Liên kwan dêểnh wiḙ̂c zảw chi̒nh kỏ in bán dô̒ “dươ̒ng lai bo̒”, ản xứ zṷng la̒ ta̒i liḙ̂w hoo̭c tâ̭p va̒ záng ră̭i Khwa thiểng Chung va̒ Thiểng Nhâ̭t kuố Tlươ̒ng Da̭i hoo̭c Kinh zwănh va̒ Kôông ngḙ̂ Ha̒ Nô̭i. Bô̭ ZZ&DT vươ̒ kỏ xổ 5044/BZZDT-ZZDH iêw kâ̒w Tlươ̒ng Da̭i hoo̭c Kinh zwănh va̒ Kôông ngḙ̂ Ha̒ Nô̭i ra̒ xwát, bảw kảw wê̒l zảw chi̒nh kỏ nô̭i zung ánh hướng wê̒l an ninh kwuốc za.

Thew kwi di̭nh kuố Lwâ̭t Zảw zṷc da̭i hoo̭c, Hiḙ̂w tlướng kơ xớ zảw zṷc da̭i hoo̭c tố chức biên xwa̭n hwă̭c lươ̭ cho̭n, zwiḙ̂t zảw chi̒nh zảw zṷc da̭i hoo̭c tlêênh kơ xớ thấm di̭nh kuố Hô̭i dôô̒ng thấm dinh zảw chi̒nh zo Hiḙ̂w tlướng kơ xớ zảw zṷc thă̒nh lâ̭p (Diếm c, Khwán 2, Diê̒w 36). Bô̭ ZZ&Dtda̒ ban hă̒nh thôông tư xổ 04/2011/TT-BZZDT ngă̒i 28/01/2011 kwi di̭nh wiḙ̂c biên xwa̭n, lươ̭ cho̭n, thấm di̭nh, zwiḙ̂t va̒ xứ zṷng zảw chi̒nh zảw zṷc da̭i hoo̭c.

Kăn kử kwi di̭nh tlêênh, Bô̭ iêw kâ̒w Tlươ̒ng Da̭i hoo̭c Kinh zwănh va̒ Kôông ngḙ̂ Ha̒ Nô̭i zư̒ng ngăi wiḙ̂c xứ zṷng, lưw hă̒nh; khấn chương thu hô̒i kác zảw chi̒nh, ta̒i liḙ̂w kỏ nô̭i zung ắnh hướng dêểnh an nin kwuốc za, lơ̭i ích kôô̭ng dôô̒ng, xwiên ta̭c li̭ch xứ, ánh hướng xẩw dêểnh văn hwả, da̭w dức va̒ da̭i do̒n kết kác zân tôô̭c Viḙ̂t Nam

Tlươ̒ng Da̭i hoo̭c Kinh zwănh va̒ Kôông ngḙ̂ Ha̒ Nô̭i kâ̒n tố chức ra̒ xwát la̭i to̒n bô̭ kwi chi̒nh, lươ̭ cho̭n, thấm di̭nh, zwiḙ̂t va̒ xứ zṷng tất ká kác zảw chi̒nh dang ản xứ zṷng, lưw hă̒nh ta̭i tlươ̒ng, dám báw tất ká kác zảw chi̒nh fái dủng kwi di̭nh

Bô̭ ZZ&DT iêw kâ̒w nha̒ tlươ̒ng khấn chương la̒ ro̭ xai fa̭m kuố kác kả nhân, dơn vi̭ kỏ liên kwan va̒ kỏ hi̒nh thức xứ lỉ kí lwâ̭t ngiêm minh thew kwi di̭nh kuố fáp lwâ̭t.

Thew TTXVN

 

 


KÁC TIN KHÁC


Xa̭ Fong Fủ hoo̭c tâ̭p Bác bớ wiḙ̂c la̒ thiết thư̭c

(HBDT) – Wiḙ̂c thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ xổ 05 kuố Bô̭ Chỉnh tli̭ wê̒l "Dấi meḙnh hoo̭c tâ̭p va̒ la̒ thew tư tướng, da̭w dức, foong kắch Hô̒ Chỉ Minh"”da̒ tlớ thee̒nh nhiḙ̂m vṷ tloo̭ng tâm, xwiên xuốt nhiḙ̂m ki̒ kwa ớ Dáng bô̭ xa̭ Foong Fủ (Tân La̭c). Wiḙ̂c thư̭c hiḙ̂n chí thi̭ di baw thư̭c chất, mối chi bô̭, dáng viên, kwâ̒n chủng nhân zân dê̒w kỏ nhửng wiḙ̂c la̒ thiết thư̭c dớ hướng ửng, la̒ thew.