(HBDT) – Ngă̒i 23/5 dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí viên Ban Chấp ha̒nh Tlung ương Dáng, Bỉ thư Tính wí chú chi̒ Hô̭i ngi̭ kuố Ban Thươ̒ng vṷ Tính wí tháw lwâ̭n nhê̒w nô̭i zung kwan tlo̭ng dổi vởi fát chiến KT-XH kuố tính


Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí viên Ban Chấp ha̒nh Tlung ương Dáng, Bỉ thư Tính wí fát biếw kết lwâ̭n hô̭i ngi̭

Kác da̭i biếw tâ̭p chung tháw lwâ̭n wê̒l nhê̒w nô̭i zung, gô̒m: Tơ̒ chi̒nh kuố Ban Kản xư̭ Dáng UBND tính zư̭ tháw ban hă̒nh Kwi di̭nh wê̒l kác dô̒ ản kwi hwă̭ch, kác chương chi̒nh, zư̭ ản kwan tloo̭ng xin chú chương kuố Tính wí, Ban Thươ̒ng vṷ Tính wí (thew kwi chể mởi). Tơ̒ chi̒nh kuố Ban Kản xư̭ Dáng UBND tính zư̭ tháw Bảw kảw va̒ Kết lwâ̭n tôống kết 5 năm thư̭ hiḙ̂ ngi̭ kwiết xổ 09 – NQ/TU ngă̒i 26/5/2014 kuố BCH Dáng bô̭ tính wê̒l dấi meḙnh fát chiến kác khu kôông ngiḙ̂p, kṷm kôông ngiḙ̂p (KKN, KKN) tlêênh diḙ̂ ba̒n zai dwa̭n 2014 – 2020. Tơ̒ chi̒nh kuố Ban Kản xư̭ Dáng UBND wê̒l xướ dối, bố xung ngi̭ kwiết xổ 21-NQ/TU ngă̒i 27/2/2018 kuố Ban Thươ̒ng vṷ Tính wí wê̒l thư̭c hiḙ̂n xắp xếp dơn vi̭ hă̒nh chỉnh kấp hwiḙ̂n, xa̭ tính Hwa̒ bi̒nh va̒ zư̭ tháw kết lwâ̭n kuố BCH Dáng bô̭ tính wê̒l wê̒l thư̭c hiḙ̂n xắp xếp dơn vi̭ hă̒nh chỉnh kấp hwiḙ̂n, kấp xa̭. Tơ̒ chi̒nh kuố Dáng wí Kwân xư̭ tính, zư̭ tháw Bảw kảw va̒ Kết lwâ̭n kuố kuố Ban Thươ̒ng vṷ Tính wí xơ kết 5 năm thư̭c hiḙ̂n Chương chi̒nh xổ 26/CTr/TU ngă̒i 20/6/2014 kuố BCH Dáng bô̭ tính thư̭c hiḙ̂n Ngi̭ kwiết T.Ư 8 (khwả XI) wê̒l Chiển lươ̭c báw vḙ̂ Tố kuốc tloong ti̒nh hi̒nh mởi... va̒ mô̭ch xổ nô̭i zng kwan tloo̭ng khác.

Kwa 5 năm thư̭c hiḙ̂n Ngi̭ kwiết xổ 09 – NQ/TU ngă̒i 26/5/2014 kuố BCH Dáng bô̭ tính wê̒l dấi meḙnh fát chiến kác khu kôông ngiḙ̂p, kṷm kôông ngiḙ̂p (KKN, KKN) tlêênh diḙ̂ ba̒n da̒ da̭t ản nhửng kết kwá nhất di̭nh. Zu̒ vâ̭i xư̭ chiến biển tích kư̭c tloong thu hút dâ̒w tư chươ ro̭ nét, môi tlươ̒ng kinh zwanh chươ hấp zâ̭n, chất lươ̭ng nguô̒n nhân lư̭c chươ dáp ửng iêw kâ̒w. Môô̭ch xổ chí tiêw dê̒ tha chươ da̭t. Da̒ kỏ 4/8 chí tiêw vươ̭t dê̒ tha, zư̭ kiển dêểnh dâ̒w năm 2020 kỏ 6/8 chí tiêw da̭t va̒ vươ̭t, 2/8 chí tiêw chươ da̭t gô̒m ha̭ thơ̒ng KKN dôô̒ng bô̭ va̒ 30% kác KKC kỏ nha̒ ớ cho kôông nhân law dôô̭ng. Dổi vởi kác KKN kỏ 2/4 chí tiêw da̭t va̒ vươ̭t, zư̭ kiển năm 2020 kỏ ¾ chí tiêw da̭t va̒ vươ̭t. Nhă̒m tiếp tṷc thư̭c hiḙ̂n Ngi̭ kwiết xổ 09-NQ/TU dê̒ tha 8 nhiḙ̂m vṷ tloo̭ng tâm, tloong rtâ̭p chung dấi meḙnh kái kắch hă̒nh chỉnh, xâi zư̭ng dô̭i ngṷ kản bô̭, kôông chức df hă̒nh, hổ chơ̭ zwanh ngiḙ̂p, nha̒ dâ̒w tư, tâ̭p chung zái foỏng mă̭t bă̒ng, vâ̭n zṷng kơ chể, chỉnh xắch...

