(HBDT) – Mởi ni, khâw khi nhâ̭n ản tin bảw kuố eenh Ngwiḙ̂n Dức Khương (KN 1977) ớ xa̭ Thenh Nông wê̒l wiḙ̂c za di̒nh bi̭ ké zan dô̭t nhâ̭p baw lể lôm ta̒i xán la̒ môô̭ch xổ zo̒ foong lan kỏ zả tli̭ khwáng 500 tliḙ̂w dôô̒ng. Kôông an hwiḙ̂n La̭c Thwí khấn chương diê̒w tla, la̒ ro̭ va̒ thư̭c hiḙ̂n lêḙ̂nh bắt khấn kấp dổi vởi 3 dổi tươ̭ng, gô̒m: Hwa̒ng Kông Lưw, Kwách Ngo̭c Zương va̒ Vṷ Tlung Kiên, dê̒w kơ chủ ta̭i xa̭ Hơ̭p Thanh (Lương Xơn) la̒ dưở lô̭m.Kôông an hwiḙ̂n la̭c Thwí  tlaw dối, nẳm bắt ti̒nh hi̒nh diḙ̂ ba̒n vởi lư̭c lươ̭ng Kôông an xa̭ Fủ Tha̒nh nhă̒m la̒ tốt kôông tác kwán lỉ, dám báw an ninh châ̭t tư̭

