(HBDT) – Nhă̒m tiếp tṷc thư̭c hiḙ̂n Dê̒ ản 939 "Hổ chơ̭ fṷ nư̭ khới ngiḙ̂p zai dwa̭n 2017 - 2025” bớ dâ̒w năm dêểnh chi̒ ni̒, Hô̭i LHFN tính xâi zư̭ng va̒ chiến khai nhê̒w chương chi̒nh, hwa̭t dôô̭ng kṷ thế, thiết thư̭c, hiḙ̂w kwá, tloong rỉ chủ tloong wiḙ̂c xâi zư̭ng ỉ tướng khới ngiḙ̂p.

Kṷ thế Hô̭i LHFN tính tố chức 1 lớp tâ̭p hwẩn "Xâi zư̭ng ỉ tướng khới ngiḙ̂p 2019” cho 40 hoo̭c viên la̒ kản bô̭ Hô̭i LHFN 11 hwiḙ̂n, tha̒nh fổ va̒ da̭i ziḙ̂n 22 ỉ tướng dê̒ xwất tham za Ngă̒i Fṷ nư̭ xảng ta̭w nam 2019 nhă̒m bo̒i zươ̭ng kác ki̭ năng, kiển thức kơ bán wê̒l khới ngḙ̂p va̒ thư̭c hiḙ̂n zư̭ ản khới ngiḙ̂p. Tham za Ngă̒i hô̭i Fṷ nư̭ khới ngiḙ̂p khu vư̭c fiể Bắc ta̭i Law Kai kỏ 5/22 ỉ tướng lo̭t baw woo̒ng tloong, 3/ tôống xổ 53 ỉ tướng zư̭ thi ản zái va̒ tham zư̭ Ngă̒i hô̭i fṷ nư̭ khới ngiḙ̂p to̒n kuốc. Kác ỉ tướng baw gô̒m: Chi̭ ngwiḙ̂n ThI̭ Bi̒NH, Zảm dôốc HTX Bán Zaw, xa̭ Thổng Nhất (TF Hwa̒ Bi̒nh) kỏ i tướng "Nhân rôô̭ng mô hi̒nh tlôông khiḙ̂ va̒ kôông ngḙ̂  zâi chiê̒n chưng kất tinh zâ̒w khiḙ̂”. Chi̭ Le Thi̭ Mi̭ Vân, Zảm dốc kôông ti KF Inca Viḙ̂T Nam vởi ỉ tướng "Chuô̭i liên kết fát chiến vu̒ng ngwiên liḙ̂w kâl Sachi thew tiên chấn VietGAP tloong xán xwất nôông ngiḙ̂p bê̒n vưng thích ửng biển dối khỉ hâ̭w ta̭i hwiḙ̂n Da̒ Bắc

H.D

KÁC TIN KHÁC


Thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh fát dôô̭ng va̒ tha kwân Thết tlôông kâl xwân Kănh Tỉ

(HBDT) – Khởm 30/1 (tức môô̒ng 6 Thết), UBNZ thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh tố chức Lḙ̂ fát dôô̭ng va̒ tha kwân "Thết tlôông kâl dơ̒i dơ̒i nhở Bác Hô̒” xwân Kănh Tỉ 2020. Tham zư̭ kỏ lẳnh da̭w kác xớ, ban, ngă̒nh, dwa̒n thế tính; lẳnh da̭w Thă̒nh wí, HDNZ, UBNZ thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh ku̒ng ha̒ng tlăm kản bô̭, kôông chức, viên chức, ngươ̒i law dôô̭ng, hoo̭c xinh thuô̭c kác khổi: kơ kwan tính, lư̭c lươ̭ng vṷ chang, kơ kwan TF Hwa̒ Bi̒nh, zwănh ngiḙ̂p, khổi fươ̒ng, xa̭ va̒ tlươ̒ng hoo̭c.

Xác di̭nh kôông tác foo̒ng, chôổng zi̭ch Corona la̒ nhiḙ̂m vṷ tloo̭ng tâm, kấp bắch

(HBDT) – Ngzi̒ 29/1, dôô̒ng chỉ Châ̒n Kwuốc Vươ̭ng, Wí viên Bô̭ Chỉnh tli̭, Thươ̒ng chư̭c Ban Bỉ thư da̒ kỉ Kôông văn xổ 79/CV/TW kới: Kác tính wí, thă̒nh wí; kác ban dáng, ban kản xư̭ dáng, dáng dwa̒n, dáng wí tlư̭c thuô̭c Tlung ương; kác dáng wi̭ dơn vi̭ xư̭ ngiḙ̂p Tlung ương wê̒l wiḙ̂c foo̒ng, chôổng zi̭ch, bêḙ̂nh viêm dương hô hấp kấp zo virus corona gâi tha.