(HBDT) – Khuô̭ng ngă̒i 10/5, Dwa̒n kiém tla kuố Ban chí da̭w tôống kết 15 năm thư̭c hiḙ̂n Ngi̭ kwiết xổ 24 kuố BCH T.Ư (Khwả XI) wê̒l kôông tác zân tôô̭c va̒ 25 năm thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ xổ 45 kuố Ban bỉ thư wê̒l môô̭ch xổ kôông tác ớ vu̒ng dôô̒ng ba̒w zân tô̭c Mông zo dôô̒ng chỉ Bu̒i Twẩn Kwang, Fỏ Tlướng Ban Zân vâ̭n T.Ư la̒ tlươ̒ng dwa̒n da̒ la̒ wiḙ̂c vởi lẳnh da̭w tính. Tham za dwa̒n kỏ da̭i ziḙ̂n lẳnh da̭w môô̭ch xổ Vu, Kṷc thuô̭c kác Bô̭, Ban, Ngă̒nh T.Ư. Tiếp va̒ la̒ wiḙ̂c vởi dwa̒n kôông tác kỏ dôô̒ng chỉ Châ̒n Dăng Ninh, Fỏ Bỉ thư TC Tính wí, Chú ti̭ch HĐND tính ku̒ng lẳnh da̭w UBND, UB MTTQ tính, môô̭ch xổ ban, ngă̒nh, tố chức CT-XH tính.
Dôô̒ng chỉ Bu̒i Twẩn Kwang, Fỏ Tlướng Ban Zân vâ̭n T.Ư fát biếw kết lwâ̭n buối la̒ wiḙ̂c vởi lẳnh da̭w tính.

Bảw kảw kết kwá thư̭c hiḙ̂n Ngi̭ kwiết xổ 24 nêw ro̭: Kwa 15 năm thư̭c hiḙ̂n, dơ̒i khôổng vâ̭t chất, tinh thâ̒n kuố dôô̒ng ba̒w  ZTTX tloong tính ngă̒i ka̭ng ản kái thiḙ̂n, fát chiến vươ̭t bơ̭c xơ kơ̒ng tlước. Bớ nhê̒w nguô̒n vổn, tính tâ̭p chung dâ̒w tư kác kôông chi̒nh fṷc fát chiến KT-XH vu̒ng dôô̒ng ba̒w ZTTX vởi xổ tôống kinh fỉ tlêênh 130 tí dôô̒ng. Chi̒ ni̒ 100% xa̭, fươ̒ng, thi̭ chẩn tlêênh diḙ̂ ba̒n tính kỏ dươ̒ng ô tểnh chṷ xớ UBND xa̭; 100% xa̭ kỏ diḙ̂n lưởi kuốc za, kỏ tla̭m i tể, tlêênh 90% hô̭ zân nôông thôn ản xứ zṷng xứ zṷng dác hơ̭p vḙ̂ xinh. To̒n tính kỏ 16.000 ngươ̒i ản da̒w ta̭w ngê̒, tloong rỉ 60% la̒ ngươ̒i ZTTX. Tính thư̭c hiḙ̂n hổ chơ̭ Báw hiếm i tể cho 100% ngươ̒i nge̒w... Kôông tác kúng kổ va̒ nơng kaw chất lươ̭ng hḙ̂ thôổng chỉnh tli̭ kơ xớ, xâi zư̭ng thể tlâ̭n kuốc foo̒ng to̒n zân va̒ an ninh nhân zân vu̒ng dôô̒ng ba̒w ZTTX ản chủ tloo̭ng va̒ tăng kươ̒ng.

Kwa 25 năm thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ xổ 45, nhâ̭n thức kuố kản bô̭, dáng viên va̒ nhân zân môô̭ch xổ kôông tác vu̒ng zân tô̭c Mông kỏ nhê̒w biển chiến tích kư̭c. Hḙ̂ thôổng chỉnh tli̭ ản kúng kổ, kiḙ̂n to̒n, hiḙ̂w lư̭c, hiḙ̂w kwá lẳnh da̭w, diê̒w hă̒nh kuố kấp wí, chỉnh kwiê̒n, vai tlo̒ tham mưw kuố tố chức thư̭c hiḙ̂n kuố MTTQ, kác tố chức CT-XH va̒ chất lươ̭ng dô̭i ngṷ kản bô̭, dáng viên ản nơng lêênh ro̭ rḙ̂t. Kơ xớ ha̭ thơ̒ng tiếp tṷc ản dâ̒w tư xâi zư̭ng. QP-AN ản kúng kổ, tăng kươ̒ng, CTATXH ản dám báw. Chi̒ ni̒ thu nhâ̭p bi̒nh kwân dâ̒w ngươ̒i kuố dôô̒ng ba̒w Mông da̭t tlêênh 11 tliḙ̂w dôô̒ng/năm, tí lḙ̂ hô̭ nge̒w năm 2018 kuố xa̭ Pa̒ Ko̒ 28,8%, xa̭ Hang Kiên 40,1%. Hal xa̭ ngươ̒i Mông kỏ 7 tlươ̒ng hoo̭c kác kấp vởi tôống xổ khânh 2.400 hoo̭c xinh, bớ năm 2011 dêểnh ka̭ ni̒, chăng kỏ hoo̭c xinh dá hoo̭c...

