(HBDT) – Khuô̭NG 4/6, ta̭i Tlung tâm hoo̭c tâ̭p koo̭ng dôô̒ng xa̭ Xú Ngo̒i (TF Hwa̒ Bi̒nh), Ban Thươ̒ng chư̭c Wí ban MTTQ tính fát dôô̭ng hướng ửng Khảng hă̒nh dôô̭ng vi̒ môi tlươ̒ng năm 2019 va̒ Ngă̒i môi tlươ̒ng thể zởi 5/6/2019


 
Da̭i biếw zư̭ Lḙ̂ fát dôô̭ng tham za xâi zư̭ng tiển dươ̒ng hwa ta̭i xỏm 5,xa̭ Xú Ngo̒i (TF Hwa̒ Bi̒nh)

Nhửng năm kwa kác nô̭i zung wê̒l hwa̭t dôô̭ng báw vḙ̂ môi tlươ̒ng zo Mă̭t tlâ̭n chiến khai va̒ fổi hơ̭p thư̭c hiḙ̂n da̒ fát chiến khu rôô̭ng vởi nhê̒w nôi zung, hi̒nh thức foong fủ, da̭t hiḙ̂w kwá kaw, thu hút dôông dáw kản bô̭, hô̭i viên, dwa̒n viên va̒ nhân zân tham za, nhất la̒ foong tla̒w "To̒n zân do̒n kết xâi zư̭ng nôông thôn mởi, dô thi̭ văn minh”.

Ngăi môi tlươ̒ng thể zởi năm 2019 ản fát dôô̭ng vởi chú dê̒ "Ô nhiḙ̂m khôông khỉ”, nhă̒m kêw go̭i kôô̒ng dôô̒ng ku̒ng nhaw hă̒nh dôô̭ng dớ kái thiḙ̂n chất lươ̭ng môi tlươ̒ng khôông khỉ, khwiển khích, hổ chơ̭, ta̭w diê̒w kiḙ̂n cho hwa̭t dôô̭ng báw vḙ̂ ta̒i ngwiên, báw vḙ̂ môi tlươ̒ng kuố ngươ̒i zân va̒ kôô̭ng dôô̒ng. Dấi meḙnh tiên chiê̒n nơng kaw nhâ̭n thức chắch nhiḙ̂m kuố kác tố chức, kả nhân tlêênh diḙ̂ ba̒n to̒n tính nhă̒m kêw go̭i mo̭i ngươ̒i kân nhắc thăi dối kuô̭c khôổng ha̒ng ngă̒i, ngăn chă̭n ngwi kơ, zám thiếw ô nhiḙ̂m khôông khỉ ánh hướng dêểnh khức khwé kuố mo̭i ngươ̒i. Tích kư̭c tham za kác hwa̭t dôô̭ng dớ kái thiḙ̂n môi tlươ̒ng, ửng fỏ biển dối khỉ hâ̭w, ta̭w môi tlươ̒ng tlảng – xeenh – kheḙch – dḙp.

Nhân zi̭p ni̒, kác da̭i biếw zư̭ Lḙ̂ fát dôô̭ng da̒ tham za xâi zư̭ng tiển dươ̒ng hwa ta̭i xỏm 5, xa̭ Xú Ngo̒i, kôông chi̒nh cha̒w mư̒ng da̭i hô̭i da̭i biếw MTTQ tính lâ̒n thử XV, nhiḙ̂m kỉ 2019 – 2024

                                                                                                       Dức Fươ̭ng

KÁC TIN KHÁC


Ngă̒i hô̭i da̭i do̒n kết zân tôô̭c – khơi zâ̭l ti̒nh do̒n kết, tỉnh tư̭ chú kuố nhân zân

(HBDT) – Bớ ngă̒i 1 – 18/11, ta̭i khắp kác khu zân kư tloong tính xôi nối ziḙ̂n tha Ngă̒i hô̭i da̭i do̒n kết to̒n zân tôô̭c. Ni la̒ ngă̒i hô̭i lởn kuố to̒n zân ản tố chức mối năm môô̭ch lâ̒n baw ngă̒i thă̒nh lâ̭p Mă̭t tlâ̭n Zân tôô̭c thôổng nhất Viḙ̂t Nam, năi la̒ MTTK Viḙ̂t Nam (18/11/1930 – 18/11/2019). Năm năi, ngă̒i hô̭i ziḙ̂n tha tloong khôông khỉ bui tươi, kóp fâ̒n thắt chă̭t ti̒nh do̒n kết, khơi zâ̭l tỉnh tư̭ chú kuố nhân zân