WBDT) - Tươ̠ng da̒i Bác Hô̒ la̒ diếm nhẩn kiển chúc tloong khi̒ di tham kwan ó thế dá kwa khi̒ dêểnh mân Nha̒ mẳi thwí diê̠n Wa̒ Bi̒nh. Tươ̠ng da̒i Bác Hô̒ kủng la̒ diếm nhẩn kiển chúc tloong to̒n bô̠ không zan rôô̠ng lởn kuố kôông chi̒nh thwí diê̠n Wa̒ Bi̒nh va̒ i la̒ khổi tác vấm nghê̠ thwâ̠t hwa̒n chính, hwa̒nh chảng.


Tươ̠ng da̒i Bác Hô̒ ản wa̒n tha̒nh baw ngă̒i 8/1/1997 khâw mô̠ch năm xâi zư̠ng ản khảnh tha̒nh baw ngă̒i kí niê̠m 67 năm tha̒nh lâ̠p Dáng Kô̠ng xán Viê̠t Nam. Twa̒n bô̠ kông chi̒nh kaw 18 mét, tloong dỏ vâ̒n thân tươ̠ng kaw 13,5m (tỉnh bớ chân zép kaw xu lêênh dêểnh dál lál ), bê̠ tươ̠ng (vâ̒n xoỏng rác. mâl, tlơ̒l) kaw 4,5 m. Tươ̠ng da̒i Bác nă̠ng khwáng 400 tẩn, bă̒ng chất liê̠w bê tông xiêw kaw, bê tông granit zo Viê̠n vâ̠t liê̠w xâi zư̠ng ngiên kửw va̒ thư̠c hiê̠n thew iêw kâ̒w kuố kông chi̒nh. Tươ̠ng da̒i ản xâi zư̠ng tlêênh dính dô̒l ông Tươ̠ng kỏ dô̠ kaw khwáng 168m xo mân mă̠t rác biến


Tươ̠ng da̒i Bác Hô̒ - Diếm nhẩn kiển chúc tlêênh kôông chi̒nh thwí diê̠n Wa̒ Bi̒nh, thu hút zu khéch dêểnh ng hương, thăm kwan.

Ản hôốc la̒ dô̒l ông Tươ̠ng vi̒ ngỏ bớ xa, tlải dô̒l ni̒ chôổng nhơ mô̠ch kon woi to dang vú vu̠c zuôl wo̒l thuổng rác chơ̒ khôông Da̒. Bớ chân tươ̠ng da̒i lêênh khu vư̠c tiê̒n xánh ản thiết kể 79 bơ̠c tương ửng 79 thuối Bác. Xuốt kuô̠c dơ̒i kuố vi̠ lảnh tu̠ vẩn dẩw vi̒ xư̠ ngiê̠p zái voỏng zân tô̠c, lo cho zân, cho nước ản dô̠c lâ̠p, tư̠ zo, ẩm ro, ha̠nh vúc.

Ỉ tướng kiển chúc xâi zư̠ng Tươ̠ng da̒i Bác Hô̒ tlêênh kôông chi̒nh thwí diê̠n Wa̒ Bi̒nh xwất vát bớ xư̠ kiê̠n Bác Hô̒ wơ̒l tham Dáng bô̠ va̒ nhân zân kác zân tô̠c tloong tính. Tloong chiển thăm, Bác da̒ dểnh thăm tlươ̒ng Thanh niên law dôô̠ng XHCN, ka̠ ni̒ thuô̠c diê̠ vâ̠n xa̠ Iên Mông, tha̒nh vổ Wa̒ Bi̒nh. Bác dểnh thăm baw muô̒ rác za̒w, nhân zân la̒ bee̒ to dớ dươ Bác kwa khôông. Choong tlêênh bee̒ Bác tló thăi thuổng rác khôông Da̒ va̒ nỏi: Khâw ni̒ dất nước thôổng nhất, ha vái chinh vu̠c khôông ni̒ dớ ngăn rác za̒w, vu̠c vu̠ lơ̠i ích nhân zân. Chính vi̒ thiể, kiển chúc tươ̠ng da̒i Bác Hô̒ tló thăi thuổng khôông Da̒ nhơ thế hiê̠n tư tướng lởn law kuố Ngươ̒i ản tác zá thế hiê̠n baw tác vấm Tươ̠ng da̒i Bác Hô̒

