(HBDT) – Wí ban Kiếm tla (WBKT) Tha̒nh wí Hwa̒ Bi̒nh da̒ ki̭p thơ̒i tham mưw zúp kấp wí thư̭c hiḙ̂n kôông tác kiếm tla, zảm xát (KT, ZX) va̒ thi hă̒nh kí lwâ̭t tloong Dáng, nơng kaw chất lươ̭ng, hiḙ̂w kwá kôông tác KT,ZX kuố Dáng, kóp fâ̒n xâi zư̭ng Dáng bô̭ thă̒nh fổ tloong kheḙch, vưng meḙnh. Xổ lươ̭ng kác kuô̭c kiếm tla tăng 10%, chất lươ̭ng i ản nơng lêênh, tâ̭p chung baw nhửng nô̭i zung nhă̭i kám ản zư lwâ̭n kwan tâm.
WBKT Thă̒nh wí Hwa̒ Bi̒nh da̒ tham mưw zúp wiḙ̂c kấp wí kiếm tla wiḙ̂c lẳnh da̭w, chí da̭w tlư̭c tiếp thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ xổ 29 kuố Ban Thươ̒ng vṷ Tính wí wê̒l "Tăng kươ̒ng kí lwâ̭t, kí kương hă̒nh chỉnh, dấi meḙnh thư̭c hiḙ̂n nếp khôổng văn minh, văn hwả kôông xớ”. Ánh: Bô̭ fâ̭n "môô̭ch kướ” tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh ta̭w diê̒w kiḙ̂n thwâ̭n lơ̭i cho tố chức, kả nhân dêểnh zaw zi̭ch.

