(HBDT) – Khảng 5/2014, UBNZ tính ban ha̒nh kể hwă̭ch chiến khai thư̭c hiḙ̂n Dê̒ ản “Dấi meḙnh foong tla̒w hoo̭c tâ̭p xuốt dơ̒i tloong za di̒nh, zoo̒ng ho̭ va̒ kôô̭ng dôô̒ng dêểnh năm 2020”. Khâw 5 năm thư̭c hiḙ̂n, foong tla̒w da̒ lan twá rôô̭ng khắp va̒ da̭t ản nhê̒w kết kwá. Kác mô hi̒nh hoo̭c tâ̭p kỏ tác dôô̭ng tích kư̭c dổi vởi wiḙ̂c nơng kaw zân chỉ, da̒w ta̭w nhân lư̭c, kóp fâ̒n fát chiến KT-XH ớ diḙ̂ fương, nhát dổi vởi foong tla̒w xâi zư̭ng NTM, dô thi văn minh va̒ xâi zư̭ng dơ̒i khôổng văn hwả khu zân kư.




Hô̭i Khwiển hoo̭c xa̭ Iên La̭c (La̭c thwí) fổi hơ̭p vởi tlươ̒ng TH&THKX xa̭ tố chức ră̭i kôông ngḙ̂ thôông tin cho hoo̭c xinh tloong thơ̒i zan ngí he̒.