Thư̠c hiê̠n thiểng ră̠i kuố Bác, bă̒ng ỉ chỉ kwiết tâm: "Ó kỏ wiê̠c chi khỏ/ Chí rưới loo̒ng ó bê̒n/ Da̒w khu̠ mân lấp biến/ Kwiết chỉ ắt la̒ rêênh”, ản xư̠ zúp dơ̠ kuố Liên Xô, ká nước bă̒ng tinh thâ̒n, ỉ chỉ, nghi̠ lư̠c kaw dô̠, dôô̒ng thơ̒i vươ̠t kwa baw khỏ khăn, hi xinh zan khố, kwiết tâm kái ta̠w, chinh vu̠c kon khôông Da̒ rất hung, xâi zư̠ng kôông chi̒nh thwí diê̠n Wa̒ Bi̒nh dám báw tiển dô̠ va̒ chất lươ̠ng, vu̠c vu̠ xư̠ ngiê̠p vát chiến dất nước


                                                                                          P.V

KÁC TIN KHÁC


Chiến khai bô̭ kó va̒ ta̒i liḙ̂w hoo̭c chư Mươ̒ng

(HBDT) – Ngă̒i 30/5, Ban Twiên zảw Tính wí fổi hơ̭p ku̒ng Xớ VH-TT&DL tố chức Hô̭i ngi̭ tâ̭p hwẩn chiến khai xứ zṷng bô̭ kó va̒ ta̒i liḙ̂w hoo̭c chư Mươ̒ng. Zư̭ hô̭i ngi̭ kỏ lảnh da̭w mô̭ch xổ xớ, ban, nga̒nh, lảnh da̭w UBND, Ban Twiên zảw, Foo̒ng VH-TT kác wiḙ̂n, tha̒nh fổ va̒ kác kơ kwan bảw chỉ tlêênh diḙ̂ ba̒n tính.

Dôô̒ng chỉ Bỉ thư Tính wí Bu̒i Văn Tính chúc mư̒ng Da̭i Lḙ̂ kỉnh mư̒ng Dức Fâ̭t dán xinh 2018

(HBDT) – Khởm ngă̒i 24/5, ta̭i chuô̒ Hwa̒ Bi̒nh Fâ̭t Kwang, Ban Chi̭ xư̭ zảw hô̭i Fâ̭t zảw Viḙ̂ Nam da̒ tố chức Da̭i lḙ̂ kỉnh mư̒ng Dức Fâ̭t dán xinh 2018 (Fâ̭t li̭ch 2562). Dôô̒ng chỉ Bỉ thư Tính wí Bu̒i Văn Tính dêểnh zư̭ va̒ chúc mư̒ng da̭i lḙ̂. Chúc mư̒ng da̭i lḙ̂ ko̒n kỏ lảnh da̭w Ban Zân vâ̭n Tính wí, UB MTTQ Viḙ̂tt Nam Tính, UBND tính, VF Tính wí, Xớ Nô̭i vṷ, kác xớ, ban, nga̒nh kuố tính va̒ tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh. Tham zư̭ da̭i lḙ̂ kỏ khânh 3.000 fa̭t tứ da̭i ziḙ̂n cho kác tố fâ̭t tứ tlêênh to̒n tính.

Thuối tleé wiḙ̂n Iên Thwí hoo̭c tâ̭p va̒ la̒ thew kương Bác Hô̒

(HBDT) – "Khâw 2 nam thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ xổ 05 kuố Bô̭ chỉnh tli̭, thuối tleé wiḙ̂n Iên Thwí da̒ thẩm nhwâ̒n tư, da̭w dức kách ma̭ng. Foong kách kuố Bác. Bớ rỉ nơng kaw tlách nhiḙ̂m kuố bán thân vởi za di̒nh, xa̭ hô̭i, thi duô law dôô̭ng. Hoo̭c tâ̭p, xảng ta̭w, xung kích, tính ngwiḙ̂n tloong mo̭i hwa̭t dôô̭ng, kóp fâ̒n ku̒ng Đáng bô̭, Chỉnh kwiê̒n, nhân zân tlêênh diḙ̂ ba̒n thư̭c hiḙ̂n thẳng lơ̭i Ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i Dáng. Dwa̒n kác kấp”. Dỏ la̒ nhâ̭n di̭nh kuố dôô̒ng chỉ Trương Dức Hwi, Fỏ Bỉ thư Hwiḙ̂n Dwa̒n Iên Thwí khâw 2 năm thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ xổ 05 kuố Bô̭ chỉnh tli̭ wê̒l dấi mḙnh Hoo̭c tâ̭p va̒ la̒ thew tư tướng, da̭w dức, foong kách Hô̒ Chỉ Minh tloong kác kơ xớ Dwa̒n to̒n wiḙ̂n.