Tloong kwie I năm 2019, tâ̭p thế lẳnh da̭w, kác kơ kwan WBKT Thă̒nh wí da̒ chú dôô̭ng tham mưw zúp kấp wí chiến khai va̒ tố chức thư̭c hiḙ̂n kác kuô̭c KT,ZX kuố kấp wí dám báw thew chương chi̒nh, kể hwă̭ch kông tác năm da̒ dê̒ tha, fṷc hô̭ vởi dă̭c diếm ti̒nh hi̒nh thcj hiḙ̂n nhiḙ̂m vṷ chỉnh tli̭ kuố Tha̒nh wí va̒ kác chi, Dáng bô̭ kơ xớ. Chú dôô̭ng chiến khai va̒ tố chức thư̭c hiḙ̂n kác kuô̭c KT,ZX kuố dơn vi̭. Thư̭c hiḙ̂n tốt kôông tác tiếp kôông zân, fổi hơ̭p Văn foo̒ng Thă̒nh wí va̒ kác kơ kwan tham mưw zúp wiḙ̂c kuố Thă̒nh wí dớ fân lo̭i dơn thư tổ kảw fát xinh, chăng dớ dơn thư tô̒n doo̭ng, kóp fâ̒n dám báw ốn di̭nh ti̒nh hi̒nh chỉnh tli̭ va̒ vai tlo̒ lẳnh da̭w kuố kác kấp wí Dáng tlêênh diḙ̂ ba̒n.
WBKT Thă̒nh wí da̒ fổi hơ̭p vởi Văn foo̒ng kấp wíva̒ kác Ban xâi zư̭ng Dáng kuố Thă̒nh wí tham mưw zúp kấp wí tố chức hô̭i ngi̭ tôống kết kôông tác xâi zư̭ng Dáng va̒ kôông tác KT,ZX năm 2019 kuố Dáng bô̭ tha̒nh fổ. Zúp kấp wí kiếm tla wiḙ̂c lẳnh da̭w, chí da̭w tiếp tṷc thư̭c hiḙ̂n  Chí thi̭ xổ 29, ngă̒i 23/5/2014 kuố Ban Thươ̒ng vṷ Tính wí wê̒l "Tăng kươ̒ng kí lwâ̭t, kí kương hă̒nhchỉnh, dấi meḙnh thư̭c hiḙ̂n nếp khôổng văn minh, văn hwả kôông xớ” dổi vởi 3 Dáng wí xa̭: Tlung Minh, Thải Thi̭nh, Hwa̒ Bi̒nh. Tham mưw zúp kấp wí thă̒nh lâ̭p dwa̒n zảm xát wiḙ̂c lẳnh da̭w, chí da̭w tố chức thư̭c hiḙ̂n Ngi̭ kwiết xổ 18-NQ/TW Hô̭i ngi̭ Tlung ương 6 (khwả XII) wê̒l "Môô̭ch xổ vẩn dê̒ tiếp tṷc dối mởi, xắp xếp tố chức bô̭ mẳi kuố hḙ̂ thôổng chỉnh tli̭ tinh go̭n, hwa̭t dôô̭ng hiḙ̂w lư̭c, hiḙ̂w kwá” va̒ Kết lwâ̭n xổ 18, ngă̒i 22/9/2017 kuố Ban Bỉ thư wê̒l tiếp tṷc thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ xổ 10-CT/TW kuố BÂN Bỉ thư khwả X "Nơng kaw chất lươ̭ng xinh hwa̭t chi bô̭ tloong tính hi̒nh mởi”, kôông tác xâi zư̭ng Dáng, fát chiến Dáng viên dổi vởi 3 Dáng wí, kơ kwan chỉnh kwiê̒n thă̒nh fổ, fươ̒ng Dô̒ng Tiển, Kôông tI KF Kwán lỉ dươ̒ng bô̭ 222.
WBKT Tha̒nh wí da̒ kiếm tla dổi vởi 4 dơn vi̭, gômg: Dáng wí fươ̒ng Hư̭w Ngi̭, Ban CHQS thă̒nh fổ, Chi kṷc Thwể thă̒nh fổ va̒ Chi bô̭ Kôông ti kó fấn Tư vẩn xâi zư̭ng Thăng Long. Chú dôô̭ng zảm xát, nẳm ti̒nh hi̒nh kơ xớ kwa kác kêênh thôông tin nhơ bảw kảw di̭nh ki̒, kôông tác nẳm ti̒nh hi̒nh kuố kản bô̭ kơ kwan WBKTThă̒nh wí. Thư̭c hiḙ̂n thi hă̒nh kí lwâ̭t bă̒ng hi̒nh thức khiến chắch Dáng dổi vởi dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Dức Thi̭nh, Fỏ Bỉ thư Dáng wí, Chú ti̭ch UBND xa̭ Zân Chú. Dang xem xét thi hă̒nh  kí lwâ̭t  dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Thi̭ Zang, Fỏ Hiḙ̂w tlướng tlươ̒ng mâ̒m non Dôô̒ng Tiển, ngwiḙ̂n Fỏ Hiḙ̂w tlướng tlươ̒ng mâ̒m non Hwa̒ Bi̒nh. Di̒nh cí xinh hwa̭t Dáng: Kwiết di̭nh di̒nh chí 4 dáng viên thew dê̒ ngi̭ kuố Viḙ̂n Kiếm xát nhân zân. Kấp wí kơ xớ da̒ kwan tâm lẳnh da̭w, chí da̭w xâi zư̭ng kể hwă̭ch kôông tác KT, ZX kuố kấp wí va̒ WBKT Dáng wí. Tiển hă̒nh KT,ZX tố chức Dáng tloong wiḙ̂c chấp hă̒nh chí thi̭, ngi̭ kwiết kuố Dáng, kác văn bán kwi di̭nh, hưởng zâ̭n tố chức Dáng kấp tlêênh, kông tác thu nô̭p dáng fỉ va̒ kwán lỉ ta̒i chỉnh Dáng thew chương chi̒nh KT,ZX năm 2019. Dáng wí xa̭ Hwa̒ Bi̒nh dang tiển hă̒nh xem xét kí lwâ̭t dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Thi̭ Hô̒ng, Bỉ thư Chi bô̭, Hiḙ̂w tlướng tlươ̒ng mâ̒m non Hwa̒ Bi̒nh va̒ dôô̒ng chỉ Mai Thi̭ Hă̒ng, chi wí, Fỏ Hiḙ̂w tlướng tlươ̒ng mâ̒m non Hwa̒ Bi̒nh.
Tloong kwỉ II, WBKT kác kấp kuố Dáng bô̭ thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh tiếp tṷc tham mưw zúp kấp wí ku̒ng kấp KT,ZX thew chương chi̒nh năm 2019. Thư̭c hiḙ̂n tốt Kwi chể fổi hơ̭p vởi kác kấp, ban, ngă̒nh, tố chức, dwa̒n thế ku̒ng kấp tloong thư̭c hiḙ̂n nhiḙ̂m vṷ KT,ZX va̒ thi hă̒nh kí lwâ̭t Dáng. Tăng kươ̒ng nẳm bắt ti̒nh hi̒nh ớ kơ xớ, hổ chơ̭ wê̒l ngiḙ̂p vṷ, ki̭p thơ̒i hưởng zâ̭n kơ xớ zái kwiết kác vṷ wiḙ̂c fát xinh ngăi ta̭i kơ xớ. Thư̭c hiḙ̂n hiḙ̂w kwá kôông tác zảm xát thươ̒ng xwiên dớ ki̭p thơ̒i fát hiḙ̂n va̒ kiếm tla khi̒ kỏ râ̒w hiḙ̂w vi fa̭m kuố tố chức Dáng, dáng viên. Thư̭c hiḙ̂n tốt kôông tác tiếp dáng viên, kôông zân, tiếp nhâ̭n, xứ lỉ dơn thư...