Ôông Kwắch Thể Tán, Chú ti̭ch Hô̭i Khwiển hoo̭c tính cho mắt: Wiḙ̂c tố chức chiến khai thư̭c hiḙ̂n Kể hwă̭ch kuố UBNZ tính, nhâ̭n ản xư̭ kwan tâm, ta̭w diê̒w kiḙ̂n, dôô̒ng thwâ̭n meḙnh kuố kác kấp wí, chỉnh kwiê̒n va̒ nhân zân tlêênh diḙ̂ ba̒n to̒n tính. Ha̒ng năm, Hô̭i Khwiển hoo̭c tính dê̒w xâi zư̭ng kể hwă̭ch va̒ tâ̭p chung chí da̭w chiến khai kôông tác thi duô, khen thướng khwiển hoo̭c, tloong rỉ chủ tloo̭ng wiḙ̂c dăng kỉ, xâi zư̭ng va̒ nhân rôô̭ng kác mô hi̒nh hoo̭c tâ̭p diếm tloong to̒n tính. Tlươcớ ni nhâ̭n thức kuố da xổ ngươ̒i zân chú iểw kwan tâểnh wiḙ̂c hoo̭c tâ̭p kuố kon em tloong dô̭ thuối di hoo̭c, năi wiḙ̂c hoo̭c thươ̒ng xwiên, hoo̭c xuốt dơ̒i kuố mo̭l ngươ̒i da̒ ản kwan tâm, fát hwi chiê̒n thôổng hiểw hoo̭c kuố nhân zân.
Dớ thư̭c hiḙ̂n kỏ hiḙ̂w kwá kác mṷc tiêw, chí tiêw dê̒ tha, kác kấp Hô̭i dấi meḙnh kôông tác tiên chiê̒n wê̒l xa̭ hô̭i hoo̭c tâ̭p va̒ kác mô hi̒nh hoo̭c tâ̭p xuốt dơ̒i tloong za di̒nh, zoo̒ng ho̭c va̒ kôô̭ng dôô̒ng bă̒ng nhê̒w hi̒nh thức bă̒ng biê̒l rôô̭ng va̒ chiê̒w khu, dă̭c biḙ̂t chủ tloo̭ng chất lươ̭ng foong tla̒w. Wa̒i tha kác kấp Hô̭i fổi hơ̭p chă̭t vởi ngă̒nh ZZ&DT, kác ban, nga̒nh, dwa̒n thế kúng kổ, nơng kaw chất lươ̭ng, hiḙ̂w kwá hwa̭t dôô̭ng, hiḙ̂w kwá kuố Tlung tâm hoo̭c tâp kôô̭ng dôô̒ng nhă̒m kóp fâ̒n thúc dấi meḙnh foong ta̒w hoo̭c tâ̭p xuốt dơ̒i tloong za di̒nh, zoo̒ng ho̭c va̒ kôô̭ng dôô̒ng. Kôông tác kiếm tla, kháw xát nẳm ti̒nh hi̒nh va̒ tâ̭p hwẩn, bô̒i zươ̭ng cho kản bô̭, hô̭i viên ản kwan tâm, chủ tloo̭ng.
Tloong khẩw khảng dâ̒w năm năi, Hô̭i Khwiển hoo̭c tính fổi hơ̭p vởi Hô̭i khwiển hoo̭c ká hwiḙ̂n, tha̒nh fổ vớ 265 lớp tâ̭p hwẩn wê̒l xâi zư̭ng xa̭ hô̭i hoo̭c tâ̭p va̒ kác mô hi̒nh hoo̭c tâ̭p xuốt dơ̒i tloong za di̒nh, zoo̒ng ho̭c va̒ kôô̭ng dôô̒ng cho 9.500 kản bô̭, hô̭i viên khwiển hoo̭c; 761 kản bô̭ Tlung tâm Hoo̭c tâ̭p kôô̭ng dôô̒ng ản tâ̭p hwẩn wê̒l k tác khwiển hoo̭c, khwiển ta̒i, xâi zư̭ng xa̭ hô̭i hoo̭c tâ̭p. Hô̭i Khwiển hoo̭c tính tiển ha̒nh kiếm tla, kháw xát, nẳm ti̒nh hi̒nh ta̭i 6/11 hwiḙ̂n, tha̒nh fổ; Hô̭i Khwiển hoo̭c kác hwiḙ̂n, tha̒nh fổ kiếm tla, zảm xát, nẳm ti̒nh hi̒nh ta̭i 110 xa̭, fươ̒ng, thi̭ chẩn, da̭t 56,66%. Ku̒ng tloong khảng 6, to̒n tính ản Ngân xắch Nha̒ nước hổ chơ̭ 952,986 tliḙ̂w dôông dớ chiến khai thư̭c hiḙ̂n Dê̒ ản.
Vởi xư̭ kwan tâm, chí da̭w xát xaw kuố kấp wí Dáng, chỉnh kwiê̒n, xư̭ fổi hơ̭p chă̭t chḙ zươ̭ kác ban, ngă̒nh, dwa̒n thế, kác kấp Hô̭i, wiḙ̂c dăng kỉ kác mô hi̒nh hoo̭c tâ̭p năm 2019 tlêênh diḙ̂ ba̒n tính da̭t kết kwá kaw, kỏ 161.286 za di̒nh hoo̭c tâ̭p, da̭t 77,56%, vươ̭t chí tiêw 17,56%; 1.243 zoo̒ng ho̭ hoo̭c tâ̭p, da̭t 57,18% vươ̭t chí tiêw 17,18%; 1.314 kôô̭ng dôô̒ng hoo̭c tâ̭p  (kấp thôn), da̭t 79,25%, vươ̭t chí tiêw 29,25%; 902 dơn vi̭ hoo̭c tâ̭p (kấp xa̭ kwán lỉ), da̭t 84,06%, vươ̭t chí tiêw  44,06%. Kết kwá rỉ la̒ kơ xớ vưng chắc dớ hưởng dêểnh mṷc tiêw năm 2020 to̒n tính kỏ tlêênh 60% za di̒nh ản kôôn nhâ̭n "Za di̒nh hoo̭c tâ̭p” ; tlêênh  40% zoo̒ng ho̭ ản kôông nhâ̭n "Zoo̒ng ho̭ hoo̭c tâ̭p” ; tlêênh  50%  kôô̭ng dô̒ng ản kôông nhâ̭n "Kô̭ng dôô̒ng hoo̭c tâ̭p”; 50% tố chức, kơ kwan, tlươ̒ng hoo̭c, dơn vi̭, zwanh ngiḙ̂p da̭t "Dơn vi̭ hoo̭c tâ̭p” 

Dức Fươ̭ng

KÁC TIN KHÁC


Tư̭ ha̒w nhửng năm khảng “zúp nhân zân nước ba̭n” thew thiểng Bác Hô̒ ră̭i

(HBDT) – "Nhở nhửng năm 60 – 70 kuố thể kí tlước, ủn eenh ha chăng nhảl khỏ khăn zan khố, vươ̭t ză̭i Chươ̒ng Xơn la̭i zúp nước ba̭n La̒o la̒ nhiḙ̂m vṷ kwuốc tể kaw ká thew thiểng ră̭i kuố Bác Hô̒ kỉnh iêw: Zúp nhân zân ba̭n tức la̒ tư̭ zúp mêê̒nh". Kâw chiḙ̂n kuố kác ngươ̒i lỉnh ti̒nh ngwiḙ̂n khi̒ hơ tư̒ng chiển dẩw tlêênh "dất nước tliḙ̂w woi” râm ran. Tloong nhửng ngă̒i khảng 5 rẳng wa̒ng rư̭c rơ̭, kă̭p la̭i kha̒ ốn la̭i kí niḙ̂m tlo̒n 25 năm hwa̭t dôô̭ng kuố Hô̭i Hửw ngi̭ Viḙ̂t Nam -La̒o