Ta̭i buối la̒ wiḙ̂c, kác da̭i biếw tlaw dối, tháw lwâ̭n, la̒ ro̭ môô̭ch xổ vẩn dê̒ liên kwan dêểnh kôông tác zân tôô̭c va̒ kết kwá thư̭c hiḙ̂n chỉnh xắch zân tôô̭c tlêênh diḙ̂ ba̒n, kṷ thế nhơ: báw tô̒n băn xắc văn hwả zân tô̭c vu̒ng dôô̒ng ba̒w ZTTX, kơ chể fân kấp kwán lỉ, dâ̒w tư kết kẩw ha̭ thơ̒ng, ta̭w xinh kể, zái kwiết wiḙ̂c la̒ cho law dôô̭ng la̒ ngươ̒i ZTTX...

Fát biếw ta̭i buối la̒ wiḙ̂c, kỏ dôô̒ng chỉ Châ̒n Dăng Ninh, Fỏ Bỉ thư TC Tính wí, Chú ti̭ch HĐND tính da̒ la̒ ro̭ môô̭ch xổ vẩn dê̒ dwa̒n kiếm tla nêw, dôô̒ng thơ̒i dê̒ xwất: Chỉnh fú tiếp tṷc bổ chỉ kinh fỉ thư̭c hiḙ̂n Kwiết di̭nh xổ 2085 ngă̒i 31/10/2016 kuố Thú tưởng Chỉnh fú fê zwiḙ̂t chỉnh xắch dă̭c thu̒ hổ chơ̭ fát chiến KT-XH vu̒ng ZTTX vu̒ng miê̒n nủi zai dwa̭n 2017 – 2020, fân kấp dâ̒w tư cho diḙ̂ fương, nhất la̒ kác xa̭ DBKK thew Ngi̭ di̭nh xổ 161 ngă̒i 2/12/2016 wê̒l kơ chể dă̭c thu̒ tloong kwán lỉ dâ̒w tư xâi zư̭ng dổi vởi môô̭ch xổ zư̭ ản thuô̭c kác chương chi̒nh MTKZ zai dwa̭n 2016 – 2020, tăng di̭nh mức kinh fỉ nguô̒n vổn cho Chương chi̒nh 135.

Wê̒l thư̭c hiḙ̂n chương chi̒nh 45 dôô̒ng chỉ dê̒ ngi̭ Dáng, Nha̒ nước, Kuốc hô̭i tiếp tṷc kwan tâm, dâ̒w tư fát chiến KT-XH, nơng kaw dơ̒i khôổng cho dôô̒ng ba̒w ZTTX vu̒ng xâw, vu̒ng xa, diḙ̂ ba̒n tloo̭ng diếm; tăng nguô̒n lư̭c dâ̒w tư cho kết kẩw ha̭ thơ̒ng, fát chiến i tể, van hwả, tiêw thṷ xán fấm nôông , lâm ngiḙ̂p kuố dôô̒ng ba̒w Mông.

Fat biếw kết lwâ̭n buối la̒ wiḙ̂c, dôô̒ng chỉ Bu̒i Twẩn Kwang, Fỏ Tlướng Ban Zân vâ̭n T.Ư deẻnh zả tính ha da̒ chiến khai, thư̭c hiḙ̂n Ngi̭ kwiết xổ 24 va̒ Chí thi̭ xổ 45 môô̭ch kắch hiḙ̂w kwá, ba̒i bán, fu̒ hơ̭p diê̒w kiḙ̂n diḙ̂ fương.

Dôô̒ng ti̒nh vởi nhửng dê̒ xwất, kiển ngi̭ kuố dôô̒ng chỉ Fỏ Bỉ thưTC Tính wí ku̒ng nhơ nhiḙ̂m vṷ, zái fáp ma̒ tính dê̒ tha. Twi nhiên, dớ tiếp tṷc thư̭c hiḙ̂n kỏ hiḙ̂w kwá kôông tác zân tôô̭c tlêênh diḙ̂ ba̒n thơ̒i zan tởi, dôô̒ng chỉ Bu̒i Twẩn Kwang iêw kâ̒w: Tính kâ̒n tiếp tṷc nơng kaw nhâ̭n thức, chắch nhiḙ̂m kuố kác kấp, ngă̒nh, kản bô̭, dáng viên va̒ nhân zân wê̒l kôông tác va̒ thư̭c hiḙ̂n chỉnh xắch zân tôô̭c, dấi meḙnh fát chiến KT-XH, fát hwi tiê̒m năng, lơ̭i thể, nô̭i lư̭c tloong nhân zân, kwan tâm xâi zư̭ng hḙ̂ thôổng chỉnh tli̭, tố chức bô̭ mẳi va̒ dô̭i ngṷ kản bô̭ ZTTX...