Lê Chung

KÁC TIN KHÁC

Không có hình ảnh

Ki̒ ho̭p thử 9, HĐND tính khwả XVI tha̒nh kôông tốt dḙp

(HBDT) – Ngă̒i 19/7, ngă̒ la̒ wiḙ̂c thử 3, Ki̒ ho̭p thử 9 HĐND tính tiếp tṷc chương chi̒nh ngi̭ tlươ̒ng, nô̭i zung tháw lwâ̭n ta̭i hô̭i tlươ̒ng, chất vẩn va̒ tlá lơ̒i chất vẩn, biếw kwiết thôông kwa kác Ngi̭ kwiết va̒ bể ma̭c Ki̒ ho̭p. Dôông chỉ Ngô Văn Twẩn, Fỏ Bỉ thư Tính wí zư̭ fiên bể ma̭c. Kác da̭i biếw HĐND tính thôông kwa kác Ngi̭ kwiết chi̒nh ta̭i Ki̒ ho̭p thử 9, HĐND tính khwả XVI, Nhiḙ̂m ki̒ 2016 – 2021.

Dwa̒n da̭i biếw tính ha thăm viểng kác anh hu̒ng liḙ̂t xi̭ ta̭i Ngiḙ̂ chang Kwuốc za Chươ̒ng Xơn

(HBDT) – Ngă̒i 21/7, Dwa̒n da̭i biếw tính ha zo dôô̒ng chỉ Châ̒n Dăng Ninh, Fỏ Bỉ thư Thươ̒ng chư̭c Tính wí, Chú ti̭ch HĐND tính, Tlướng Dwa̒n DBKH tính la̒ tlướng dwa̒n da̒ thăm viểng kác anh hu̒ng liḙ̂t xi̭ ta̭i Ngi̭ chang liḙ̂t xi̭ kwuốc za Chươ̒ng Xơn va̒ Ngiḙ̂ chang liḙ̂t xi̭ kwuốc za Dươ̒ng 9 thuô̭c tính Kwáng Tli̭

