Tư̭ ha̒w nhửng năm khảng “zúp nhân zân nước ba̭n” thew thiểng Bác Hô̒ ră̭i

(HBDT) – "Nhở nhửng năm 60 – 70 kuố thể kí tlước, ủn eenh ha chăng nhảl khỏ khăn zan khố, vươ̭t ză̭i Chươ̒ng Xơn la̭i zúp nước ba̭n La̒o la̒ nhiḙ̂m vṷ kwuốc tể kaw ká thew thiểng ră̭i kuố Bác Hô̒ kỉnh iêw: Zúp nhân zân ba̭n tức la̒ tư̭ zúp mêê̒nh". Kâw chiḙ̂n kuố kác ngươ̒i lỉnh ti̒nh ngwiḙ̂n khi̒ hơ tư̒ng chiển dẩw tlêênh "dất nước tliḙ̂w woi” râm ran. Tloong nhửng ngă̒i khảng 5 rẳng wa̒ng rư̭c rơ̭, kă̭p la̭i kha̒ ốn la̭i kí niḙ̂m tlo̒n 25 năm hwa̭t dôô̭ng kuố Hô̭i Hửw ngi̭ Viḙ̂t Nam -La̒o

Dáng bô̭ hwiḙ̂n La̭c Thwí chấn bi̭ nhân xư̭ kấp wí khwả mởi tú tể, dủng kwi chi̒nh chấn bi̭ nhân xư̭ kấp wí khwả mởi

(HBDT) – btv Hwiḙ̂n wí La̭c Thwí tâ̭p chung chí da̭w da̭i hô̭i Dáng bô̭ kác kấp báw dám tiển dô̭, chất lươ̭ng, ra̒ xwát ki̭, dủng kwi chi̒nh tloong kôông tác nhân xư̭, lươ̭ chon baw kấp wí khwả mởi nhửng dôô̒ng chỉ dú dức, dú ta̒i, wi tỉn, kỏ khá năng kwi tṷ, dáp ửng iêw kâ̒w nhiḙ̂m vṷ, hưởng dêểnh mṷc tiêw ta̭w bước dô̭t fả tloong lẳnh da̭w, chí da̭w kác nhiḙ̂m vṷ tloo̭ng tâm tloong nhiḙ̂m ki̒ mởi.

Dươ̭c tâ̭p hơ̭p nhửng kản bô̭ tlé di dâ̒w

(HBDT) - Nhửng năm kwa thư̭c hiḙ̂n lơ̒i hưở kúo to̒n Dáng, to̒n zân ha kôô̒ng Bác Hô̒ vỉ da̭i, kác kấp bô̭ Dwa̒n tloong tính dă̭c biḙ̂t chủ tloo̭ng dêểnh kôông tác bô̒i zươ̭ng, zaw zuc thể hḙ̂ tlé. Dổi vởi bô̭ fâ̭n da̒wn viên, thanh niên (DVTN) la̒ kôông chức, viên chức, ngươ̒i law dôô̭ng la̒ wiḙ̂c ta̭i kơ kwan, dơn vi̭, zwanh ngiḙ̂p, dê̒w dâ̒n tôi chăn chớ nhất là là nò xâi zựng ản dội ngụ nì kỏ bán lịnh chỉnh tlị, năng lư̭c thâ̭t xư̭, rẳm ngi̭, rẳm la̒ va̒ kỏ tâm hwiết dổi vởi xư̭ ngiḙ̂p xâi zưngj, fát chiến kwê hương. kwa 4 năm hwa̭t dôô̭ng. Kâw la̭c bô̭ (KLB) Kản bô̭ tlé tính da̒ fâ̒n no̒ dáp ửng ản iêw kâ̒w rỉ"” -–dôô̒ng chỉ Bu̒i Kwuốc Hwa̒n, Fỏ Bỉ thư Tính Dwa̒n khắng di̭nh