(HBDT) – Nhă̒m tiếp tṷc thư̭c hiḙ̂n Dê̒ ản 939 "Hổ chơ̭ fṷ nư̭ khới ngiḙ̂p zai dwa̭n 2017 - 2025” bớ dâ̒w năm dêểnh chi̒ ni̒, Hô̭i LHFN tính xâi zư̭ng va̒ chiến khai nhê̒w chương chi̒nh, hwa̭t dôô̭ng kṷ thế, thiết thư̭c, hiḙ̂w kwá, tloong rỉ chủ tloong wiḙ̂c xâi zư̭ng ỉ tướng khới ngiḙ̂p.

Kṷ thế Hô̭i LHFN tính tố chức 1 lớp tâ̭p hwẩn "Xâi zư̭ng ỉ tướng khới ngiḙ̂p 2019” cho 40 hoo̭c viên la̒ kản bô̭ Hô̭i LHFN 11 hwiḙ̂n, tha̒nh fổ va̒ da̭i ziḙ̂n 22 ỉ tướng dê̒ xwất tham za Ngă̒i Fṷ nư̭ xảng ta̭w nam 2019 nhă̒m bo̒i zươ̭ng kác ki̭ năng, kiển thức kơ bán wê̒l khới ngḙ̂p va̒ thư̭c hiḙ̂n zư̭ ản khới ngiḙ̂p. Tham za Ngă̒i hô̭i Fṷ nư̭ khới ngiḙ̂p khu vư̭c fiể Bắc ta̭i Law Kai kỏ 5/22 ỉ tướng lo̭t baw woo̒ng tloong, 3/ tôống xổ 53 ỉ tướng zư̭ thi ản zái va̒ tham zư̭ Ngă̒i hô̭i fṷ nư̭ khới ngiḙ̂p to̒n kuốc. Kác ỉ tướng baw gô̒m: Chi̭ ngwiḙ̂n ThI̭ Bi̒NH, Zảm dôốc HTX Bán Zaw, xa̭ Thổng Nhất (TF Hwa̒ Bi̒nh) kỏ i tướng "Nhân rôô̭ng mô hi̒nh tlôông khiḙ̂ va̒ kôông ngḙ̂  zâi chiê̒n chưng kất tinh zâ̒w khiḙ̂”. Chi̭ Le Thi̭ Mi̭ Vân, Zảm dốc kôông ti KF Inca Viḙ̂T Nam vởi ỉ tướng "Chuô̭i liên kết fát chiến vu̒ng ngwiên liḙ̂w kâl Sachi thew tiên chấn VietGAP tloong xán xwất nôông ngiḙ̂p bê̒n vưng thích ửng biển dối khỉ hâ̭w ta̭i hwiḙ̂n Da̒ Bắc

H.D

KÁC TIN KHÁC


UBNZ tính ho̭p thươ̒ng ki̒: Kwan tâm ha̒i hwa̒ zươ̭ vẩn dê̒ kinh tể vởi vẩn dê̒ xa̭ hô̭i

(HBDT) – Ngă̒i 6/9 zưởi xư̭ chú chi̒ kuố Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch UBNZ tính Bu̒i Văn Khảnh, UBNZ tính tố chức ho̭p thươ̒ng ki̒ khảng 8, cho ỉ kiển baw kác nô̭i zung kwan tloo̭ng vởi fát chiến KT-XH kuố tính.

Fát dôô̭ng kuô̭c thi viết foỏng xư̭ - kỉ xư̭ wê̒l chú dê̒ “Hwa̒ Bi̒nh – rẩw ản dối mởi” tlêênh Bảw Hwa̒ Bi̒nh.

(HBDT) – Khởm ngă̒i 6/9 Bảw Hwa̒ Bi̒nh tố chức fát dôô̭ng kuô̭c thi viết foỏng xư̭ - kỉ xư̭ wê̒l chú dê̒ “Hwa̒ Bi̒nh – rẩw ản dối mởi” tlêênh Bảw Hwa̒ Bi̒nh năm 2019 – 2020. Tham zư̭ kỏ dai ziḙ̂n kác kơ kwan thôông tẩn, bảw chỉ Tlung ương va̒ diḙ̂ fương tlêênh diḙ̂ ba̒n tính.

Hiḙ̂w kwá foong tla̒w hoo̭c tâ̭p xuốt dơ̒i tloong za di̒nh, zoo̒ng ho̭ va̒ kôô̭ng dôô̒ng

(HBDT) – Khảng 5/2014, UBNZ tính ban ha̒nh kể hwă̭ch chiến khai thư̭c hiḙ̂n Dê̒ ản “Dấi meḙnh foong tla̒w hoo̭c tâ̭p xuốt dơ̒i tloong za di̒nh, zoo̒ng ho̭ va̒ kôô̭ng dôô̒ng dêểnh năm 2020”. Khâw 5 năm thư̭c hiḙ̂n, foong tla̒w da̒ lan twá rôô̭ng khắp va̒ da̭t ản nhê̒w kết kwá. Kác mô hi̒nh hoo̭c tâ̭p kỏ tác dôô̭ng tích kư̭c dổi vởi wiḙ̂c nơng kaw zân chỉ, da̒w ta̭w nhân lư̭c, kóp fâ̒n fát chiến KT-XH ớ diḙ̂ fương, nhát dổi vởi foong tla̒w xâi zư̭ng NTM, dô thi văn minh va̒ xâi zư̭ng dơ̒i khôổng văn hwả khu zân kư.

Tưng bư̒ng khai záng va̒ “Ngă̒i to̒n zân dươ tlé dêểnh tlươ̒ng” năm hoo̭c 2019 - 2020 * Dôô̒ng chỉ Châ̒n Thanh Mâ̭n, Bỉ thư Tlung ương Dáng. Chú tích Wí ban Tlung ương MTTK Viḙ̂t Nam va̒ kác dôô̒ng chỉ lảnh da̭w tính zư̭ va̒ chúc mư̒ng.

(HBDT) – Khởm ngă̒i 5/9 ku̒ng vởi ha̒ng tliḙ̂w hoo̭c xinh ká nước, 230.980 hoo̭c xinh, xinh viên tính ta bước baw năm hoo̭c mởi 2019 – 2020. Nhân zi̭p zi̒, kác dôô̒ng chỉ lảnh da̭w Tlung ương va̒ Tính wí, HDNZ, UBNZ, WB MTTK tính, kác xớ, ngă̒nh, dwa̒n thế tính zư̭ va̒ chúc mư̒ng kác dơn vi̭, tlươ̒ng hoo̭c tloong tính.