(HBDT) – Ngă̒i 20/6, dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí viên BCG T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí da̒ chú chi̒ Hô̭i ngi̭ Ban Thươ̒ng vṷ Tính wí iểg deẻnh zả ti̒nh hi̒nh thư̭c hiḙ̂n nhiḙ̂m vu 6 khảng dâ̒w năm, nhiḙ̂m vṷ, zái fáp 6 khảng kuổi năm 201, iểng va̒ cho ỉ kiển baw nhê̒w nô̭i zung kwan tloo̭ng khác. Tham za hô̭i ngi̭ kỏ da̭i ziḙ̂n kác Ban xâi zư̭ng Dáng T.Ư; kác dôô̒ng chỉ BTV Tính wí; môô̭ch xổ ban, ngă̒nh kuố tính, TF Hwa̒ Bi̒nh va̒ hwiḙ̂n Lương Xơn

Hô̭i ngi̭ thôổng nhất deẻnh zả: Tloong 6 khảng dâ̒w năm 2019, Dáng bô̭, chỉnh kwiê̒n va̒ nhân zân kác zân tôô̭c tloong tính da̒ thư̭c hiḙ̂n to̒n ziḙ̂n kác lỉnh vư̭c da̒ da̭t ản nhê̒w kết kwá kwan tloo̭ng. Kôông tác xâi zư̭ng Dáng va̒ kác dwa̒n thế CT-XH kỏ nhê̒w dối mởi va̒ chiến biển tích kư̭c. Kinh tể zwi chi̒ mức tăng tlướng khả, ước da̭t 8,07%. Kơ kẩw kinh tể chiến zi̭ch dủng hưởng. Xán xwất nôông ngiḙ̂p fát chiến khả. Tí tloo̭ng ngă̒nh nôông, lâm ngiḙ̂p thwí xán; 20,45%; kôông ngiḙ̂p – xâi zư̭ng: 49,44%, zi̭ch vṷ la̒ 30,11%. Kái kắch ha̒nh chỉnh, môi tlươ̒g kinh zwanh chiến biển. Kwán lỉ ta̒i ngwiên, môi tlươ̒ng ản kwan tâm. Kác lỉnh vư̭c văn hwả, xa̭ hô̭i, i tể, khwa hoo̭c kôông ngḙ̂, law dôô̭ng, wiḙ̂c la̒ da̭t kết kwá tích kư̭c. An xinh xa̭ hô̭i, KF-AN ản dám báw, hwa̭t dôô̭ng dổi ngwa̭i ản tăng kươ̒ng, vớ rôô̭ng.

Twi nhiên, wiḙ̂c kṷ thế hwả va̒ tố chức thư̭c hiḙ̂n Ngi̭ kwiết, Chí thi̭ kuố T.Ư va̒ kấp wí kấp tlêênh ở môô̭ch xổ diḙ̂ fương, kơ kwan; kôông tác kwán lỉ, xâi zư̭ng tố chức Dáng va̒ dáng viên ta̭i môô̭ch xổ kơ kwan, dơn vi̭ ko̒n thiểw chă̭t chḙ. Kôông tác kiếm tla, zảm xát kuố môô̭ch xổ kấp wí chươ kwiết liḙ̂t. Kwi mô nê̒n kinh tể ko̒n nhó, xán xwất, kinh zwanh kuố zwanh ngiḙ̂p ko̒n khỏ khăn. Kái kắch ha̒nh chỉnh ta̭i môô̭ch xổ kơ kwan, dơn vi̭ chươ dáp ửng iêw kâ̒w. Ti̒nh hi̒nh thô̭i fa̭m, tḙ̂ na̭n ma twỉ, kơ̒ ba̭c, tỉnh zṷng den, tai na̭n zaw thôông ziḙ̂n biển fức ta̭p.

