WBDT) - Tươ̠ng da̒i Bác Hô̒ la̒ diếm nhẩn kiển chúc tloong khi̒ di tham kwan ó thế dá kwa khi̒ dêểnh mân Nha̒ mẳi thwí diê̠n Wa̒ Bi̒nh. Tươ̠ng da̒i Bác Hô̒ kủng la̒ diếm nhẩn kiển chúc tloong to̒n bô̠ không zan rôô̠ng lởn kuố kôông chi̒nh thwí diê̠n Wa̒ Bi̒nh va̒ i la̒ khổi tác vấm nghê̠ thwâ̠t hwa̒n chính, hwa̒nh chảng.


Tươ̠ng da̒i Bác Hô̒ ản wa̒n tha̒nh baw ngă̒i 8/1/1997 khâw mô̠ch năm xâi zư̠ng ản khảnh tha̒nh baw ngă̒i kí niê̠m 67 năm tha̒nh lâ̠p Dáng Kô̠ng xán Viê̠t Nam. Twa̒n bô̠ kông chi̒nh kaw 18 mét, tloong dỏ vâ̒n thân tươ̠ng kaw 13,5m (tỉnh bớ chân zép kaw xu lêênh dêểnh dál lál ), bê̠ tươ̠ng (vâ̒n xoỏng rác. mâl, tlơ̒l) kaw 4,5 m. Tươ̠ng da̒i Bác nă̠ng khwáng 400 tẩn, bă̒ng chất liê̠w bê tông xiêw kaw, bê tông granit zo Viê̠n vâ̠t liê̠w xâi zư̠ng ngiên kửw va̒ thư̠c hiê̠n thew iêw kâ̒w kuố kông chi̒nh. Tươ̠ng da̒i ản xâi zư̠ng tlêênh dính dô̒l ông Tươ̠ng kỏ dô̠ kaw khwáng 168m xo mân mă̠t rác biến


Tươ̠ng da̒i Bác Hô̒ - Diếm nhẩn kiển chúc tlêênh kôông chi̒nh thwí diê̠n Wa̒ Bi̒nh, thu hút zu khéch dêểnh ng hương, thăm kwan.

Ản hôốc la̒ dô̒l ông Tươ̠ng vi̒ ngỏ bớ xa, tlải dô̒l ni̒ chôổng nhơ mô̠ch kon woi to dang vú vu̠c zuôl wo̒l thuổng rác chơ̒ khôông Da̒. Bớ chân tươ̠ng da̒i lêênh khu vư̠c tiê̒n xánh ản thiết kể 79 bơ̠c tương ửng 79 thuối Bác. Xuốt kuô̠c dơ̒i kuố vi̠ lảnh tu̠ vẩn dẩw vi̒ xư̠ ngiê̠p zái voỏng zân tô̠c, lo cho zân, cho nước ản dô̠c lâ̠p, tư̠ zo, ẩm ro, ha̠nh vúc.

Ỉ tướng kiển chúc xâi zư̠ng Tươ̠ng da̒i Bác Hô̒ tlêênh kôông chi̒nh thwí diê̠n Wa̒ Bi̒nh xwất vát bớ xư̠ kiê̠n Bác Hô̒ wơ̒l tham Dáng bô̠ va̒ nhân zân kác zân tô̠c tloong tính. Tloong chiển thăm, Bác da̒ dểnh thăm tlươ̒ng Thanh niên law dôô̠ng XHCN, ka̠ ni̒ thuô̠c diê̠ vâ̠n xa̠ Iên Mông, tha̒nh vổ Wa̒ Bi̒nh. Bác dểnh thăm baw muô̒ rác za̒w, nhân zân la̒ bee̒ to dớ dươ Bác kwa khôông. Choong tlêênh bee̒ Bác tló thăi thuổng rác khôông Da̒ va̒ nỏi: Khâw ni̒ dất nước thôổng nhất, ha vái chinh vu̠c khôông ni̒ dớ ngăn rác za̒w, vu̠c vu̠ lơ̠i ích nhân zân. Chính vi̒ thiể, kiển chúc tươ̠ng da̒i Bác Hô̒ tló thăi thuổng khôông Da̒ nhơ thế hiê̠n tư tướng lởn law kuố Ngươ̒i ản tác zá thế hiê̠n baw tác vấm Tươ̠ng da̒i Bác Hô̒