* Tlước rỉ khởm ku̒ng ngă̒i, Dwa̒n kiếm tla da̒ la̒ wiḙ̂c vởi Ban Zân tôô̭c tính.

Bảw kảw vởi Dwa̒n, dôô̒ng chỉ Tlươ̒ng Ban Zân tôô̭c tính khắng di̭nh: Thư̭c hiḙ̂n chức năng, nhiḙ̂m vṷ ản zaw, Ban da̒ la̒ tốt wiḙ̂c tham mưw thư̭c hiḙ̂n chỉnh xắch zân tôô̭c va̒ kôông tác zân tôô̭c tlêênh diḙ̂ ba̒n. Khâw 15 năm thư̭c hiḙ̂n Ngi̭ kwiết xổ 24, kóp fâ̒n nhâ̭n thức kuố kác kấp wí, chỉnh kwiê̒n, kác ban, ngă̒nh MTTQ, kác tố chức XH-CT va̒ nhân zân wê̒l kôông tác zân tôô̭c ản nơng lêênh. Hḙ̂ thôổng chỉnh xắch zân tô̭c ản chiến khai thư̭c hiḙ̂n to̒n ziḙ̂n, hiḙ̂w kwá, dôô̒ng bô̭m chiến râ̒n bớ dâ̒w tư tlư̭c tiếp cho tư̒ng hô̭ la̭i hổ chơ̭ cho kôô̭ng dôô̒ng, nhỏm, ngươ̒i zân tư̭ vươn lêênh thwát nge̒w. Kơ xớ ha̭ thơ̒ng tư̒ng bước ản dâ̒w tư, tí lḙ̂ hô̭ nge̒w zám râ̒n, dơ̒i khôổng vâ̭t chất, tinh thâ̒n vu̒ng ZTTX ản nơng lêênh. Năng lư̭c, chi̒nh dô̭ kuố vu̒ng dôô̒ng ba̒w ZTTX ngă̒i ka̭ng ản nơng kaw, tư̒ng bước dáp ửng iêw kâ̒w nhiḙ̂m vṷ tloong ti̒nh hi̒nh mởi.

Gi nhâ̭n nhửng kết kwá da̒ da̭t ản, dôô̒ng chỉ Bu̒i Twẩn Kwang, Fỏ Tlướng Ban Zân vâ̭n T.Ư dê̒ ngi̭: tloong thơ̒i zan dêểnh, Ban Zân tôô̭c tính kâ̒n tiếp tṷc tham mưw chiến khai tốt kác chỉnh xắch zân tôô̭c tlêênh diḙ̂ ba̒n. Tloong rỉ tâ̭p chung cho fát chiến kinh tể gẳn ku̒ng fát chiến VH-XH, nơng kaw dơ̒i khôổng tinh thâ̒n chô̒ng ba̒w zân tôô̭c. Dấi meḙnh kôông tác tham mưw nhă̒m fát chiến hơn nươ̭ nguô̒n nhân lư̭c, chăm lo xâi zư̭ng dô̭i ngṷ kản bô̭ ZTTX , thư̭ hiḙ̂n tốt kôông tác nẳm ti̒nh hi̒nh, chú dôô̭ng dê̒ xwất kác zái fáp nhă̒m xăiư̭ng Dáng vu̒ng dôô̒ng ba̒w ZTTX thâ̭t xư̭ tlong kheḙch – vưng meḙnh, nơng kaw năng lư̭c lẳnh da̭w, hiḙ̂w kwá diê̒w hă̒nh kuố kấp wí, chỉnh kwiê̒n, MTTQ va̒ kác tố chức CT-XH vu̒ng dôô̒ng ba̒w ZTTX... H.Y

KÁC TIN KHÁC


Dwa̒n Da̭i biếw Kuốc hô̭i tính tiếp xúc kứ chi hwiḙ̂n Ki̒ Xơn khâw ki̒ ho̭p thử 7

(HBĐT) - Khởm ngă̒i 17/6, ta̭i UBND xa̭ Mông Hwả, Dwa̒n DBKH tính, gô̒m kác dôô̒ng chỉ: Châ̒n Dăng Ninh, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch HĐND tính, Tlươ̒g Dwa̒n DBKH tính; Ngwiḙ̂n Thanh Hái, Wí viên BCH T.Ư Dáng, Wí viên Ban thươ̒ng vṷ KH, Tlươ̒ng Ban Zân ngwiḙ̂n KH; Bu̒i Thu Hă̒ng, Fỏ Zảm dôốc Xớ I tể da̒ kỏ buối tiếp xúc vởi 90 kứ chi xa̭ Mông hwả va̒ Zân Hwa̒ (Ki̒ Xơn) bảw kảw kết kwá ki̒ ho̭p thử bắi, Kuốc hô̭i khwả XIV