Kác da̭i biếw tháw lwâ̭n ch ỉ kiển baw Tơ̒ chi̒nh kuố Ban Kản xư̭ Dáng UBND tính va̒ zư̭ tháw Dê̒ ản dê̒ ngi̭ kôông nhâ̭n TF Hwa̒ Bi̒nh la̒ dô thi̭ lo̭i 2 tlư̭c thuô̭c tính Hwa̒ Bi̒nh baw năm 2020; Tớ chi̒nh kuố Ban Kản xư̭ Dáng UBND tính, zư̭ tháw Dê̒ ản kôông nhâ̭n thi̭ chẩn Lương Xơn va̒ khu vư̭c zư̭ kiển da̭t dô thi̭ lo̭i IV. Hô̭i ngi̭ kơ bán nhất chỉ vởi kác zư̭ tháw Dê̒ ản, twi nhiên kâ̒n la̒ ro̭ môô̭ch xổ nô̭i zung nhơ kác tiêw chỉ, kắch thức chẩm diếm, zân xổ kwi dối, tiêw chấn deẻnh zả...

 


Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí viên BCG T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí kết lwâ̭n hô̭i ngi̭

Tai hô̭i ngi̭, kác da̭i biếw da̒ tháw lwâ̭n baw Tơ̒ chi̒nh kuố Dáng dwa̒n HDNZ tính wê̒l wiḙ̂c xin ỉ kiển Ban Thươ̒ng vṷ Tính wí cho chú chương wê̒l chương chi̒nh, thơ̒i zan Ki̒ ho̭p thử 9 HDNZ tính Khwả XVI, nhiḙ̂m ki̒ 2016 – 2021.

Fát biếw kết lwâ̭n hô̭i ngi̭, dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí viên BCG T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí deẻnh zả kaw nhửng kết kwá da̭t ản tloong thư̭c hiḙ̂n hiḙ̂m vṷ kôông tác 6 khảng dâ̒w năm 2019. Wê̒l nhiḙ̂m vṷ thơ̒i zan dêểnh, dôô̒ng chỉ bỉ thư Tính wí dê̒ ngi̭: Kấp wí, chỉnh kwiê̒n, MTTQ va̒ ố chức tha̒nh viên dổi mởi fương thức hwa̭t dôô̭ng, nô̭i zung, fương fáp lẳnh da̭w, chí da̭w, tố chức thư̭c hiḙ̂n nhiḙ̂m vṷ chỉnh tli̭, tâ̭p chung khắc fṷc xư̭ châ̭m tloong thư̭c hiḙ̂n nhiḙ̂m vṷ chỉnh tli̭... Tăng kươ̒ng kôông tác thanh kiế tla, xứ lỉ ngiêm nhửng vi fa̭m fáp lwâ̭t, vi fa̭m hă̒nh chỉnh. Tố chức tốt ki̒ thi THPT kuốc za năm 2019. Dổi vởi kác chí tiêw khỏ da̭t Ngi̭ kiết Dáng bô̭ tính lâ̒n thử XVI, kâ̒n zaw nhiḙ̂m vṷ kṷ thế, lể wiḙ̂c thư̭c hiḙ̂n chí tiêw Ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i Dáng la̒ chí tiêw deẻnh zả năng lư̭c kuố kác Dáng bô̭ tlư̭c thuô̭c, kác kấp, ngă̒nh, ngươ̒i dửng dâ̒w kơ kwan, dơn vi̭. Kwiết liḙ̂t chí da̭w kôông tác kái kắch ha̒nh chỉnh, kái thiḙ̂n môi tlươ̒ng kinh zwanh, hổ chơ̭ va̒ thảw gơ̭ khỏ khăn cho nha̒ dâ̒w tư, thăi thể nha̒ dâ̒w tư iểw kẻm. La̒ tốt kôông tác kuốc foo̒ng – kwân xư̭ diḙ̂ fương, kwiết liḙ̂t dẩw chanh foo̒ng, chôổng thô̭i fa̭m, báw dám ANCT tlêênh diḙ̂ ba̒n.

