(HBDT) – Tí lḙ̂ hoo̭c xinh dá hoo̭c zám dảng kế, hooc xinh ản hoo̭c 2 buối tlêênh/ ngă̒i, ản re̒n liḙ̂n ki̭ năng khôổng dớ thêm tư̭ tin tloong xinh hwa̭t, zaw tiếp, chất lươ̭ng zảw zṷc tư̒ng bước ản nơng lêênh... Dỏ la̒ nhửng kết kwá gi nhâ̭n wê̒l mô hi̒nh tlươ̒ng zân tôô̭c bản chủ (ZTBC) vu̒ng dă̭c biḙ̂t khỏ khăn da̒, dang ản tính kwan tâm xâi zư̭ng.


Kơ xớ vâ̭t chất tlươ̒ng FT zân tôô̭c bán chủ TH&THCS Đô̭c Lâ̭p (Ki̒ Xơn) ản xâi zư̭ng khang chang, dáp ửng tốt iêw kâ̒w ră̭i va̒ hoo̭c.

Dâ̒n tôi dêểnh thăm tlương FT ZTBC TH&THCS Đô̭c Lâ̭p (Ki̒ Xơn) khi̒ thâ̒i, tlo̒ nha̒ tlươ̒ng dang tâ̭p chung cho wiḙ̂c hwa̒n thă̒nh chương chi̒nh năm hoo̭c, chấn bi̭ ki̒ thi hoo̭c ki̒ II. Dươ dâ̒n tôi di thăm kơ xớ vâ̭t chất khang chang kuố nha̒ tlươ̒ng, kô zảw Bu̒i Thi̭ Thanh Thwí, Hiḙ̂w tlướng nha̒ tlươ̒ng cho mắt: Tlươ̒ng nă̒m ớ xa̭ thuô̭c vu̒ng dă̭c biḙ̂t khỏ khăn kuố hwiḙ̂n Ki̒ Xơn, tí lḙ̂ hô̭ nge̒w kuố xa̭ chiểm tlêênh 53%. Tlươ̒ng kỏ 11 lớp, 212 hoo̭c xinh. Hoo̭c xinh la̒ ngươ̒i zân tôô̭c thiếw xổ chiểm 97%. Zaw thôông di la̭i khỏ khăn, tlước ni ko̒n kỏ hiḙ̂n tươ̭ng hoo̭c xinh dá hoo̭c, chăng khă̒n. Khâw 3 năm kháp nhâ̭p, bớ tlươ̒ng Tiếw ho̭c va̒ THCS, thă̒nh lâ̭p tlươ̒ng FT ZTBC, mo̭i mă̭t kuố nha̒ tlươ̒ng da̒ di lêênh. Tí lḙ̂ hoo̭c xinh bản chủ năm hoo̭c dâ̒w tiên chí kỏ 53 ủn, năm năi tăng lêênh 153 ủn, tloong rỉ 125 ủn hướng chể dô̭ vu̒ng khỏ khăn. Kớ xớ vâ̭t chất nha̒ tlươ̒ng ản dâ̒w tư xâi zư̭ng khang chang, kỏ khu bản chủ riêng, tiḙ̂n ngi, xă̭ch xḙ. Kôông tác fṷc vṷ, chăm xooc hoo̭c xinh xinh hwa̭t bản chủ ản chủ tloo̭ng, nha̒ ăn, foo̒ng ớ, nha̒ vḙ̂ xinh, nha̒ thẳm luôn go̭n ga̒ng, ngăn nắp, xă̭ch xḙ, ngăn nắp. Chất lươ̭ng 2 mă̭t zảw zṷc ản nơng lêênh ro̭ nét. Hết hoo̭c ki̒ 1 năm hoo̭c 2018 – 2019 , kấp Tiếw hoo̭c kỏ 29% hoo̭c xinh hwa̒n thă̒nh tốt, kấp THCS kỏ tlêênh 30% da̭t hoo̭c lư̭c khả, zói.