Dổi vởi zư̭ tháw bố xung Ngi̭ kwiết xổ 21-NQ/TU, dươ tha fương ản xắp xếp 55 dơn vi̭ hă̒nh chỉnh kấp xa̭ gô̒m 31 dơn vi̭ hă̒nh chỉnh kấp xa̭ chươ da̭t chwấn 50% wê̒l 2 tiêw chỉ ziḙ̂n tích tư̭ nhiên va̒ kwi mô zân xổ; 6 dơn vi̭ chươ da̭t wê̒l kwi mô zân xổ; 18 dơn vi̭ chươ da̭t 20% tiêw chấn wê̒l ziḙ̂n tích tư̭ nhiên. Khâw khi thư̭c hiḙ̂n, tính ko̒n 151 dơn vi̭ hă̒nh chỉnh kấp xa̭, gô̒m 9 fươ̒ng, 11 thi̭ chẩn va̒ 131 xa̭, zám 59 dơn vi̭. Nhâ̭p, diê̒w chính to̒n bô̭ zân xổ, ziḙ̂n tích tư̭ nhiên hă̒nh chỉnh kấp xa̭ hwiḙ̂n Ki̒ Xơn baw TF Hwa̒ Bi̒nh, tính xḙ ko̒n 10 dơn vi̭ hă̒nh chỉnh kấp hwiḙ̂n, zám 1 hwiḙ̂n.

Tiếp thu kác ỉ kiển, fát biếw kết lwâ̭n hô̭i ngi̭, dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí viên BAN Chấp ha̒nh Tlung ương Dáng, Bỉ thư Tính wí dê̒ ngi̭: Ban Kản xư̭ Dáng UBND tính, kác kơ kwan xwa̭n tháw khởm hwa̒n thiḙ̂n kác tơ̒ chi̒nh, zư̭ tháw, ngi̭ kwiết, kết lwâ̭n dám báw kỏ chất lươ̭ng va̒ dôô̒ng bô̭ vởi kác kwi di̭nh kuố T.Ư va̒ kác kwi di̭nh kuố fáp lwâ̭t dớ khi ban hă̒nh dám báw hiḙ̂w kwá, tỉnh khá thi tloong tố chức thư̭c hiḙ̂n

Dổi vởi kác zư̭ tháw kwi di̭nh kác dô̒ ản, kwi hwă̭ch, kác chương chi̒nh zư̭ ản kwan tloo̭ng kâ̒n twân thú ngwiên tắc thew kwi di̭nh kuố fáp lwâ̭t va̒ kwi di̭nh kuố Dáng, ta̭w diê̒w kiḙ̂n cho kơ kwan kwán lỉ Nha̒ nước hiḙ̂w kwá dớ BCH Dáng bô̭ tính xem xét kwiết di̭nh.

Dổi vởi zư̭ tháw Ngi̭ kwiết xổ 09 – NQ/TU, kâ̒n deẻnh zả to̒n ziḙ̂n kết kwá da̭t ản va̒ nhửng ha̭n chể, iểw kẻm tloong fát chiến Khu KN – KKN, hwa̒n thiḙ̂n zư̭ tháw khởm dớ Tính wí kwiết di̭nh ban hă̒nh, dáp ửng iêw kâ̒w thu hút dâ̒w tư, chiến zi̭ch kơ kẩw kinh tể bê̒n vưng thew kwi hwă̭ch.

Kơ kwan xwa̭n tháw kâ̒n tiếp thu kác ỉ kiển fát biếw, khởm hwa̒n thiḙ̂n xơ kết 5 năm thư̭c hiḙ̂n Chương chi̒nh hă̒nh dôô̭ng xổ 26/CTr/TU ngă̒i 20/6/2014 kuố BCH Dáng bô̭ tính, tló ro̭ kết kwá, ngwiên nhân, ha̭n chể, ba̒i hoo̭c kinh ngiḙ̂m, dê̒ tha nhiḙ̂m vṷ tloo̭ng tâm dớ thư̭c hiḙ̂n kỏ hiḙ̂w kwá Ngi̭ kwiết xổ 28-NQ ngă̒i 25/10/2013 kuố BCH TƯ Dáng (khwả VIII) wê̒l Chiển lươ̭c báw vḙ̂ Tố kuốc tloong ti̒nh hi̒nh mởi...

