WBDT) - Tươ̠ng da̒i Bác Hô̒ la̒ diếm nhẩn kiển chúc tloong khi̒ di tham kwan ó thế dá kwa khi̒ dêểnh mân Nha̒ mẳi thwí diê̠n Wa̒ Bi̒nh. Tươ̠ng da̒i Bác Hô̒ kủng la̒ diếm nhẩn kiển chúc tloong to̒n bô̠ không zan rôô̠ng lởn kuố kôông chi̒nh thwí diê̠n Wa̒ Bi̒nh va̒ i la̒ khổi tác vấm nghê̠ thwâ̠t hwa̒n chính, hwa̒nh chảng.


Tươ̠ng da̒i Bác Hô̒ ản wa̒n tha̒nh baw ngă̒i 8/1/1997 khâw mô̠ch năm xâi zư̠ng ản khảnh tha̒nh baw ngă̒i kí niê̠m 67 năm tha̒nh lâ̠p Dáng Kô̠ng xán Viê̠t Nam. Twa̒n bô̠ kông chi̒nh kaw 18 mét, tloong dỏ vâ̒n thân tươ̠ng kaw 13,5m (tỉnh bớ chân zép kaw xu lêênh dêểnh dál lál ), bê̠ tươ̠ng (vâ̒n xoỏng rác. mâl, tlơ̒l) kaw 4,5 m. Tươ̠ng da̒i Bác nă̠ng khwáng 400 tẩn, bă̒ng chất liê̠w bê tông xiêw kaw, bê tông granit zo Viê̠n vâ̠t liê̠w xâi zư̠ng ngiên kửw va̒ thư̠c hiê̠n thew iêw kâ̒w kuố kông chi̒nh. Tươ̠ng da̒i ản xâi zư̠ng tlêênh dính dô̒l ông Tươ̠ng kỏ dô̠ kaw khwáng 168m xo mân mă̠t rác biến


Tươ̠ng da̒i Bác Hô̒ - Diếm nhẩn kiển chúc tlêênh kôông chi̒nh thwí diê̠n Wa̒ Bi̒nh, thu hút zu khéch dêểnh ng hương, thăm kwan.

Ản hôốc la̒ dô̒l ông Tươ̠ng vi̒ ngỏ bớ xa, tlải dô̒l ni̒ chôổng nhơ mô̠ch kon woi to dang vú vu̠c zuôl wo̒l thuổng rác chơ̒ khôông Da̒. Bớ chân tươ̠ng da̒i lêênh khu vư̠c tiê̒n xánh ản thiết kể 79 bơ̠c tương ửng 79 thuối Bác. Xuốt kuô̠c dơ̒i kuố vi̠ lảnh tu̠ vẩn dẩw vi̒ xư̠ ngiê̠p zái voỏng zân tô̠c, lo cho zân, cho nước ản dô̠c lâ̠p, tư̠ zo, ẩm ro, ha̠nh vúc.

Ỉ tướng kiển chúc xâi zư̠ng Tươ̠ng da̒i Bác Hô̒ tlêênh kôông chi̒nh thwí diê̠n Wa̒ Bi̒nh xwất vát bớ xư̠ kiê̠n Bác Hô̒ wơ̒l tham Dáng bô̠ va̒ nhân zân kác zân tô̠c tloong tính. Tloong chiển thăm, Bác da̒ dểnh thăm tlươ̒ng Thanh niên law dôô̠ng XHCN, ka̠ ni̒ thuô̠c diê̠ vâ̠n xa̠ Iên Mông, tha̒nh vổ Wa̒ Bi̒nh. Bác dểnh thăm baw muô̒ rác za̒w, nhân zân la̒ bee̒ to dớ dươ Bác kwa khôông. Choong tlêênh bee̒ Bác tló thăi thuổng rác khôông Da̒ va̒ nỏi: Khâw ni̒ dất nước thôổng nhất, ha vái chinh vu̠c khôông ni̒ dớ ngăn rác za̒w, vu̠c vu̠ lơ̠i ích nhân zân. Chính vi̒ thiể, kiển chúc tươ̠ng da̒i Bác Hô̒ tló thăi thuổng khôông Da̒ nhơ thế hiê̠n tư tướng lởn law kuố Ngươ̒i ản tác zá thế hiê̠n baw tác vấm Tươ̠ng da̒i Bác Hô̒

Thư̠c hiê̠n thiểng ră̠i kuố Bác, bă̒ng ỉ chỉ kwiết tâm: "Ó kỏ wiê̠c chi khỏ/ Chí rưới loo̒ng ó bê̒n/ Da̒w khu̠ mân lấp biến/ Kwiết chỉ ắt la̒ rêênh”, ản xư̠ zúp dơ̠ kuố Liên Xô, ká nước bă̒ng tinh thâ̒n, ỉ chỉ, nghi̠ lư̠c kaw dô̠, dôô̒ng thơ̒i vươ̠t kwa baw khỏ khăn, hi xinh zan khố, kwiết tâm kái ta̠w, chinh vu̠c kon khôông Da̒ rất hung, xâi zư̠ng kôông chi̒nh thwí diê̠n Wa̒ Bi̒nh dám báw tiển dô̠ va̒ chất lươ̠ng, vu̠c vu̠ xư̠ ngiê̠p vát chiến dất nước


                                                                                          P.V

KÁC TIN KHÁC


Chiến biển tích kư̭c tloong kôông tác báw vḙ̂ rư̒ng ớ xa̭ Ngố Lương

(HBDT) – La̒ xa̭ kỏ ziḙ̂n tích rư̒ng lởn thử 2 tloong Khu báw tô̒n thiên nhên (Khu BTTN) Ngo̭c Xơn – Ngố Luông, xa̭ Ngố Luông (Tân La̭c) kỏ ziḙ̂n tích rư̒ng 3.400ha, tí lḙ̂ che fú rư̒ng tư̭ nhiên lêênh dêểnh 90%. Nhâ̭n thức ro̭ vai tlo̒, tâ̒m kwan tloo̭ng tloong wiḙ̂c zư̭ zi̒n, báw vḙ̂ rư̒ng, xa̭ Ngố Luông da̒ thư̭c hiḙ̂n dôô̒ng bô̭ kác zái fáp nhă̒m tăng kươ̒ng báw vḙ̂, ngăn chă̭n ti̒nh tla̭ng chă̭ch, fả rư̒ng tlải fép.