Kôông bổ zi̭ch tá kủi châw Fi ta̭i hwiḙ̂n Da̒ Bắc

(HBDT) – Ngă̒i 16/4, Chi kṷc Chăn ruôi va̒ Thủ i tính xác nhâ̭n da̒ xwất hiḙ̂n zi̭ch tá kủi châw Fi (ZTKCF) tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Da̒ Bắc. Thew rỉ ku̒ng ngă̒i, UBND hwiḙ̂n Da̒ Bắc kôông bổ ZTKCF tă̭i xỏm Tă̒i Măng, xa̭ Tu Lỉ

Xa̭ Zân Hwa̒ xôi nối foong tla̒w văn ngḙ̂ kwâ̒n chủng

(HBD) – Thơ̒I zan kwa, kấp wí, chỉnh kwiê̒n xa̭ Zân Hwa̒ (Ki̒ Xơn) luôn kwan tâm dêểnh wiḙ̂c fát chiến va̒ nơng kaw chất lươ̭ng foong tla̒w văn ngḙ̂ kwâ̒n chủng. Kwa rỉ da̒ thu hút dôông dáw ngươ̒i zân tham za va̒ tlớ thee̒nh mỏn ăn tinh thâ̒n ó thế thiểw vởi nhân zân tloong xa̭. Văn ngḙ̂ kwâ̒n chủng kóp fâ̒n zư̭ zi̒n, fát hwi bán xắc văn hwả zân tôô̭c, xâi zư̭ng dơ̒i khôổng văn hwả mởi

Khi Ngi̭ kwiết bắt nguô̒n bớ thư̭c tể

(HBDT) – Hwiḙ̂n Tân La̭c kỏ zi̭en tích dất nôông ngiḙ̂p tlêênh 8.600 ha, tloong rỉ dất tlôông ki̭ chiểm 51%. Twi nhiên zả tli̭ xán xwất bớ kâl lo̭ chăng kaws, nểw chí dô̭c kănh lâl lo̭ thi̒ dơ̒i khôổng nhân zân kă̭p nhê̒w khỏ khăn. Xwất fát bớ thư̭c tể, ăm 2014, BTV Hwiḙ̂n wí Tân La̭c da̒ ban hă̒nh Ngi̭ kwiết xổ 12 wê̒l dươ kâl tlôô̒ng ha̒ng năm baw ziḙ̂n tích lo̭ kẻm hiḙ̂w kwá zai dwa̭n 2014 – 2020. Khânh 5 năm chiến khai, Ngi̭ kwiết da̒ ta̭w xư̭ chiến biển meḙnh, kăn bán, nơng kaw nhâ̭n thức kuố ngươ̒i zân wê̒l chú chương fát chiến nôông ngiḙ̂p bê̒n vưng tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n

Xơ kết 5 năm thư̭c hiḙ̂n Kuô̭c vâ̭n dôô̭ng “Fát hwi chiê̒n thôổng, kôổng hiển ta̒i năng, xứng zanh Bô̭ dô̭i Kṷ Hô̒”

(HBDT) - Khởm 6/6 Bô̭ Chi hwi Kwân xư̭ (CHKX) tínnh tố chức Hô̭i ngi̭ xơ kết, tôn vinh diến hi̒nh tiên tiển 5 năm thực hiện Kuô̭c vâ̭n dôô̭ng "Fát hwi chiê̒n thôổng, kôổng hiển ta̒i năng, xứng zanh Bô̭ dô̭i Kṷ Hô̒” (2014 - 2019) gẳn ku̒ng thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ xổ 05-CT/TW kuố Bô̭ Chỉnh tli̭ wê̒l hoo̭c tâ̭p va̒ la̒ thew tư tướng, da̭w dức, foong kách Hô̒ Chỉ Minh

Ủy ban MTTQ tỉnh phát động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường và Ngày môi trường thế giới

(HBDT) – Khuô̭NG 4/6, ta̭i Tlung tâm hoo̭c tâ̭p koo̭ng dôô̒ng xa̭ Xú Ngo̒i (TF Hwa̒ Bi̒nh), Ban Thươ̒ng chư̭c Wí ban MTTQ tính fát dôô̭ng hướng ửng Khảng hă̒nh dôô̭ng vi̒ môi tlươ̒ng năm 2019 va̒ Ngă̒i môi tlươ̒ng thể zởi 5/6/2019