WBDT) - Tươ̠ng da̒i Bác Hô̒ la̒ diếm nhẩn kiển chúc tloong khi̒ di tham kwan ó thế dá kwa khi̒ dêểnh mân Nha̒ mẳi thwí diê̠n Wa̒ Bi̒nh. Tươ̠ng da̒i Bác Hô̒ kủng la̒ diếm nhẩn kiển chúc tloong to̒n bô̠ không zan rôô̠ng lởn kuố kôông chi̒nh thwí diê̠n Wa̒ Bi̒nh va̒ i la̒ khổi tác vấm nghê̠ thwâ̠t hwa̒n chính, hwa̒nh chảng.


Tươ̠ng da̒i Bác Hô̒ ản wa̒n tha̒nh baw ngă̒i 8/1/1997 khâw mô̠ch năm xâi zư̠ng ản khảnh tha̒nh baw ngă̒i kí niê̠m 67 năm tha̒nh lâ̠p Dáng Kô̠ng xán Viê̠t Nam. Twa̒n bô̠ kông chi̒nh kaw 18 mét, tloong dỏ vâ̒n thân tươ̠ng kaw 13,5m (tỉnh bớ chân zép kaw xu lêênh dêểnh dál lál ), bê̠ tươ̠ng (vâ̒n xoỏng rác. mâl, tlơ̒l) kaw 4,5 m. Tươ̠ng da̒i Bác nă̠ng khwáng 400 tẩn, bă̒ng chất liê̠w bê tông xiêw kaw, bê tông granit zo Viê̠n vâ̠t liê̠w xâi zư̠ng ngiên kửw va̒ thư̠c hiê̠n thew iêw kâ̒w kuố kông chi̒nh. Tươ̠ng da̒i ản xâi zư̠ng tlêênh dính dô̒l ông Tươ̠ng kỏ dô̠ kaw khwáng 168m xo mân mă̠t rác biến


Tươ̠ng da̒i Bác Hô̒ - Diếm nhẩn kiển chúc tlêênh kôông chi̒nh thwí diê̠n Wa̒ Bi̒nh, thu hút zu khéch dêểnh ng hương, thăm kwan.

Ản hôốc la̒ dô̒l ông Tươ̠ng vi̒ ngỏ bớ xa, tlải dô̒l ni̒ chôổng nhơ mô̠ch kon woi to dang vú vu̠c zuôl wo̒l thuổng rác chơ̒ khôông Da̒. Bớ chân tươ̠ng da̒i lêênh khu vư̠c tiê̒n xánh ản thiết kể 79 bơ̠c tương ửng 79 thuối Bác. Xuốt kuô̠c dơ̒i kuố vi̠ lảnh tu̠ vẩn dẩw vi̒ xư̠ ngiê̠p zái voỏng zân tô̠c, lo cho zân, cho nước ản dô̠c lâ̠p, tư̠ zo, ẩm ro, ha̠nh vúc.

Ỉ tướng kiển chúc xâi zư̠ng Tươ̠ng da̒i Bác Hô̒ tlêênh kôông chi̒nh thwí diê̠n Wa̒ Bi̒nh xwất vát bớ xư̠ kiê̠n Bác Hô̒ wơ̒l tham Dáng bô̠ va̒ nhân zân kác zân tô̠c tloong tính. Tloong chiển thăm, Bác da̒ dểnh thăm tlươ̒ng Thanh niên law dôô̠ng XHCN, ka̠ ni̒ thuô̠c diê̠ vâ̠n xa̠ Iên Mông, tha̒nh vổ Wa̒ Bi̒nh. Bác dểnh thăm baw muô̒ rác za̒w, nhân zân la̒ bee̒ to dớ dươ Bác kwa khôông. Choong tlêênh bee̒ Bác tló thăi thuổng rác khôông Da̒ va̒ nỏi: Khâw ni̒ dất nước thôổng nhất, ha vái chinh vu̠c khôông ni̒ dớ ngăn rác za̒w, vu̠c vu̠ lơ̠i ích nhân zân. Chính vi̒ thiể, kiển chúc tươ̠ng da̒i Bác Hô̒ tló thăi thuổng khôông Da̒ nhơ thế hiê̠n tư tướng lởn law kuố Ngươ̒i ản tác zá thế hiê̠n baw tác vấm Tươ̠ng da̒i Bác Hô̒

Thư̠c hiê̠n thiểng ră̠i kuố Bác, bă̒ng ỉ chỉ kwiết tâm: "Ó kỏ wiê̠c chi khỏ/ Chí rưới loo̒ng ó bê̒n/ Da̒w khu̠ mân lấp biến/ Kwiết chỉ ắt la̒ rêênh”, ản xư̠ zúp dơ̠ kuố Liên Xô, ká nước bă̒ng tinh thâ̒n, ỉ chỉ, nghi̠ lư̠c kaw dô̠, dôô̒ng thơ̒i vươ̠t kwa baw khỏ khăn, hi xinh zan khố, kwiết tâm kái ta̠w, chinh vu̠c kon khôông Da̒ rất hung, xâi zư̠ng kôông chi̒nh thwí diê̠n Wa̒ Bi̒nh dám báw tiển dô̠ va̒ chất lươ̠ng, vu̠c vu̠ xư̠ ngiê̠p vát chiến dất nước