Thư̠c hiê̠n thiểng ră̠i kuố Bác, bă̒ng ỉ chỉ kwiết tâm: "Ó kỏ wiê̠c chi khỏ/ Chí rưới loo̒ng ó bê̒n/ Da̒w khu̠ mân lấp biến/ Kwiết chỉ ắt la̒ rêênh”, ản xư̠ zúp dơ̠ kuố Liên Xô, ká nước bă̒ng tinh thâ̒n, ỉ chỉ, nghi̠ lư̠c kaw dô̠, dôô̒ng thơ̒i vươ̠t kwa baw khỏ khăn, hi xinh zan khố, kwiết tâm kái ta̠w, chinh vu̠c kon khôông Da̒ rất hung, xâi zư̠ng kôông chi̒nh thwí diê̠n Wa̒ Bi̒nh dám báw tiển dô̠ va̒ chất lươ̠ng, vu̠c vu̠ xư̠ ngiê̠p vát chiến dất nước


                                                                                          P.V

KÁC TIN KHÁC


Ngươ̒i “thức zẩl” zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng ớ xa̭ Hang Kiê

Ba̒i 2 – Biển xwi ngi̭ thee̒nh hiḙ̂n thư̭c 
(HBDT) – Nhửng ỉ tướng "khác mo̭l” wê̒l fát chiến zu li̭ch ớ Hang Kiê râ̒n tlớ thee̒nh hi̭en thư̭c. Da̒ deẻnh rẩw thên mêê̒nh lêênh bán dô̒ zu li̭ch, Hang Kiê ản nhê̒w zu kheéch tloong va̒ wa̒i nước mắt dêểnh. Eenh Nha̒, chi̭ Muổ da̒ thee̒nh kôông bước dâ̒w tlêênh kon dươ̒ng khới ngiḙ̂p, ko̒n ta̭w diếm tlaảng khới ngiḙ̂p cho kác hô̭ khác tloong bán la̒ thew pơ̭i mṷc dích la̒ zâ̒w chỉnh dảng tlêênh kwê hương.

Hwiḙ̂n La̭c Thwí – Nhửng diếm nhẩn nướ nhiḙ̂m ki̒

(HBDT) - Pớ xứ do̒n kết, thôổng nhất kaw tloong to̒n Dáng bô̭, pơ̭i tư zwi va̒ khát voo̭ng dối mởi, khâw nướ nhiḙ̂m ki̒ thư̭c hiḙ̂n Ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i Dáng bô̭ hwiḙ̂n lâ̒n thử XXIV (nhiḙ̂m ki̒ 2015 - 2020), La̭c Thwí tư̒ng bước khai thác hiḙ̂w kwá tiê̒m năng, thể meḙnh riêng kỏ, da̒ da̭t ản nhửng kết kwá tloong kôông tác xâi zư̭ng Dáng, chỉnh kwiê̒n va̒ kác tố chức dwa̒n thế. Hwiḙ̂n thư̭c hiḙ̂n mṷc tiêw fát chiến kinh tể thew hưởng thương ma̭i, zi̭ch vṷ, kôông ngiḙ̂p thew kwi hwă̭ch, fát chiến nôông ngiḙ̂p kỏ lơ̭i thể, nơng kaw thu nhâ̭p ngươ̒i zân, ta̭w nê̒n táng kwan tloo̭ng xâi zư̭ng La̭c Thwí thee̒nh vu̒ng dôô̭ng lư̭c kinh tể va̒ hwiḙ̂n nôông thôn mởi tloong tương lai khânh.