Zơng hương kí niḙ̂m 128 năm ngă̒i xinh Chú ti̭ch Hô̒ Chỉ Minh

(HBDT) – Khởm ngă̒i 18/5, nhân zi̭p kí niḙ̂m 128 năm xinh Chú ti̭ch Hô̒ Chỉ Minh (19/5/1890 – 19/5/2018) dwa̒n da̭i biếw lảnh da̭w tính da̒ tố chức lḙ̂ zơng hương ta̭i tươ̭ng da̒i Bác Hô̒. Tham zư̭ lḙ̂ zơng hương kỏ dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, UVBCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí; dôô̒ng chỉ Trâ̒n Dăng Ninh, Fó Bỉ thư TT Tính wí, Chú ti̭ch HĐND tính; Dôông chỉ Ngwiển Văn Kwang, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch UBND tính; kác dôô̒ng chỉ tloong BTV Tính wí, lảnh da̭w kác xớ, ban, nga̒nh, dwa̒n thế tính, tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh va̒ lảnh da̭w, kản bô̭ kôông nhân viên Kôông ti Thwí diḙ̂n Hwa̒ Bi̒nh.

Kon dươ̒ng dêểnh vởi chư Mươ̒ng

(HBDT) – Thew thôông kê năm 2013, tlêênh diḙ̂ ba̒n tính kỏ 7 zân tô̭c dê̒w chung khôổng, tloong dỏ zân tô̭c Mươ̒ng chiểm tlêênh 63,3%, kư chủ ta̭i tất ká 11 wiḙ̂n, tha̒nh fổ thew kiếw vươ̒ tâ̭p chung, vươ̒ dan xen. Hwa̒ Bi̒nh la̒ dươ̭c khôổng tâ̭p chung, lô dơ̒i kuố mo̭l Mươ̒ng. Ngăi bớ ngă̒i dâ̒w ản tha̒nh lâ̭p (Ngă̒i 22/6/1886, thew Ngi̭ di̭nh kuố Kinh lươ̭c Bắc Ki̒), thên go̭i dâ̒w tiên kuố tính Hwa̒ Bi̒nh la̒ "Tính Mươ̒ng”. Cho dêểnh ka̭ ni̒, zân xổ mo̭l Mươ̒ng ớ Hwa̒ Bi̒nh dôông nhất xo vởi kác zân tô̭c khác va̒ xo vởi ngươ̒i Mươ̒ng ớ kác tính khác. Tloong 54 zân tô̭c ủn eenh kuố ká nước, zân tô̭c Mươ̒ng la̒ 1 tloong 5 zân tô̭c thiếw xổ kỏ xổ zân tlêênh 1 tliḙ̂w ngươ̒i.

Do̒n da̭i biếw kấp kaw Wí ban T.Ư Mă̭t tlâ̭n La̒o xâi zư̭ng dất nước thăm va̒ la̒ wiḙ̂c ta̭i tính ha

(WBDT) – Ngă̒i 13/4, Do̒n da̭i biếw kấp kaw Wí ban T.Ư Mă̭t tlâ̭n La̒o xâi zư̭ng dất nước zo dôô̒ng chỉ Xăi-xốm-fon Fôm-vi-hán, Wí viên Bô̭ Chỉnh tli̭, Chú ti̭ch Wí ban T.Ư Mă̭t tlâ̭n La̒o xâi zư̭ng dất nước la̒ Tlươ̒ng do̒n da̒ dêểnh thăm va̒ la̒ wiḙ̂c ta̭i tính ha. Dỏn tiếp va̒ la̒ wiḙ̂c mân Do̒n kỏ dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, UVBCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí; Ngwiển Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính; Hwa̒ng Văn Tử, Fỏ Chú ti̭ch HĐND tính; lảnh dawk Wí ban MTTQ Viḙ̂t Nam tính.