                                                                                          P.V

KÁC TIN KHÁC


Kă̭p mă̭t zwanh ngiḙ̂p, hơ̭p tác xa̭ xwân Mâ̭w Tất năm 2018

(WBDT) – Khuô̭ng 7/3, UBND tính da̒ tố chức hô̭i ngi̭ kă̭p mă̭t zwanh ngiḙ̂p, HTX năm 2018. Dêểnh zư̭ kỏ kác dôô̒ng chỉ: Bu̒i Văn Tính, Wí viên BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí; Châ̒n Dăng Ninh, Fỏ bỉ thư Thươ̒ng chư̭c Tính wí, Chú ti̭ch HĐND tính; Ngwiển Văn Kwang, Fỏ Bỉ thư tính wí, Chú ti̭ch UBND tính; kác dôô̒ng chỉ tloong BTV Tính wí, Thươ̒ng chư̭c UBND, HĐND, kác xớ, nga̒nh, kác wiḙ̂n, tha̒nh fổ, dông nhê̒w zwanh ngiḙ̂p, zwanh nhân tlêênh diḙ̂ ba̒n.

1.450 thanh niên tính ha lêênh dươ̒ng nhâ̭p ngṷ năm 2018

(WBDT) – Ngă̒i 5/3, 11/11 wiḙ̂n, tha̒nh fổ kuố tính da̒ dôô̒ng lwa̭t tố chức lḙ̂ tiển dươ 1.450 ngươ̒i kon ưw tủ kuố kwê hương lêênh dươ̒ng thư̭c hiḙ̂n Nghiḙ̂ vṷ kwân xư̭, Báw vḙ̂ Tố kuốc.

Hô̭i xwân Văn wả – Thế thaw wiḙ̂n Ki̒ Xơn xwân Mâ̭w Tất

(WBDT) – Khởm ngă̒i 27/2, ta̭i Nha̒ văn wả Tlung tâm wiḙ̂n Ki̒ Xơn, UBND wiḙ̂n da̒ tố chức khai ma̭c Hô̭i xwân Văn wả – Thế thaw wiḙ̂n Ki̒ Xơn xwân Mâ̭w Tất. Tham zư̭ ngă̒i hô̭i kỏ 10 do̒n, hơn 300 ziḙ̂n viên, ngḙ̂ nhân, vâ̭n dôô̭ng viên, rất dôông nhân zân tl diḙ̂ ba̒n tloong wiḙ̂n

Fát dôô̭ng “Thết tlôông kâl dơ̒i dơ̒i nhở ơn Bác Hô̒” xwân Mâ̭w Tất 2018

(WBDT) – Khởm ngă̒i 21/2, Tha̒nh fổ Wa̒ Bi̒nh tố chức Lḙ̂ fát dôô̭ng va̒ tha kwân "Thết tlôông kâl dơ̒i dơ̒i nhở ơn Bác Hô̒”. Tham zư̭ kỏ kác dô̒ng chỉ: Bu̒i Văn Tính, Wí viên BCHTƯ Dáng, Bỉ thư Tính wí; Dinh Văn Zư̭c, Fỏ Chú ti̭ch HĐND tính; lảnh da̭w kác xớ, nga̒nh, Tha̒nh wí, UBND tha̒nh fổ Wa̒ Bi̒nh, rất dôông kản bô̭, chiển xi̭ lư̭c lươ̭ng vṷ tlang, hoo̭c xinh tlêênh diḙ̂ ba̒n.

Chú ti̭ch nước Châ̒n Da̭i Kwang tham zư̭ ngă̒i hô̭i “Xắc xwân tlêênh mo̭i miê̒n Tố kuốc”

(WBDT) – Ngă̒i 24/2, dô̒ng chỉ Châ̒n Da̭i Kwang, Wí viên Bô̭ chỉnh tli̭, Chú ti̭ch nước Kôô̭ng wa̒ XHCN Viḙ̂t Nam de̒ dêểnh zư̭ ngă̒i hô̭i "Xắc xwân tlêênh mo̭i miê̒n Tố kuốc” ta̭i La̒ng Văn wả – Zu li̭ch kác zân tôô̭c Viḙ̂t Nam ớ xa̭ Dô̒ng Mô, thi̭ xa̭ Xơn Tâi (Ha̒ Nô̭i). Tham za do̒n kôông tác kỏ kác dô̒ng chỉ: Ngwiển Ngo̭c Thiḙ̂n, UV BCH T.Ư Dáng, Bô̭ tlướng Bô̭ VH-TT&DL; Hâ̒w A Lê̒nh, UV BCH T.Ư Dáng, Fỏ chú ti̭ch – Tôống thư kỉ UB T.Ư MMTQ Viḙ̂t Nam... Zư̭ ngă̒i hô̭i, tính ha kỏ kác dô̒ng chỉ: Bu̒i Văn Tính, UV BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí; Ngwiển Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính.

Lḙ̂ hô̭i Khai muô̒ Mươ̒ng Tha̒ng xwân Mâ̭w Tất 2018

(WBDT) – Ngă̒i 21/2 (tức môô̒ng 6 Thết) ta̭i xân vâ̭n dôô̭ng xa̭ Zủng Fong, UBND wiḙ̂n Kaw Fong tố chức lḙ̂ Lḙ̂ hô̭i Khai muô̒ Mươ̒ng Tha̒ng xwân Mâ̭w Tất 2018. Ni la̒ năm dâ̒w tiên Lḙ̂ hô̭i ản tố chức ớ kwi mô kấp wiḙ̂n, tlêênh kơ xớ nơng kấp Lḙ̂ hô̭i Thuổng dôô̒ng kuố zân tôô̭c Mươ̒ng xa̭ Zủng Fong