Hwiḙ̂n Mai Châw dấi nhanh lô̭ chi̒nh báw hiếm i tể to̒n zân

(HBDT) – Nhửng năm kwa, Báw hiếm xa̭ hô̭i (BHXH) hwiḙ̂n Mai Châw da̒ fổi hơ̭p pơ̭i kác nga̒nh, dwa̒n thế, kác xa̭, thi̭ chẩn dấi meḙnh kôông tác tiên chiê̒n, vâ̭n dôô̭ng kác kơ kwan, dơn vi̭ xứ zṷgn law dôô̭ng, ngươ̒i law dôô̭ng, kác thơ̒ng lớp nhân zân, dă̭c biḙ̂t la̒ hô̭ kâ̭n nge̒w tlêênh diḙ̂ ba̒n tham za báw hiếm i tể (BHIT), dô̒ng thơ̒i xâi zư̭ng ma̭ng lưởi, da̭i lỉ baảnh BHIT ta̭i kác xa̭, thi̭ chẩn. Vi̒ thiể, xổ ngươ̒i tham za BHIT tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n ha̒ng năm dê̒w tăng

Thươ̒ng chư̭c Hô̭i dôô̒ng nhân zân tính dỏn tiếp, hô̭i da̒m pơ̭i Dwa̒n da̭i biếw Hô̭i dôô̒ng nhân zân tính Tuv, nước Kôô̭ng hwa̒ Nhân zân Mông Kố.

(HBDT) – Khởm ngă̒i 5/10, i Dwa̒n da̭i biếw Hô̭i dôô̒ng nhân zân (HDNZ) tính Tuv, nước Kôô̭ng hwa̒ Nhân zân Mông Kố zo nga̒i TS. Enkhbat, Chú ti̭ch HDNZ tính Tuv la̒ tlướng dwa̒n da̒ bắt dâ̒w chiển thăm va̒ la̒ wiḙ̂c ta̭i ti̒nh ha.

Xa̭ Nam Thươ̭ng fát hwi zân chú, ta̭w dôô̒ng thwâ̭n tloong nhân zân

(HBDT) – Xa̭ Nam Thươ̭ng (Kim Bôi) kỏ 433 ha dất kănh tác. Bớ năm 2016 dêểnh la̭ ni̒, xa̭ zô̒n diê̒n, dối thươd da̭t 70% ớ kác xỏm: Ba̭i Xe, Nam Ha̭, Nước Ruô̭ng, Bi̒nh Tân, chú iểw tlôô̒ng bỉl xeenh, zươ chuô̭t, zươ bớ, lă̭c lă̒i. Hô̭ nhê̒w nhất 3 kon na̒, ít nhất 1 na̒. Hal xỏm Nam Thươ̭ng va̒ Bôi Ká dang tloong kwả chính thư̭c hiḙ̂n, zư̭ kiển hwa̒n tha̒nh baw kuổi năm 2018. Kết kwá thiể cho thẩi kấp wí Dáng, chỉnh kwiê̒n xa̭ fát hwi tốt tỉnh zân chú, kôông khai, minh bă̭ch, ta̭w niê̒m tin va̒ xư̭ dôô̒ng thwâ̭n kaw tloong nhân zân

Kỉ kết chương chi̒nh fổi hơ̭p hwa̭t dôô̭ng khwiển ho̭c, khwiển ta̒i, xâi zư̭ng xa̭ hô̭i ho̭c tâ̭p zai dwa̭n 2018 - 2021

(HBDT) – Ngă̒i 17/9, Hô̭i Khwiển ho̭c tính da̒ fổi hơ̭p ku̒ng UBMTTQ tính – Hô̭i Ngươ̒i kaw thuối tính – Hô̭i Liên hiḙ̂p Fṷ nư̭ tính – Tính Dwa̒n tố chức hô̭i ngi̭ kỉ kết chương chi̒nh fổi hơ̭p ha̒nh dôô̭ng khwiển ho̭c, khwiển ta̒i, xâi zư̭ng xa̭ hô̭i ho̭c tâ̭p(XHHT) zai dwani 2018 - 2021