LC


KÁC TIN KHÁC


Khai ma̭c Chiến la̭m ánh wê̒l chú kwiê̒n va̒ fát chiến bê̒n vưng biến, dáw Viḙ̂t Nam

(HBDT) – Ngă̒I 14/8, ta̭i tính Hwa̒ Bi̒nh, Bô̭ TT&TT fổi hơ̭i vởi UBNZ tính tố chức lḙ̂ khai ma̭c Chiến la̭m ánh Hô̭i thi tiên chiê̒n wê̒l chú kwiê̒n va̒ fát chiến bê̒n vưng biến, dáw Viḙ̂t Nam khu vư̭c miê̒n nủi fiể Bắc va̒ kác tính lân kâ̭n. Dêểnh zư̭ kỏ dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ tính; da̭i ziḙ̂n lảnh da̭w Kṷc Thôông tin kơ xớ – Bô̭ TT&TT; lảnh da̭w Xớ VH,TT&ZL, Xơ TT&TT tính.

Thôông bảw kuố Wí ban Kiếm tla Tính wí wê̒l wiḙ̂c thi ha̒nh kí lwâ̭t kản bô̭, dáng viên thuô̭c ziḙ̂n Tính wí, BTV Tính wí kwán lỉ liên kwan dêểnh xai fa̭m tloong ki̒ thi THFT kwuốc za năm 2017 – 2018 tính Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Ngă̒i 28/7/2019, WBKT Tính wí da̒ tiển ha̒nh ki̒ ho̭p thử 18, khwả XVI, nhiḙ̂m ki̒ 2015 – 2020. Dôô̒ng chỉ Hwa̒ng Văn Dức – Wí viên Ban Thươ̒ng vṷ, Chú nhiḙ̂m WBKT Tính wí chú chi̒ ki̒ ho̭p. Ta̭i ki̒ ho̭p ni̒, UBNKT Tính wí da̒ xem xét, kết lwâ̭n kác nô̭i zung khâw:

Dwa̒n da̭i biếw tính ha thăm viểng kác anh hu̒ng liḙ̂t xi̭ ta̭i Ngiḙ̂ chang Kwuốc za Chươ̒ng Xơn

(HBDT) – Ngă̒i 21/7, Dwa̒n da̭i biếw tính ha zo dôô̒ng chỉ Châ̒n Dăng Ninh, Fỏ Bỉ thư Thươ̒ng chư̭c Tính wí, Chú ti̭ch HĐND tính, Tlướng Dwa̒n DBKH tính la̒ tlướng dwa̒n da̒ thăm viểng kác anh hu̒ng liḙ̂t xi̭ ta̭i Ngi̭ chang liḙ̂t xi̭ kwuốc za Chươ̒ng Xơn va̒ Ngiḙ̂ chang liḙ̂t xi̭ kwuốc za Dươ̒ng 9 thuô̭c tính Kwáng Tli̭

Dáng bô̭ xa̭ Iên Fủ biển thách thức thee̒nh ha̒nh dôô̭ng

(HBDT) – Thẩm nhwâ̒n thiểng Bác Hô̒ ră̭n: "Kản bô̭ la̒ kốc kuố buô wiḙ̂c”, "Muôn wiḙ̂c thee̒nh kôông hăi thất ba̭i dê̒w zo kản bô̭ tốt hwă̭c kẻm”, Hwiḙ̂n wí La̭c Xơn va̒ BCH Dáng bô̭ xa̭ Iên Fủ da̒ tâ̭p chung xắp xếp, kiḙ̂n to̒n, tố chức bô̭ mẳu Dáng wí, HĐND, UBND xa̭. Ni la̒ bước di kwan tloo̭ng dớ kấp wí, chỉnh kwiê̒n xai Iên Fủ biến thách thức thee̒nh ha̒nh dôô̭ng kṷ thế, hiḙ̂w kwá tloong thư̭c hiḙ̂n nhiḙ̂m vṷ xâi zư̭ng Dáng, xâi zư̭ng hḙ̂ thôổng chỉnh tli̭, fát chiến KT-XH, dmá báw AN-QP tlêênh diḙ̂ ba̒n.

Tính ha kỏ 86,48% thỉ xinh tốt ngiḙ̂p Ki̒ thi THFT kwuốc za năm 2019

(HBDT) – Ki̒ thi THFT kwuốc za năm 2019 ziḙ̂n tha bớ ngă̒i 24 – 27/7 ta̭i tính ha kỏ tôống xổ 37 diếm thi, 399 foo̒ng thi, tôống 8.993 thỉ xinh dăng kỉ zư̭ thi. Tloong rỉ thỉ xinh THFT la̒ 7.679 diếm thi, thỉ xinh ZZTX la̒ 1.040 thỉ xinh, thỉ xinh tư̭ zo la̒ 274 thỉ xinh.