(HBDT) – Khởm ngă̒i 6/9 Bảw Hwa̒ Bi̒nh tố chức fát dôô̭ng kuô̭c thi viết foỏng xư̭ - kỉ xư̭ wê̒l chú dê̒ “Hwa̒ Bi̒nh – rẩw ản dối mởi” tlêênh Bảw Hwa̒ Bi̒nh năm 2019 – 2020. Tham zư̭ kỏ dai ziḙ̂n kác kơ kwan thôông tẩn, bảw chỉ Tlung ương va̒ diḙ̂ fương tlêênh diḙ̂ ba̒n tính.Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Ma̭nh Twẩn, Fỏ Tôống biên tâ̭p fṷ chắch Bảw Hwa̒ Bi̒nh fát biếw ta̭i buối ho̭p bảw

Kuô̭c thi viết foỏng xư̭ - kỉ xư̭ wê̒l chú dê̒ "Hwa̒ Bi̒nh – rẩw ản dối mởi” tlêênh Bảw Hwa̒ Bi̒nh năm 2019 – 2020 ản tố chức nhă̒m fát hwi meḙnh xư̭ doỏng kóp kuố kác nha̒ bảw chwiên ngiḙ̂p, kác KTV, ba̭n doo̭c va̒ ba̭n viết tloong wiḙ̂c fán ánh hiḙ̂n thư̭c xinh dôô̭ng nhửng tâ̭p thế, nhân tổ diến hi̒nh tloong foong tla̒w thi duô iêw nước, thư̭c hiḙ̂n tốt Ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i Dáng bô̭ kác kấp va̒ Da̭i hô̭i Dáng bô̭ tính nhiḙ̂m ki̒ 2015 – 2020, lâ̭p tha̒nh tích cha̒w mư̒ng Da̭i hô̭i da̭i biếw Dáng bô̭ tính, nhiḙ̂m ki̒ 2020 - 2025
Kuô̭c thi ziḙ̂n tha bớ ngă̒i 1/8/2019 – 31/5/2020. Tác fấp zư̭ thi la̒ ba̒i viết chưa dawng tlêênh kác fương tiḙ̂n thôông tin da̭i chủng, ẩn fấm kác lo̭i; za̒i ó kwả 3 ki̒, mối ba̒i hwă̭c 1 ki̒ ó kwả 1.500.000 tư̒. Nô̭i zung kác tác fấm zư̭ thi tâ̭p chung fán ánh wiḙ̂c tố chức thư̭c hiḙ̂n Ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i Dáng kác kấp, nhiḙ̂m ki̒ 2015 – 2020; nhửng tha̒nh tư̭w nối bâ̭t tloong fát chiến KT-XH, kôông tác xâi zư̭ng Dáng, KF-AN kuố tính; nhửng kắch la̒ hăi, mô hi̒nh mởi, nhửng tâ̭p thế, kả nhân tiêw biếw, kả nhân diến hi̒nh tiên tiển tloong kác lỉnh vư̭c kuố dơ̒i khôổng xa̭ hô̭i...
BCT zư̭ kiển xḙ tlaw 1 zái dă̭c biḙ̂t, 2 zái nhất, 4 zái nhi̒, 6 zái ba va̒ 8 zái khwiển khích cho kác tác fấm zư̭ thi da̭t chất lươ̭ng kaw. Lḙ̂ tống kết va̒ tlaw zái zư̭ kiển ziḙ̂n tha baw zi̭p kí niḙ̂m 95 năm ngă̒i Bảw chỉ kắch ma̭ng Viḙ̂t Nam (21/6/1925 – 21/6/2020).
H.Y

KÁC TIN KHÁC


Tư̭ ha̒w nhửng năm khảng “zúp nhân zân nước ba̭n” thew thiểng Bác Hô̒ ră̭i

(HBDT) – "Nhở nhửng năm 60 – 70 kuố thể kí tlước, ủn eenh ha chăng nhảl khỏ khăn zan khố, vươ̭t ză̭i Chươ̒ng Xơn la̭i zúp nước ba̭n La̒o la̒ nhiḙ̂m vṷ kwuốc tể kaw ká thew thiểng ră̭i kuố Bác Hô̒ kỉnh iêw: Zúp nhân zân ba̭n tức la̒ tư̭ zúp mêê̒nh". Kâw chiḙ̂n kuố kác ngươ̒i lỉnh ti̒nh ngwiḙ̂n khi̒ hơ tư̒ng chiển dẩw tlêênh "dất nước tliḙ̂w woi” râm ran. Tloong nhửng ngă̒i khảng 5 rẳng wa̒ng rư̭c rơ̭, kă̭p la̭i kha̒ ốn la̭i kí niḙ̂m tlo̒n 25 năm hwa̭t dôô̭ng kuố Hô̭i Hửw ngi̭ Viḙ̂t Nam -La̒o