Zái fáp nơng kaw hiḙ̂w kwá tiếp xúc, dổi thwa̭i vởi nhân zân

(HBDT) – Da̭i hô̭i thưe XI kuố Dáng nêw ro̭: "kác kấp wí Dáng va̒ Chỉnh fái thươ̒ng xwiên dổi thwa̭i, tlẳng iểng, hoo̭c hói, tiếp thu ỉ kiển kuố, zái kwiết khỏ khăn, vưởng vắc kuố nhân zân, tin zâ, tôn tloo̭ng nhửng ngươ̒i kỏ ỉ kiến khác. La̒ tốt kông tác zân vâ̭n, kỏ kơ chể fáp lwâ̭t dớ nhân zân bă̒i tó chỉnh kiển, ngwiḙ̂n vo̭ng vqf thư̭c hiḙ̂n kwiê̒n la̒ chú kuố mêê̒nh.”. Kṷ thế hwả chú chương, chỉnh xách, chí da̭w kuố Tlung ương. Ban Thươ̒ng vṷ Tính wí da̒ ban ha̒nh Kiwết di̭nh xổ 232 – QĐ ngă̒i 9/6/2016 kwi di̭nh wê̒l wiḙ̂c tiếp xúc, dổi thwa̭i vởi nhân zân.

Hô̭i ngi̭ Ban Chấp ha̒nh Dáng bô̭ tính lâ̒n thử 18, khwả XVI, nhiḙ̂m ki̒ 2015 – 2020: Dối mởi meḙnh hơn, kwiết liḙ̂t ha̒nh dôô̭ng, fẩn dẩw hwa̒n tha̒nh thẳng lơ̭i nhiḙ̂m vṷ KT-XH

(HBDT) – Ngă̒i 10/7, khâw 1,5 ngă̒i la̒ wiḙ̂c, Hô̭i ngi̭ Ban Chấp ha̒nh Dáng bô̭ tính lâ̒n thử 18, khwả XVI, nhiḙ̂m ki̒ 2015 – 2020 da̒ hwa̒n tha̒nh kác chương chi̒nh dê̒ tha va̒ tha̒nh kôông tốt dḙp. Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí viên BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí chú chi̒ fiên bể ma̭c.

Dấi meḙnh ửng zṷng kôông ngḙ̂ thôông tin tloong tlươ̒ng hoo̭c

(HBDT) – 100% kơ xớ zảw zṷc ản kết nổl internet tốc dô̭ kaw, tloong rỉ 82,6% kết nổl băng thôông rôô̭ng FTTH, ko̒n la̭i 3G; 84,4% kơ xớ zảw zṷc kết nổl ma̭ng LAN va̒ wifi, 555 kơ xớ zảw zṷc kỏ foo̒ng hoo̭c mẳi tỉnh, 47% kơ xớ zảw zṷc fố thôông kỏ chi̒nh chiê̒w da năng. Kác tlang thiết bi̭ ản dâ̒w tư dôô̒ng bô̭, dâ̒i dú xổ lươ̭ng fu̒ hơ̭p vởi nhu kâ̒w kuố tư̒ng kơ xớ zảw zṷc. Dó la̒chửng minh cho cho chú chương da̒ ản nga̒nh ZZ&DT tâ̭p chung thư̭c hiḙ̂n tloong thơ̒i zan kwa dấi meḙnh ửng zṷng KNTT tloong tlươ̒ng hoo̭c.

5 ỉ tướng khới ngiḙ̂p tiêw biếw tham za “Ngă̒i hô̭i Fṷ nư̭ khới ngiḙ̂p khu vư̭c fiể Bắc”

(HBDT) – Nhă̒m tiếp tṷc thư̭c hiḙ̂n Dê̒ ản 939 "Hổ chơ̭ fṷ nư̭ khới ngiḙ̂p zai dwa̭n 2017 - 2025” bớ dâ̒w năm dêểnh chi̒ ni̒, Hô̭i LHFN tính xâi zư̭ng va̒ chiến khai nhê̒w chương chi̒nh, hwa̭t dôô̭ng kṷ thế, thiết thư̭c, hiḙ̂w kwá, tloong rỉ chủ tloong wiḙ̂c xâi zư̭ng ỉ tướng khới ngiḙ̂p.