Thew xổ liḙ̂w thôổng kê kuố Xớ GD&ĐT, to̒n tính ka̭ ni̒ kỏ 13 tlươ̒ng FT DTNC, 13 tlươ̒ng FT ZTBC. Tloong rỉ 2 tlươ̒ng FT ZTBC tiếw hoo̭c, 5 tlươ̒ng FT ZTBC THCS, 6 tlươ̒ng TF ZTBC TH&THCS. Hḙ̂ thôổng kác tlươ̒ng ZTBC ản vớ rôô̭ng wê̒l kwi mô, nơng kấp wê̒l kơ xớ vâ̭t chất. Kác nha̒ tlươ̒ng fổi hơ̭p ku̒ng Ban Chí hwi kwân xư̭ kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ thư̭c hiḙ̂n kôông tác nô̭i vṷ, kwan tâm kôông tác ruôi ăn, ớ cho ho xinh. Dám báw chể dô̭, chỉnh xắch ưw da̭i vởi ziḙ̂n hoo̭c xinh chỉnh xắch xa̭ hô̭i, hoo̭c xinh vu̒ng zân tô̭c thiếw xổ. Miê̒n nủi, vu̒ng KT-XH dă̭c biḙ̂t khỏ khăn, kwan tâm ta̭w kơ hô̭i cho hoo̭c sinh khwiết tâ̭t.

Deẻnh zả wê̒l hiḙ̂w kwá kác tlươ̒ng ZTBC tlêênh diḙ̂ ba̒n tính, dôô̒ng chỉ Bu̒i Tloo̭ng Dắc, Zảm dôốc Xớ GD&ĐT khắng di̭nh: Kác tlươ̒ng ZTBC ản thă̒nh lâ̭p va̒ fát hwi hiḙ̂w kwá cho thẩi ni la̒ môô̭ch chú chương dủng dẳn. Bên keḙnh wiḙ̂c chiến khai thư̭c hiḙ̂n záng ră̭i kiển thức thew kwi di̭nh, kác tlươ̒ng ZTBC kwan tâm re̒n liḙ̂n cho hoo̭c xinh kác ki̭ năng kơ bán nhơ ki̭ năng zaw tiếp, hơ̭p tác tư̭ fṷc vṷ, ki̭ năng ửng xứ, kwan tâm bô̒i zươ̭ng hoo̭c xinh thew tiêw chấn kiển thức, ki̭ năng kuố môn hoo̭c... zúp hoo̭c xinh hwa̒n thiḙ̂n ki̭ năng khôổng. 100% hoo̭c xinh kác tlươ̒ng ZTBC ản hoo̭c 2 buối/ngă̒i thew dủng kwi di̭nh kuố Bô̭ GD&ĐT. Kwa rỉ nha̒ tlươ̒ng kỏ diê̒w kiḙ̂n dớ thư̭c hiḙ̂n ră̭i hoo̭c chỉnh khwả, bô̒i zươ̭ng hoo̭c xinh zói, fṷ da̭w hoo̭c xinh iểw kẻm, tăng thơ̒i lươ̭ng tư̭ hoo̭c kỏ hưởng zâ̭n. Chủ tloo̭ng bô̒i zươ̭ng kiển thức cho hooc xinh thi chiến kấp va̒ tố chức nhê̒w hwa̭t dôô̭ng dớ thư̭c hiḙ̂n mṷc tiêw zảw zṷc to̒n ziḙ̂n, dối mởi zảw zṷc.

Zương Liḙ̂w


KÁC TIN KHÁC


Dáng bô̭ xa̭ Twân Da̭w (La̭c Xơn): Chiến biển khâw zái thế chi bô̭ kơ kwan xa̭

(HBĐT) - Thư̭c hiḙ̂n Kôông văn xổ 432, ngă̒i 7/9/2018 kuố BTV Tính wí wê̒l wiḙ̂c zái thế chi bô̭ kác kơ kwan xa̭, fươ̒ng, thi̭ chẩn. Thươ̒ng chư̭c Dáng wí xa̭ Twân Da̭w (La̭c Xơn) da̒ ba̒n ba̭c va̒ di dêểnh thôổng nhất: Khâw zái thế, wiḙ̂c fân kôông dáng viên wê̒l xinh hwa̭t ta̭i kác chi bô̭ nôông thôn fái dám báw la̒ tốt 2 nhiḙ̂m vṷ, dỏ la̒ thế hiḙ̂n tinh thâ̒n lẳng nge kuố Dáng – kản bô̭, dáng viên fái thư̭c xư̭ khânh zân, xát zân hơn, zúp kấp wí khắc fṷc nhửng tô̒n ta̭i, ha̭n chể tloong lẳnh da̭w, diê̒w hă̒nh, tlước mă̭t tâ̭p chung nơng kaw chất lươ̭ng xinh hwa̭t chi bô̭

