Dáng bô̭ hwiḙ̂n La̭c Thwí chấn bi̭ nhân xư̭ kấp wí khwả mởi tú tể, dủng kwi chi̒nh chấn bi̭ nhân xư̭ kấp wí khwả mởi

(HBDT) – btv Hwiḙ̂n wí La̭c Thwí tâ̭p chung chí da̭w da̭i hô̭i Dáng bô̭ kác kấp báw dám tiển dô̭, chất lươ̭ng, ra̒ xwát ki̭, dủng kwi chi̒nh tloong kôông tác nhân xư̭, lươ̭ chon baw kấp wí khwả mởi nhửng dôô̒ng chỉ dú dức, dú ta̒i, wi tỉn, kỏ khá năng kwi tṷ, dáp ửng iêw kâ̒w nhiḙ̂m vṷ, hưởng dêểnh mṷc tiêw ta̭w bước dô̭t fả tloong lẳnh da̭w, chí da̭w kác nhiḙ̂m vṷ tloo̭ng tâm tloong nhiḙ̂m ki̒ mởi.

Dươ̭c tâ̭p hơ̭p nhửng kản bô̭ tlé di dâ̒w

(HBDT) - Nhửng năm kwa thư̭c hiḙ̂n lơ̒i hưở kúo to̒n Dáng, to̒n zân ha kôô̒ng Bác Hô̒ vỉ da̭i, kác kấp bô̭ Dwa̒n tloong tính dă̭c biḙ̂t chủ tloo̭ng dêểnh kôông tác bô̒i zươ̭ng, zaw zuc thể hḙ̂ tlé. Dổi vởi bô̭ fâ̭n da̒wn viên, thanh niên (DVTN) la̒ kôông chức, viên chức, ngươ̒i law dôô̭ng la̒ wiḙ̂c ta̭i kơ kwan, dơn vi̭, zwanh ngiḙ̂p, dê̒w dâ̒n tôi chăn chớ nhất là là nò xâi zựng ản dội ngụ nì kỏ bán lịnh chỉnh tlị, năng lư̭c thâ̭t xư̭, rẳm ngi̭, rẳm la̒ va̒ kỏ tâm hwiết dổi vởi xư̭ ngiḙ̂p xâi zưngj, fát chiến kwê hương. kwa 4 năm hwa̭t dôô̭ng. Kâw la̭c bô̭ (KLB) Kản bô̭ tlé tính da̒ fâ̒n no̒ dáp ửng ản iêw kâ̒w rỉ"” -–dôô̒ng chỉ Bu̒i Kwuốc Hwa̒n, Fỏ Bỉ thư Tính Dwa̒n khắng di̭nh

Hwiḙ̂n La̭c Xơn kwiết liḙ̂t tloong zái foỏng mă̭t bă̒ng zư̭ ản dươ̒ng kết nổl dươ̒ng Hô̒ Chỉ Minh va̒ kwuốc lô̭ 12B di kwuốc lô̭ 1

(HBDT) – Zư̭ ản kết nổl dươ̒ng Hô̒ Chỉ Minh va̒ kwuốc lô̭ 12B di kwuốc lô̭ 1 la̒ zư̭ ản tloo̭ng diếm kuố tính, di kwa diḙ̂ ba̒n 2 hwiḙ̂n La̭c Xơn va̒ Iên Thwí, tôống chiê̒w za̒i to̒n twiển 30km. Zư̭ ản kỏ tôống mức dâ̒w tư ản fê zwiḙ̂t la̒ 250 tí dôô̒ng bắt dâ̒w chién khai bớ khảng 9/2017, thơ̒i zan thư̭c hiḙ̂n 24 khảng, dêểnh khảng 9/2019 fái ba̒n zaw xoong mă̭t bă̒ng. Twi nhiên, zo khỏ khăn tloong thi kôông va̒ kă̭p môô̭ch xổ vưởng vắc wê̒l zái foỏng mă̭t bă̒ng (ZFMB), cho rêênh zư̭ ản bi̭ châ̭m tiển dô̭, ản UBNZ hwiḙ̂n za ha̭n dênhả 30/9/2020. Xác di̭nh tâ̒m kwan tloo̭ng kuố zư̭ ản, thơ̒i zan kwa, hwiḙ̂n La̭c Xơn da̒ thư̭c hiḙ̂n nhê̒w zái fáp kwiết liḙ̂t tloong ZFMB va̒ da̭t kết kwá tích kư̭c.

TF Hwa̒ Bi̒nh Nhê̒w ngươ̒i zân “dá kwa” thư̭c hiḙ̂n kắc li xa̭ hô̭i tloong foo̒ng, chôổng bêḙ̂nh Covid-19

(HBDT) – Tloong khi kác kơ kwan chức năng TF Hwa̒ Bi̒nh dang baw kuô̭c kwiết liḙ̂t vởi tinh thâ̒n "Chôổng zi̭ch nhơ chôổng ză̭c” tloong foo̒ng, chôổng zi̭ch bêḙ̂nh Covid-19, vấn kỏ môô̭ch bô̭ fa̭n ngươ̒i zân "dá kwa” thư̭c hiên kắc li xa̭ hô̭i, zu̒ mắt ră̒ng ngwi kơ zi̭ch vấn ko̒n.

Ká hḙ̂ thôổng chỉnh tli̭ kwiết liḙ̂t baw kuô̭c dớ foo̒ng, chôổng hiḙ̂w kwá da̭i zi̭ch Covid-19

(HBDT) – Dỏ la̒ chí da̭w kuố dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí viên BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí ta̭i kuô̭c ho̭p chư̭c tiển to̒n tính ản tố chức baw khuô̭ng ngă̒i 8/4, nhă̒m dr zả ti̒nh hi̒nh chiến khi foo̒ng, chôổng zi̭ch bêḙ̂nh Covid-19 va̒ kắch li xa̭ hô̭i tlêênh diḙ̂ ba̒n tính bớ ngă̒i 4/4 va̒ tháw lwâ̭n wê̒l kác nhiḙ̂m vṷ foo̒ng, chôổng zi̭ch bêḙ̂nh tloong thơ̒i zan dêểnh.