểm 97%. Zaw thôông di la̭i khỏ khăn, tlước ni ko̒n kỏ hiḙ̂n tươ̭ng hoo̭c xinh dá hoo̭c, chăng khă̒n. Khâw 3 năm kháp nhâ̭p, bớ tlươ̒ng Tiếw ho̭c va̒ THCS, thă̒nh lâ̭p tlươ̒ng FT ZTBC, mo̭i mă̭t kuố nha̒ tlươ̒ng da̒ di lêênh. Tí lḙ̂ hoo̭c xinh bản chủ năm hoo̭c dâ̒w tiên chí kỏ 53 ủn, năm năi tăng lêênh 153 ủn, tloong rỉ 125 ủn hướng chể dô̭ vu̒ng khỏ khăn. Kớ xớ vâ̭t chất nha̒ tlươ̒ng ản dâ̒w tư xâi zư̭ng khang chang, kỏ khu bản chủ riêng, tiḙ̂n ngi, xă̭ch xḙ. Kôông tác fṷc vṷ, chăm xooc hoo̭c xinh xinh hwa̭t bản chủ ản chủ tloo̭ng, nha̒ ăn, foo̒ng ớ, nha̒ vḙ̂ xinh, nha̒ thẳm luôn go̭n ga̒ng, ngăn nắp, xă̭ch xḙ, ngăn nắp. Chất lươ̭ng 2 mă̭t zảw zṷc ản nơng lêênh ro̭ nét. Hết hoo̭c ki̒ 1 năm hoo̭c 2018 – 2019 , kấp Tiếw hoo̭c kỏ 29% hoo̭c xinh hwa̒n thă̒nh tốt, kấp THCS kỏ tlêênh 30% da̭t hoo̭c lư̭c khả, zói.

Thew xổ liḙ̂w thôổng kê kuố Xớ GD&ĐT, to̒n tính ka̭ ni̒ kỏ 13 tlươ̒ng FT DTNC, 13 tlươ̒ng FT ZTBC. Tloong rỉ 2 tlươ̒ng FT ZTBC tiếw hoo̭c, 5 tlươ̒ng FT ZTBC THCS, 6 tlươ̒ng TF ZTBC TH&THCS. Hḙ̂ thôổng kác tlươ̒ng ZTBC ản vớ rôô̭ng wê̒l kwi mô, nơng kấp wê̒l kơ xớ vâ̭t chất. Kác nha̒ tlươ̒ng fổi hơ̭p ku̒ng Ban Chí hwi kwân xư̭ kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ thư̭c hiḙ̂n kôông tác nô̭i vṷ, kwan tâm kôông tác ruôi ăn, ớ cho ho xinh. Dám báw chể dô̭, chỉnh xắch ưw da̭i vởi ziḙ̂n hoo̭c xinh chỉnh xắch xa̭ hô̭i, hoo̭c xinh vu̒ng zân tô̭c thiếw xổ. Miê̒n nủi, vu̒ng KT-XH dă̭c biḙ̂t khỏ khăn, kwan tâm ta̭w kơ hô̭i cho hoo̭c sinh khwiết tâ̭t.

Deẻnh zả wê̒l hiḙ̂w kwá kác tlươ̒ng ZTBC tlêênh diḙ̂ ba̒n tính, dôô̒ng chỉ Bu̒i Tloo̭ng Dắc, Zảm dôốc Xớ GD&ĐT khắng di̭nh: Kác tlươ̒ng ZTBC ản thă̒nh lâ̭p va̒ fát hwi hiḙ̂w kwá cho thẩi ni la̒ môô̭ch chú chương dủng dẳn. Bên keḙnh wiḙ̂c chiến khai thư̭c hiḙ̂n záng ră̭i kiển thức thew kwi di̭nh, kác tlươ̒ng ZTBC kwan tâm re̒n liḙ̂n cho hoo̭c xinh kác ki̭ năng kơ bán nhơ ki̭ năng zaw tiếp, hơ̭p tác tư̭ fṷc vṷ, ki̭ năng ửng xứ, kwan tâm bô̒i zươ̭ng hoo̭c xinh thew tiêw chấn kiển thức, ki̭ năng kuố môn hoo̭c... zúp hoo̭c xinh hwa̒n thiḙ̂n ki̭ năng khôổng. 100% hoo̭c xinh kác tlươ̒ng ZTBC ản hoo̭c 2 buối/ngă̒i thew dủng kwi di̭nh kuố Bô̭ GD&ĐT. Kwa rỉ nha̒ tlươ̒ng kỏ diê̒w kiḙ̂n dớ thư̭c hiḙ̂n ră̭i hoo̭c chỉnh khwả, bô̒i zươ̭ng hoo̭c xinh zói, fṷ da̭w hoo̭c xinh iểw kẻm, tăng thơ̒i lươ̭ng tư̭ hoo̭c kỏ hưởng zâ̭n. Chủ tloo̭ng bô̒i zươ̭ng kiển thức cho hooc xinh thi chiến kấp va̒ tố chức nhê̒w hwa̭t dôô̭ng dớ thư̭c hiḙ̂n mṷc tiêw zảw zṷc to̒n ziḙ̂n, dối mởi zảw zṷc.