Chiến khai Kể hwă̭ch Hô̭i thi Thi̒m hiếw wê̒l chú kwiê̒n va̒ fát chiến bê̒n vưng biến, dáw Viḙ̂t Nam

(HBĐT) - Ngă̒i 3/6, Ban Tố chức diḙ̂ fương Hô̭i thi Thi̒m hiếw wê̒l chú kwiê̒n va̒ fát chiến bê̒n vưng biến, dáw Viḙ̂t Nam năm 2019 khu vư̭c fiể Bắc tố chức ho̭p ba̒n, chiến khai Kể hwă̭ch fổi hơ̭p va̒ chấn bi̭ cho Hô̭i thi khu vư̭c miê̒n nủi fiể Bắc va̒ kác tính lân kâ̭n ta̭i tính Hwa̒ Bi̒nh. Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính, Tlướng BTC chú chi̒ hô̭i ngi̭.

Bô̭ tlướng Bô̭ NN&PTNT Ngwiḙ̂n Xwân Kươ̒ng va̒ lẳnh da̭w tính Thải Bi̒nh thăm, la̒ wiḙ̂c ta̭i tính ha.

(HBDT) – Ngă̒i 26/5, do̒n kôông tác kuố Bô̭ NN&PTNT va̒ tính Thải Bi̒nh da̒ dêểnh thăm, la̒ wiḙ̂c vởi lẳnh da̭w tính Hwa̒ Bi̒nh. Tham za dwa̒n kôông tác kỏ dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Xwân Kươ̒ng, WVBCH T.Ư Dáng, Bô̭ tlướng Bô̭ NN&PTNT; Ngwiḙ̂n Hô̒ng Ziên, Bỉ thư Tính wí Thải Bi̒nh; Ngô Dông Hái, WV zư̭ khwiết BCH T.Ư Dáng, Fỏ Bỉ thư Tính wí Thải Bi̒nh; Fu̒ng Dức Tiển, Thử tlướng Bô̭ NN&PTNT...

Ban Thươ̒ng vṷ Tính wí tháw lwâ̭n va̒ cho ỉ kiển nhê̒w nô̭i zung kwan tloo̭ng dổi vởi fát chiến KT-XH kuố tính

(HBDT) – Ngă̒i 23/5 dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí viên Ban Chấp ha̒nh Tlung ương Dáng, Bỉ thư Tính wí chú chi̒ Hô̭i ngi̭ kuố Ban Thươ̒ng vṷ Tính wí tháw lwâ̭n nhê̒w nô̭i zung kwan tlo̭ng dổi vởi fát chiến KT-XH kuố tính

Tâ̭p chung chiến khai kể hwă̭ch xắp xếp kác dơn vi̭ hă̒nh chỉnh kấp hwiḙ̂n, kấp xa̭ tlêênh diḙ̂ ba̒n tính.

(HBDT) – Ngă̒i 21/5, UBND tính da̒ tó chức hô̭i ngi̭ chiến khai kác chú chương, kác kwi di̭nh kuố Dáng va̒ Nha̒ nước, kể hwă̭ch kuố tính wê̒l xắp xếp kác dơn vi̭ hă̒nh chỉnh kấp hwiḙ̂n, kấp xa̭ tlêênh diḙ̂ ba̒n tính. Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Kwang, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch UBND tính chú chi̒ hô̭i ngi̭. Zư̭ hô̭i ngi̭ ko̒n kỏ dôô̒ng chỉ Bu̒i văn Tính, Wí viên BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí; kác Fỏ Chú ti̭ch HĐND, UBND tính; lẳnh da̭w kác xớ, ban, ngă̒nh va̒ kác diḙ̂ fương tloong tính.