(HBDT) – Thơ̒i zan kwa, kác kấp wí Dáng, chỉnh kwiê̒n va̒ Hô̭i ngươ̒i kaw thuối (NKT) hwiḙ̂n Kim Bôi tích kư̭c tiên chiê̒n, vâ̭n dôô̭ng hô̭i viên tham za kác foong tla̒w fát chiến KT-XH, doỏng kóp chỉ twḙ̂, kôông kgức cho kác hwa̭t dôô̭ng kuố diḙ̂ fương. Kwa rỉ da̒ kỏ nhê̒w NKT fát hwi ản vai tlo̒, vi̭ chỉ tloong kác hwa̭t dôô̭ng kuố kôô̭ng dôô̒ng zân kư, kóp fâ̒n baw xư̭ fát chiến to̒n ziḙ̂n kúo diḙ̂ fương.


Hô̭i viên ngươ̒i kaw thuối xa̭ Dông Bắc (Kim Bôi) tham za la̒ chối chít, kóp fâ̒n tăng thu nhâ̭p.

Ka̭ ni̒ to̒n hwiḙ̂n kỏ 14.468 hô̭i viên NKT. Tloong 6 dâ̒w năm năi, kác kấp hô̭i tloong hwiḙ̂n da̒ kỏ nhê̒w hwa̭t dôô̭ng thiết thư̭c dớ chăm xóoc, fát hwi ngươ̒i kaw thuối tlêênh diḙ̂ ba̒n. Bớ nguô̒n Kwi̭ chăm xoóc va̒ fát hwi ngươ̒i kaw thuối, xư̭ hổ chơ̭ kuố kác kấp wí Dáng, chỉnh kwiê̒n, kác ban, nga̒nh, do̒n thế, nha̒ háw tâm, da̒ kỏ 1.157 lươ̭t NKT nge̒w, hwa̒n kánh khỏ khăn ản tăng kwa̒ tống zả tli̭ 252 tliḙ̂w dôô̒ng. 1.144 NKT ản chúc tho̭, mư̒ng tho̭ tôống xổ thiê̒n khânh 290 tliḙ̂w dôô̒ng. 100% NKT tloong hwiḙ̂n dú 80 thuối dê̒w ản hướng chơ̭ kấp ha̒ng khảng. Hô̭i fổi hơ̭p chă̭t vởi ngă̒nh I tể thư̭c hiḙ̂n hiḙ̂w kwá kôông tác khảm khức khwé, chăm xoóc, nơng kaw khức khwá NKT. Kỏ 1.657 NKT kỏ hô̒ xơ kwán lỉ khức khwé, 4.752 ngươ̒i ản khảm khức khwé di̭nh ki̒ ta̭i kác tla̭m i tể kác xa̭, thi̭ chẩn. Dêểnh ka̭ ni̒ 100% NKT tloong hwiḙ̂n kỏ BHIT

Ka̭ ni̒ 70% NKT dang tham za law dôô̭ng xán xwất tlêênh kác lỉnh vư̭c nôông, lâm ngiḙ̂p, tiểw thú kôông ngiḙ̂p, kinh zwanh, zi̭ch vṷ... Vai tlo̒ NKT tiếp tṷc ản fát hwi, kóp fâ̒n fát chiến kinh tể xa di̒nh, xwả dỏl, zám nge̒w bê̒n vưng, da̒ xwất hiḙ̂n nhê̒w kương diến hi̒nh la̒ kinh tể zói nhơ: ông Bu̒i Văn Hươ̒ng, chi hô̭i NKT thôn Xảng Wa̒i (xa̭ Dủ Xảng) tlôông kâl ăn tlải; ôông Dinh Kôông Miê̒ng, Hô̭i viên NKT xa̭ Dông Bắc tlôông rư̒ng, ôông Bu̒i Văn Ruô̒, xỏm Mo̭, xa̭ Kim Xơn ruôi tê,, tlôông kam, kâl tlói...kỏ thu nhâ̭p bớ 200 tliḙ̂w – 1 tí dôô̒ng, ta̭w kôông wiḙ̂c la̒ cho nhê̒w law dôô̭ng ớ diḙ̂ fương, thu nhâ̭p bớ 3 – 5 tliḙ̂w dôô̒ng / ngươ̒i/ khảng. Dă̭c biḙ̂t NKT va̒ Hô̭i NKT da̒ kỏ nhê̒w doỏng kóp tloong foo̒ng chổng thô̭i fa̭m, tḙ̂ na̭n xa̭ hô̭i, xâi zư̭ng nôông thôn mởi.

Nét nối bâ̭t tloong hwa̭t dôô̭ng kuố Hô̭i NKT hwiḙ̂n Kim Bôi la̒ foong tla̒w văn ngḙ̂, TZ-TT ngă̒i ka̭ng fát chiến, la̒ xân bổ ích, tâ̭p hơ̭p ản dôông NKT tham za. Dêểnh ka̭ ni̒ to̒n hwiḙ̂n kỏ 154 kâw la̭c bô̭ văn hwả, văn ngḙ̂, TZ-TT thu hút 12.990 hô̭i viên tham za. Ta̭i Zái boỏng chiê̒n hơi NKT to̒n năm 2019, hwiḙ̂n Kim Bôi za̒nh 2 hwi chương wa̒ng nô̭i zung nam, nư̭

Thew Tlướng Ban da̭i ziḙ̂n NKT hwiḙ̂n Kim Bôi Kwách Dức Kwi̒, tloong thơ̒i zan dêểnh, kác kấp Hô̭i NKT hwiḙ̂n tiếp tṷc la̒ tốt hơn nươ̭ kôông tác tiên chiê̒n, vâ̭n dôô̭ng, ta̭w diê̒w kiḙ̂n thwâ̭n lơ̭i dớ NKT fát hwi vai tlo̒ kuố mêê̒nh tloong kôô̭ng dôô̒ng, tloong za di̒nh, dớ NKT khôổng khwé, khôổng bui, doỏng kóp tích kư̭c cho xa̭ hô̭i.

Dức Fươ̭ng


KÁC TIN KHÁC