 

Dổi vởi tơ̒ chi̒nh kuố Ban kản xư̭ Dáng UBND tính va̒ zư̭ tháw Dê̒ ản dê̒ ngi̭ kôông nhâ̭n TF Hwa̒ Bi̒nh la̒ dô thi̭ lo̭i II tlư̭c thuô̭c tính Hwa̒ Bi̒nh baw năm 2020. Tớ chi̒nh kuố Ban Kản xư̭ Dáng UBND tính, zư̭ tháw Dê̒ ản kôông nhâ̭n thi̭ chẩn Lương Xơn va̒ khu vư̭c zư̭ kiển da̭t dô thi̭ lo̭i IV, dôô̒ng chỉ Bỉ thư Tính wí dôô̒ng ỉ chú chương, tlước mă̭t tố chức la̭i dơn vi̭ hă̒nh chỉnh kấp hwiḙ̂n zươ̭ TF Hwa̒ Bi̒nh va̒ hwiḙ̂n Ki̒ Xơn; chiến khai kác thú tṷc kâ̒n thiết, chi̒nh kơ kwan kỏ thấm kwiê̒n kôông nhâ̭n Lương Xơn da̭t dô thi̭ lo̭i IV. Dôô̒ng chỉ Bỉ thư zaw Văn foo̒ng Tính wí fổi hơ̭p vởi kác kơ kwantiếp thu, hwa̒n thiḙ̂n tlêênh kơ xớ deẻnh zả xác thư̭c kết kwá da̭t ản, kác ha̭n chể, iểw kẻm, fân tích ngwiên nhân, dôô̒ng thơ̒i dê̒ tha mṷc tiêw, zái fáp thư̭c hiḙ̂n thẳng lơ̭i nhiḙ̂m vṷ KT-XH năm 2019.


L.C

KÁC TIN KHÁC


Tlaw zái Kuô̭c thi Ắnh, video clip kwáng bả Khu zu li̭ch hô̒ Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Ngă̒i 26/11, ta̭i Kung Văn hwả tính da̒ ziḙ̂n tha lḙ̂ tôống kết, tlaw zái Kuô̭c thi Kuô̭c thi Ắnh, video clip kwáng bả Khu zu li̭ch hô̒ Hwa̒ Bi̒nh năm 2019. Xư̭ kiḙ̂n zo Xớ VH-TT&ZL, Hô̭I Van hoo̭c - Ngḙ̂ thwâ̭t va̒ Da̒i FT-CH tính fổi hơ̭p tố chức

Hwiḙ̂n Kim Bôi tha kwân Ti̒nh ngwiḙ̂n muô̒ chả năm 2019

(HBDT) – Ta̭i xa̭ dă̭c biḙ̂t khỏ khăn Nuông Zăm, Hô̭i LHTN hwiḙ̂n Kim Bôi vươ̒ tố chức tha kwân ti̒nh ngwiḙ̂n muô̒ chả năm 2019 va̒ Xwân ti̒nh ngwiḙ̂n năm 2020. Kác i, bác xi̭ KLB thâ̒i thuốc tlé la̒ thew thiểng Bác kuố hwiḙ̂n, hơn 100 dwa̒n viên, thanh niên ku̒ng dôông nhê̒w nhân zân tlêênh diḙ̂ ba̒n da̒ tham za, hướng ửng chương chi̒nh

Ngă̒nh Zảw zṷc hwiḙ̂n Ki̒ Xơn vươ̭t khỏ

(HBDT) - To̒n hwiḙ̂n Ki̒ Xơn kỏ tôống xổ 312 foo̒ng hoo̭c, tloong rỉ 245 foo̒ng kiên kổ, chiểm 78,5%, thấp hơn 6% tlung bi̒nh chung to̒n tính. Ti̒nh tla̭ng thiểw zảw viên, nhân viên, la̒ cho zảw zṷc kuố hwiḙ̂n kă̭p nhê̒w khỏ khăn. Năm hoo̭c 2019 – 2020 hwiḙ̂n Ki̒ Xơn kỏ 22 tlươ̒ng hoo̭c, 312 lớp, 7.611 hoo̭c xinh. Tloong khi tlé bơ̭c hoo̭c mâ̒m non zám 199 rét thi̒ bơ̭c ho̭c TH&THKX tăng 4 lớp vởi 194 hoo̭c xinh. Hwiḙ̂n mới kỏ 13/22 tlươ̒ng da̭t chấn kwuốc za.