Kôông an wiḙ̂n Tân La̭c dôô̒ng bô̭ zái fáp dẩw chanh kác lo̭i thô̭i fa̭m

(HBDT) – Tlêênh diḙ̂ ba̒n wiḙ̂n Tân La̭c thơ̒i zan vươ̒ rô̒i xắi tha 20 vṷ wê̒l châ̭t tư̭ xa̭ hô̭i pơ̭i 35 dổi tươ̭ng, da̒ zám 3 vṷ, xoong chươ bê̒n vưng. Dă̭c biḙ̂t, thô̭i fa̭m wê̒l ma twỉ 8 vṷ kỏ chiê̒w hưởng za tăng. Môô̭ch xổ vṷ lô̭m ta̒i xán chươ ản diê̒w tla tha, kôông tác kai ngiḙ̂n ta̭i kôô̭ng dôô̒ng, kwán lỉ khâw kai, lâ̭p hô̒ xơ dươ mo̭l ngiḙ̂n baw kơ xớ kai ngiḙ̂n bắt buô̭c ko̒n ha̭n chể... Tlước ti̒nh hi̒nh rỉ, lư̭c lươ̭ng Kôông an wiḙ̂n da̒ thư̭c hiḙ̂n dôô̒ng bô̭ nhê̒w zái fáp dám báw tính hi̒nh an ninh châ̭t tư̭ tlêênh diḙ̂ ba̒n.

Xâi zư̭ng thương hiḙ̂w kả, thôm hô̒ thwí diḙ̂n Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Hwa̒ Bi̒nh zâ̒w tiê̒m năng fát chiến ngê̒ ruôi, khai thác thwí xán dác ngo̭ch, dă̭c biḙt hô̒ thwí diḙ̂n khôông Da̒ diḙ̂ fâ̭n tính rôô̭ng khânh 8.900 ha, foong fủ kác lo̭i kả, tloong rỉ kỏ nhê̒w lo̭i kwỉ hiểm. Wa̒i khái thác tư̭ nhiên, nhửng năm kwa, ngê̒ ruôi kả lôô̒ng fát chiến meḙnh, dổi tươ̭ng euôi da za̭ng. Kác xán fấm thôm, kả ruôi va̒ khai thác tư̭ nhiên chất lươ̭ng dám báw, ản ngươ̒i tiêw zu̒ng Ha̒ Nô̭i va̒ nhê̒w tính tha̒nh tin zu̒ng, kóp fâ̒n zái kwiết wiḙ̂c la̒, fát chiến kinh tể, kái thiḙ̂n dơ̒i khôổng ngươ̒i zân.

Thuối tlé Tân La̭c chung khức xâi zư̭ng Nôông thôn mởi

(HBDT) – Dỏ la̒ chú dê̒ Hô̭i thi vươ̒ ản Hwiḙ̂n Dwa̒n Tân La̭c tố chức tlung twâ̒n khảng 8/2018. Hô̭i thi kỏ xư̭ tham za kuố 5 kṷm xa̭ vu̒ng kaw, kṷm xa̭ zo̭c QL12B (1), kṷm xa̭ zo̭c QL12B (2), kṷm xa̭ vu̒ng Tha̭ch Bi, kṷm vu̒ng xâw va̒ vu̒ng thươ̭ng.

Fê zwiḙ̂t Nhiḙ̂m vṷ kwi hwă̭ch Khu zu li̭ch kuốc za hô̒ Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Thú tưởng Chỉnh fú vươ̒ fê zwiḙ̂t Nhiḙ̂m vṷ kwi hwă̭ch chung xâi zư̭ng Khu zu li̭ch kuốc za hô̒ Hwa̒ Bi̒nh, tính Hwa̒ Bi̒nh dêểnh năm 2035

Ban chí da̭w wê̒l zi xán văn hwả Mo Mươ̒ng tâ̭p chung thư̭c hiḙ̂n nhiḙ̂m vṷ thew kể hwă̭ch dê̒ tha

(HBDT) – Khởm 10/8, Ban chí da̭w (BCD) wê̒l zi xán văn hwả Mo Mươ̒ng Hwa̒ Bi̒nh tố chức ho̭p deẻnh zả kết kwá thư̭c hiḙ̂n nhiḙ̂m vṷ 6 khảng dâ̒w năm, fương hưởng nhiḙ̂m vṷ 6 khảng kuổi năm 2018. Dôô̒ng chỉ Ngwiển Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính, Tlươ̒ng BCD chủ chi̒ hô̭i ngi̭. Tham za hô̭i ngi̭ ko̒n kỏ lảnh da̭w kác xớ, ban, nga̒nh tha̒nh viên BCD, lảnh da̭w kác wiḙ̂n Kim Bôi, Kaw Fong, Tân La̭c, La̭c Xơn.