Tlêênh ni la̒ môô̭ch tloong nhê̒w vṷ wiḙ̂c Kôông an hwiḙ̂n La̭c Thwí da̒ tâ̭p chung diê̒w tla, la̒ ro̭ dổi tươ̭ng gâi ản tloong thơ̒i zan bẳn. Nhơ tlước rỉ, bớ nguô̒n tin kuố nhân zân, Kôông an hwiên da̒ khấn chương diê̒w tla, la̒ ro̭ nhỏm dổi tươ̭ng gâi tha vṷ kướp ta̒i xán gâi bức xúc tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n. Dỏ la̒ wiḙ̂c eenh Ngwiḙ̂n Văn Bi̒nh, ớ ta̭i xa̭ An Bi̒nh, di mô tô kwa choỏng Kwe̒n Mu (thuô̭c xa̭ An Bi̒nh) bi̭ môô̭ch nhoẻm thanh niên chă̭n khả, zu̒ng ma̭ tẩw chẻm dớ kướp xe. Kôông an hwiḙ̂n da̒ kứ tố kôông tác thuổng diḙ̂ ba̒n, nẳm bắt ti̒nh hi̒nh, tố chức lư̭c lươ̭ng diê̒w tla la̒ ro̭. Chí tloong mô̭ch thơ̒i zan bẳn, Kôông an hwiḙ̂n da̒ diê̒w tla ro̭ kác dổi tươ̭ng gâi tha vṷ kướp la̒: Bu̒i Kwang Hiểw (KN 1993), Dinh Kông Twẩn (KN 1993), Dinh Văn Fong (KN 1988), dê̒w kư chủ ớ xa̭ Thanh Bi̒nh, hwiḙ̂n Nho Kwan (Ninh Bi̒nh). Tloong kwả chi̒nh diê̒w tla vớ rôô̭ng. Kôông tác diê̒w tla vớ rôô̭ng vu ản, Kôông an hwiḙ̂n da̒ xác di̭nh tlước rỉ ko̒n gâi tha 1 vṷ hwí hwa̭i ta̒i xán ta̭i xa̭ An Bi̒nh, gâi thiḙ̂t ha̭i 29 tliḙ̂w dôô̒ng, 2 vṷ zu̒ng ma̭ tẩw de zwa̭ gâi thương tích, dâ̭p fả xe mô tô kuố mj xổ ngươ̒i zân diḙ̂ fương tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n. Tiếp ri ngă̒i 26/7/2019 vởi tinh thâ̒n chắch nhiḙ̂m kaw, Kôông an hwiḙ̂n da̒ khấn chương diê̒w tla, la̒ ro̭ Lê Chung Dức (KN 1988), chủ ta̭i thi̭ chẩn Chi Nê la̒ ké da̒ gâi tha vṷ lô̭m 5 diḙ̂ thwa̭i zi dôô̭ng kuố kác bêḙ̂nh nhân dang diê̒w tli̭ ta̭i Tlung tâm I tể hwiḙ̂n...
Tlung tả Ha̒ Văn Tha̒nh, Fỏ tlướng Kôông an cho mắt: Thơ̒i zan kwa, lư̭c lươ̭ng Kôông an hwiḙ̂n tiếp tṷc chiến khai thư̭c hiḙ̂n kỏ hiḙ̂w kwá k tác foo̒ng chôổng thô̭i fa̭m va̒ dám báw CTATXH, koi ni la̒ nhiḙ̂m vṷ tloo̭ng tâm. Tỉnh bớ dâ̒w năm dêểnh hết khảng 7/2019, Kôông an hwiḙ̂n da̒ tiển ha̒nh go̭i, hói, lâ̭p hô̒ xơ 20 lươ̭t dổi tươ̭ng hi̒nh xư̭, 50 lươ̭t ngươ̒i ngiḙ̂n va̒ ngi ngiḙ̂n ma twỉ; fổi hô̭ vởi kác kơ kwan chức năng lâ̭p 18 hô̒ xơ thew Ngi̭ di̭nh xổ 111/NĐ-CP, lâ̭p 6 hô̒ xơ kai ngiḙ̂m bắt buô̭c; thươ̒ng xwien thôông bảw cho kwâ̒n chủng nhân zân kác fương thức, thú dwa̭n hwa̭t dôô̭ng kuố bo̭n thô̭i fa̭m. Dôô̒ng thơ̒i, tâ̭p chung chí da̭w kác dô̭i chức năng chú dôô̭ng bảm diḙ̂ ba̒n, kwán lỉ dổi tươ̭ng.
Nhơ̒ la̒ tốt kôông tác kwán lỉ Nha̒ nước wê̒l ANCT tlêênh diḙ̂ ba̒n ku̒ng nhơ la̒ tốt kôông tác kwán lỉ diḙ̂ ba̒n, nẳm bắt dổi tươ̭ng cho rêênh bớ dâ̒w năm năi, Kôông an hwiḙ̂n da̒ diê̒w tla, khảm fả 17/18 vṷ fa̭m fáp hi̒nh xư̭, da̭t tí lḙ̂ khảm fả ản 94%. Tloong ri, diê̒w tla, khảm fả 15/16 vṷ thô̭i fa̭m wê̒l châ̭t tư̭ xa̭ hô̭i. Diến hi̒nh la̒ dẩw chănh, khảm ả 2 vṷ deẻnh ba̭c va̒ tố chức deẻnh ba̭c. Tloong rỉ, chiḙ̂t fả dươ̒ng râi lơ̭i zṷng zanh ngiḙ̂ Kôông ti xố xổ dớ gi xổ lô, xổ dê̒, khới tổ 14 bi̭ kan; khảm fả leenh vṷ kướp ta̒i xán, bắt 1 dổi tươ̭ng; tố chức fát hiḙ̂n, bắt kwá tang 2 vṷ, 2 dổi tươ̭ng kỏ ha̒nh vi muô baảnh chất ma twỉ, thu zư̭ 3,68 gr heroin, 0,58 gr ma twỉ tôống hơ̭p.
Kôông an hwiḙ̂n dấi meḙnh thư̭c hiḙ̂n hiḙ̂w kwá foong la̒w "To̒n zân báw vḙ̂ an ninh Tố kwuốc”. Tlung tả Ha̒ Văn Tha̒nh cho mắt thêm: Ka̭ ni̒ tlêênh diḙ̂ ba̒n zwi chi̒ hwa̭td ôô̭ng hiḙ̂w kwá 39 mô hi̒nh tư̭ kwán wê̒l ANCT, 7 kṷm an ninh záp ranh vởi 55 dơn vi̭ tha̒nh viên. Kwa rỉ da̒ hwi dôô̭ng xư̭ baw kuô̭c tích kư̭c kuố kác thơ̒ng lớp nhân zân, kóp fâ̒n dám báw, zư̭ vưng an ninh nôông thôn, CTATXH ngăi bớ kơ xớ, nhất la̒ khi kỏ vṷ wiḙ̂c fát xinh. Như wiḙ̂c nhân zân thôn Dô̒ng Zanh, xa̭ Fủ Tha̒nh nêw kaw tinh thâ̒n kánh zác, ki̭p thơ̒i fát hiḙ̂n, bắt zư̭ 2 vṷ, 3 dổi tươ̭ng la̒ mo̭l dươ̭c khác baw diḙ̂ ba̒n thư̭c hiḙ̂n ha̒nh vi lô̭m kắp ta̒i xán tloong thơ̒i zan vươ̒ rô̒i.

M.H

KÁC TIN KHÁC


Tư̭ ha̒w nhửng năm khảng “zúp nhân zân nước ba̭n” thew thiểng Bác Hô̒ ră̭i

(HBDT) – "Nhở nhửng năm 60 – 70 kuố thể kí tlước, ủn eenh ha chăng nhảl khỏ khăn zan khố, vươ̭t ză̭i Chươ̒ng Xơn la̭i zúp nước ba̭n La̒o la̒ nhiḙ̂m vṷ kwuốc tể kaw ká thew thiểng ră̭i kuố Bác Hô̒ kỉnh iêw: Zúp nhân zân ba̭n tức la̒ tư̭ zúp mêê̒nh". Kâw chiḙ̂n kuố kác ngươ̒i lỉnh ti̒nh ngwiḙ̂n khi̒ hơ tư̒ng chiển dẩw tlêênh "dất nước tliḙ̂w woi” râm ran. Tloong nhửng ngă̒i khảng 5 rẳng wa̒ng rư̭c rơ̭, kă̭p la̭i kha̒ ốn la̭i kí niḙ̂m tlo̒n 25 năm hwa̭t dôô̭ng kuố Hô̭i Hửw ngi̭ Viḙ̂t Nam -La̒o