(HBDT) – Thơ̒i zan kwa, kôông tác kwán lỉ va̒ diêwg hă̒nh ngân xắch ản kác kấp wí Dáng, chỉnh kwiê̒n tính kwan tâm chí da̭w xát xaw, tâ̭p chung baw thư̭c hiḙ̂n kác biḙ̂n fáp thu, chôổng thất thu, nơ̭ doo̭ng thể va̒ kiếm xwát chă̭t chi ngân xắch.
Dảww zả kwiê̒n xứ zṷng dất kóp fâ̒n baw thu Ngân xắch kuố tính năm 2019. Tloong ắnh: Thi kôông zư̭ ản dất nê̒n Bắc Châ̒n Hưng Da̭w vớ rôô̭ng (TF Hwa̒ Bi̒nh) 

Thew thôổng ke kuố Kṷc thể tính, tỉnh dêểnh hết năm 2019, tôống thu Ngân xắch Nha̒ nước tlêênh diḙ̂ ba̒n ước da̭t 4.000 tí dôô̒ng, bă̒ng 130% xo vởi zư̭ twản Thú tưởng Chỉnh fú zaw va̒ bă̒ng 105 xo vởi ngi̭ kwiết Hô̭i dôô̒ng nhân zân tính, tăng 18% xo ku̒ng ki̒ năm trước; thu xwất nhâ̭p khấw 250 tí dôô̒ng, bă̒ng 227% xo vởi zư̭ twản Thú tưởng Chỉnh fú zaw va̒ bă̒ng 192% xo Ngi̭ kwiết Hô̭i dôô̒ng nhân zân tính, tăng 89% xo ku̒ng ki̒ năm tlước.


P.V


KÁC TIN KHÁC


Hơ̭p tác xa̭ di dâ̒w thư̭c hiḙ̂n Chương chi̒nh OCOP

(HBDT) -–la̒ lư̭c lươ̭ng di dâ̒w thư̭c hiḙ̂ Chương chi̒nh OCOP cho rêênh kác hơ̭p tác xa̭ (HTX) luôn chú dôô̭ng nôơng kaw chất lươ̭ng xán fấm, dâ̒w tư baw bi̒, nha̭n mác, tem chwi xwất nguô̒n kôốc xán fấm ản dew khaw OCOP. Kết kwá năm 2019, to̒n tính kỏ 27 xán fấm OCOP kấp tính, tloong rỉ kỏ 16 xán fấm kuố 13 HTX ản xếp ha̭ng, gô̒m: 5 xán fấm 4 khaw, 11 xán fấm 3 khaw.

Zoong kâl la̒ zâ̒w lêênh vu̒ng “dất khỏ”

(HBDT)- Khâw khi ti̒m hiếw, ngiên kửw, chi̭ Fan Twiết nga, hwiḙ̂n Chương Mi̭ (Ha̒ Nô̭i) da̒ zoong zôổng kâl văng tâi lêênh tl vu̒ng dất khỏ, thôn Bển Ngiḙ̂, xa̭ Fủ Ngiḙ̂ (La̭c Thwí) Ản khânh r5 năm fát chiến, mô hi̒nh tlôông văng tâi kuố chi̭ Nga zoong la̭i hiḙ̂w kwá, cho thu nhâ̭p khả, tư̒ng bước ản nhân rôô̭ng ta̭i kác vu̒ng deenh kweenh.