Zương Liḙ̂w


KÁC TIN KHÁC

Không có hình ảnh

Ki̒ ho̭p thử 9, HĐND tính khwả XVI tha̒nh kôông tốt dḙp

(HBDT) – Ngă̒i 19/7, ngă̒ la̒ wiḙ̂c thử 3, Ki̒ ho̭p thử 9 HĐND tính tiếp tṷc chương chi̒nh ngi̭ tlươ̒ng, nô̭i zung tháw lwâ̭n ta̭i hô̭i tlươ̒ng, chất vẩn va̒ tlá lơ̒i chất vẩn, biếw kwiết thôông kwa kác Ngi̭ kwiết va̒ bể ma̭c Ki̒ ho̭p. Dôông chỉ Ngô Văn Twẩn, Fỏ Bỉ thư Tính wí zư̭ fiên bể ma̭c. Kác da̭i biếw HĐND tính thôông kwa kác Ngi̭ kwiết chi̒nh ta̭i Ki̒ ho̭p thử 9, HĐND tính khwả XVI, Nhiḙ̂m ki̒ 2016 – 2021.

Dwa̒n da̭i biếw tính ha thăm viểng kác anh hu̒ng liḙ̂t xi̭ ta̭i Ngiḙ̂ chang Kwuốc za Chươ̒ng Xơn

(HBDT) – Ngă̒i 21/7, Dwa̒n da̭i biếw tính ha zo dôô̒ng chỉ Châ̒n Dăng Ninh, Fỏ Bỉ thư Thươ̒ng chư̭c Tính wí, Chú ti̭ch HĐND tính, Tlướng Dwa̒n DBKH tính la̒ tlướng dwa̒n da̒ thăm viểng kác anh hu̒ng liḙ̂t xi̭ ta̭i Ngi̭ chang liḙ̂t xi̭ kwuốc za Chươ̒ng Xơn va̒ Ngiḙ̂ chang liḙ̂t xi̭ kwuốc za Dươ̒ng 9 thuô̭c tính Kwáng Tli̭

Zái fáp nơng kaw hiḙ̂w kwá tiếp xúc, dổi thwa̭i vởi nhân zân

(HBDT) – Da̭i hô̭i thưe XI kuố Dáng nêw ro̭: "kác kấp wí Dáng va̒ Chỉnh fái thươ̒ng xwiên dổi thwa̭i, tlẳng iểng, hoo̭c hói, tiếp thu ỉ kiển kuố, zái kwiết khỏ khăn, vưởng vắc kuố nhân zân, tin zâ, tôn tloo̭ng nhửng ngươ̒i kỏ ỉ kiến khác. La̒ tốt kông tác zân vâ̭n, kỏ kơ chể fáp lwâ̭t dớ nhân zân bă̒i tó chỉnh kiển, ngwiḙ̂n vo̭ng vqf thư̭c hiḙ̂n kwiê̒n la̒ chú kuố mêê̒nh.”. Kṷ thế hwả chú chương, chỉnh xách, chí da̭w kuố Tlung ương. Ban Thươ̒ng vṷ Tính wí da̒ ban ha̒nh Kiwết di̭nh xổ 232 – QĐ ngă̒i 9/6/2016 kwi di̭nh wê̒l wiḙ̂c tiếp xúc, dổi thwa̭i vởi nhân zân.

Hô̭i ngi̭ Ban Chấp ha̒nh Dáng bô̭ tính lâ̒n thử 18, khwả XVI, nhiḙ̂m ki̒ 2015 – 2020: Dối mởi meḙnh hơn, kwiết liḙ̂t ha̒nh dôô̭ng, fẩn dẩw hwa̒n tha̒nh thẳng lơ̭i nhiḙ̂m vṷ KT-XH

(HBDT) – Ngă̒i 10/7, khâw 1,5 ngă̒i la̒ wiḙ̂c, Hô̭i ngi̭ Ban Chấp ha̒nh Dáng bô̭ tính lâ̒n thử 18, khwả XVI, nhiḙ̂m ki̒ 2015 – 2020 da̒ hwa̒n tha̒nh kác chương chi̒nh dê̒ tha va̒ tha̒nh kôông tốt dḙp. Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí viên BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí chú chi̒ fiên bể ma̭c.

Dấi meḙnh ửng zṷng kôông ngḙ̂ thôông tin tloong tlươ̒ng hoo̭c

(HBDT) – 100% kơ xớ zảw zṷc ản kết nổl internet tốc dô̭ kaw, tloong rỉ 82,6% kết nổl băng thôông rôô̭ng FTTH, ko̒n la̭i 3G; 84,4% kơ xớ zảw zṷc kết nổl ma̭ng LAN va̒ wifi, 555 kơ xớ zảw zṷc kỏ foo̒ng hoo̭c mẳi tỉnh, 47% kơ xớ zảw zṷc fố thôông kỏ chi̒nh chiê̒w da năng. Kác tlang thiết bi̭ ản dâ̒w tư dôô̒ng bô̭, dâ̒i dú xổ lươ̭ng fu̒ hơ̭p vởi nhu kâ̒w kuố tư̒ng kơ xớ zảw zṷc. Dó la̒chửng minh cho cho chú chương da̒ ản nga̒nh ZZ&DT tâ̭p chung thư̭c hiḙ̂n tloong thơ̒i zan kwa dấi meḙnh ửng zṷng KNTT tloong tlươ̒ng hoo̭c.

5 ỉ tướng khới ngiḙ̂p tiêw biếw tham za “Ngă̒i hô̭i Fṷ nư̭ khới ngiḙ̂p khu vư̭c fiể Bắc”

(HBDT) – Nhă̒m tiếp tṷc thư̭c hiḙ̂n Dê̒ ản 939 "Hổ chơ̭ fṷ nư̭ khới ngiḙ̂p zai dwa̭n 2017 - 2025” bớ dâ̒w năm dêểnh chi̒ ni̒, Hô̭i LHFN tính xâi zư̭ng va̒ chiến khai nhê̒w chương chi̒nh, hwa̭t dôô̭ng kṷ thế, thiết thư̭c, hiḙ̂w kwá, tloong rỉ chủ tloong wiḙ̂c xâi zư̭ng ỉ tướng khới ngiḙ̂p.